Pest Megyei Hirlap, 1965. április (9. évfolyam, 77-88. szám)

1965-04-01 / 77. szám

Mir MECrEf 1965. ÁPRILIS 1, CSÜTÖRTÖK Újabb légitámadások a ellen Új amerikai nagykövetséget építenek Saigonban A VNA-hírügynöSkség jelen­tése szerint a vietnami nép­hadsereg légvédelme és Dong Hói lakossága öt ellenséges repülőgépet lőtt le a város el­len intézett keddi légitáma­dás során. Két amerikai katonai repü­lőgép a nyílt tengeren kedden három ízben tüzelt egy kínai halászhajóra Hainan sziget­től nem messze — jelenti az Új Kína hírügynökség. — A támadó gépek egészen a kínai területi vizekig kísérték a ha­lászhajókat. A kínai hatósá­gok tanulmányozzák a békés halászhajó ellen intézett tá­madás nyomán előállott hely­zetet. A saigoni amerikai nagy- követség épületén romeltaka­rító munkások dolgoznak. A nyugati hírügynökségi jelen­tések szerint a keddi bomba­támadás az első három emeletet teljesen használhatatlan­ná tette, csak a negyedik és ötödik emelet irodáiban tartózkod­hatnak a követségi alkalma­zottak. Az épületet, amelyet szögesdrót akadályokkal vet­tek körül, dél-vietnami és amerikai katonák őrzik. A robbanás halálos áldozatai­nak száma — a rendőrség közlése szerint — szerdáig 21- re emelkedett. A halottak közül kettő amerikai és egy ismeretlen állampolgárságú külföldi személy. A sebesül­tek közül 47 amerikait és több mint száz vietnamit ré­szesítettek kórházi ápolásban. Johnson elnök kedden Rusk külügyminiszterrel, McNama­ra hadügyminiszterrel és McGeorge Bundyval, nemzet­biztonsági ügyekkel foglalko­zó rendkívüli tanácsadójával folytatott tanácskozása után nyilatkozatot bocsátott ki' a saigoni amerikai nagykövetség ellen végrehajtott bombatá­madással kapcsolatban. A támadást „kegyetlen és oktalan cselekedetnek” ne­vezte, amely megszilárdította az Egyesült Államok azon elha­tározását, hogy folytatja és fokozza a Dél-Vietnamnak nyújtott „támogatást”. Az el­nök bejelentette, felhatalma­zást és hitelt kér a kongresz- szustól egy új saigoni ameri­kai nagykövetség építésére. Negyvenöt amerikai és dél­vietnami vadászbombázó szer­dán újabb légitámadást inté­zett a Vietnami D.mokratik. s Köztársaság területe ellen. Az AP amerikai hírügynökség jelentése szerint a gépek a Vinh várostól 18 kilométernyire észak­keletre levő Cn Lao és 61 kilométernyíre délkeletre levő Ha Tinh helyisége­ket, valamint Hon Nicu és Hon Matt partmenti szigeteket bombázták. A támadó gépek közül — az amerikai hírügynökség sze­rint — egyet lelőttek, de piló­táját megmentették. Az AP hozzáfűzi, hogy „ez a táma­dás nem tekinthető megtör­RepüSőszeBrencséftlenségf a Gibrdtári-szorosbcm Lezuhant szerdán a kora délelőtti órákban az IBERIA spanyol légitársaság egyiK két- motoros utasszállító repülőgé­pe. A gépet egy utazási iroda bérelte, s a spanyolországi Malagában szállt fel, hogy 52 utasát és öt főnyi személyze­tét a marokkói Tangerbe szál­lítsa. Az utasok valószínűleg mind. vagy csaknem mind svéd turisták voltak. A Convair típusú géppel néhány perccel reggel 9 óra előtt megszakadt a rádióösszeköttetés s csak órákkal később de­rült ki, hogy az erős szélvi­harban vergődő gép a Gibral- tári-szoros nyugati bejárójá­nál, Spariel-iok közelében az óceánba zuhant. A marokkói hatóságok azon­nal megkezdték a mentést, egyelőre azonban csak az is­meretes. hogy Virgen del Car- melo nevű spanyol ha'ász­hajó rádión közölte a parti hatóságokkal, hogy a szeren­csétlenül járt gép három súlyosan sérült utasat fedél­zetre vette. lásnak a saigoni amerikai nagykövetség ellen kedden el­követett bombamerényletre, de nincs kizárva, hogy a kö­zeljövőben ilyen megtorló ak­cióra is sor kerül”. Ugyancsak az AP közli, hogy bizonyos értesülések sze­rint ezen a támadáson kívül az amerikai tengerészet repü­lőgépei is végrehajtottak szer­dán egy bombázási akciót, de ezt a hírt egye1 őre hivatalo­san még nem erősítették meg. RIO DE JANEIRO Győztek a légikisasszonyok Sikerrel járt az ülő- és éh­ségsztrájk, amelyet a brazíliai légitársaság tíz légikisasz szonya folytatott a brazíliai köztársasági elnök reziden­ciája előtt. A sztrájkolok ki­hallgatást kértek az elnöktől, hegy tájékoztassák a vá’lalat alkalmazottainak súlyos prob­lémáiról. Az elnök kedden fo­gadta őket és utasította a munkaügyi minisztert a meg­felelő intézkedések megtéte­lére. Összeomlott 4M laoszi puccskísérlet A bangkoki száműzetésben élő Phoumi Nosavan tábor­noknak meghiúsult az a kísér­lete, hogy jobboldali támo­gatóinak segítségével vissza­térjen Laoszba és magához ragadja a hatalmat. Kedden délután ugyanis a Souvanna Phouma miniszter- elnök kormányához hűséges csapatok körülfogták, majd puskalövés nélkül elfoglalták a nosavanista lázadók által tartott Tha Khek városát. Két hónapon belül má­sodszor omlott össze jobb­AHOL A MADÁR SE JÁR A második világháború előtt írta Carlo Levi, a kiváló olasz író nálunk is ismeri „Ahol a madár se jár” című könyvét az akkor Lacaniának, ma Ba- silicatának nevezett dél-olasz­országi vidékről, ahová őt Mussolini kormánya antifa­siszta tevékenysége miatt száműzte. Ez a könyv körül­belül azt tárta fel az olasz Délről, mint a „Viharsarok” a korábbi Magyarországról. Húsz évvel ezelőtt Levi még egy könyvet írt „a testi lelki nyomorúság, zord hegyek lán­cától és a legközépkoribb ba­bonák mocsarától határolt vi- lágá’’-ról, a „Kriszios Eboli- ban rekedt” címűt. De egy Rocco nevű szerző — a vi­dék egyik szülötte — éppen tíz évvel ezelőtt még újabb szociográfiát jelentetett meg Basilicátáról, s ez éppen úgy vádirat volt, mint Carlo Levi müvei, „ősi bizalmatlanság, roskadozó házak, szűk, töp- pedt élet, ahol kevés!, is rossz ízű táplálék jut mind a test­nek, mind a léleknek ...” Roc­co híradása sem mondhatott több jót, mint húsz, meg tíz évvel ezelőtt e több kisvárost és számos falut magába fogla­ló vidék első. nagy hatású krónikása, Carlo Levi. Most a „L’Europeo” című polgári olasz hetilap kiküldte riportereit Alieno-ba, Materá- ba, Pomarieo-ba és Basilicata egyéb helyeire; nézzék meg, miképpen avult el a Carlo Levi és Rocco keserű króniká­ja. Hiszen — állapítja meg a Basilicata-i híradás bevezető­je — azóta volt földreform is azon a vidéken és közben le­zajlott a híres-neves olasz „gazdasági csoda” folyamata. („Lezajlott” — írja a „L’Euro­peo”. Az olasz polgári lapok szintén múlt időbér. írnak már a kezdeti sikereket hozó „gaz­dasági csodá”-ról.) A régi Lucianá-nak azonban csak a neve változott meg: a nyomorúság — mind fizikai, mind szellemi értelemben — a régi. A „L’Europeo” becsü­letesen megállapítja, hogy — bár rengeteg parasztot kérdez­tek ki, s a riporterek több hetet töltöttek a vidéken — „az úgynevezett földreform semmit sem ér, hiszen az ál­lam csak annak ad hitelt a oldali puccskísérlet I-sósá­ban. A március» 28-i lázadást Khamsy és Sykosy ezredesek, A osavan elvbarátai kezde­ményezték. Csapataik élén bir­tokukba vették Tha Khek vá­rosát és mozgalmuk, hírügy­nökségi tudósítások szerint át­terjedt a Pakseban és Savan- nakhetben — a laoszi jobbol­dal fellegvárában — állomá­sozó jobboldali alakulatokra is. Ez utóbbi hírek azonban valótlannak bizonyultak. A kormány március 28-án este röpcédulák útján haszta­lan próbálta megadásra bír- ri a lázadókat. Utóbbiak azonban két nappal később, látva reménytelen hely­zetüket és a kormánycsa­patok túlerejét, mégis megadták magukat. Az AP jelentése szerint Khamsy és Sykosy kereket oldott, bevette magát a dzsun­gelbe. A múlt hónapban Nosavan tábornok az általa kirobban­tott lázadás kudarca után szintén a dzsungeleken át menekülve nyert egérutat. A tábornokot, aki mint is­meretes, annak idején politi­kai menedéket kért és kapott s thaiföldi hatóságoktól, házi őrizetben tartják Bangkok­ban. A thaiföldi kormány ked­den közölte: „Ha igaznak bi­zonyul a Nosavan és a láza­dók kapcsolatáról szóló hír, akkor a tábornokot még tá­volabbi vidékre szállítják.” KAIRÓ Eltemették Faruk exkirályt Faruk, volt egyiptomi ki­rály holttestét repülőgépen Rómából Kairóba szállították és az ott levő családi sírbolt­ban temették el. Gyémánt 1 és 2 Egy 28.5 és egy 27 karátos gyémántot találtak Jakutijá- ban. A ritka szépségű drága­köveknek a Voszhod—2 űrre­pülése tiszteletére a Gyé­mánt—1” és a „Gyémánt—2” nevet adták, mert ez volt Pa­vel Beljajev és Alekszej Leo­nov hívó jele. Ülést tartott a megyei tanács végrehajtó bizottsága (Folytatás az 1. oldalról.) nak tapasztalatairól. Az új tanterv első szakaszát az el­múlt évben vezették be s az a jó tankönyvekkel együtt az általános iskolák okta­tó-nevelő munkájában már eddig is minőségi válto­zást eredményezett. Örömmel állapítható meg, hogy az új módszerek ku­tatása, a korszerű oktatási eszközök készítése és alkal­mazása terén a megyében pezsgő élet indult meg. A nevelők jelentős része keresi a szemléltetés alkalmait és egyre gyakrabban használ fel az órákon bemutatást, megfigyeltetést, kísérletezést és gyakorlatot. A rádió, a tv, a magnó, a lemezjátszó, a diafilm és a keskenyfilm kezd az oktatómunka szerves ré­szévé, elsőrendű segítőjévé válni. Éppen ezért komoly hiba, hogy egyes iskolákban a meg­levő szemléltető eszközö­ket nem használják ki, mert vagy nem tudják őket kezelni, vagy tájékozatlanok í a módszeres alkalmazásukban. A cél az, hogy a nevelők : mindenütt jobban megismer­jék az új tantervet, tan­könyveket és azok célkitűzé­seit jobb módszerekkel, kor- i szerűbb eszközökkel valósít­sák meg. Fontos problémáról adott képet az egészségügyi osz­tály jelentése is: tájékoztatta a végrehajtó bizottságot az ; alkohol elleni küzdelem hely­zetéröl. Tavaly a megyében három helyen, a fővárosban székelő megyei gondozóban, a ceglédi rendelőintézetben és Pomázon működött alkohol­elvonó szakrendelés. Újabbak megnyitását idén Vácott és Szobon készítik elő. A megyei gondozóban tavaly 450 állandó beteget kezeltek, s ezenkívül több mint 3 ezer személyt vizsgáltak meg, il­letve gondoztak kiszállások al- j kalmával, vagy kórházba, el­vonókúrára utaltak. Emellett igen eredményes munkát vé­gez az alkoholizmus elleni társadalmi bizottság, amely­nek tagjai a múlt évben csu­pán a Vöröskereszt szervezé­sében hetven előadást tar­tottak, a TIT tevékenysége keretében pedig a megye minden fontosabb lakóhe­lyén, megfelelő orvosi elő­adások hangzottak el. A hoz­zászólások nyomán a végre­hajtó bizottság határozatot hozott arról, hogy a terve­zett váci és szobi alkoholel­vonó szakrendelések mellett Dabason is létesítsenek ilyen rendelést, a budai járásban pedig a pomázi rendelés mellett a déli területen lakók számára a megyei gondozóban biztosítsák az alkoholelvonó kezeléseket. Egyéb kérdések megtár­gyalása, felügyeleti panaszok ügyében hozott határozatok után ért véget a megyei ta­nács végrehajtó bizottságá­nak ülése. Youlou leopoldvilíe-ber/ háziőrizetébő! és átkelt a Kon­gó folyó túlsó partjára. A miniszterelnöki közle­mény szerint „Youlou volt el­nököt bantu szokás szerint, testvérként fogadták Lcopold- villc-ben" s kedden „baráti megbeszélést'’ folytatott Csom­óéval. Youlou közelebbi tartózko­dási helye ismeretlen. Csőmbe kongói miniszterel­nök hivatala szerdán közle­ményben ismerte el, hogy Fulbert Youlou abbé, a szom­szédos brazzaville-i Kongó 1963. augusztus í5-én megbuk­tatott köztársasági elnöke Leo- poldviUe-ben tartózkodik. Youlou a péntekre virradó éj­jel megszökött brazzaville-i rossz föld megjavítására, aki­nek a birtoka nagy pénzt ér: a kisparaszt továbbra is meg­fulladhat”. A vidék nevén kívül — ezt észre kellett, hogy vegyék a római riporterek — megvál­tozott a gyerekek egy részé­nek ruházata is. Nyugat-Né- metországban, főleg München­ben és Düsseldorfban dolgozó Basilicata-i édesapák küldték ezt fiaiknak, leányaiknak, s az a néhány autó is, ami fel­tűnik a vidék falvainak ut­cáin, szintén a családjuktól évekre elszakadó, külföldön dolgozó „immigranti”-ik aján­déka. Mert a Basilicata-i nyo­morúság egyetlen hatásos el­lenszere „kitántorogni” kül­földre, ott dolgozni, spórolni és ajándékokat küldeni haza. Ám az „immigranti”-sors egy­részt sok Basilicata-i csalá­dot végképp szétszakított (az asszony és a gyerekek végle­ges nyomorúságban maradtak otthon), másrészt — múltko­riban olvashattunk róla — például Svájcban már kezdik kiutasítani az olasz Dél min­den munkára vállalkozó f iait. S mi lesz, ha a nyugatnémet „csoda” ugyancsak kiapad, mint ahogy ez az olasz „cso­dá”-val történt? Az a híres­neves „gazdasági csoda”, amely azonban nemcsak Basi- licátát, hanem Itália sok más fontos vidékét — még a kon­junktúra csúcsán is — érin­tetlenül hagyta. Az olasz Délen — s erről az olasz polgári sajtó kényte­len hírt adni — jár már ugyan néhány autó, a lényeg azonban olyan maradt, mint Carlo Levi könyvében, az „Ahol a madár se jár'-ban. Ami körülbelül azt jelenti, mintha a magyar parasztság, vagy akár csak egy tájegység parasztsága még mindig úgy élne, ahogy azt Fája Géza irta le a „Viharsarokban” ... Akiknek az autó csak „alkalmi munkát” jelent... • PATAKI PA'L: ^ Történetem­pepita fü boldog újévet! DECEMBER 31. HÉTFŐ. Búcsúzunk tőled 1945, sza­badulásunk és megpróbáltatá­sunk nagy esztendeje! Nagyon nehéz év voltál. Mindegy. Éj­féltől a neved mellé a múlt­idő jele kerül. Csak a holnap sikerüljön jobban! Előlegként ma megkaptuk az új élelmiszerjegyeket ke­nyérre, hüvelyesre, burgonyá­ra és dohányra. És új százezer pengősöket. Nem túlságosan bíztató ajándékok! Az ünnepi vacsora étrend­je még ide kívánkozik: para­dicsomleves, paprikásnokedii, kirántott burgonya, lekváros sütemény, bor. Istenem, milyen is a töltött- káposzta íze! Kocsonya, főtt malacfej tor­mával, .ti hova tüntetek? Boldog új évet mindenki­nek! IIJár cSab eyy hid átt 1946. JANUÁR 9. SZERDA. A Ferenc József-híd után tegnap megkezdték a Petöfi- hid bontását. Ma reggel fél kilenckor majdnem szörnyű katasztrófa történt. A Manci-hid budai középső részét emberekkel együtt elsodorta a jég! Kép­zelem, milyen pánik törhetett ki az úszó pontonhídon a jég­táblák között! Szeren cséré fél órás hajtóvadászat után a szovjet utászok kihalászták az úszó hidat, az emberekkel együtt. Az ijedtségen kívül senkinek nem történt semmi baja. Szerencse a szerencsét­lenségben. Már csak az összekötő vas­úti híd áll. Vonat köti össze Pest-Budát. A két megálló: Ferencvárosi pályaudvar—Ke­lenföld. Bárdossyt holnap felakaszt­ják! MJa az étteremben JANUAR 24, CSÜTÖRTÖK. Két jó hír egymásután! Január 18-án, pénteken reg­gel nyolc órakor ünnepélyes keretek között adták át a for­galomnak a Kossuth-hidat. Végre egy híd, amely már nem pontonokra épült! Ma délelőtt tizenegykor, több, mint egy hónapos kény­szerű szünet után, ismét meg­kezdődött a tanítás. Igaz, elég­gé furcsa körülmények között. Nem az iskolában, hanem — a városligeti Széchenyi fürdő Ezerjó Éttermében. Egy kicsit furcsa volt beül­ni a vendéglői asztalok közé. Tíz-húsz év múlva talán el sem hiszi senki, ha felemlíte­ném. Ma azonban minden ter­mészetes. Még az is, hogy egyelőre csak hetenként egy­szer járhatunk ide. Minden r.ap más osztályon a sor. Nem baj. Az a fontos, hogy együtt vagyunk. Ez nagy erő. Jral FEBRUÁR 5, KEDD. Még mindig emelkednek az árak. Egy kiló zsír félmillió pengő. A burgonya 30 000. A kenyér jegyre 4700. A só 75 000. A liszt 80 000 pengő. Tüntetés tüntetést követ. Mindenki elégedetlen. De legfőképpen a munkásembe­rek. Nekünk a legnehezebb. ITogy valamivel én is hoz­zájáruljak a háztartáshoz, elszegődöm kisegítőnek Kar­csi borbélyüzletébe. Pama- csoiom a vendégeket. Nem sokat értek hozzá, de csiná- lcm. A napi f:zetés 50 000 pengő. A borravaló 30 000. összesen egy kiló liszt ára. Az is valami. (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom