Pest Megyei Hirlap, 1965. március (9. évfolyam, 51-74. szám)

1965-03-10 / 58. szám

1963. MÁRCIUS 1«, SZERDA MTCVEI Kiírtán Új gépek Diósdon immhi Négy új géppel gyarapodott a Magyar Gürdiiiőcsapágy- müvek Diósdi Gyára. A Karl-Marx-Stadt bői érkezett gépeket az NDK szakemberei szerelik, ök tanítják meg a gépek kezelésére a magyar munkásokat is. (Foto: Gábor) Vendégek nyolc országból T'anácskuaús a „kukorica** t/cpcsíicscról Kedden délelőtt megnyílt a Technika Házában az V. or­szágos mezőgazdasági gépesí­tési tanácskozás. A több száz hazai szakember részvételével zajló, kétnapos konferenciára nyolc országból érkeztek kül­földi vendégek. A tanácskozás napirendjén a kukorica termesztésének és betakarításának gépesítése szerepel. 7minap 25 EVE, Elvonókúra — elektromos sokkal A Michigan állambeli Pon­tiac kórházban dr. John Hsu eljárása alapján elektromos sokkot adnak az alkoholisták­nak, amikor különféle szeszes italokat itatnak velük. A be­tegeket ilyenformán úgy kon­dicionálják, hogy az alkoholt Szilveszteri hangulat Megkezdődött a pezsgőtöltés A Magyar Állami Pincegaz­daság budafoki pezsgőüzemé­nek dolgozói a tavalyi termés felhasználásával, megkezdték a pezsgő töltését, amivel már az 1967-es és 1968-as szilvesz­teri hangulatot alapozzák. Bo­ruk bőségesen van ehhez a munkához, hiszen a, tavalyi 90Öft hektoliterrel szentben IS ezer hektoliter jó minőségű pezsgő alapbor áll rendelkezé­sükre. rövid időn belül az áram­ütéssel asszociálják. Az ötnapos kezelés alatt a betegnek hol bort, hol pá­linkát, hol meg sört adnak, utána pedig minden esetben 18 voltos áramütést, a fejéhez erősített fémvezetéken keresz­tül. Magyar—jugoszláv autóbuszjáratok Május végétől szeptember végéig mindkét irányban he­tenként két-két menetrendsze­rű autóbuszjárat közlekedik Budapest—Nagykanizsa, Ri­jeka és Opatija, illetve Crik- vencia között. Május 30-tól he­tenként háromszor rendszeres járat indul Belgrádból Szabad­kán át Budapestre és vissza. A két ország határmenti la­kosságának közlekedését meg­könnyíti a hetenként mindkét irányban három-három ízben a Szeged—Szabadka—Zombor útvonalon közlekedő autóbusz- járat. Verekedés a kovácsraőhelyben idős ember egy vasdarabot hajított feléje. A vasdarab nem talált, de Kockást így is felbőszítette. Egy faküllővel száibavágta Marticseket, majd kilökte az udvarra és egy vas­sá' akkorát ütött a bal kar­jára, hogy az eltört. Kockás ellen eljárás in- du’t Marticsek hosszú idő­re munkaképtelen. Az „eredeti ötlet" kifundálója, aki a csizmába tette a szöget, most elégedett lehet: hecce valóban .jól Sikerülf”. 1965. március 10, szerda, Ildikó napja. A nap kél: 6.08, nyugszik: 17.42 órakor. A hold nyugszik: 0.45, kél: 9.41 órakor. Várható időjárás: változó mennyiségű felhőzet, helyen­ként kisebb havazással. Időnként élénk északnyuga­ti szél. Az évszakhoz képest hideg idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 1, plusz öt fok között lesz. — Sári Ilona megyei ta­nácstag ma délelőtt 8 órától 9 óráig Kiskunlacházán, Szi- ráki József 9 órától 12 óráig Versegen, Pintér Gy. Mihály 10 órától 12 óráig Valkón, Jónás József 18 órától Ceg­léden tart tanácstagi fogadó­órát. Holnap Bada Gyula Tésára, Báthori Ferenc Má- rianosztrára, R. Mészáros Sándor Nyáregyházára, Szi- ráki József Kartalra, Sere­gélyes Jánosné Domonyba látogat és tart fogadóórát 1940. március 10-én halt meg Breiner Béla vasesztergályos, az erdélyi kommunisták egyik ve­zetője. Mindössze 44 évet élt eb­ből harmincat harcban töltött, s részben börtönökben, részben pedig bujkálva, álnéven, illega­litásban. Sok gyermekes nagyvá­radi munkás családból szárma­zott. Tizennégyévesen inastársait már harcba vitte helyzetük meg­javításáért. Az első világháború elején az egyik budapesti hadi- szer gyárból antimilitarista agi- tácíója miatt a frontra küldték. A Tanácsköztársaság idején mint századparancsnok védte a mun­káshatalmat. Hazatérése után részt vett a Kommunisták Ro­mániai Pártja megszervezésében. Mikor 1924-ben a KRP-t törvé­nyén kívül helyezték, a nagyvá­radi illegális mozgalmat irányí­totta. Az általa szervezett titkos nyomda sok pártkiadványt állí­tott elő. 1926-ban öt évre Ítélték. Szabadulása után ott folytatta, ahol abbahagyta. A párt köz­ponti bizottsága tagjává válasz­tották. 1932-ben újabb három évi börtönre ítélték. Ennek leteltével ismét teljes erejével bekapcsoló­dott a párt munkájába, amíg egészséggel bírta. A pocokírtás idejére — jár-e keresettérítés? A földművelésügyi minisz­ter rendelete szerint a mezei pocok ellen az ország egész területén társadalmi védeke­zést kell folytatni. A védekezést a nagyobb veszélyre való tekintettel az időleges munkakötele­zettségre vonatkozó ren­delkezések alapján kell végrehajtani. Egyes helyeken a védekezést ^ szervező és irányító szervek ^ tájékozatlanok a tekintetben, hogy a védekezésben való rész- ^ vételnek mint állampolgári ^ kötelességen alapuló tévé- f kenységnek társadalmi mun-í ka jellege miatt a pocokir­tásért — munkaidő-kiesés ^ címén — jár-e keresettérítés. í A Földművelésügyi Minisz- í tórium növényvédelmi szolgá- '/ lata tájékoztatásul közli, hogy ^ a kirendelés aln-’án vég- £ zett munka társadalmi jel- ^ legű, tehát ezért ellen- ^ szolgáltatás nem jár. A védekezési munkára igény- ^ bevett, munkaviszonyban álló ^ dolgozókat azonban a munka- ^ kiesés idejére a Munka Tör- £ vénykönyve alapján a munkáltató által fize- í tendő átlagkereset illeti í meg. ? í Méltányos és indokolt a kieső j kereset pótlása azoknak a tér- ^ melőszövetkezeti tagoknak az esetében is, akik igénybevéte- £ le olyan időszakra es-k ami- í kor beosztásuknál, vagy mun- J kakörüknél fogva a közös ^ gazdaságban rendszeresen £ dolgoznak. A tsz-tagoknál a védeke­zési munkában való részvé­telt a munkaegység (m”n- kanap) számának megálla­pításakor r\— venni. A védekezési munkára való kirendelést és az igénybevétel í időtartamát a községi (váro­si, kerületi) tanács vb mező- gazdasági szakigazgatási szer­vének bizonyítványával kell igazolni. Fotókiállítás A Magyar Fotóművészek Szövetségének rendezésében március 13-án, szombaton délben nyílik a Fényes Adolf teremben a fiatal né­met fotóművészek kiállítása. A nagy érdeklődéssel várt kiállítást Tillai Ernő Ybl-dí- jas építőművész, a Magyar Fotóművészek Szövetségének tagja nyitja meg. Önkritika Két barát találkozik az utcán. — Hiába, ma már nincs igazi barátság — panasz­kodik az egyik. — Képzeld, az előbb találkoztam egy haverommal, kölcsönkér­tem tőle egy százast és a gazem bér nem adott. — Meg kell mondanom, öregem, hogy én is gazem­ber vagyok — válaszolt a másik. — Úgy le vagyok hangolva.» — Úgy látszik, zongorát vet­tem feleségül... Komádi karikatúrája Nem lesz hiány permetező szerekből Több mint másfél millió tonna műtrágya IRTA: HUNYADY JÓZSEF RAJZOLTA: FRIEDRICH GABOR 55Nincs mese, fiúk! Ki kell nyírni az Apolló-házat most, (amikor teli van nyilasokkal! Bőn Tibornak levágják a bajuszát, szemüveget kap. „Lefokozzák" őrvezetővé, nehogy ismét felismerje luegner — Benjámin László költé­szetéről tartanak délutánt, fővárosi előadók részvételé­vel, csütörtökön 5 órai kez­dettel a váci irodalombará­tok, a járási könyvtár he­lyiségében. — Anglia országútjain, közútjain minden nyolcvan- kettedik másodpercben tör­ténik egy közlekedési bal­eset. TAVASZODIK — Pécelen, a MAV-kór- házban a községi szakmaközi bizottság, a Szakszervezetek Megyei Tanácsának támoga­tásával a betegek és a dol­gozók részére „letéti” könyv­tárat létesített. A kórház két dolgozója társadalmi mun­kában vállalta a könyvtáro­si teendők végzését. Foto: Gábor — Filmművészeti akadé­miai előadásra kerül sor csütörtökön délután a Cse­pel Autógyár művelődési otthonában. Bemutatásra ke­rül a „Goa” című dokumen- tumíilm is. — Agatha Christie bűn­ügyi darabját, Az egérfogói Londonban tizenhárom esz­tendeje játsszák egyfolytá­ban. Nemrég érte meg az ötezredik előadást. Egyedül Angliában több mint kétmil­lió nézője volt. — Májusra elkészül az or­szág legkorszerűbb kórháza, a dunaújvárosi, ötszázöt­venöt férőhelyes lesz. A kór­házban a központ rövidhul­lámú rádióval hívhatja fel majd az orvosokat, akikel zsebben hordozható vevőké­szülékkel látnak el. — Hetvenezer köbméte­res víztárolót épít a gö­döllői Petőfi Termelőszövet­kezet. így növelheti öntözé­ses kertészetét, amely hiva­tott biztosítani a környék zöldségen átását. ÍA rádió és a televízió mai műsora í $ KOSSUTH RADIO ^ 8.15: Mezei csokor. 8.40: A gyer­^ mekrádió műsora. 9.00: Rádióisko- ^ la. 10.10: Leányvásár. Operettrész- X letek. 11.00: Iskolarádió. 11.15: Bar- X tók kórusok. 11.29: A Szabó család, x 12.15: Szórakoztató muzsika nyug- x díjasoknak. 13.00: Vita a korszerű ^ gazdálkodásról. 13.15: Vivaldi: A ^ négy évszak. 14.10: A gyermekrá- ^ dió műsora. 14.25: Lányok, asszo- í nyok. 14.55: Hanglemez. 15.00: Köz- X vetítés a Róma—Ferencváros és a X Győri Vasas ETO-DWS Amster- £ dam mérkőzésekről. 17.00: Hangle- ^ mez. 17.05: A Horizont szerkesztő­je ségében. 17.20: Téma és variációk. ^ 17.35: Gencsy Sári és Szabó Miklós X magyar nótákat énekel. 18.10: Vil- x lanófényben ... A Munkaközvetítő ^ Iroda. 18.15: Papp Lajos: Szvit ze- £ nekarra — bemutató. 18.31: Bűnre- ^ szesség gyilkosságban. Rádiójáték, jí 19.00: A szüzek városa. Zenés ko- 4 média. 21.24: Gondolat. A rádió 2 irodalmi hetilapja. 22.10: Időszerű ^ nemzetközi kérdések. 22.25: Ho- £ negger: Johanna a máglyán — £ oratórium. 23.40: Népdalok, csár- 4 dások. PETŐFI RADIO X 14.00: Sztrastyuk: Román szvit. '/ 14.25: Tánczene. 15.05: Az iskolára- X dió irodalmi melléklete. 16.35: Sán- £ dór Judit énekel. 17.05: Könnyűze- /. ne magyar szerzők műveiből. 17.35: | Orvosi tanácsok. 18.00: A dzsessí kedvelőinek. 18.15: A tudomány i nagy századai. 18.40: Honegger: | Három dalciklus. 19.00: Mi történ: | a nagyvilágban? 19.15: Északi ten­geri fesztivál 1964. 20.44: Korunk költészete. 21.05: Aki a zene Vörös­marty ja akart lenni . .. 21.35: Hanglemezparádé. URH 18.40: Arturo Toscanini báron nyitányt vezényel. 19.15: Könnyű zene. 19.50: Kamarazene. 20.57 Tánczene. 21.35: Figaro házassága TELEVÍZIÓ 9.40: Sebesült az erdőben. Ma gyárul beszélő lengyel film. 10.55 Lengyel szvit. Kisfilm. 11.15: Ma­gazin. A tv-híradó melléklete. 15.00: Győri Vasas ETO—DWS Am sterdam. Bajnokcsapatok Európa Kupája. — Labdarúgómérkőzés közvetítése Győrből. 17.00: Jégko­rong VB. Szovjetunió—Svédország. Közvetítés Tamperéből. 19.00: Autósok — motorosok. Közvetítés egy budapesti autószervizből. 19.20: Esti mese. 1.9.30: Tv-híradó. 19.50: Napi jegyzetünk. 19.55: „A művé­szet legyen mindenkié”. A televí­zió új képzőművészeti sorozata- Hagyományok. 20.15: Minden meg történhet . . . Angol film. 21.50: Parabola. 22.10: Ma este Tata: Sándor dedikál , .. 22.20: Tv-hfr adó. 2. kiadás. Tápiószőllősön a Petőfi Tsz kovácsműhelyében valaki igen eredeti ötlettel aikarta megtréfálni a hatvanéves idős Marticsek Mihályt: egy szöget tett a gumicsizmájába. Az öreg dühbe gurult és ifj. Kockás István harminckilenc éves traktorosra támadt: mi­ért tette ezt vele? Kockás persze — a valósághoz híven — tagadta a tettet, de Marti­csek nem akart hinni neki; szidalmazni, sértegetni kezd- traktorost, majd a szó- 1 váltás hevében feleségét is ócsárolta. Kockás erre már nagyon gorombán válaszolt, mire az tonna műtrágyát kap. Fosz­forműtrágyából lényegesen több jut a földjeinkre, a ká­lium tartalmú műtrágyából viszont valamivel keveseb­bet kapnak a közös gazdasá­gok, mint tavaly. Az őszi kalászosok gyomtalanításá­hoz szükséges vegyszerek bőségesen fedezik a szük­ségletet. Ugyanígy a tavaszi gyümölcsfavédelemhez szük­séges permetezőszerek is a termelők rendelkezésére áll­nak. — Rusztaviban megkezdte működését Grúzia legna­gyobb vegyipari üzeme, az új műszálgyár. A mezőgazdaság ebben az évben 1 millió 663 ezer

Next

/
Oldalképek
Tartalom