Pest Megyei Hirlap, 1964. augusztus (8. évfolyam, 179-203. szám)

1964-08-09 / 186. szám

HAT ÉS TIZENHAT A megyei labdarúgó-baj­nokságban ma a 16. for­duló következik, azaz az őszi rajt. Az idénynyitó pá­rosítása a tavaszi hatodik forduló fordítottja. Érdekes visszaemlékezni április 26- ra, amikoris komoly 6ikert értek él a vendégcsapatok. A megszerezhető pontok 50 szá­zalékát: nyolcat raboltak el. Különösen meglepő volt az új hártyán iák 3:l-es monori győzelme, ezenkívül Üllő is nyert idegenben: l:0-ra Du­nakeszin. Döntetlenül végző­dött a Dunaharaszti—Bag, a Ceglédbercel—Albertirsa, a Pécel—Gödöllő, s a Váci Vasutas—Szigetújfalu talál­kozó. A hazai ak közül csu­pán a Ceglédi Építők és Tököl győzött, Vecsés, illetve Abony ellen keservesen l:0-ra. Vajon a 16. fordulóban is olyan jól megy majd a ven­dégcsapatoknak, mint tavasz- azal? Majd elválik. De előbb nézzünk körül „stílszerűen” hat csapat házatáján, ho­gyan készülődtek a máso­dik felvonásra, mit várnak az első őszi vasárnaptól. Abony — Mór a döntetlen is si­kert jelentene Tököl elle­nében — vélekedett Nagy Imre szakosztályvezető. — Sok a sérült és formán kí­vüli játékosunk, ezért meg­bolygatott összeállítással kell rajtolnunk. Három poszton szerepel új játékos, olyan, aki még nem kapott helyet az első csapatban. A felké­szülést gátolta, hogy a já­tékosok jórésze a gépállo­más dolgozója, akik a nyári munka dandárja idején nem tudtak edzésre járni. Ezért kellett őket kisebb képessé­gű, de az edzéseken rend­szeresen résztvevő labdarú­gókkal pótolni. Az érdeklő­dés nagy, különösen arra kíváncsiak a szurkolók, ho­gyan állja meg helyét az új I megelégednénk, ennél rosz­összetétélű gárda. szabbul még nem végeztünk j Monor ellen eddigi 3 mérkő­Albertirsa zésünkön. Tavasszal a forduló néző­csúcsa született, a Cegléd­bercel—Albertirsa találko­zón, könnyen lehet, hogy a két szomszédvár összecsapá­sán most még többen lesz­nek. — Éspedig azért, mert , ma van az irsai búcsú, ami I külön is sok érdeklődőt vonz j — mondotta Fazekas Tamás | intéző. — Három hete folyik a fel- j készülés, s remélhetőleg a gondos munka meghozza majd a sikert, győzelemmel rajtolunk. Három barátsá­gos mérkőzést vívtunk, leg­utóbb szerdán a Ceglédi Vas­utassal szemben 3:3-as dön­tetlent értünk el. S hogy teljes gőzzel in­dul Albertirsa az ősznek, még az is bizonyítja, hogy a tavaszi idény vége felé elromlott kazánjukat rend­behozták, s így nem lesz baj az öltöző melegvízellá­tásával. ‘ A Ljhartyán — Felkészültünk arra, hogy Monor vissza akar vágni ta­vasszal elszenvedett hazai vereségéért — vélekedett Ki­rály Gusztáv edaő. — Remél­jük, hogy ezt sikerül megaka­dályozni, bár az előjeleink nem a legkedvezőbbek. A fel­készülés nem úgy sikerült, mint terveztük. Schenk, a csa­pat egyik fő erőssége, Kecs­kemétre ment iskolára, kér­déses további játéka. Cserna is megsérült. de remélhetőleg ma csatasorba állhat. Utolsó edzőmérkőzésünket csütörtö­kön a Pusztavacsi Honvéd el­len terveztük, a vendégcsapat azonban nem jött el, így az első és második gárda vívott egymással előkészületi talál­kozót. Egyébként a tartalék­gárda csupán múlt héten fe­jezte be szereplését a járási , bajnokságban. Mindent ösz- szevetve: döntetlennel is A Cegléd és Vidéke Körzeti Földműves- szövetkezet nagy gya­korlattal rendelkező, betanított kőműves munkásokat keres fel­vételre. éves szerző­déssel. Jelentkezni le­het az FMSZ központ­jában, Cegléd, Kos­suth tér 9. Aruház mellett. Törteién, Dobos Jó­zsef 20 méteres csere­pes tanyája, lebontás, ra eladó. Értekezni: Cegléd, Szolnoki út 27. Női és férfi kalap tisztítását, formázását és alakítását vállalja a Ceglédi Ruhaipari Vállalat szolgáltató részle­ge. (Cegléd. Piac tér.) Zöld IZS, prínia álla­potban eladó. Cegléd. Kinizsi utca 17. sz. ^óvárosi Vízművek .zemrendészeti osztá­sa felvesz őrszolgálat- & katonaviselt, bün- fctlen előéletű. 50. évet e nem töltött. € álta- inost végzett férfia­st. Jelentkezés: Bu- apest, V . Károlyi u. ), ________ K étszemélyes reka- nniék. fotelágyak, gar­nitúrák. fizetési ked_ vezm énnyel. Román kárpitos. Budapest. Nagymező 66. Kérjen Ni mentes árajánlatot. Gödöllőn, Isaszegi úti 700. n-öles telek, jutá­nyosán eladó. 358—487. Pest megyei Vegyi és Kézműipari Vállalat SZENTENDRE, Dózsa György út 36/b munkaügyi csoport azonnali belépésre keres excenterprés beállítót, rúdautomata beállítót. (Torn os-rendszerű gépekhez) műanyag­szerszámkészítőt elektroműszerészt, hengerköszörűst, kőműves szakmunkásokat és segédmunkásokat.^ szerszámszerkesztőt (műanyag és fémszer­számokhoz); gyártástechnológust, ra.jzkihúzót. Jelentkezni lehet a fenti címen. EM Szentendrei Betonárugyár azonnali belépésre felvesz: esztergályosokat, (több éves gyakorlattal). lakatost, női segédmunkásokat mozai klap gyártás hoz, férfi segédmunkásokat betonéi emgyártáshoz Modern munkásszállás és üzemi étkezés van. Jelentkezni lehet a gyár munkaügyi osztályán. Szentendre. Dózsa György út 34. szám alatt Azonnali t'elvetelre ke­resünk esztergályoso. kát. kotrószerelésben íártas géplakatosokat, villanyhegesztőt. ma­róst és köszörűst Je­lentkezés: Vízügyi Építő Vállalat. Vecsés. 8 általános iskolát végzett fiatalokat kő­műves, bádogos, ács. víz-, gáz-, villanyszere­lő és festő szakmára ipari tanulónak szer­ződtetünk. Budapesti lakás, tanácsi igazolás szükséges. Ugyanitt ezen szakmákhoz szak- és segédmunká­sokat is alkalmazunk. Munkásszállást biztosí­tunk. Jelentkezés ,.Áp_ rilis 4.” Építőipari KTSZ. Bp. VIII.. Au­róra u. 23. Munkaügyi Eladó 5 és 6 éves. 25 hektó bor. Nagykőrös. Arbóz u. 6. Érdeklődni vasárnap. 9—10. kö­zött. Ariel 500 kcm. plusz teleszkópos. oldalko­csis motorkerékpár sürgősen eladó. Ceg­léd, Irinyi u. 1. ez. AUTÓ KÜLSŐ- ÉS BELSŐ TAKARÓT 8 nap alatt készítünk, saját és ho­zott anyagból. Belső takarót lenvászonból, külső takarót (pony­vát) kiváló vízhatlan dublé anyagból készí­tünk. Vidékre utánvét­tel szállítunk. Pest megyei Ruhatisztító és Szolgáltató Vállalat, Budapest. XI.. Bartók Béla út 115. Telefon: 267—642. 123-ös DANUVIA mo­torkerékpár eladó Cegléd, XIV. kér. Il­lés utca 7. szám., Szűcsi elep. _____________ A Cegléd Városi Ta­nács Építőipari Válla­lat építőipari techni­kust és anyagkezelőt vesz fel Jelentkezni lehet a vállalat mun­kaügyi csoport jánáL Cegléd. Damjanich u 5 szám 7—16 óráig. Üllő Az üllőiek is nagy becsvágy- gyal készülnek a mai találko­zóra, bizonyítani akarják azt, hogy tavaszi dunakeszi győ­zelmük nem véletlen kisiklás volt. Azt is bizonyítani akarják, hogy nem érdemtelenek a helyi tanács bizalmára. A ta­nács ugyanis 20 ezer forin­tot biztosított az együttesnek szerelésvásárlásra — közölte Varga János üllői tudósítónk. — A csapat az új mezben lép ma pályára, még nem tudni, hogy a hagyományos zöld- fehérben, vagy piros-fehér­ben. Attól függ, hogy a du- nakesziek milyen színben ját­szanak. Az újonnan igazolt gyömrői Burján is bemutat­kozik. aki már az előkészü­leti mérkőzéseken is szere­pelt. Üllő két vasárnapi, s két hétközi edzőmérkőzést vívott. Múlt vasárnap a Slavoj Su- ran NB II-es csehszlovák csa­patot látták vendégül, s 4:2 arányban alulmaradtak a ma­gasabb osztályú ellenféllel szemben. Váci Vasutas A csapat a régi gárdával kel ma útra háromnegyed egykor Szigetújfalura. Mint­egy negyven szurkoló is elkí­séri őket. — Újfalun viszonylag nem megy rosszul a játék. Tavaly az őszi egyfordulós bajnok­ságban például 2:l-re győz­tünk — emlékezett vissza Si­ma Dezső, a Vasutas ügyve­zető elnöke. — A tavaszi idény befejezése után kéthetes ba­latoni üdülésen vettek részt a játékosok, s azután alapos fel­készülés folyt Bébi Mihály irányításával. Többek között a Vasas Izzó ifjúsági csapa­tával, valamint a DCM ellen játszottunk edzőmérkőzést. Szoros eredményt várok Szi­getújfalun. \ ecsés Kedvezőtlen előjelekkel kez­di a csapat az idényt. A Spar­tacus egyik erőssége Mercz munka közben egy fűrészlap­pal úgy megsértette lábát, hogy két-három hétre harc- képtelenné vált. A csütörtöki edzés után Szalay edző egyórás elméleti előadást tartott. A mai össze­állítás érdekessége, hogy Krész Tibor több évi szünet után ismét elfoglalja helyét a balszélen. A helyi szurkolók érdeklődve várják az apróter­metű szélső „bemutatkozá­sát”. Trasszer Lajos csapatkapi­tány, aki felmentést kapott a még fennálló egyhetes eltil­tás alól. így vélekedett: — Nem tévesztenek meg bennünket a ceglédiek hétkö­zi sirámai. Tudjuk, hogy csak teljes és odaadó küzdelem árán érhetünk el sikert velük szemben. Reitter—Fekete NEM ÁLLTÁK KI Délelőtt 10 órára írták ki a Nagykőrösi Spartacus—Gödül* lői Vasas megyebajnoki férfi kézilabda mérkőzést. A szokás­tól eltérően nem a vendégek hiányoztak a kitűzött időpont­ban, hanem a körösi játékosok. Fél 11-re végre ők is odaszál- lingóztak a pályára, s nem sok­kal később elkezdődhetett vol­na a találkozó. S hogy még­sem kezdődött el, abban a gö­döllőiek a ludasak. —■ Letelt a várakozási idő, megy a vonatunk — mondták, s nem álltak ki. A szabályok szerint igazuk volt. Mégis sportszerűbb lett volna vörös salakon megküz­deni a pontokért, mint ajándék, ba kapni. Már csak azért is, mert eb­ben az időben nem ment vonat Pest felé . . . NB I Csepel—MTK 2:1 (1:0) Külön csapattal: a domonyi zenészek A PTS tanácsülésén határozatot hoztak a tömegsport további fejlesztéséről, s ezt többek között jól szolgálja a Sporttal az egészségért mozgalom, amelyet a rendszere­sen nem sportolók részére írtak ki. Egy-egy községben négy-öt csapat vetélkedik a kü­lönböző sportágakban. A küzdehn-ek befejezése után az eredményeket összesítve értékelik, s az ünnepélyes díj­kiosztót november 7-én tartják Az győz, amelyik a 4—5 sportágban a legtöbb pontot gyűjtötte. Domonyban már jó ideje hozzáláttak a versenysoro­zat szervezéséhez, s ebben oroszlánrészt vállalt Huszár János, a helyi egyesület veterán elnöke. Hat kürzet hat csapatot indít, s a mai első fordulóban, délelőtt az atlé­tikai ügyességi számok, valamint a kézilabdatorna kerül sorra, délután pedig hat csapat részvételével a labda­rúgás. A téli időszakban sakk- és pingpong-versenyt ren­deznek. Valamennyi sportágban körmérkőzéses rendszer­ben vetélkednek a csapatok. Az egyik együttest a domo­nyi zenészek alkotják, a többi öt csapatot három-három utca lakosai. A moszkvai Dinamo stadionban szovjet és magyar szakemberek jelenlétében megtörtént a 11 ezer égős magyar gyártmányú ered­ményhirdető tábla átadása. A teljesen távvezérlésű, klimaálló berendezés cirill-, latin- és arab- betűs szövegek reprodukálását te­szi lehetővé, mégpedig akkora be­tűmezőkkel, hogy a szöveg a sta­dion legtávolabbi pontjáról vilá_ gos nappal is kitünően olvasható. Kézilabda­és tekeválogatottunk Nyitrán Távbeszélő jelentésünk: Megyénk kézilabda- és teke­válogatottja pénteken délután érkezett meg Nyitrára, ahol Nehéz feladat előtt olimpiai labdarúgó- válogatottunk Eladó részben beköl­tözhető ház. cserével az egész. Nagykőrös, Losonczy u. 80. sz. A labdarúgó NB I mai műsora Ferencváros—Diósgyőr (Népsta­dion 17), Tatabánya—Üjpesti Dózsa (Tatabánya, 17), Győr—Vasas (Győr, 17), Komlo—Bp. Honvéd (Komló, 17) Dorog—Pécs (Dorog, 17), Szeged—Debrecen (Szeged 17). KÖNYVTARAK! INTÉZMÉNYEK í VÁLLALATOK! Mindenféle könyvkötészeti munkát, dobozkészitést, pa­pírvágást pontos, kifogás­talan minőségben, kedvező határidőre vállal a Pécsi Vegyesipari Vállalat, Pécs, Irányi Dániel tér 9. Együtt az olimpiai labdarú­gó-torna mezőnye, megtörtént a sorsolás is, s a reális esé­lyekre alapozva, számba ve­hetjük a magyar olimpiai csa­pat lehetőségeit. Elég egy pillantást vetni a tizenhatos mezőnyben sze­replő csapatokra, hogy meg­állapítsuk: a tokiói lesz az eddigi leg­erősebb olimpiai labdarú­gó-torna, hiszen legalább öt együttes (Jugoszlávia, Németország, Csehszlovákia, Olaszország és Magyarország) számíthat jogo­san az olimpiai aranyéremre, s a „sötét lovakként" indulók között is olyan csapatok van­nak, amelyek könnyen nagy meglepetést okozhatnak. Mindössze három ország csa­pata látszik lényegesen gyen­gébbnek a többinél: Mexikó, Irán és Ghana együttese, ame­lyek csak a kiírás területi rendszerének köszönhetik, hogy egyáltalán ott lehetnek Tokióban. A sorsolás ismeretében meg­állapítható, hogy a magyar olimpiai csapat az egyik legerősebb né­gyes csoportba és minden­képpen a lényegesen erő­sebb ágba került. A B-csoportban ugyanis a gyengébbnek ítélt együttesek közül egy sem kapott helyet, viszont ebben a csoportban van az olimpiai bajnokságá­nak megvédésére készülő ju­goszláv együttes, az elmúlt években nagy fejlődésről ta­núskodó marokkói csapat és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság válogatottja, ame­lyet Ázsia égjük legjobbjaként tartanak számon. A magyar csapat tehát, amely sorrendben Marok­kó, a Koreai NDK. Jugo­szlávia csapatával mérkő­zik. nehéz küzdelmeknek néz elébe. Tekintve azonban, hogy olim­piai válogatottunk legtehetsé­gesebb fiatal játékosainkat tö­möríti — akik közül már nem egy a nagyválogatott mezét is többször magára húzta — remélni lehet, hogy csapa­tunk sikerrel veszi az első akadályokat és csoportjából első vagy második helyezett­ként bejut a középdöntőbe. Ott is nagy feladatok várnak rá, hiszen előreláthatólag Né­metország vagy Románia csa­patával mérkőzik. A magyar csapat ágában tehát, a gyözelerrre esé­lyes hat csapatból négy kapott helyet, míe az alsó ágban csak kettő. A magyar olimpiai labdarú­gó-csapatot azonban győzelmi reményekkel küldi Tokióba a magyar közvélemény. Ebből a szempontból nincs túlzott je­lentősége a sorsolásnak, hi­szen csapatunknak a selejte­zők után minden mérkőzésén győznie kell, ha igazán az olimpiai babérra akar tömi. Sőt, ez a sorsolás még bizo­nyos előnyökkel is jár: a közéndüntőben csak olyan csapattal kerülhet szembe válogatottunk, amelyet jól ismer, amely ellen többször mérkő­zött már, sőt, amelyet több al­kalommal le is győzött.:. Mindenesetre a sorsolás alapján most már jól lehet lát­ni. hogy rendkívül nehéz mér­kőzéssorozat vár olimpiai csa­patunkra, s csak akkor állhat helyt, ha a gárda — és egyen­ként, minden játékos — na- gjron jól használja fel a hát­ralevő időt. Ezért hozott olyan döntést az MLSZ, hogy a következő hetekben az első három napot az olimpiai keret tagjai rendszeresen Tatán töl­tik, gondos edzésekkel fokoz­zák erőnléti állapotukat, fej­lesztik technikai és taktikai tudásukat, s csak a hét má­sodik felére térnek vissza csa­pataikhoz. Ha válogatott-jelölt labdarúgóink élnek a kitűnő lehetőségekkel, akkor olimpiai csapatunk sok örömet szerez­het Tokióban a magyar szur­kolóknak. Ardai Aladár sokan várták sportolóinkat. Karol Lopeck, a helyi testne­velési szövetség vezetője üd­vözölte a csapatot, virágcso­korral kedveskedve. Saiga La­jos, a küldöttség vezetője, a PTS főelőadója köszönte meg a szíves fogadtatást. A mezőgazdasági technikum internátusában elköltött ki­adós ebéd után városnézés sze­repelt műsoron, majd a szál­láshelyükre a nyitrai vár tö­vében levő kollégiumba men­tek a Pest megyeiek. Szom­bat délelőtt a tekézők Bajni- cére utaztak át, ott vívták délután első mérkőzésüket. Délután a kézilabdázók pá­lyára léptek. A férfiak Nyit­rán, a lányok pedig Galgó- con. A vezetők megállapodtak ab­ban, hogy a Nitra Cukrovar— Pest megyei válogatott férfi tekemérkőzést vasárnap a cu­korgyár ikerpályáján bonyo­lítják le. Nyolcas csapatok szerepelnek, s a hat legjobb eredménye számít. Férfi- és női kézilabda-vá­logatottunk ma ismét pályára lép. A Pest megyei küldöttség hétfőn este fél hét tájban ér­kezik vissza Budapestre. Balogh László A térdsérüléssel bajlódó Gar- rincha állapota az utóbbi napok­ban sokat javult. Kihúzták egyik fogát és ezzel megszűnt minden fájdalma. Az orvosok szerint fog- bántalma nagyban összefüggött térdsérülésével — az ízületek ré­vén — és most már valószínűnek látszik, hogy nem lesz szüksége operációra, amelyet a hét elején javasollak számára. Véglegessé vált. hogy a 18. nyá­ri olimpiai játékokra két csoport­ban utazik el a magyar sportkül­döttség. Először szeptember 22-én délelőtt 11 órakor száll fel a Feri­hegyi repülőtérről a KLM DC—8 típusú 1471 számú különgépe 137 fővel és 18 órás utazás után, 23-án. helyi idő szerint 16.35 óra­kor érkezik a japán fővárosba. Ebben a csoportban azok a spor­tolók kapnak helyet, akiknek ver­senyei oiktóber 11-ével kezdődnek. Kilenc nap múlva indul a máso­dik csoport, ugyancsak hasonló időpontban, ugyanúgy a Budapest —Amszterdam—Anchorage (Alasz­ka) útvonalon, azokkal a verseny­zőkkel. akiknek rajtjára október 15-től kerül sor. PEST MEGYEI HI It LAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja­Főszerkesztő: Suha Andor Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó Csollány Ferenc Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest. Vili. Blaha Luiza tér 3. Egész nap hívható központi telefon: 343—100. 142—228 Gépírószoba (hívható 20 óráig): 140—447. — Belpolitikai és sport­rovat. 140—449. — Ipari rovat: 141—462. — Művelődési rovat: 141-258. Előállítja Szikra Lapnyomda Budapest. Index: 25 064 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a helyi posta­hivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj 1 hónapra 12 forint. CEGLÉDI APRÓHIRDETÉSEK Könnyen helyreállít­ható családi ház. te­lekkel, Cegléd. Köz­társaság út 34. sz. alatt eladó. Lakott. Ajánlá­sokat „Otthon” jeligé­re a Ceglédi Nyomdá­ba. Három szobás kis csa­ládi ház, beköltözhető- séggel eladó. II. kér.; Mező utca 4/a. szám. Pannónia motorkerék­pár, soros kapcsolású, kifogástalan állapot­ban eladó. III. ker.i Vitéz utca 1 . Tóthnól. Eladó úi Dánuvia mo­torkerékpár és 1200 n­öl jó termést Ígérő szőlő, terméssel, a Ka­pás-dűlőben Érdek­lődni lehet Cegléd. Ri­gó utca 6. szám alatt. Délután 2—6-ig. Lakómentes ház eladó. Lajos utca 10. szám alatt. Érdeklődni le­het Kátai út 25. szám alatt. ___________________ J ó állapotban levő mély gyermekkocsi el­adó. Déli út 59. szám alatt.___________________ Á ltalános es középis­kolai tanulókat pót­vizsgára előkészít, kö­zépiskolai tanár. Cím a Ceglédi Nyomdában. Zöldhalmi állomáshoz 5 percre, 1100 n-öl sző­lő. lakható épülettel, beköltözhetően eladó. Értekezni: Monori Já­nos. Zöldhalom. I-ső dűlő ______________ F él ház beköltözhe­tően eladó. Mátyás ki­rály utca 4/a. Azonnal beköltözhető, lakómentes ház. két szoba, konyha, speiz, nagy üvegfolyosó, nagy kamra, sertésól, fél hold öntözéses ker­tészet. szórófejjel, 170 ezer forintért eladó. Molnár utca 34/a. Lakómentes családi ház. vízvezetékkel, nal eladó. Perc utca nagy udvarral, azon­2. sz_____________________ 2000 drb új tégla el­adó. n. kér.. Világ­szél 2 sz______________ _ E j állapotban levő 96 basszusos tangóhar­monika eladó. Török Ignno utca 2 Kettő darab modern két személyes rekamié eladó. Arany 8/a.

Next

/
Oldalképek
Tartalom