Pest Megyei Hirlap, 1965. január (9. évfolyam, 1-26. szám)

1965-01-31 / 26. szám

PEST MEGYEI YILÄB PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST M E G Y E I. B I Z OT TSÁG A 's s A MEGYÉI TANÁCS LAP^ ÁRA SO FIM.ÉR 1965. JANUÁR 31, VASÁRNAP IX. ÉVFOLYAM, 26. SZÁM Dr. Bruno Pittermann oszt­rák alkancellár és a kíséreté­ben levő személyiségek szom­baton délután visszautaztak Bécsbe. A Keleti pályaudva­ron Fock Jenő, a kormány el­nökhelyettese, Péter János külügyminiszter, Bíró József külkereskedelmi miniszter, dr. Lévárdi Ferenc nehézipari miniszter, Szilágyi Béla kül­ügyminiszter-helyettes és Baczoni Jenő külkereskedel­mi miniszterhelyettes búcsúz­tatta az osztrák vendégeket. Dr. Bruno Pittermann eluta­zása előtt szombaton délben a Gellérí-szálló Gobelin-ter­mében találkozott a magyar és a Eltemették Sir Winston Churchill! A nagy államférfit Bladonban helyezték örök nyugalomra Szombaton Londonban ün­nepélyes gyászszertartáson búcsúztak el Winston Ch ur- chilltöl, a nagy angol állam­férfitól. Ilyen nagyarányú gyászszertartás még nem . volt az angol fővárosban az el­múlt száz évben: 110 nem­zet képviselői jöttek el, hogy búcsút vegyenek a halott ChurchiUtol. A Szent Pál saekesegyházban a gyászszer­tartáson ott volt Erzsébet királynő és családja, a többi között Eisenhower, De Gaulle, Erhard kancellár, a norvég, a dán, a görög, a belga ki­rály, a holland királynő. A Szovjetuniót Rudnyev mi­niszterelnök-helyettes, Konyev marsall és Soldatov londoni nagykövet képviselte. A Westminster Hallban fel­állított katafalk előtt három napon át vonultak el a lon­doniak, hogy áldozzanak a nagy angol államférfi emlé­kének. Több mint 321 ezer ember rótta le kegyeletét. Megszólalt a Big Ben, a par­lament tornyának híres ha­rangja. Megindult a kopor­sót kísérő gyászmenet a Szent Pál székesegyház felé. Egy- egyperces szünettel 90 ágyú­lövés hangzott el, annyi, ahány évet Churchill élt. A Szent Pál székesegyház­ban lefolyt gyászszertartás után a koporsót a Towerhez vitték, majd a Themsén ke­resztül a Waterloo pályaud­varra. Churchill holttestét a pályaudvarról különvonat vitte Bladonba, ahol a csa­ládi sírboltban temették el szülei mellé. külföldi sajtó képviselői­vel. A sajtókonferenciát dr. Si­mon Koller, Ausztria buda­pesti nagykövete nyitotta meg. Dr. Bruno Pittermann el­mondotta, hogy tárgyaláso­kat folytattak az illetékes magyar szervekkel. A meg­beszélések középpontjában az a kérdés állt, hogyan lehetne a két or­szág kereskedelmét fokoz- ni, különös tekintettel arra, hogy a szomszédság következtében az egyébként jelentős szállí­tási költségek csökkentésére kitűnő lehetőségek kínálkoz­nak. Az újságírók kérdéseire vá­laszolva dr. Bruno Pittermann hangoztatta, hogy a kereske­delmi forgalom bővítésének lehetőségei igen kedvezőek. Különösen vonatkozik ez a kohászat, az elektromos ipar területére és az azonos jellegű vállala­toknak harmadik országba irányuló közös exportjára, közös szabadalmak felhasz­nálására. KOZMOSZ 53 Szombaton a Szovjetunió­ban földkörüli pályára fellőt­ték a Kozmosz—53 jelzésű mesterséges holdat. A szputnyik keringési ideje 98.7 perc. A mesterséges hol­don elhelyezett berendezések normálisan működnek. A föl­di koordinációs számítóköz­pontban feldolgozzák a beér­kező adatokat. BUENOS AIRES Leleplezték a náci terroristákat Az argentin rendőrség egy náci terrorista csoportot lep­lezett le, amelynek fő célja volt merényletek megszerve­zése zsidó személyeik ellen. A tsoport tevékenységében állí­tólag részt vett a háborús bűnök miatt kivégzett Adolf Eichmamm fia is, akinek náci- egyenruhás fényképét egy ház­kutatás során megtalálták. ROMA Bombamerénylet Az olasz szocialista párt egy milánói kerületi irodája ellen bombamerényletet követtek el, amely súlyos anyagi károkat okozott. Sebesülés nem történt. NYÚLÁSZOK Tapsifüles ijedten néz a fényképezőgép lencséjébe. Ö még nem tudja, hogy semmi oka az aggodalomra. Rá nem a nyúlpaprikássors vár... (Képriportunk a 2. oldalon) XXXXXXXX\XXXXXXXNXXXXXXXXXXXX\XXXXX\\X'O.XXXXXX'CvXXXXXXX%XXXXX'^.XW..XXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXXXXXX-X,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXvXXXXXXXXXXXXXV NAPIRENDEN: A GYERMEKVÉDELEM ÉS A MŰVELŐDÉS A Hazafias Népfront megyei elnökségének ülése A Hazafias Népfront Pest megyei Bizottságának elnöksé­ge szombaton ülést tartott, amelyen két napirendi pontot vitattak meg. Elsőnek dr. Sánta Anna a gyermek és ifjúságvédelmi bi­zottságok munkájáról szá­molt be. Vázolta, honnan in­dult a gyermekvédelem, s je­lenleg melyek a legfontosabb megoldandó feladatok. Sajnos, még mindig nem dolgozták ki egységesen., mit értünk a veszélyezte­tett gyermek fogalma alatt, s így a hatósági el­járás sem mindig egysé­ges. A Hazafias Népfront és a Nő­tanács széles körű aktívaháló­zatot szerveztek, amely együttműködik a pedagógu­sokkal. A TIT-tel közösen elő­adásokat rendeztek a gyer­mekvédelem morális, jogi és egészségügyi kérdéseiről. Ezek az előadások mindenütt sikert arattak, de sajnos éppen azok a szülők nem hallgatták meg, akik kifogásolható módon ne­velik gyermeküket, vagy dur­ván, embertelenül bánnak ve­lük. Az államhatalom helyi kép­viselői, a községi és járási ta­nácsok sem végzik e téren fel­adatukat mindenkor megfele­lően, bár az is igaz, a megol­dásnak sokszor anyagi akadá­lyai vannak, jóval kevesebb gyermeket vehetünk állami gondozásba, mint amennyire szükség lenne. Ugyanígy ke­vés megyénkben a gyógypeda­gógiai hely. A művelődési ott­honok is sokat tehetnének azért, hogy a gyermekek ne csellengjenek az utcán, tartal­mas foglalkozásba vonják be őket. A nevelőszülői hálózat ki­bővítése a legkézenfekvőbb megoldási mód, de itt is van­nak nehézségek. Alaposan meg kell nézni, kikre bízzák a gyermekek nevelését. Előfor­dul, hogy idős emberek, akik maguk is gondozásra szorul­nak, két-három gyermeket vesznek magukhoz és nem megfelelő körülmények között nevelik őket. A hozzászólók valamennyien rámutattak a társadalom fe­lelősségére; feltétlenül szük­séges a veszélyeztetett gyer­mek fogalmának mielőbbi tisztázása, és a helyes megha­tározás széles körű ismerteté­se. Bár sok helyütt megala­kult a gyermek- és ifjúságvé­delmi állandó bizottság, de munkaértekezletet nem tarta­nak, és keveset törődnek az állami gondozásból, vagy igazságügyi nevelőintézetekből kikerült gyermekek utógondo­zásával. Végül az elnökség határoza­tot hozott: átirattal fordulnak a megyei gyermek- és ifjúság- védelmi állandó bizottsághoz, tűzze ismét napirendre e kérdéseket, és hangolja össze a különböző állami és társadalmi szervezetek munkáját. Második napirendi pont­ként Mohos Imre, Cegléd vá­ros népfront-bizottságának el­nöke tartott tájékoztatót a megyei elnökség tagjainak a városban még meglevő anal­fabetizmus felszámolására tett intézkedésekről. Két évvel ezelőtt a Pest me­gyei Pártbizottság útmutatása nyomán kezdtek ehhez a munkához. Célkitűzésük az volt, a teljes- és félanalfabe­tizmust 1966-ra megszüntetik. Akkor Cegléd összlakosságá­nak másfél százaléka volt, je­lenleg már csak fél százaléka írástudatlan. A pedagógusok és mások is sokan jelentkez­tek, hogy akár egyéni foglal­kozásokon is tanítják az öt­ven éven aluliakat. A náluk idősebbek már csak a legrit­kább esetben hajlandók a ta­nulást megkezdeni. Az analfa­béták között jelentős szám­ban találhatók cigányok, akik körülményei egyelőre nem­igen teszik lehetővé a rend­szeres tanulást. Sok írástudatlan került ki a távoli tanyákon lakók közül, jelenleg huszonhét tanyai írástudatlan tanul a külső iskolákban. Vizsgá­juk február végén lesz. Mohos Imre elmondta még, hogy ma már nem lehet a műveltséget csak az irni-ol- vasni tudással . mérni. Leg­alább a nyolc általános iskola elvégzése az alapkövetel­mény. Ezért egyik legfonto­sabb feladatuknak tartják, hogy azokat is bevonják az oktatásba, akik a múltban két-három elemi iskola után abbahagyták a tanulást. A munka igen sikeres, a város­ban általában évente kétszáz felnőtt fejezi be a nyolcadik osztályt. Befejezésül Török György, a Hazafias Népfront megyei titkára az időközi választások előkészületeiről tartott tájé­koztatót. (k. m.) Gyarapodó taglétszám, több társadalmi munka A felszabadulási versenymozgalom eredményei a földművesszövetkezetekben A Pest megyei földműves­szövetkezetekben tömegpoli­tikai felajánlásokat is tettek a felszabadulás tiszteletére kezdeményezett versenymoz­galomban. Az összesített elő­irányzat szerint április 4-ig 8100 új földművesszövetkezeti tagot szerveznek, a részjegy­alapot 1 millió 620 ezer fo­rinttal növelik és 830 ezer fo­rint értékű társadalmi mun­kát végeznek el. A legutóbb megejtett érté­kelés szerint december 31-ig az újonnan belépett földmű­vesszövetkezeti tagok száma meghaladja a négyezer főt, ami azt jelenti, hogy az 1964- re eredetileg tervezett taglét­szám-növekedés 3500 helyett 6628 volt. Hasonlóképpen je­lentős a részjegyalap-növeke- dés, a mozgalomban vállalt összeg mintegy 35 százalékát teljesítették év végéig s így több mint 200 ezer forint a többteljesítés az eredeti éves előirányzathoz képest. A fel­ajánlott társadalmi munka 37 százalékát végezték el decem­ber 31-ig, ez összegszerűen önmagában véve is kereken 100 ezer forinttal haladja meg az egész évre tervezettet. A tagszervező munkában a legjobb teljesítményt a Nagy­kőrösi Földművesszövetkezet nyújtotta 150 százalékkal, a nagykátai, valamint a szent­endrei járás, leggyengébb a galgamácsai, csömöri és a budapesti XVII. és XXII. ke­rületi földművesszövetkezet. A részjegyalap-növelési fel­adatot eddig a kartali, a po- mázi és az alsónémedi föld­művesszövetkezet oldotta meg a legjobban. A társadalmi munkában a célkitűzésekhez viszonyítva a legjobb teljesítési arányt a szentendrei járás földműves­szövetkezetei érték el, rajtuk kívül a dömsödi, a tápiógyör- gyei, a maglódi, a pilisi, a ká­kái és a budapesti 2. sz, föld­művesszövetkezet tett eleget példásan vállalt kötelezettsé­gének. A felszabadulási verseny­mozgalom felajánlásai a tevé­kenység valamennyi ágát át­hatják, ennélfogva lelkiisme­retes teljesítésük az évi terv­feladatok végrehajtását je­lentősen elősegíti. (d. k.) LOTTOREKORD Mind a 100 szelvényük nyert — Kollektíva az 5 találatos tulajdonosa Az ötödik játékhét 2 036 842 számú öttalálatos szelvényé­nek szerencsés tulajdonosa még nem jelentkezett. A Lot­tó Igazgatóság munkatársai szombaton délben megállapí­tották, hogy a nagy értékű szelvényt Budapesten a. VII. kerületben a posta hozta for­galomba. Azt is sikerült ki­deríteni, hogy a nyertes szel­vény egy lottózó kollektíva tulajdona, amely száz szelvé­nyen, lottóvariációval játszott meg 27 számot és valamennyi szelvényen van találata. A szelvények átvizsgálása alkal­mával kiderült, hogy a sze­rencsés öttalálatos szelvényen kívül — amelyre a nyere­ményilletékek levonása után 1 896 000 forintot fizetnek ki — még harminc hármas és hatvankilenc kettes találata is van. Ez a magyar lottózás történetében párját ritkító re­kordnak számít. i Elutazott Budapestről az osztrák küldöttség Dr. Ritter mann a két ország együttműködéséről nyilatkozott

Next

/
Oldalképek
Tartalom