Pest Megyei Hirlap, 1964. december (8. évfolyam, 281-305. szám)

1964-12-11 / 290. szám

NAPLÓ SZÉP KIRAKAT A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜtÖNKIAOÁSA VIII. ÉVFOLYAM, 95. SZÁM 1964. DECEMBER 11, PÉNTEK A JELSZÓ: T! Köztudomású, hogy az építő- nnn , , , , .. ipar mindjobban elveszíti ill SZaKItlUnKäS (lOlÜOZlK szezonjellegét. Ha jó a terve- ' zés és a szervezés, akkor o nyáron elkezdett építkezéseket KilpilPIIlílÜfW A I Piriit be lehet fejezni a téli hónapok AIlCHUIIlIUVa tt- IH VÜK alatt. Ezen a réven lehet sok száz szakmunkás és segédmun­kást télen is foglalkoztatni. A Pest megyei Tanácsi Épí­tőipari Vállalat időben meg­tette a szükséges, előkészüle­teket a télre. Október 17-én megtartották a műszaki érte­kezletet, majd négy nap múl­va már el is készült a téliesí- tési terv. Eszerint Késik a fűtőberendezés december—március között átlagosan 322 embert kí­vánnak foglalkoztatni és ugyanezen időszakban ki­lencmilliói tervszámot irá­nyoztak elő. Pitz Pál vezetésével öt népi ellenőr is megvizsgálta, hogy a kijelölt helyeken van-e mód télen a munka folytatására? Augusztus 10-i határidőre vállalták a gépipari technikum Juhász Gyula utcai tanműhe­lyének átadását, de a terv­hiány akadályozta á nyári— őszi munkát. A téliesítés itt lehetséges, mert a külső falak állnak és az ideirányított 11 tagú bri­gád elvégezhet az első ne­gyedév végére 180 ezer forint értékű munkát. Többször említettük bíráló- lag a Váci Naplóban is a Bur­gundia utcai szociális otthon férfiosztályának felújítási munkálatait. A régi épület­rész . lebontása, gyorsat) ment (társadalmi munkában). Fel­húzták a falakat is. Azonban faanyag és idomvas hiánya miatt megtorpant a mun­ka. Most azért megy a küzdelem, hogy a nagyobb hideg, beáll­ta előtt a vasbeton munkákkal és a tető felállításával, a cse­répfedéssel elkészüljenek. De­cemberben öten dolgoznak itt, de első negyedben tizenöt­re növekszik a létszám. Jövő év májusának végén be is költözhetnek az öregek. Hasonlóan fontos építkezés a Széchenyi utcai gyógypeda­gógiai iskola emeletráépítése, Először úgy látszott, hogy itt nem megy télen a munka. Azután odaszállították a vas­betongerendákat, ötletes, ügyes zsaluzással állványt emeltek anélkül, hogy a nagyforgalmú köz­lekedést zavarták volna. Decemberre 70 ezer, első ne­gyedre 285 ezer forint értéket irányoztak elő. A vállalat építi még Vácott a Kertész utcai óvodát. Észak Pest megyében említésre mél­tóbb, téliesített munkáik: a veresegyházi kultúrház, a gö­döllői elektromos épület, a vér­ségi iskola, a galgamácsai gép­műhely, a bernecebaráti isko­la és a szentendrei OTP-laká- sok. Munkájukat nagyban hát­ráltatja, hogy a téliesítéshez szükséges fűtőberendezések leszál­lítása nem történt meg. A márciusban megrendelt hő- légbefúvó berendezések kés­nek, így a hagyományos tüze­lésű kályhákat használják. Háromszáz mázsa koksz áll máris rendelkezésre. Indulhat a munka. A jelszó: Téliesítés! (D. S. Lehotka Gábor fővárosi orgonaestj e Lehotka Gábor váci orgona­művész nevével mind gyakrab­ban találkozunk. Sikeres nyá­ri szereplései után nemré­giben félórás, önálló műsor­ral jelentkezett a rádióban, majd a televízió népszerű szombat délutáni zenetörténeti előadássorozatában is vendég- szerepeit. Jövő szerdán este a Zeneakadémián szerepel. Or­gonaestjének műsorában Jo­hann Sebastian Bach hat műve szerepel. Közreműkö­dik: Sensey József (hegedű) és Hambalkó Edit (zongora). Osztály létszám: 17 Hűvös szél nyargal az ut­cán. Az emberek fáznak és sietnek. De vajon hová? Jó­magam a Közgazdasági Tech­nikum felé igyekszem. Többen is sietnek arrafelé, felnőttek. Hozzájuk szegődve, lépünk be a levelező tagozat III./a osztá­lyába, hogy ízelítőt kapjunk a felnőttek diákéletéből. Stéh György osztálybizalmi „kalauzol” bennünket. — Az osztálylétszám tizen­hét — tudatja barátságosan. — Testvérosztályunkban, a lll/b-ben valamivel többen Zárás a labdarúgásban Visszavonhatatlanul itt a tél. Vége az 1964. évi labda­rúgószezonnak. Az egyesüle­tek mindenütt évzáró közgyű­léseiket tartják. A Váci Vasas SE közgyűlésén Vogel Gyula elnök elismerőleg nyilatkozott a lelkes atlétikai szakosztály­ról. Kiemelte Nagy Judit eredményességét. A beszámo­lóban annál kevesebb jó hangzott el az NB III-ból ki­esett labdarúgó-szakosztályról. Sok minden hiányzott az eredményes szerepléshez. Nem lesz könnyű dolga a csa­Díjmenfes autófakaró (Kéninger Géza felvétele) Könnyebb a betegséget megelőzni... A főtéri gyógyszertárban népszerű egészségügyi felvilá­gosító orvosi könyveket árul­nak fillérekért. Ezekben egy életre szolgáló, aranynál töb­bet érő egészségügyi tanácsok vannak, neves gyakorló orvo­sok tollából. íme, a kis köny­vek közül egynéhány: „A cukorbetegek diétái” — „Az elhízás káros” — „A de­rékfájás” — „Ehető, jó gom­bák” — „A jó emésztés” — „Szépségápolás” — „A jó egészség könyve” — „öltözkö­dés, divat, egészség” stb. Ha elfogadjuk azt az igaz­ságot, hogy könnyebb a be­tegséget megelőzni, mint a beteg embert kigyógyítani, ak­kor az is igaz, hogy e felvi­lágosító egészségügyi könyvek többet érnek a patikaszernél. Babócsay János Keresse fe! a Váci Szabó Ktsz üzleteit Széchenyi utca 4., 26. és 31. sz. alatt, ahol mindennemű férfi- és nőiruha-javítást, alakítást, valamint fehérnemű- iavífást elvállalunk. Nagyobb mennyiségű fehérneműjavítás esetén házhoz megyünk. Rövid határidő, olcsó árak! patnak a megyei csoportban sem. Hat játékos bevonult ka­tonának. Két játékos (Kreidl és Balogh I) idegenben próbál szerencsét. A területben sze­replő tartalékgárda szintén a tabella alján végzett. Az ifi­sorban levő játékosok azon­ban jól szerepeltek. Ök a jö­vő reménységei. Nagyon szép helyezést ért el a megyei bajnokságban a Váci Vasutas tizenegye. Ne­gyedik helye önmagáért be­szél. A váci járási bajnokságot az Esze Tamás HSE nyerte. A területre feljutott csapatot jól összekovácsolta Király őr­nagy. A második helyen vég­zett cementgyári csapat mel­lett az első hat között végzett a Sallai HSE és a Váci Bélés SK is. Jól sikerült a szakszervezeti bajnokság is. Ezt a Forte lab­darúgói nyerték a Könnyű­ipari Öntöde és az Izzó előtt. Nem volt helyes a Hajógyár és a Híradás távolmaradása. A váci járási sporttánács ez évben is megrendezte a kö­zépiskolás, valamint a kispá­lyás labdarúgó-bajnokságot is. Befejezésül még megdicsér­jük a kis létszámú játékveze­tői testületünket és ezúton is közöljük, hogy a tél folyamán új játékvezetőtanfolyam be­indítását tervezik. K. A. A POSTA KERESE A többéves tapasztalat azt mutatja, hogy a váci posta- hivatal forgalma december 20-a és 31-e között tetemesen megnövekszik. Ezért kérik a közönséget: az idén csomag- és pénzküldeinényeit minden­ki időben adja fel, hogy az még az ünnepek előtt megér­kezzék rendeltetési helyére. MIT LÁTUNK A MOZIBAN? Művelődési ház 11—13: Félelem (Magyarul beszélő csehszlovák bűnügyi Xilm.) — 14—16: Ha egy­szer, húsz év múlva (Szélesvász­nú, új magyar film). — 17-én: Elektra (Görög film) — Matiné, 13-án: Razzia. Építők mozija 12—14: Az Írnok és az írógép (Angol film. Kisérő: Magyar híradó.) — 16—17: Férjhcz- menni tilos (Magyar film. Kisérő: Világhiradő). vannak, viszont három évvel ezelőtt, az elsőbe százötvenen iratkoztunk be. Mi, akik megmaradtunk — mondja mosolyogva — szeret­nénk végig kitartani. Pedig sok esetben igazán nehéz helytállni, hiszen a munka­hely, valamint a privát élet is számos -problémát ad. Az utolsó padban ülő Laka­tos Tiborné. két apró gyer­mek anyukája, az osztályban a jókedv, a niesélés mestere. De nem a tanulás rovására. Az első negyedévben érdemjegyei, kevés kivétellel, ötösök. Nagy Istvánról már az öl­tözete is elárulja, hogy pénz­ügyőr. Kérdésünkre így vála­szol: — Bizony most már nem babra megy a játék. Sok és elég nehéz az idei anyag. Ah­hoz, hogy eljuthassunk a ne­gyedikbe. meg kell hatványoz­ni az igyekezetei. A kályha melletti padban mosolyog Espár Ferencné. Tőle arról érdeklődünk, hogy milyen as osztálykollek­tíva. — Mint egy nagy család, úgy vagyunk itt együtt, szét­húzás nélkül, egymást segítve. Ügy összeszoktunk, hogy nem is hagynánk, hogy valaki le­morzsolódjon közülünk. A padokon irkák, könyvek. Mi lesz az első óra? — Technológia. A folyosóról léptek hangza­nak, s jelzik, hogy időnk le­járt. Pillanatfelvételünk azon­ban elkészült, s igy késlekedés nélkül átadjuk a szót az osz­tályba lépő Bánhidi tanárnak. Moritz Valéria — A köztisztaság további fokozása érdekében 60 da­rab szemétgyűjtőt szereztek be a DCM lakótelep részére. Vigyázat! Száj- és körömfájás! Megyénkben a száj- és kö­römfájás járvány terjedésé­nek megakadályozása céljából a Váci Városi Tanács az aláb­biakat rendelte el: 1. Hasí­tott körmű állatokat a város területéről elszállítani vagy elhajtani tilos. 2. A sertéspiac és állatvásár a további intéz­kedésig szünetel. 3. A hasított körmű állatok legeltetése ti­los. 4. A szarvasmarhák mes­terséges termékenyítése és a kocák fedeztetése a további intézkedésig szünetel. A gazdag ünnepi áruválasztékot ízlésesen, ötletesen mu­tatják be a Köztársaság úti csemegebolt kirakatai (Gyimesi felv.) S íkos az út, OK A BALESET! Leesett az első hó, a hőmérő higanyszála fagypont alá hú­zódott. Az ulak és a járdák sikossá váltak, ami óvatos­ságra készteti a gyalogosokat is. Egy elhibázott lépés és már kész a baj. Erre utal a váci kórház baleseti naplója. A be­írt balesetek száma ugrássze­rűen növekedett december ele­jén. Köteles Imréné az utcán esett el és. a bordáját törte. Szintén az utcán esett el ÖZV. Párnitsky Lórántné, aki a kar­ját és Nagy Lajosné, aki a bokáját törte el. Békési Ká- rolyné nem jutott ki az utcá­ra, mert az udvaron csúszott el és a bokája ficamodott ki. Vigyázzanak a gyerekek is, mert a szánkázás öröme köny- nyen ürömmé válhat úgy, mint Erős István tizenegy­éves fiú esetében, aki szánká­zás közben feibukott és felha­sította a lábát. Most, hetekig, csak az ablakon kinézve áhí­tozik majd kedvenc téli: sport­ja után. (V-né) — Hartai Lászlót, a Finom­pamutfonó- és Cérnázógyár igazgatóját a megelőző tűz­rendészet! előírások pontos betartásáért belügyminiszteri dicséretben részesítették és oklevéllel jutalmazták. — Diákbál. Az általános gimnázium tanulóinak tánc­vizsga bálja szombaton este lesz a Lenin úti művelődési ház földszinti termeiben. — Az ABC áruház idei for­galma eléri az egymillió 283 ezer forintot. A DCM lakó­telep további bővülése foly­tán 1965-ben kétmilliós for­galommal számolnak. — Mi az ikonográfia? — er­re a kérdésre adott választ Vá­cott dr. Végvári Lajos művé­szettörténész, a képzőművé­szeti főiskola tanára kedd es­ti színes, érdekes előadásá­ban. — Könyvesboltunk újdonsá­gai: A magyar irodalom tör­ténete I. kötet, Dreiser: Ameri­kai tragédia, Szilvási Lajos: Kinek a sorsa?, Lyka Károly: Kis könyv a művészetről, Hearne:. Ősz a Karib-tengeren, Hegedűs—Kónya: A magyar dráma útja, Szalatnai: A cseh irodalom története, Máté György: Csodaszer, May ne Red: A fehér törzsfőnök, Krú­dy Gyula: A madárijesztő sze­retője, Berda József: Égni, el­égni! — A városi-járási könyvtár olvasótábora rohamosan nö­vekedett az őszi hónapokban. A napokban iratkozott be a 2500. olvasó. A könyvtár igaz­gatósága jutalomban részesí­tette. — Tanácstagok és a tanács­tisztviselők jól sikerült mű­soros, ismerkedési estet ren­deztek múlt szombaton a Ma­dách Imre Művelődési Otthon­ban. — A felvásárlást értékelte a Pest megyei operatív bizott­ság. Vezető helyre került: a dabasi járás 112.6; a nagyhu­tai 108.4 és a váci járás 94.4 százalékkal. VÄCI APRÓHIRDETÉSEK Eladó: Papvölgyön 927 n-öl szőlő és gyümöl­csös. Érdeklődni: Vác, Lajostelep, Bimbó ut­ca 17. szám. Konyhaszekrény, ki­tűnő állapotban és jó- hangú hegedű, tokkal eladó. Vác, Lemez ut­ca 7. sz. Háromszobás, 334 n­öles ház eladó. Vác, Hona utca 5. (Érdek­lődés: Kó kainál). Kazán, álló melegvíz­fűtésű, üzemképes ál­lapotban, 1500-ért el­adó. Harmos. Sződli­get. _________________ Hí zott sertés eladó. Vác. Rákóczi utca 27. Játék babakocsi el­adó. Cím: Vác. Ápri- lis 4 tér 40. 1/3. Idősebb személyt la­kásért, életjáradékkal eltartanánk. Ajánla­tokat: ..László Mária” jeligére kérünk a vá­ci Hirdetőbe. Nyugdíjas, intelligens asszony kiegészítő állást vállalna. „Szor­galmas” jeligére, hír- detőirodába. Jókai ut­ca 9. szám alá. Hirdetések feladhatók legkésőbb KEDDEN DÉLIG Jókai utca 9. alatt Telefon: 59 (Szövőgyárnál.) ANYAKÖNYVI HÍREK Született: Kovács József és Stringovics Julianna: Gábor, Pap i István és Takács Ilona: Zoltán, Dudoli András és Teknős Márki: József, Hidasi Ferenc és Hőlaki Teréz: Gabriella, Teller László ts Bállá Ilona: László, Bukros Sán­dor és Lázár Erzsébet: Mikló Mis jak János és Vozrá Zsuzsan­na: Zsuzsanna, Leszák Ferenc és Rojkovics Márta: Noémi nevű gyermekeik. Házasságot kötött: Lédermayer Dezső és Mráz Irén, Szedlár Vil­mos és Belányi Julianna, Varga Mihály és Csernai Erzsébet. Meghalt: Serester Etelka 74 éves, Nagy Józsefné szül. Mészáros Te­rézia 84 éves, Pálinkás Erzsébet 60 éves. Pusztai Istvánné szí' . Janda Matild 76 éves és Horváűi Iván 74 éves. MEGBÍZHATÓ PORTÁST nyolcórás műszakkal azon- j nali hatállyal felveszünk ! VÁCI TEJÜZEM Vác, Tragor I. utca 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom