Pest Megyei Hirlap, 1964. december (8. évfolyam, 281-305. szám)

1964-12-01 / 281. szám

2 “fe^írfeip 1964. DECEMBER 1. KEDD KONGÓ 400 ezer négyzetkilométer a szabadságharcosok kezén BRAZÉ1M JELENTÉS A kormány fegyveres beavatkozásrai készül Goias ban A Kongóból érkezett leg­újabb hírügynökségi jelentések arról tájékoztatnak, hogy a szabadságharcosok szilárdan tartják magukat, sőt az utóbbi időben jelentősebb katonai si­kerekre is szert tettek. A harcokban már nem vesznek részi a belga ej­tőernyősök, vasárnap amerikai katonai re­pülőgépeken a belga katonasá­got elszállították Kongóból. Az ejtőernyősök Aseension-sziget útbaejtésével kedden érkeznek vissza brüsszeli katonai repü­lőtérre. Stanleyville térségében je­lenleg Csombénak körülbelül ezer katonája tartózkodik, kö­zöttük 2—300 zsoldos. A szabadságharcosok szí­vósan küzdenek, hogy visszahódítsák az átme­netileg elvesztett területeket és — mint a hírügynökségek el­mondják — megszállva tartják Stanleyville repülőterét. A vá­ros belsejében is harcok van­nak. Az ország más vidékein a szétszórt felkelők ismét gyü­lekeznek és mindinkább kiszé­lesítik az ellenőrzésük alatt ál­ló területeket. A Reuter-hír- ügynökség becslése szerint a felkelők 400 000 négyzet­kilométernyi területet tud­hatnak magukénak és a jövőben is igen elkesere­dett harcokra lehet számítani. Csőmbe megismételte azt az j álláspontját is, hogy elutasít­ja az afrikai eigységszervezet ad hoc bizottságának döntését, kereken tagadta, hogy ha­zájában külföldi interven­ció zajlott le, majd szidalmazta az arab ál­Hanoiban vasárnap befeje­ződött a dél-vietnami nemzet­közi szolidaritási értekezlet. A záróülésen határozatot hoz­tak Vietnamról, üzenetet fo­gadtak el a dél-vietnami nép­hez, felhívást intéztek az ame­rikai néphez, valamint szoli­daritási határozatot hoztak az ázsiai, afrikai és latin-ameri­kai népek harcával kapcsolat­ban. Az értekezlet elhatározta, hogy december 20-át, a nem­zeti felszabadítási front meg­alakulásának évfordulóját, a dél-vietnami néppel vállalt lamokat, mivel szerinte „anarchiát” — akarnak elő­idézni. De Gaulle ma foga'dja Csombét Csombét, aki hétfőn reggel Párizsba érkezett a francia köztársasági elnök ma délután fogadja. A kongói hazafiak hó­hérának megjelenése Párizs­ban felháborodást váltott ki a francia közvéleményben. nemzetközi szolidaritás napjá­nak nyilvánítja. Munkához látott a Nemzet- i közi Diákszövetség Szófiában I ülésező nyolcadik kongresszu­sa, amelyen mintegy száz nemzeti diákszervezet képvi­seletében 340 küldött vesz részt. A napirend elfogadása A brazil képviselőház va­sárnap 192 szavazattal 140 ellenében és 6 tartózkodás mellett jóváhagyta a köz­ponti kormányzat fegyveres beavatkozását Goias állam­ban. Ezt megelőzően Castelo Branco elnök üzenetet inté­zett a parlamenthez és kérte, hogy a képviselők hagyják jóvá a beavatkozást, amelyet az elnök azzal indokolt, hogy Mauro Borges, Goias állam kormányzója „olyan nemzet­közi szervezetekkel létesített kapcsolatot, amelyeknek ér­dekük az alkotmányos rend megzavarása”. A brazil kormány ellenőr­után a kongresszus nyilatko­zatban ítélte el az imperialis­ták kongói intervencióját. A kongresszus az agresszió­ban részt vevő hatalmak kor­mányaihoz tiltakozó táviratot intézett. zése alatt álló egyik rádió- állomás vasárnap azt állí­totta, hogy Rio Grande do Sul államból egy repülőez­redes a brazil fővárosba érke­zett olyan iratokkal, ame­lyek azt bizonyítják: az ál­lamban szervezkedés folyik Vasárnap Gorgopotamosz gö-. rög városkában nagyerejű ak­na robbant, 13 ember meghalt és több mint ötvenen megse­besültek. Az akna egy nagygyűlésen robbant fel: Görögország minden részéből körülbelül húszezernyi tömeg gyűlt össze asszonyokkal, gyer­mekekkel az 1943. november 26-i partizánhőstett évforduló­jának megünneplésére. A lel­kes tömeggyűlés perceiben tör­tént a pusztító robbanás. A TASZSZ athéni tudósítója szerint az egyik áldozat holttes­te alatt egy amerikai gyártmányú akna gyuta­csát találták meg. a brazil központi kormány megbuktatására. Az állító!' - gos dokumentumok szerint Brizolla volt képviselő, aki jelenleg Uruguayban él, visz- sza szándékozik térni Bra­zíliába, mihelyt a kormány- ellenes vállalkozás megindul. A körülmények arra vallanak, hogy az aknát nemrégen, talán az ünnepség közben helyez­ték el. Az Egységes Demokratikus Baloldali Párt (EDA) három parlamenti képviselője — Kir- kosz, Teodarikosz és Parasz- kevopulosz — felkereste a tra­gédia színhelyét. Hétfőn nyi­latkozatot adtak ki: ebben rá­mutatnak: a robbanás körül­ményeinek tanulmányozása után arra a kétségtelen meggyőződés­re jutottak, hogy szervezett politikai gyilkosság tör­tént. Követelik, hogy a kormány ku­tassa fel és büntesse meg a gyilkosokat. Véget ért a hanoi szolidaritási értekezlet Munkában a Nemzetközi Diákszövetség kongresszusa Politikai gyilkosság Görögországban ■^\\\\V\\V\\\\V\\\\\\\\\\\\\\\\\\V\\\\\\\V\Vv\\\\VX»\\\\\\\W^ GYORSLISTA készült 1964. november 30-án a Sportfogadási és Lottó Igazgató­ság kultúrtermében megtartott lottó jutalomsorsoláson, melyen a 46. hét szelvényei vettek részt. 002 539 aranyóra, 028 159 villanytűz­hely, 036 006 motorkerékpár, 053 751 rá­dió, 032 530 televízió, 082 972 televízió, 091 274 villanytűzhely, 098 598 külföldi társasutazás, 099 564 utalvány, 101348 rádió, 103 511 utalvány, 103 892 villany- tűzhely, 104171 hűtőgép, 117 817 utalvány, 125 526 rádió, 126 949 televízió, 128 409 külföldi társas- utazás, 132 133 utalvány, 134 107 villany- tűzhely, 145 158 televízió, 145 587 hűtő­gép, 148 767 óra és utalvány, 159 587 éléskamra-utalvány, 186 042 hűtőgép, 210 415 televízió, 221 477 Moszkvics 403- as tip. személygépkocsi-utalvány, 231 930 óra, 245 716 rádió, 278 718 rádió, 285 867 televízió, 287 784 rádió, 312 922 televízió, 314 536 rádió, 348 045 rádió, 354 334 televízió, 355 869 kerékpár, 362 867 fényképezőgép, 364 024 háztartás kisgépesítése, 367 591 motorkerékpár, 380140 utalvány, 380 370 óra és utal­vány, 381 087 hűtőgép, 382 205 televízió, 384 818 televízió, 385 436 utalvány, 389 921 ezüst likőröskészlet, 390 481 rádió, 404 208 rádió, 406 811 rádió, 409 428 aranyóra, 431 225 külföldi társasutazás, 462 219 televízió, 465 729 motorkerékpár, 469 423 zeneszekrény, 489 221 utalvány, 500 550 rádió, 576 480 kerékpár, 582 986 utalvány, 607 366 , óra, 612 938 televízió, 616 570 rádió, 628 771 bútor, 630 425 var­rógép, 632 838 aranyóra, 662 349 arany­óra, 664 094 éléskamra-utalvány, 676 148 rádió, 684 573 szőnyeg, 688 469 rádió, 698 651 éléskamra-utalvány, 716 020 utal­vány, 722 975 utalvány, 728 052 rádió, 728 356 szőnyeg, 742 974 televízió, 743 113 írógép, 752 643 aranyóra, 758 646 rádió, 763 450 éléskamra-utalvány, 770 137 óra, 776 465 rádió, 776 846 rádió, 778 876 vil­lanytűzhely, 787 341 óra és utalvány, 790 778 utalvány, 791 220 villanytűzhely, 797 802 kerékpár, 809 279 hűtőgép, 820 295 háztartás kisgépesítése, 823 070 rádió, 825 729 televízió, 828 480 rádió, 844 202 rádió, 851 777 televízió, 858 055 televízió, 867 417 rádió, 869 286 utalvány, 869 415 televízió, 873 807 televízió, 878 678 rádió, 879 140 éléskamra-utal­vány, 883 448 televízió, 893 314 arany­óra, 910 853 moped, 924 867 televízió, 926 939 csemege ajándékkosár, 927 232 televízió, 929 127 televízió, 929 569 tele­vízió, 931 979 rádió, 933 202 rádió, 935 828 rádió, 939 731 fényképezőgép, 949 636 kerékpár, 955 974 bunda, 956 049 hűtő­gép, 957 524 varrógép. 1 004 571 csemege ajándékkosár, 1 019 944 hangulatsarok, 1 021 024 utal­vány, 1 033 020 rádió, 1 033 725 rádió, 1 036 149 televízió. 1 036 535 televízió, 1 067 166 fényképezőgép, 1 070 825 könyvállvány és utalvány, 1 071 379 ze­neszekrény, 1 081 195 rádió, 1 128 048 moped, 1 132 517 rádió, 1 166 055 óra, 1 183 035 televízió, 1 188 119 rádió, 1 204 305 óra, 1 211 314 háztartás kisgé­pesítése, 1 211 628 rádió, 1 222 393 rádió, 1 225 112 rádió, 1 228 056 televízió, 1 233 065 televízió, 1 261 849 fényképező­gép, 1 281 631 rádió, 1 289 882 utalvány, 1 292 646 rádió, 1 298 194 kerékpár, 1 300 176 rádió, 1 329 916 rádió, 1 335 365 külföldi társasutazás, 1 346 204 arany­óra, 1 346 334 mosógép, 1 369 243 bútor, 1 373 790 rádió, 1 373 976 utalvány, 1 376 849 rádió, 1 378 125 televízió, 1 394 436 bútor, 1 422 685 hűtőgép, 1 427 633 kristálykészlet, 1 429 324 mo­sógép, 1 433 125 rádió, 1 441 320 rádió, 1 446 207 óra, 1 449 466 rádió, 1 451 004 éléskamra-utalvány, 1 460 184 háztartás kisgépesítése, 1 463 713 motorkerékpár, 1 474 637 televízió, 1 434 731 óra, 1 491 008 mosógép, 1 492 137 rádió, 1 501 487 élés­kamra-utalvány, 1 502 721 bútor, 1 510 384 éléskamra-utalvány, 1 510 937 Moszkvics 403-as tip. személygépkocsi­utalvány, 1 516 882 utalvány, 1 517 529 rádió, 1 519 439 motorkerékpár, 1 522 522 óraduó, 1 529 319 padlókefélőgép, 1 539 537 rádió, 1 554 107 bunda, 1 559 665 háztartás kisgépesítése. 2 021 233 utalvány, 2 032 553 rádió, 2 048 411 televízió, 2 060 565 bunda, 2 103 047 motorkerékpár, 2 107 270 ke­rékpár, 2 138 422 csemege ajándékko­sár, 2 159 334 fényképezőgép, 2 162 479 rádió, 2 167 576 éléskamra-utalvány, 2 198 073 rádió, 2 205 613 óraduó, 2 229 067 rádió, 2 235 772 háztartás kisgépesítése, 2 237 693 televízió, 2 238 450 villanytűz­hely, 2 254 844 rádió, 2 262 800 éléskam­ra-utalvány, 2 279 057 televízió, 2 320 983 kerékpár, 2 321 029 éléskamra-utalvány, 2 333 043 rádió, 2 345 073 írógép, 2 345 274 rádió, 2 352 524 mosógép, 2 353 390 élés­kamra-utalvány, 2 358 528 éléskamra­utalvány, 2 358 675 rádió, 2 359 914 cse­mege ajándékkosár, 2 360 550 külföldi társasutazás,- 2 384 644 rádió, 2 387 518 rádió, 2 405 955 televízió, 2 410 156 tele­vízió, 2 414 476 televízió, 2 424 725 aranyóra, 2 428 300 kerékpár, 2 436 389 rádió, 2 437 580 zeneszekrény, 2 464 924 aranyóra. 2 481 900 utalvány, 2 486 725 rádió, 2 506 516 televízió, 2 508 191 bun­da, 2 525 120 fényképezőgép, 2 529 741 éléskamra-utalvány, 2 531 324 televízió, 2 536 676 csemege ajándékkosár, 2 549 307 televízió, 2 558 257 motorkerék­pár, 2 701 079 rádió, 2 702 109 televízió, 2 707 323 utalvány, 2 714 675 utalvány, 2 716 692 mosógép, 2 735 521 rádió, 2 745 287 csemege ajándékkosár, 2 759 188 rádió, 2 777 342 rádió, 2 783 029 utalvány, 2 783 472 utalvány, 2 786 648 óra és utalvány, 2 796 589 televízió, 2 799 033 fényképezőgép, 2 831 200 tele­vízió, 2 831 760 rádió, 2 833 115 rádió, 2 837 524 utalvány, 2 343 598 bútor, 2 850 741 külföldi társasutazás, 2 860 689 külföldi társasutazás, 2 863 322 óra, 2 865 457 rádió, 2 867 657 rádió, 2 867 868 utalvány, 2 869 335 rádió, 2 869 347 tele­vízió, 2 875 403 rádió, 2 882 096 könyváll­vány és utalvány, 2 883 246 televízió, 2 889 880 televízió, 2 908 014 kávézókész­let, 2 932 608 csemege ajándékkosár, 2 933 101 motorkerékpár, 2 935 468 óra, 2 935 800 motorkerékpár, 2 937 753 rádió, 2 942 772 fényképezőgép, 2 954 873 rá­dió, 2 971 296 kerékpár, 2 972 249 tele­vízió, 2 978 482 bútor, 2 986 101 zeneszek- rény, 2 997 363 óra. 3 007 723 rádió, 3 009 129 rádió, 3 019 246 televízió, 3 032 615 hűtőgép, 3 035 028 te­levízió, 3 045 143 óra. 3 046 014 utal­vány, 3 058 051 hűtőgép, 3 064 592 motor- kerékpár, 3 073 057 rádió, 3 084 481 mo­sógép, 3 084 741 ágyneműkészlet, 3 088 989 televízió, 3 092 494 rádió, 3 094 748 óra. 3 098 953 utalvány, 3 119 479 rádió, 3 141 002 utalvány, 3 163 510 te­levízió, 3 178 637 rádió, 3 179 527 rádió, 3 203 355 rádió, 3 206 044 varrógép, 3 207 860 utalvány. 3 213 614 rádió, 3 220 095 ezüst likőröskészlet, 3 231 370 televízió, 3 231 900 kerékpár, 3 250 571 rádió, 3 256 378 ezüst likőröskészlet, 3 270 546 hangulatsarok, 3 272 017 tele­vízió, 3 285 691 hangulatsarok, 3 291 072 óra, 3 336 485 televízió, 3 339 051 mosó­gép, 3 339 107 utalvány, 3 341 786 utal­vány, 3 346 062 rádió. 3 34 6 681 fényké­pezőgép, 3 358 906 rádió, 3 382 032 tele­vízió, 3 384 852 televízió, 3 395 339 kül­földi társasutazás, 3 395 365 televízió, 3 398 316 zeneszekrény, 3 401 346 tele­vízió, 3 406 158 rádió, 3 406 319 teáskész­let, 3 414 265 televízió, 3 415 809 moped, 3 429 297 mosógép, 3 446 062 televízió. 3 448 169 bútor, 3 449 628 bútor, 3 460 974 televízió, 3 468 327 óra és utalvány, 3 474 189 háztartás kisgépesítése, 3 481 350 külföldi társasutazás, 3 486 327 óraduó, 3 497 633 csemege ajándékko­sár, 3 498 582 rádió, 3 499 454 utalvány, 3 506 229 utalvány, 3 507 156 utalvány, 3 510 509 televízió, 3 515 583 utalvány, 3 519 433 utalvány, 3 522 411 óra. 3 526 807 televízió, 3 527 040 utalvány, 3 544 075 bútor, 3 545 013 motorkerékpár, 3 548 942 rádió, 3 562 194 háztartás kisgépesítése, 3 565 980 háztartás kisgépesítése, 3 567 923 televízió, 3 581 595 motorkerék­pár, 3 583 196 éléskamra-utalvány, 3 597 630 kerékpár, 3 621 209 varrógép, 3 626 678 utalvány, 3 637 589 televízió, 3 643 501 televízió, 3 645 335 rádió, 3 650 859 utalvány, 3 671 603 villanytűz­hely, 3 691 408 kerékpár. 3 696 282 arany­óra, 3 706 538 rádió, 3 746 916 utalvány, 3 751 278 motorkerékpár, 3 759 491 óra és utalvány, 3 760 517 rádió, 3 762 310 bútor, 3 762 749 utalvány, 3 790 399 élés­kamra-utalvány, 3 802 866 ágynemű­készlet, 3 815 752 televízió, 3 816 434 te­levízió. 3 825 034 rádió, 3 829 714 rádió, 3 833 843 külföldi társasutazás, 3 842 635 televízió, 3 843 380 rádió, 3 845 829 mo­torkerékpár, 3 854 653 utalvány, 3 880 148 rádió, 3 891 177 ágyneműkészlet, 3 892 177 fényképezőgép, 3 897 677 óra és utalvány, 3 904 452 rádió, 3 904 691 vil­lanytűzhely, 3 905 987 kerékpár, 3 906 713 bútor, 3 908 485 bunda, 3 916 336 bútor, 3 918 540 háztartás kisgépesíté­se, 3 923 301 kerékpár, 3 954 109 rádió, 3 979 512 kerékpár, 3 949 512 háztartás kisgépesítése, 3 990 498 utalvány, 3 990 865 rádió, 3 991 372 aranyóra, 3 993 492 zeneszekrény, 3 996 806 utal­vány, 3 997 565 rádió. 4 004 917 motorkerékpár, 4 021 627 mo­sógép, 4 023 903 motorkerékpár, 4 027 775 írógép, 4 031 642 hangulatsarok 4 038 909 rádió, 4 039 169 rádió, 4 042 900 rádió, 4 043 418 televízió, 4 050 632 rádió, 4 073 653 rádió, 4 081 491 éléskamra-utal­vány, 4 087 616 motorkerékpár, 4 090 944 rádió, 4 105 861 televízió, 4 110 129 utal­vány, 4 122 015 utalvány, 4 132 309 utal­vány, 4 147 096 utalvány, 4 158 000 rádió, 4 164 8Ó7 fényképezőgép, 4 166 360 ház­tartás kisgépesítése, 4 176 207 fényké­pezőgép, 4 195 960 televízió, 4 204 832 óra, 4 220 830 bútor, 4 248 236 rádió, 4 256 644 fényképezőgép, 4 259 980 mo­sógép, 4 268 118 rádió, 4 274 010 rádió, 4 277 952 óraduó, 4 294 157 kerékpár, 4 299 021 televízió, 4 321 163 rádió, 4 329 795 rádió, 3 344 250 csemege aján­dékkosár, 4 349 387 motorkerékpár, 4 354 812 külföldi társasutazás, 4 362 150 televízió, 4 362 239 moped, 4 362 525 mo­sógép, 4 363 962 hűtőgép, 4 365 203 bú­tor, 4 371 956 utalvány, 4 390 700 villany- tűzhely, 4 399 371 televízió, 4 418 912 mo­ped, 4 421 789 hűtőgép, 4 422 744 élés­kamra-utalvány, 4 428 157 televízió, 4 428 507 óra, 4 429 664 rádió, 4 450 671 külföldi társasutazás, 4 459 206 arany­óra, 4 464 478 rádió, 4 485 780 zeneszek­rény, 4 486 237 bútor. 5 008 201 fényképezőgép, 5 010 197 utalvány, 5 025 499 óra, 5 027 972 tele­vízió. 5 032 789 motorkerékpár. 5 034 382 utalvány. 5 037 719 éléskamra-utalvány, 5 038 589 óra, 5 041 089 mosógép, 5 042 999 háztartás kisgépesítése, 5 052 301 rádió, 5 057 541 hangulatsa­rok, 5 065 522 ezüst likőröskészlet, 5 065 540 rádió. 5 068 246 csemege aján­dékkosár, 5 082 734 televízió, 5 084 264 televízió, 5 088 195 villanytűzhely, 5 108 856 fényképezőgép, 5 113 830 rá­dió. 5 122 885 televízió. 5 134 201 tele­vízió, 5 192 308 élelmiszerutalvány, 5 192 417 rádió. 5 193 441 televízió, 5 193 519 rádió, 5 200 311 moped. 5 225 737 zeneszekrény, 5 229 745 vil­lanytűzhely. 5 238 497 rádió. 5 243 120 utalvány. 5 244 554 óraduó. 5 251 574 fényképezőgép. 5 261 517 mosógép, 5 267 143 rádió, 5 279 756 óraduó, 5 292 489 televízió, 5 308 554 zeneszek­rény, 5 309 818 utalvány. 5 313 854 rá­dió, 5 316 372 háztartás kisgépesítése, 5 317 950 televízió. 5 313 339 óraduó, 5 351 664 rádió, 5 352 647 utalvány. 5 356 814 Moszkvics személygépkocsi, 5 357 078 rádió. 5 337 649 élelmiszer­utalvány, 5 364 455 háztartás kisgépe­sítése, 5 373 158 zeneszekrény, 5 388 117 rádió. 5 396 396 rádió. 5 397 998 könyv­állvány, 5 401 395 utalvány. 5 425 235 fényképezőgép, 5 428 153 rádió, 5 444 845 rádió, 5 454 748 kerékpár, 5 462 243 óra, 5 462 819 terített asztal. 5 464 641 élelmiszerutalvány, 5 469 524 mosógép. 5 475 066 rádió. 5 477 102 fényképezőgép, 5 478 595 utalvány, 5 499 354 televízió. 5 499 517 kerékpár. 5 502 146 élelmiszerutalvány, 5 507 850 óra, 5 510 608 aranyóra, 5 514 62.5 rádió, 5 515 731 csemege ajándékkosár, 5 520 283 élelmiszerutalván v 5 520 667 kerékpár. 5 535 431 óra. 5 539 723 utal­vány. 5 541 344 rádió. 5 565 063 csemege ajándékkosár, 5 573 791 utalvány, 5 575 212 rádió. 5 583 393 hangulatsarok. 5 592 591 rádió. 5 595 695 óra és utal­vány, 5 614 870 mosógép, 5 617 6S9 rá­dió. 5 624 964 rádió, 5 624 893 aranyóra. 5 637 804 utalvány, 5 641 799 óra. 5 658 835 rádió. 5 664 86« háztartás kis­gépesítése, 5 671 561 utalvány. 5 681 301 utalvány, 5 G83 681 hűtőgép. 5 696 236 utalvány. 5 699 168 csemege ajándék- kosár, 5 702 181 rádió. 5 707 723 teás­készlet. 5 715 676 rádió. 5 716 170 rá­dió, 5 721 889 rádió. 5 725 973 televízió, 5 729 177 utalvány, 5 732 475 aranyóra, 5 737 228 ezüst likőröskészlet, 5 737 977 háztartás kisgépesítése, 5 766 289 utal­vány. 5 766 917 ágyneműutalvány, 5 768 093 rádió, 5 770 283 Moszkvics sze­mélygépkocsi, 5 770 733 utalvány, 5 774 314 bútor. 5 783 069 rádió, 5 785 Oil rádió. 5 795 940 rádió. 5 800 417 bútor, 5 801 971 televízió, 5 802 481 bunda, 5 820 037 villanytűzhely, 5 820 101 rádió, 5 830 963 mosógép. 5 831 980 utalvány, 5 832 512 bútor, 5 842 540 bunda, 5 852 865 külföldi társasutazás. 5 866 995 rádió, 5 883 445 élelmiszerutalvány. 5 926 082 rádió. 5 939 694 hangulatsarok, 5 943 054 élelmiszerutalvány, 5 977 948 hangulatsarok, 5 990 297 utalvány, 5 994 442 aranyóra. 6 000 089 rádió, 6 001 309 teáskészlet, 6 003 652 televízió, 6 00-5 269 televízió, 6 013 098 zeneszekrény. 6 034 886 éieimi- szerutalvány, 6 037 659 zeneszekrény, 6 040 401 motorkerékpár. 6 042 293 tele. vízió, 6 051 693 háztartás kisgépesítése. 6 064 1 93 televízió, 6 064 243 aranyóra, 6 073 412 televízió, 6 097 299 bútor. 6 100 574 utalvány, 6 100 663 óra, 6 120 561 rádió, 6 126 137 rádió. 6 130 6ü7 utalvány, 6 131 329 rádió. 6 138 083 ezüst evőeszközkészlet, 6 140 895 rádió, 6 146 961 . magnetofon. 6 158 029 könyv- állvány, 6 160 619 motorkerékpár. 6 165 149 rádió, 6 165 797 kristálykészlet, 6 169 415 élelmiszerutalvány, 6 170 702 aeneszekrény. 6 189 906 rádió. 6 193 970 könyvállvány, 6 194 490 bútor, 6 197 525 varrógép. 6 199 062 rádió, 6 205 809 var­rógép. 6 223 148 külföldi társasutazás. 6 230 521 szőnyeg, 6 235 027 rádió, 6 241 097 motorkerékpár, 6 250 809 rá­dió, 6 260 529 rádió. 6 261 507 televízió. 6 264 055 óraduó, 6 272 158 óra és utal­vány, 6 275 545 háztartás kisgépesítése, 6 276 229 utalvány. 6 288 270 rádió. 6 293 393 kerékpár, 6 293 634 hűtőgép, 6 294 299 rádió, 6 296 656 külföldi tár­sasutazás. 6 407 802 utalvány 6 410 021 rádió. 6 411 205 rádió, 6 42Í Í97 fény­képezőgép. 6 427 836 csemege ajándék, kosár, 6 528 235 mosógép. 6 529 683 utal­vány, 6 539 097 rádió, 6 442 405 televí­zió. 6 444 836 írógép, 6 445 350 televízió. 6 455 245 utalvány, 6 479 916 rádió, 6 483 181 rádió. 6 488 874 háztartás kis­gépesítése. 6 498 844 fényképezőgép, 6 547 452 hűtőgép. 6 559 750 élelmiszer­utalvány, 6 571 904 mosógép, 6 583 641 rádió. 6 595 098 bútor. 6 611 949 rádió, 6 636 510 háztartás kisgépesítése. 6 640 376 rádió. 6 646 368 padlókefélő­gép, 6 660 567 bútor. 6 662 498 bútor, 6 668 862 kerékpár, 6 676 844 kerékpár, 6 691 408 ágyneműutalvány, 6 701 508 rádió. 6 705 157 televízió. 6 709 436 rá­dió, 6 709 772 rádió. 6 711 035 televízió, 6 714 847 televízió, 6 719 151 utalvány. 6 721 464 külföldi társasutazás. 6 722 032 élelmiszerutalvány. 6 727 004 utalvány, 6 727 554 rádió, 6 729 179 utalvány. 6 736 083 televízió. 6 744 329 zeneszek­rény, 6 746 423 hűtőgép. 6 748 673 rádió, 6 754 357 rádió. 6 665 454 televízió, 6 776 385 fényképezőgép, 6 777 258 fény­képezőgép. 6 781 930 óra. 6 794 620 utal­vány. 6 797 557 motorkerékpár, 6 815 137 kerékpár. 6 825 108 rádió. 6 836 652 utalvány. 6 845 378 televízió. 6 857 984 rádió. 7 010 211 rádió, 7 025 188 óra, 7 026 159 mosógép, 7 030 232 rádió, 7 031 918 rá­dió. 7 033 883 élelmi szerutalvány, 7 036 906 televízió, 7 043 689 varrógép, 7 048 471 motorkerékpár, 7 050 658 var­rógép, 7 051 677 motorkerékpár, 7 059 203 élelmiszerutalvár.y, 7 071 320 rádió, 7 085 876 rádió, 7 087 387 fény­képezőgép. 7 088 957 televízió, 7 110 €17 rádió, 7 121131 moped, 7 122 681 utal­vány, 7 124 889 rádió. 7 144 432 utal­vány, 7 190 634 óra, 7 190 636 kerékpár, 7191031 Moszkvics személygépkocsi, 7 197 904 aranyóra. 7 198 563 külföldi társasutazás 7 209 827 televízió, 7 226 262 televízió, 7 243 976 Bp., II., Frankel Leó u. 72. sz. alatt felépülő társas­háziján, a II. emelet 9. sz. alatti 2 szoba hallos, étkezőfülkés, gardero- bos, loggiás öröklakás, 7 245 614 hűtő­gép, 7 260 340 bútor, 7 262 982 utalvány, 7 234 075 óra. 7 287 906 óra és utalvány, 7 290 157 rádió, 7 298 937 külföldi tár­sasutazás. 7 304 648 rádió. 7 309 211 élel- miszerutalvány, 7 309 449 televízió, 7 309 620 televízió, 7 314 953 éléskamra­utalvány. 7 319 214 televízió. 7 324 681 hűtőgép, 7 337 256 ezüst evőeszköz- készlet, 7 357 302 szőnyeg, 7 373 881 hű­tőgép, 7 376 160 zeneszekrény, 7 398 571 ágyneműutalvány, 7 409 737 utalvány, 7 415 925 kerékpár, 7 419 910 aranyóra, 7 424 304 varrógép, 7 428 226 rádió, 7 440 805 óra. 8 011 80i óra. 8 017 802 televízió, 8 040 099 aranyóra. 8 043 898 zeneszek­rény, 8 046 945 hűtőgép, 8 075 737 rádió, 8 082 697 televízió. 8 086 021 rádió, 8 110 042 aranyóra, 8 113 580 ágynemű- utalvány, 8 134 898 rádió, 8 135 580 óra és utalvány, 8 163 083 rádió, 8 176 420 óra és utalvány, 8 190 487 fényképező­gép, 8 196 885 televízió, 8 197 537 mag­netofon, 8 212 108 mosógép, 8 215 108 aranyóra, 8 222 187 óra, 8 223 955 rádió, 8 228 412 csemege ajándékkosár, 8 230 428 külföldi társasutazás, 8 235 426 hangulatsarok. 8 242 820 csemege aján­dékkosár, 8 248 579 hangulatsarok, 8 251 304 televízió, 8 262 696 rádió. 8 269 012 külföldi társasutazás, 8 276 181 bútor, 8 290 192 rádió, 8 302 747 rádió, 8 308 254 hűtőgép, 8 335 024 rádió, 8 338 094 bútor, 8 339 517 bútor, 8 362 533 rádió, 8 362 904 rádió, 8 366 172 utal­vány, 8 368 515 rádió. 8 377 704 televí­zió, 8 387 883 rádió, 8 392 126 óra, 8 405 283 zeneszekrény. 8 410 445 tele­vízió, 8 419 193 rádió, 8 422 934 televí­zió, 8 427 230 kerékpár, 8 436 770 könyv- állvány, 8 441 356 utalvány, 8 471 824 rádió, 8 472 783 hűtőgép, 8 475 710 var­rógép, 8 603 699 zeneszekrény, 8 604 202 villanytűzhely, 8 608 434 kerékpár, 8 612 004 utalvány, 8 615 0?6 televízió, 8 616 670 fényképezőgép. 8 621 610 zene­szekrény, 8 624 1 20 villanytűzhely, 8 632 531 rádió. 8 632 758 kerékpár, 8 634 695 televízió. 8 647 545 óra, 8 654 870 moped, 8 687 407 televízió, 8 695 395 könyvállvány. 8 693 459 rádió, 8 698 052 zeneszekrény, 8 705 821 élelmiszerutal­vány, 8 707 867 utalvány, 8 713 278 terí­tett asztal, 8 734 364 mosógép, 8 747 505 bútor, 8 772 398 rádió, 8 777 005 rádió, 8 783 772 aranyóra, 8 796 869 rádió, 8 809 567 utalvány, 8 812 698 fényképe­zőgép, 8 814 078 rádió, 8 816 301 rádió, 8 816 691 ágynemű utalvány, 8 824 430 utalvány. 8 837 060 ágyneműutalvány, 8 837 793 rádió, 8 843 415 háztartás kis­gépesítése, 8 843 597 hűtőgép. 8 846 278 rádió, 8 854 528 háztartás kisgépesítése, 8 870 971 éléskamra-utalvány, 8 886 082 televízió, 8 906 049 varrógép, 8 926 581 bunda, 8 932 758 bú’er, 8 333 875 rádió, 8 939 218 televízió, 8 939 316 fényképező­gép, 8 943 267 televízió. 8 949 528 bútor, 8 964 664 rádió, 8 967 368 fényképező­gép, 9 007 414 utalvány, 9 011 388 szőnyeg, 9 029 464 rádió, 9 039 414 televízió, 9 044 469 televízió, 9 055 186 rádió, 9 058 406 rádió, 9 071 636 televízió, 9 088 018 rádió, 9 064 742 utalvány, 9 108 722 zeneszekrény, 9 115 710 rádió, 9 130 893 teáskészlet, 9143 609 rádió, 9 149 154 utalvány, 915Ö 911 írógép, 9 152 389 fényképezőgép. 9 156 625 élés­kamra-utalvány, 9 408 834 mosógép, 9 409 477 óraduó, 9 411 886 rádió, 9 430 351 élelmiszerutalvány, 9 434 061 televízió, 9 435 340 kerékpár. 9 438 506 rádió, 9 443 871 villanytűzhely. 9 445 980 rádió, 9 453 541 éléskamra-utalvány, 9 461 076 utalvány, 9 461 448 utalvány, 9 462 109 televízió, 9 462 450 utalvány, 9 463 772 utalvány, 9 469 546 rádió, 9 473 123 kávézókészlet. 9 484 786 tele­vízió, 9 486 522 rádió. 9 492 011 arany­óra. 9 518 067 varrógép. 9 520 478 óra, 9 530 814 utalvány, 9 533 792 csemege ajándékkosár, 9 549 018 külföldi tár­sasutazás. 9 554 084 televízió, 9 563 024 rádió. 9 564 840 óraduó, 9 581 540 utal­vány, 9 588 962 csemege ajándékkosár, 9 594 175 utalvány, 9 606 167 rádió, 9 616 952 utalvány, 9 640 880 kerékpár, 9 658 417 rádió, 9 671 686 óra, 9 672 036 óra, 9 676 992 moped. 9 680 259 külföldi társasutazás. 9 690 535 televízió, 9 703 390 ágyneműutalvány, 9 708 436 óraduó, 9 714 358 utalvány, 9 716 054 bútor, 9 728 513 televízió, 9 730 907 éléskamra­utalvány. 9 739 346 háztartás kisgépe­sítése, 9 763 505 külföldi társasutazás. 9 751 769 rádió, 9 754 830 fényképező­gép. 9 776 988 motorkerékpár, 9 782 586 hűtőgép, 9 790 514 aranyóra, 9 797 743 zeneszekrény, 9 823 641 könyvállvány, 9 831 987 televízió, 5 836 820 utalvány. 9 840 590 magnetofon, 9 842 386 televí­zió, 9 855 848 moped. 16 404 464 kerékpár. A gyorslista közvetlenül a húzás után készült, esetleges számhibákért felelősséget nem vállalunk. A nyertes igazolószelvényeket a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság le­bonyolítási osztályára 1964. december 8 023 903 televízió. 8 039 330 rádió, J 20-ig kell beküldeni. A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^\\\\\\\\\\\^^^^^ A\\\\\V\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

Next

/
Oldalképek
Tartalom