Pest Megyei Hirlap, 1964. november (8. évfolyam, 257-280. szám)

1964-11-01 / 257. szám

Két nap múlva választ Amerika Az utolsó roham Elektronikus agyközpontok Johnson és Goldwater rezidenciáján Ezer jelölt a szenátort, képviselői és kormányzói tisztségekre PEST MEGYEI MAS PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! VIII. ÉVFOLYAM. 257. SZÁM ÁH A »0 FII.LÉR 1964. NOVEMBER 1, VASÁRNAP A hét végén valamennyi je­lölt utolsó rohamra indul az amerikai választási kampány­ban. Johnson elnök magyar idő szerint szombaton az éj­jeli órákban mondta el má­sodik választási beszédét New Yorkban. Hétfőn este mindkét el­nökjelölt televíziós be­szédben fordul a válasz­tókhoz. Johnson ezután Austinba uta­zik, Texasban adja le majd szavazatát és itt várja meg a választás eredményét. Az el­nök számára valóságos elekt­ronikus agyközpontot rendez­nek be: több mint 175 000 sza­vazókörzetből a legkorszerűbb berendezésekkel továbbítják hozzá az adatokat. Hasonló központot kap egyébként Goldwater is Arizonában. Az előzetes vélemények szerint Washingtonban már nem sokkal éjfél után képet lehet alkotni a választás végeredményéről. Az idei választási kampány a látványos külsőségeken és a nagyszabású botrányon túl­menően is figyelemre méltó volt politikai tartalma miatt. Goldwaterrel a republikánus párt vezetését a szélsőséges elemek kaparintották meg, s olyan szélsőséges politikát provokáltak, amelynek meg­valósítása általános véle­mény szerint a nukleáris világháború veszélyét is fel­idézhetné. Johnson ezzel szemben az amerikai nép bé­kevágyára hivatkozva végső fokon tényként fogadta el a bé­kés együttélés politikáját, amelyet a szocialista or­szágok hirdettek meg. Belpolitikai téren pedig olyan programot vázolt fel, amely alkalmasnak bizonyult a nép­tömegek támogatásának meg­nyerésére. Ezért vált népszerűvé a de­mokraták programja, s a köz­véleménykutatások adatai Év végi segítség EJTŐDOB - ÖNKONTROLL - ÚJ VONATOK NEGYEDMILLIÓS JUTALOM - IDEI HASZON - JÖVÖ ÉVI NYERESÉG Aláírták a magya közös közle A dr. Bruno Kreisky osztrák külügyminiszter vezette kül­döttséggel folytatott tárgyalá­sok után szombaton délután aláírták a Magyar Népköztár­saság és az Osztrák' Köztársa­ság közötti határ- és vagyon­jogi kérdéseket szabályozó egyezményeket és a tárgyalá­sokról közös közleményt ad­tak ki. A pártvezetőségek újjáválasztása A mogyoródi termelőszövet­kezet párttitkára Linkes Géza. Olyan párttitkár, akit követ­nek társai. Akkor is, ha éjjel indulnak vagonkirakodáshoz, mert Linkes Géza közöttük van, s akkor is követik, ha va­lamilyen pártmunkára szólít­ja őket. Linkes Géza csoport- vezető, de ha kevés a mun- káskéz, nem restellj vállára venni a zsákot és a többiek nem felejtik el az ilyen apró­ságokat. Linkes Gézának van már kitüntetése is, de semmi nem ér fel azzal a nagy biza­lommal, elismeréssel, amivel munkatársai illetik. Ismerünk olyan termelőszö­vetkezeti tagokat, akik féltek, nagyon féltek, mit hoz a jövő a közösben. Közülük azóta so­kan elfelejtették már a tegna­pi beszédet. S kiabálnak az irodán, mert valaki megdézs- málta a közöst, vagy későn in­tézkedtek a vetés miatt. Kö­zülük sokan beléptek már a pártba, tisztséget, pártvezető- ségi tagságot vállaltak! Az üzemekben, az intézmé­nyekben, a hivatalokban is ezekben a napokban kutatják, kiket javasoljanak az új párt­vezetőségbe. Nevek kerülnek szóba, mérlegelik a mostani vezetők érdemét, hibáját és körvonalazódik a vélemény — még pártonkívüliek is bele­szólnak — leik lennének a leg­alkalmasabbak az új vezető­ségbe. Olyanok, akik nemcsak beszéltek a népgazdasági fel­adatokról, de, mint az ikladi Ipari Műszergyárban is, ke­resték a módját, hogyan dol­gozhatnának még jobban? A gödöllői Agrártudományi Egyetem sem csupán a diákok fellegvára. Nyitva a kapu a termelőszövetkezetek vezetői, párt- és gazdasági posztokon dolgozók előtt, akik érdeklőd­nek az ott végzett, s a gazda­ságokban hasznosítható kísér­letek után. Nyitva a kapu a tanárok számára is, akik ke­resik a kapcsolatot a külvi­lággal, járják a nagyüzemi gazdaságokat, itt és ott is osz­tozva a gondokon. A városi, a járási pártbizott­ságok tagjai, társadalmi mun­kásai ezekben a napokban szinte minden percüket az alapszervezetekben töltik. Fi­gyelemmel kísérik, készül- tiek-e a vezetőségi beszámo­lók, s közös munka alapján készülnek-e? Pontos „forgató- könyvet” írnak: mi a taggyű­lés elnökének feladata, nehogy megsértsék a pártdemokrá­ciát. Ki a piros terítő után fut: időié meglegyen, vagy virágot szereznek, hogy feldíszítsék a termét. A pártvezetőségek tag­jai minden dolgozóvá’ beszél­getnek, véleményük nélkül a beszámolók el sem készülhet­nének. November elején kezdődik a pártvezetőségi tagok újjává- lasztása. Azt szoktuk monda­ni: nagy jelentőségű pártéle­tünkben ez az időszak. Nem mindegy, milyen mérleget vo­nunk az elmúlt évek tapaszta­lataiból, mit mond majd a tag­ság a végzett munkáról. Sike­rül-e valóban úgy beszámolni, hogy hűen tükrözzék az el­mondottak napjaink valóságát. Nem olyan vezetőket vá­lasztanak most, akik hibátla­nok, hibátlan ember nincs. Olyanokat, akik szeretnek dol­gozni, akik nem fáradnak el könnyen, ha mások ügyében kell szaladgálniok, akik tanul­nak és át is adják tudásukat. Sok ezer olyan kommunistánk van, akik évek óta példájuk­kal bizonyítják: alkalmasak voltak a vezetésre. Vannak azonban olyanok is, akik felett eljárt az idő, elmaradtak, s olyanok, akik rosszul gazdál­kodtak a bizalommal, maga­tartásukkal kudarcot vallot­tak. A feladatok is sokasodtak, az igények növekedését pedig alig lehet nyomon követni. Olyan vezetőket választani, akik a feladatokkal együtt nő­nek, az igényeknek meg akar­nak és meg is tudnak felelni — nem könnyű feladat. Nem kevesebbről van szó, mint a pártdemokrácia, a pártegység — a lenini normák feletti őrködésről. E fogalmakban minden benne van: a munka, a tudás, a szorgalom, a ráter­mettség, a hűség, az emberek apró gondjai, dolgai iránti sze­retet, figyelem. Hétköznapi szavakra váltva: az üzemek termelékenységének növelése, az önköltségcsökkentés, az ex­porttervek teljesítése, gyárt­mányok és gyártási folyama­tok korszerűsítése, a termés­hozamok fokozása a mezőgaz­daságban, a szakemberek kép­zése, a felvilágosító munka, a marxizmus—leninizmus ter­jesztése. Az alapszervezetek tagjai jól ismerik egymást: az ő fele­lősségükön, gondosságukon múlik, hogy a jók közül is a legjobbakat keressék ki ma­guk közül. Sági Ágnes Dr. Bruno Kreisky osztrák külügyminiszter látogatá­sa alkalmával három egyezményt írtak alá. A határjelek felújításával foglalkozó egyezmény előirá­nyozza a határjelek pontos bemérését, azokban az esetek­ben pedig, amikor határkő el­mozdulásról vagy eltűnésről van szó, a határjelek felújítá­sát. A másik katáregyezmény magyar—osztrák liatárve- gyesbizottságok felállítá­sáról intézkedik, amely hivatott lesz a határon előforduló zavaró események megelőzésének biztosítására és az ilyen események helyszíni kivizsgálására. A vagyonjogi egyezménye!: egy részről arról a 87,5 millió schilling globális kártérítési összegről szólnak, amelyeket Magyarország fizet a különbö­ző osztrák igények fejében, másrészről arról a 65 millió schillingről, amelyet az Oszt­rák Köztársaság fizet Magyar- országnak nyugdíj és más kö­vetelései kiegyenlítésére. New York flloplá csillagát“ Péntek éjjel 200 000 dollár értékű drágakövet loptak el a híres manhattani természet­tudományi múzeumból. Az ellopott drágakövek között van a világ legnagyobb za- firköve „India csillaga”. ! A naptár lapjai, de az em- ! berek év végi készülődése is I jelzi, hogy nem sok van már I hátra 1964-ből. Nem mindegy j hát, hogyan áll egy-egy nagy­vállalat, üzem szénája, s hogy J félve vagy bátran rugasz­kodhat neki a visszamaradt két hónapnak. A Diósdi Csapágygyárnak minden oka meglenne arra, hogy tartson a november—de­cemberi hetektől. Az esztendő harmadik negyede elég rosszul sikerült. Nem kaptak elegen­dő anyagot, s hozzá új gyárt­mányt kellett átvenniök. Min­denekelőtt ennek számlá iára írható, hogy az elmúlt időben rosszul mentek a dolgok. Valamennyien tudják, hogy ha az évi programot nem tel­jesítik, ennek nemcsak erköl­csi, de anyagi hátrányai is lesznek. Veszélyben a nyere­ségrészesedés, ami pedig min­denütt és mindenkor jól jön. Ezért is fogadták mind­annyian megértéssel az esztergaüzem Mező Imre brigádjának felhívását. Ebben felszólítja a gyár vala­mennyi dolgozóját és brigád­ját, hogy november elsejével — az ünnep tiszteletére — in­dítsanak^ munkaversenyt, ami az esztendő végéig tart. Mi sem mutatja jobban a megér­tést, minthogy október utolsó napjáig 26 brigád 165 embere jelentette be részvéteiét. Há­rom ú.j brigád is alakült, ép­pen olt, ahol új gyártmány és új üzem indult, a görgőmű­helyben. Az eljuttatott csatlakozások­ról néhány szót: általában az előírt teljesítmény néhány százalékos túlteljesítését vál­lalják. Ehhez társul az a szán­dék, hogy a jóváhagyott se- lejtnivó alatt dolgoznak. Kü­lön dicsérendő az az elhatáro­zás, hogy a munkások a műve­letek közben önmagukat ellen­őrzik. A hibás darabokat ma­guk szortírozzák. Ennek jelen­tősége az első pillanatban ne­hezen becsülhető fel. Jelenti azt, hogy a minőségi ellen­őröknek sokkal kevesebb a dolguk és nehezebben csúszik át egy használatnál bajt oko­zó alkatrész, de jelenti azt is, hogy a megmunkálási pálya elején elrontott munkadarab ' nem futja végig az útját, míg a végén kiderül, hogy az egész hiábavaló volt, s kidobható. Érdemes külön megemlíteni a tmk Vasas-brigád csatlako­zását. Három darab kétméte­res átmérőjű 'úgynevezett ejtő­dob elkészítését vállalják. Ezekbe a dobokba öntik a már részben megmunkált görgő­ket, s a forgás-esés következ­tében alakul véglegessé a görgők kúp alakú vége. A vál­lalás 420 órás többletmunkát jelent. Jelentős segítség a Fel- szabadulás ifjúsági brigád fel­zárkózása. Egyúttal a K1SZ- kongresszusrá is felajánlották, hogy a gyártási műveletekhez azonnal szükséges szerszámo­kat soron kívül továbbítják a műhelyekbe. Ezzel a várako­zási, állási idő tovább csök­ken. Segítséget nyújtanak egy másik ifjúsági brigád megala­kításához a kísérleti üzem­ben. Napjainkban mindenki az őszi forgalomról, a szállítások­ról beszél. Aki pedig gyakran utazik vonaton — különösen a munkába járók — többször emlegeti, nem a legnagyobb elismerés hangján, a vasutat. Tény, hogy hallatlanul zsúfolt programot kell végrehajtani, s a rengeteg jármű közlekedé­se eltolódásokat, késéseket okozhat. A Dunakeszi Jármű­javító tulajdonképpen a nagy forgalom- lebonyolításához nyújt közvetett segítséget. Az első fázis a főváros kör­nyékét érinti. A HÉV részére készítenek 14 korszerű motor- és 6 pótkocsit. Ugyancsak el kell végezniök 18 HÉV-jármű főjavítását is. Mindez tulajdonképpen prog­ramon felüli munkának te­kinthető. Lebonyolítása érde­kében már a nyáron versenyt szerveztek és indítottak — november 7-e tiszteletére. En­nek köszönhető, hogy a fenti számokat ma papírra vethet­tük. Emellett 53 korszerű Bah- személykocsit is a forgalomba vezérelnek. Mit írhatunk még a duna­keszi verseny javára? Háromszázhetvenöt sze­mélykocsi fővizsgáját és 93 személyszállító jármű futója­vítását. Honnan vették az időt és energiát mindehhez? A vállalások á részmunkák határidejének egy-kétnapos csökkentéséről beszélnek, s mert a dunakesziek 87 száza­léka csatlakozott ehhez, ebből már csinos szám, sok munka­óra kerekedik. Szerencsére a szándékhoz társul megfelelő műszaki és anyagfedezet is. Csak örülni lehet annak, hogy a november 7-re indított ver­seny és a jutalomként kitű­zött összegek elérésének egyik feltétele, hogy.., tiszta, rende­zett munkakörülnmnVekt^^t««... remisen ki-ki a maga portá­ján. Már megközelítőleg tudják, mennyi pénz áll rendelkezésre a lepergett hetek versenymun­kája jutalmazására. Novémber 6-án több mint 200 ezer fo­rintot osztanak szét. nem szá­mítva a kézhez adandó kiváló dolgozó jelvényeket és okleve­leket. Köztudott, hogy ezek­kel is szép pénz jár, a fizeté­sek arányában. A negyed- milliónak meglesz a helye, de az is bizonyos, hogy senki sem kapja érdemtelenül. Szabadjon még a verseny kapcsán megemlíteni azt, hogy már a jövő esztendőre Is szól, amit ezekben a hetekben vál­laltak idősebb és fiatalabb munkások. Most készítik elő a kocsik szalagszerű javítását; fel­tétele például egy fedett csarnok felhúzása. Az ezzel megbízott vállalat csak a tél közepére ígérte. Az ifjúmunkások önkéntes részvé­tellel gyorsítják a tempót s így már remélhető, hogy a tél beálltával rendelkezésre áll az új épület. Könnyebb lesz nekiindulni az új esztendőnek^ hiszen o szalagszerű munka több kocsijavításra ad lehető­séget. A fiatalok igen lelkes és eredményes munkáját kü­lönben nemrégiben jutalmazta a KISZ megyei bizottsága: 2600 forintot nyújtott át Pest megye legjobban dolgozó fia­taljainak. T. Gy. HATÁRAINKAT VÉDIK szerint ez a program elsöprő támogatásra találhat kedden. A két elnök és a két alel- nökjelölt sorsán kívül mintegy ezer jelöltről dön­tenek kedden az amerikai választók. Harminc szenátor! tisztségért hetvenkilencen, a négyszáz­harmincöt képviselői helyért pedig nyolcszázhatvanketíen indulnak harcba és mintegy félszázan versengenek a kor­mányzói tisztségekért is. Az egyes államokban ezenfelül sok száz helyi jellegű javas­lat és törvénytervezet is a választók elé kerül novem­ber 3-án.

Next

/
Oldalképek
Tartalom