Pest Megyei Hirlap, 1964. november (8. évfolyam, 257-280. szám)

1964-11-01 / 257. szám

nir •Kr» KrKírltm 1964. NOVEMBER 1. VASÁRNAP AKIK Miß KIM ISMERIK A KIÉT Fiatal diákgyerek voltam, amikor nyári szünetben írno- koskodást vállaltam az egyik Szabolcs megyei gépállomás építkezésén. Sokan dolgoz­tak itt, idősebbek és fiata­labbak egyaránt öreg, min­denhez értő szakmunkások, s virgonc kis tanulók, akik még a kalapácsot is sután fogták a kezükbe. A sokadalomban is feltűnt azonban Józsi külö­nös sorsa. Józsi — csak így ismerem mind a mai napig, vezetéknevét soha nem hal­lottam — amolyan fullajtár volt az építkezésen. Egy-egy korsó sörért szalasztották, vagy kenyérért, dinnyéért, ki­nek mi kellett. A pár fillé­res borravalóval aztán elége­detten állt odébb: összejött napi néhány forint. Józsi pirospozsgás, Jó vá­gású fiatalember volt, ér­telmes, nyílt, szolgálatkész, ügyes kezű. Egyszer éppen tanúja voltam, amikor egy 16—17 éves tanulógyerek, a leglustább és a legtehetség­telenebb az összes között, bevásárolni küldte Józsit, s megbízását így fejezte be: „aztán egyik lábod itt, a másik ott!..Megkérdeztem Józsit, miért tűri ezt? Szo­morúan lehajtotta a fejét, és cseiídesen ezt mondta: „Ké­rem, én nem ismerem a be- tűt!... Tanyán nőttem fel.” Ezért tűrt hát, ezért engedte el a sértő megjegyzéseket füle •mellett, s tette dolgát, vé­gezte szolgálatát lázadozás ■nélkül. Még természetesnek is találta, hogy a tanulógyere­kek foghegyről beszélnek ve­le, mert: „kérem ők iparosok lesznek!...” Később aztán Józsi nap­számos lett az építkezésen rendes fizetéssel, de megaláz­tatása, szomorú sorsa azóta is emlékezetemben él. A napokban szinte ma­gam előtt láttam lehajtott fe­jét, ahogy bevallja, mintha bűnt gyónna, hogy nem is­meri a betűt. Egy értekezle­ten ültem, ahol éppen arról volt szó, mennyi írástudatlan él még megyénkben is. Ha zömmel nem is úgy élnek, mint az én Józsim, de mégis a fej­lődés, a kiemelkedés, a hala­dás reménye nélkül, végzik dolgukat, a legnehezebb mun­kákat, s nem tanulhatnak szakmát, sem iparit, sem me­zőgazdaságit. Meg sem pró­bálják, hogy változtassanak sorsukon, hiszen az első perc­ben kiderülne féltett titkuk, amit sebként hordanak ma­gukban. Elmaradnak az élet­től, nem ismerik az olvasás él­vezetét, s ha rádió nem len­ne a világon, még azt sem tud­nák, mit jósol másnapra a meteorológia. A legutóbbi Pest megyei felmérések szerint közel ki­lencezer, pontosabban nyolc­ezernyolcszáz 15—60 év kö­zötti írástudatlan élt me­gyénkben. Nyilvántartanak még 23 ezer félanalfabétát is, aki éppencsak leírja a nevét, vagy ismer néhány betűt. A szakemberek véleménye szerint ezeknek a teljesen, vagy félig írástudatlanok­nak körülbelül felét be le­hetne vonni az alapismereti tanfolyamok munkájába, meg­tanulnának írni-olvasni, s minden bizonnyal kedvük lenne teljes egészében befe­jezni az általános iskolai ta­nulmányokat. Az általános iskolai tanulmányok teljes be­fejezése sem közömbös, ugyanis megyénk lakosságá­nak több, mint egynegyede nem végezte el az általános is­kola V—VIII. osztályát. En­nek fő oka természetesen a felszabadulás előtti tanköte­lezettség alacsony foka. Miért csak felét lehet bevon­ni az írástudatlanoknak? Azért, mert tekintélyes részük távo­li tanyákon él, más részük már kora miatt nem akar tanulni, s sokaknál a családi körülmé­nyek jelentenek akadályt. Az ötven százalék felkuta­tására és beiskolázására már korábban megyei akcióbizott­ság alakult, majd ennek nyo­mán járási és községi akció­bizottságok, amelyek a KISZ, a nőtanács aktívái, valamint a a pedagógusok bevonásával felmérést végeztek. A nép­számlálási statisztika és a tényleges felmérés között azonban több, mint három­ezer írástudatlan „elsik­kadt”. Ennek egyik oka a szé­gyenkezés, másik oka a lakos­ság állandó jellegű cserélő­dése, ami sajnos Pest megyei specialitás. Természetesen szép számmal akadnak olya­nok is, akik az eltelt három esztendőben már elvégezték az alapismereti tanfolyamot, s ma már büszkén vallhatják magukat írástudóknak. Az írástudatlanok nagy számánál szerepet játszik még egy rendkívül érdekes eset Egyik községünk német anya­nyelvű lakosai nem írták alá a népszámlálási adatgyűjtő íveket, mert a felszabadulás előtti népszámláláskor megtet­ték ezt, természetesen német anyanyelvűnek diktálva be magukat, s közülük sokakat kitelepítettek aztán. Az aláírás elől kitérve aztán az írástu­datlanok kategóriájába kerül­tek. Ennek a dolognak az ér­dekessége, hogy itt nem vul­gárisán értelmezett írástudat­lansággal állunk szemben, ha­nem politikai analfabétizmus­sal. Aki társadalmi rendsze­rünkben nem veszi észre, hogy a nemzetiségiek teljesen egyenrangúak, annak bizony a politikai alapismereti tanfo­lyam elvégzésére lenne szük­sége. V A részletes, községenkénti felmérés után nyolcszázötven írástudatlan iratkozott be az alapismereti tanfolyamra. A beiratkozottak tekintélyes ré­sze cigány, például az aszódi, a szobi és a szentendrei járás­ban. Domonyban, Csobánkán és Bagón külön alapismereti tanfolyamokat indítottak a ci­gány lakosságnak, mert egy- egy tanfolyam teljes létszámát biztosították. Elmondhatjuk, hogy az írás- tudatlanság felszámolása tár­sadalmi ügy lett. Kevés az olyan község, mint például Pomáz, ahol az érdekelt szer­vek nem tekintették szív­ügyüknek ezt a fontos akciót. A járási művelődésügyi osztá­lyok irányításával szinte vala­mennyi tömegszervezet részt vesz ebben a munkában. Nagy segítséget adtak az üzemi szakszervezeti bizottságok is, akik felkutatták a náluk dol­gozó írástudatlanokat, elbe­szélgettek velük, biztatták őket. Különösen Nagykőrösön, a konzervgyárban, s több ceg­lédi üzemben végzett jó mun­kát a szakszervezeti bizottság. Sajnos sokkal kevesebb jót mondhatunk el a termelőszö­vetkezetek ilyen irányú közre­működéséről. Gyakorlatilag nincs olyan szerv, vagy intéz­mény jelen pillanatban a ter­melőszövetkezetekben, amely ilyen kérdésekkel aktívan fog­lalkozhatna. Az írástudatlanság felszá­molásának egyik akadálya, mint ahogy erre már utaltunk is — az emberek szégyenkezé­se. Rendkívül figyelemre mél­tó momentum ez, amellyel számolnunk kell. Ezért újra napirendre kellene tűzni, még inkább, mint eddig, az egyéni foglalkozást. Korábban is szó volt már arról, hogy fiatal fa­lusi diplomások, elsősorban KISZ-tagok egyénileg készí­tenek fel írástudatlanokat a vizsgára. A kezdeti nekibuz­dulás után azonban ellanyhult ez a szép vállalkozás. Most a ceglédi járás pedagógusai ad­ják szép példáját hivatástuda­tuknak és áldozatkészségük­nek. A Hazafias Népfront „Ki mit vállal?” mozgalmának ke­retében hazánk felszabadulá­sának 20. évfordulójára felku­tatnak és vizsgára készítenek elő írástudatlanokat. Az egyé­ni felkészítés különben az a kubai módszer, amely szülő­földjén, Kubában, olyan gyor­san, s olyan alapvetően meg­hozta eredményét. Az emberek tapintato­sabb oktatását jelentené az is, ha nem az iskolában, hanem a művelődési otthonban rendez­nék meg az alapismereti tan­folyamokat Ezt akár lazított formában, klubszerűén is megoldhatnák népművelési szakembereink. Az írástudatlanság felszá­molásáról nemcsak most, ha­nem már több alkalommal és sok-sok fórumon hangzott e) sürgetés. Nagyon kívánatos lenne, ha hazánk felszabadu­lásának 20. évfordulóját több ezer írástudatlanunk szellemi felszabadulásával ünnepelhet­nénk meg. Erre most, az el­következő hónapokban nyílik utoljára alkalom. A legtöbb helyen az elmúlt hetekben komoly szervező munka folyt, s rövidesen megkezdik foglal­kozásaikat az alapismereti tanfolyamok. De ezzel még ne tekintsük lezártnak az akciót. Értékes hónapok állanak ren­delkezésünkre a jövő év ápri­lisáig. Használjuk ki ezt az időszakot, ne vegyük le a hi­vatalos szervek napirendjéről egyetlen napra sem ezt a rendkívül fontos társadalmi feladatot. Tenkely Miklós PAPP MIKLÓSI VERS, MAGUNKRÓL Két virág vagyunk fehér és fekete virág hívásaink a hegyekről visszaverődnek torz a hang vagy mi nem beszélünk érthetően két virág vagyunk együtt a világbozótban nem könyebb mint nagy verset írni van annyi mint az atom óriási árnya virágul nehéz beszélni két virág vagyunk májusi téli virág illatot jaj csak éreznék mindig labdázni templomos végtelen örömmel úgy szeretnék két virág vagyunk lila és piros virág bontjuk egymást szeretjük egymást s messzire van a tiszta mező az a csodálatos távol Három szót akarok hinni békét simogatást s nincs messze az a messzi mező úgy adjuk egymást magunknak egyformán hogy nagyobbak legyünk n9€ú(lo itt Qdouim.J!” állandóan idegesít az a gondolat, hogy miért nőm, tudunk mi magyarok is va­lami igazán nagy filmet csi­nálni ? Valami grandiózus szuper produkciót? Na nem a magyar történelemből, mert azt minden gyerek ismeri ná­lunk, külföld viszont sem­mit sem tud róla. Ez túl merész dolog volna. Járt utat a járatlanért ne hagyd el. Mondjuk a Cleopátrút. Ez jó ötlet volt az az amerikaiak­nak, tehát biztosan beválna nálunk is... Hogy ez plá­gium? Ugyan kérem. Módo­sítani kell. Teljesen más szemszögből nézni a dolgo­kat és akkor egy egészen új produkció válik belőle. Csináltunk mi már így egy pár új filmet, regényt és színdarabot! De az én ötle­tem valóban egészen új: Tegyük az egész történetet a jelen korba. A szereplők, jelmezek és a kulisszák kor- hűek lehetnek. Csupán a kel­lékeken és a felfogáson kell modernizálni. így: a ntonius haladó szellemű fi modern ember. Cleopát- ra viszont konzervatívon ra­gaszkodik a múlthoz. Tele­fonon értesíti Antoniust jö­veteléről, de az érte kül­dött szárnyashajó helyett in­kább egy ladikon bonyolítja le a találkozást. Antonius veresége után a római lé­giók szuperszonikus . gépei bombázzák Alexandriai és in­terkontinentális, ballisztikus rakéták paszterizált hidro­génbombákkal lövik a vá­rost. A lakosság smir szap­pannál mossa a házfalakat — ez lehetne egyben reklám a „Háztartási Bolt”-nak (ez is hoz valamit a konyhára). — Végül azonban mindenki külföldre megy az 1BUSZ- szal és csak ketten marad­nak. A kapunál már nyom­ja a csengőt az ellenség. An­tonius nem dől kardjába, hanem kilövi magát az űrbe. Cleopátra mélységesen fel­háborodik — e szentségtörésen és interurbán mérges kígyót rendel a Boy-szolgálat által az aránylag még épen ma­radt állatkertből. Kígyó azon­ban nincs, mert az általá­nos zűrzavarban leöMösték őket és bőrüket eladták egy maszek cipésznek. Cleopátra dühében az összes alkalmazottakat áthelyezéssel vidékre akarja küldeni, mire mindenki őrülten dolgozni, illetve kígyót hajszolni kezd. Sokan külföldi rokonaikat is igénybe veszik, de még a leghasználtabb kígyóra is het­ven százalék a vám. Közben a kapust lepénzelik, aki be­lépő cédula nélkül beengedi a római hadsereget. Cleopát­ra éppen ágyastól meztele­nül fürdik egy márvány me­dencében — így most már ki lehet bírni, hogy csak 16 éven felülieknek és ez biz­tosítja a sikert — mikor belép a győzedelmes Cézár. Sikoly, pirulás, „Igen?".... „Nem!” — „Igen” — „Nem”, aztán már csak csupa „Igen” és csók elölről, csók oldalról, csók felülről. Tükör a te­tőn, tükör a falakon, és tü­kör az ágy alatt. A vezérkar énekkórusa dicsőíti az ifjú párt, a balzsamozók tánc­zenekara Beatles-számot ját­szik és a külföldről vissza­jött alattvalók japán mag­nót és borjúhúst hoznak az új főnöknek. B. Tóth Miklós Szabó Pál: A KUGLI Ügy válogat a golyók kö­zött, mintha a nyereség máris a markában volna. Nem a pénzért, mint összegért, ha­nem a nyerésért. — Szerencsés kezed van, hallod! — fanyalog a trak­torista. Az iménti pózzal veselke­dik neki megint egyszer, két­szer, háromszor és durrbele! — Bal spiccre volt! — rik­kantja Mirnák Károly vígan. Igaz: a golyó észnélkül kaló- tyol össze-vissza. Szóval, olyan vángli lett ebből a do­básból, mint a pinty. Na de, mindössze három fáról van még szó. Négy már van, négy meg három az hét és ezt nemcsak mindenki tudja, ha­nem mindenki számolja is. Kiváltképpen azok, akiknek a pénze ott van ni, a földön. A golyó megint kirepül, de túl a dobódeszkán ért földet. Hiába szórta szét a fennálló babákat. — Meritlás volt! — rik­kantják egyszerre a fogadók és gyorsan kapkodják fel a pénzeket. — Hiába na, — mondja Bogdán. — Nekem nincs sze­rencsém. Tegnap se volt sze­rencsém, ma sincs, holnap se lesz ... Mirnák rikkant, s közben VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXX yasypyg.- «p: vw-- -- v ' ■ "> ■ xtxy •• •M-xv-v-'-' : ... m k >• U" •' ^ ^ ’v-:• •- ‘ • 4 'C-í y K > | *■ * V,' Őszi kirándulás (Foto: Kotroczó) 1 BOGDÁN KÁROLY, takarmány­j --------------------- kezelő es 2 raktáros előrehajolva áll a í kuglizóban. Jobb kezében a í golyó, egyszer előre lendíti, | egyszer hátra. ^ — Nem lesz hét fa, van rá ^ egy tízesem! — mondja ^ Mirnák Károly brigádvezető £ és egy tízest a földre dob. # Bogdán a pénzre sandít, de £ a golyó csak lendül. Most £ egy másik ember szól. ^ — Itt is egy tizes, hogy nem £ lesz! — s ismét repül egy £ tizes. ^ A golyót a hóna alá csapja, 4 zsebében kaparász. S ledob 4 a földre két tízest. Fiatalok £ és idősebbek csomóra gyü- £ tődnek, s nézik a pénzt, s £ nézik Bogdánt. ^ — Kinek kell még egy hu­£ szas? — kérdi Bogdán kihi- ^ vön, és meglobogtatja a £ pénzt. Aztán csak úgy, lepöc- í centi a földre. A pénz száll, mint a falevél a fáról, s innen ^ is mellé repül megint egy ti- ^ zes, onnan is. Egy lendület ^ előre, hátra, s aztán durr. Be- '/f levágott. A golyó szinte csú- ^ szik, mintha a pálya jeges 4 volna, a babák csörömpöl- > nek, s ahány ember, annyi í nyak mered a fa felé. — Négy! — mondja kissé £ meghökkenve Mirnák. — Még í két dobás van. . a pénzeket simogatja, s tár­cájába teszi: — Akinek a mai világban szerencséje nincs, annak esze sincs... — Kacag Mirnák. — Gyere. Ne csüggedj — sörrel kínálta — szerbusz! Bogdán hátrább lép, s szin­te szónokolva mondja: — Nem szerencse, vagy nem szerencse kérdése itt semmi. Nekem jó három gimnáziu­mom van, éppencsak hogy ... nem érettségiztem és mégis, mi vagyok? Felkelek már hajnalban, háromkor, de sok­szor kettőkor, mert a jószág nem vár, aztán... az elnök­nek. még annyi sincs, mégis ő itten az elnök. De én nem udvariok. Neki meg éppen nem udvariok. — Aki szép lányt akar, an­nak udvarolni kell... A KÖZELBEN autó áll meg. Aj­---------------to csapódik, s h árom ember megpakolt ak­tatáskákkal igyekszik keresz­tül a gyepen az iroda felé. — A ... járásiak. Biztosan most jönnek köszönteni az elnököt. — Igen! A ... kormányki- tüntetés! — Hát persze. A szövetke­zet mégiscsak jól megy, ez az igazság. Viszont az is igaz, hogy ebben igen nagy szere­pe van az elnökünknek is, — magyarázza Mirnák. — Neki? Nagy szerepe? Ne­kem van nagy szerepem, meg neked, meg ... mindenkinek, aki két kezével vagy az eszé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom