Pest Megyei Hirlap, 1964. augusztus (8. évfolyam, 179-203. szám)

1964-08-01 / 179. szám

1‘i.Al MEGYEI kJtirlap 1964. AUGUSZTUS 1. SZOMBAT U Thant elutazott Moszkvából; U Thant, az ENSZ főtitkára háromnapos moszkvai látoga­tás után visszaindult New Yorkba. A szovjet főváros seremetye- vói repülőterén a főtitkárt Andrej Gromiko szovjet kül­ügyminiszter és több más hi­vatalos személyiség búcsúztat­ta péntek reggel. Ott volt U Ba Saw, a Burmái Unió moszkvai nagykövete is. Elutazása előtt U Thant fő­titkár hálás köszönetét mon­dott Hruscsov miniszterelnök­nek azért a rendkívüli ven­dégszeretetért, amelyben ré­szesítette. „Sohasem fogom elfelejteni ezt az igen hasz­nos látogatást” — fűzte hozzá. A főtitkár elmondta, hogy a Hruscsovval és Gromikóval folytatott megbeszélésein sok fontos nemzetközi kérdés szó- bakerült. Búcsúzóul a békére, a haladásra irányuló legjobb kívánságait tolmácsolta a szovjet kormánynak és a Szovjetunió népeinek. Bolívia szembefordul « az AÁSZ-értekezlet határozataival Gaggenau Ez aztán a vevő... A TASZSZ tudósítása sze­riint Fellmian Velarde bolíviai belügyiminiszter szembeszállt azzal a határozattal, hogy az amerikai államok szakítsák meg diplomáciai kapcsola­taikat a Kubai Köztársaság­gal. — Bolíviának joga van tet­szése szerint diplomáciai kap­csolatot létesíteni és fenntar­tani bármely állammal — mondotta a belügyminiszter. DANIABAN KÖVETELIK a nők „párhuzamos uralmát“ Gromiko-Butler megbeszélések Gromiko szovjet külügymi­niszter és Butler, Nagy- Britannia külügyminisztere pénteken baráti légkörű megbeszélést folytatott a két felet érintő kérdésekről. Új bankjegyek az NDK-ban Ú§ szovjet rakéteskésérietek Az űrkutatási programnak megfelelően a Szovjetunió kozmikus objektumok hordozórakétáinak uj változatait fogja kipróbálni. A rakéták az egyenlítő csendes-cceani körzetében az alábbi földrajzi pontoktól számított 65 tengeri merfoldnyi sugarú körben csapódnak majd be: —| Az északi szélesség 0 fok 37 perc — nyugati hosszúság l l«l 165 fok 40 perc; S Az északi szélesség 7 fok 15 perc — nyugati hosszúság 172 fok 35 perc. Az előbbi területet augusztus 4—november 1. kozott, a második területet október 1—december 30 kozott hasznaiét fel rakétakísérletekre. A rakéták becsapódási ovezeteben a szovjet flottának a szükséges műszerekkel felszerelt speciális I hajói hajtanak végre méréseket. Elin Appel ötvenegy éves dán politikusnő megalapította nők párhuzamos uralmára” irányuló politikai pártot. A nők párhuzamos uralmának megvalósítására alakult párt követeli, hogy szűnjön meg az államfő tisztsége, ehelyett két miniszterelnök, egy férfi és egy nő, irányítsa az állam- ügyeiket. A háziasszonyok jogosultak a férj jövedelmének meghatá­rozott hányadára; Minden közintézményben egyenlően kell megosztani a hatalmat férfiak és a nők kö­zött; Az állam adja meg minden nőnek azt a jogát, hogy el­döntse: óhajt-e gyermeket vi­lágra hozni vagy sem és nem­leges esetben könnyítse meg a művi vetélést; Minden férfinek álljon jo­gában elutasítania magától a felelősséget olyan terhességért, amelynek következményeit nem vállalja. Kari Ryman, 72 éves svéd kisbirtokos mindent az áru gyártási helyén szeret vásá­rolni. A napokban elhatá­rozta, hogy traktort vesz és e célból 1500 kilométert ke­rékpározott Svédországból Gaggenauba, Nyugat-Német- országba. A traktorgyárban azt mondták neki, hogy pár napig várnia kell ezért, hogy formában tartsa magát, „leszaladt" Svájcba, hogy „végre egy pontos órát ve­hessen”. Miután megkapta traktorát, megnézte a pontos időt új óráján, és lobogó sza­kállal megnyergelve új trak­torát. hazapöfögött Svédor­szágba. A Német Demokratikus Köztársaságban a mai nappal új, az eddigieknél kisebb bankjegyeket bocsátanak ki. Az új bankjegyeket egyebek között az NDK címere, a né­met történelem olyan kima­gasló személyiségeinek arc­képe díszíti, mint Humboldt. Schiller, Goethe, Marx és I Engels. Az új bankjegyek kibocsá- í tása nem érinti a márka ed- j digi aranytartalmát, árfo- j lyamát, változatlan marad vá- ! sárlóereje és változatlanok ' maradnak az árak is. A régi bankjegyeket fokozatosan vonják ki a forgalomból, s azok vásárlásra, különböző szolgáltatások fedezésére még kilenc hónapig felhasználha­tók. Francia—román közös közlemény As EJX$1< elé a ciprusi kérdést Cipruson viszonylagos nyu­galom uralkodik, összecsapá-. sckról nem érkezett jelentés. A ciprusi parlament csü­törtöki ülésén vitát kez­dett arról a határozati javaslatról, Vége a béketűrésnek amelynek értelmében a tör­vényhozás ünnepélyesen ki­nyilvánítaná Ciprus népének jogát az önrendelkezésre. A vita végeztével a parla­ment egyhangú határozatot hozott, amely megállapítja, hogy a ciprusi népnek „szaba­don kell döntenie az egész sziget jövőjéről és teljes mértékben élnie kell az önrendelkezés jogával”. Egy Nicosiában tartott tö­meggyűlésen Makariosz beje­lentette, hogy a görög kor­mánnyal létrejött megállapo­dás értelmében Ciprus az ENSZ novemberi közgyűlésé­nek napirendjére kívánja tű­zetni a ciprusi kérdést. Az október 18-án benyúj­tandó kérelemben a cip­rusi kormány felhívja a közgyűlést, mondja ki a szigetország kor­látozása nélküli függetlensé­gét és a ciprusiak azon jogát, hogy'hVAgúk: dönthessenek jö­vőjükről. Az FKP a Párizs-Bonn szerződés felbontását követeli Tizennégy évig tű volt a tüdejébn Virginia Leavy asszony, két gyer­mek édesanyja, 14 esztendeig a tüde­jében hordott egy nyitott biztosító­tűt, anélkül, hogy tudott volna róla. A Pittsburgh! se­bészek a napok­ban kioperálták a tüdejéből — igen rozsdás állapot­ban. Az édesanya utóbb visszaemlé­kezett rá, hogy 1949-ben nyelte le, miközben kis­babáját öltöztet­te. Olyan parányi sárga biztosító tű volt, amilyennel amerikaiak cse­csemők pelenká­ját szokták meg­tűzni. Mint mon­dotta, öltöztetés közben a gyerek rugdalózott, ő szá­jában tartotta az egyik tűt, és egy váratlan mozdu­lat hatására — lenyelte. El is ment orvoshoz, aki azonban meg­vigasztalta, hogy a tű természetes úton távozni fog és nem érdemes aggódni miatta, amíg nem okoz kellemetlenséget. Virginia Leavj- nak 14 évig nem is okozott semmj. bajt, csak a mú]e^ hónapban „kez­dett valami fur­csa fájdalmat érezni a tüdejé­ben”. Ront' yi; nel kimuf hogy a tű - ’T3U állapotban tü­dejében akadt meg és teljesen beágyazódott a szövetek közé. Csak bonyolult műtéttel sikerült az asszonyt meg­szabadítani tőle. A Francia Kommunista Párt Politikai Bizottsága nyilatko­zatban foglalt állást De Gaul­le július 23-i sajtóértekezletén tett kijelentéseihez. A Francia Kommunista Párt felszólítja az ország de­mokratikus erőit, követeljék a francia—nyugatnémet szer­ződés felbontását, a német kérdés megoldását és az NDK diplomáciai elismerését. A nyilatkozat viszont reá­lisnak nevezi De Gaulle Dél- kelet-Ázsiával kapcsolatos ál­láspontját és a genfi tizen- négyhatalmi értekezlet össze­hívására tett javaslatát. Emlékülés Berlinben az első világháború kitörésének 50. évfordulóján Július 31-én Berlinben a Demokratikus Németország nemzeti frontjának elnöksége kibővített ülést tartott az el­ső világháború kitörésének 50. évfordulója alkalmából. Az ülésen Albert Norden professzor, az NSZEP Közpon­ti Bizottságának tagja mon­dott beszédet. Ismertette az első világháború kitörésének okait, a német imperializmus háborús céljait. Rámutatott arra, milyen súlyos vesztesé­geket szenvedtek a világ né­pei, köztük a német nép ' is az első, majd a második világ­háborúban. Az ülésen Norden profesz- szor beszéde után felszólaltak a demokratikus pártok képvi- [ü és a külföldi békeharco- küldöttei. A magyar bé- ’kemozgalom és a Hazafias Népfront üdvözletét Dezséri László — az Országos Béke­tanács főtitkára adta át. Az ülés végén a résztvevők kiáltványt fogadtak el, amely követeli az atomfegyvermen­tes övezetek megteremtését Észak-, Közép- és Dél-Európá- ban, a Bundeswehr atomfel­fegyverzésének megakadályo­zását; mindkét német állam elismerését; a békeszerződés megkötését mindkét német ál­lammal, ezzel együtt a jelen­legi német határok megerősí­tését és garantálását. Lusaka V 'telítés ft sí fonni Észak-Rhodésiában napoik óta öldöklő vallásháború fo­lyik. A harcoknak eddig több száz áldozata van. Az észak-rhodésiai kor­mány csapatokat vezényelt a zavargások színhelyére. Kenneth Kaunda észak-rho­désiai miniszterelnök felkeres­te a harcok színhelyét, majd rádióbeszédet mondott. A kormány szigorú intézkedése­ket hoz a zavargások megfé­kezésére — mondotta. Új-Delhi Kolerajárvány Kolerajárvány tört ki Kö- zép-Indiában. Bombaytól északkeletre július 1. óta 202 \ személy halt meg. f, ---------­\ Zezmatt \ Jégbefagyott jí magyar alpinista z ^ Zezmatt közelében, az Al- j! pókban, megtalálták egy ^ megfagyott alpinista holttes- tét. A halott, mint a mellette <; talált okmányokból kiderült, ^ a 40 évvel ezelőtt eltűnt Ma- í gyár Lajos, magyar alpinista í volt. L. £ Lipcse ;1 íűz a gumigyárban ^ Tűz ütött ki az egyik lip- £ csei gumiárugyárban. A tűz- ^ oltóság gyors közbelépése ^ ellenére a gyár egyik részlege ^ teljesen leégett. A tűz során í kilencen szenvedtek égési £ sebeket. A kár felbecsülése í folyamatban van. I----­\ Baltimore $ÖT GYEREK ELÉGETT í g Tűz ütött ki egy baltimorei házban. Az anya kétségbeesett mentőkísérletei ellenére, az egyik lakásban bennégett öt 4 nyolc éven aluli kisgyermek. Meghajtjuk az emlékezés zászlaját... A VARSÓI FELKELÉS 20. ÉVFORDULÓJÁRA ratiikus erők megalakították az első népi államhatalmi szervet, a Lengyel Nemzeti Felszabadítási Bizottságot. Ez — a lengyel társadalom leg­szélesebb rétegeinek a támo­gatásával — megkezdte a né­pi szervek kiépítését; dekla­rációjában felvázolta az új, demokratikus Lengyelország alapjait, s felszólította a né­pet: a Szovjetunióval szövet­ségben segítse a lengyel föld teljes felszabadítását. MINDEZ rendkívüli nyug­talanságot váltott ki a londo­ni lengyel emigrációs kor­mány körében. Angol sugal­latra lázas tevékenységbe kez­dett annak érdekében, hogy a szovjet kormánnyal 1943-ban megszakadt diplomáciai kap­csolatokat újból felvegye. Mi- kolajczyk, a londoni emigrá­ciós kormány feje Moszkvába repült, hogy ott tárgyalásokat kezdjen a szovjet kormány­nyal, és saját kabinetjét — tehát a londoni emigrációs kormányt — ismertesse el Lengyelország hivatalos kor­mányaként. Ehhez a politikai-hatalmi manőverhez kellett a varsói felkelés, amelyet a londoni kormány hazai képviselete robbantott ki. A hatalomból való kiszorulás veszélye késztette őket arra, hogy a v,ilág közvéleménye előtt dokumentálják, mekkora be­folyásuk van az országra, annak lakosságára. Erre va­lóban Varsó volt a legmeg­felelőbb, hiszen a hadiesemé­nyek következtében közvet­lenül a front előterébe került, s az egész világ feszült figye­lemmel kísérte a város sor­sát. E felkelésnek tehát Mi- kolajczykék kezében az volt a célja, hogy visszasegítse a volt lengyel uralkodó osztá­lyokat a hatalomba és de­monstráljon a már megala­kult s óráról órára, napról napra izmosabb lengyel népi hatalom ellen. AZ AUGUSZTUS 1-ÉN ki­robbant felkelés nemcsak a Lengyel Munkáspártot, a ha­zai antifasiszta mozgalmat ér­te teljesen váratlanul, hanem Varsó népét is. A varsóiak zel a román kormánykül­döttség franciaországi láto­gatásának hivatalos része befejeződött. A román kormányküldött­ség látogatásáról pénteken este közös francia—román közleményt adtak ki Párizs­ban. Pompidou francia minisz­terelnök pénteken ebédet adott Maurer román minisz­terelnök és a román kor­mányküldöttség tiszteletére. A délutáni órákban meg­beszélésre került sor Pom­pidou és Maurer között, s ez­természetesen nem látták a háttérben meghúzódó poli­tikai célokat, s gyenge fegy­verzettel is egy emberként ve­tették magukat a harcba az annyira gyűlölt német fasisz­ták ellen. Küzdelmüket táp­lálta az a remény, hogy a felszabadulás napja közel van. A hamis politikai cé­lok érdekében kirobbantott felkelés így vált Varsó hősi lakossága hatalmas szabad­ságharcává. A szovjet hadsereg csak 1944. szeptember 10—14. kö­zött — rendkívül súlyos har­cok árán — tudott a város kö­zelébe jutni, s arra gondolni, hogy közvetlen segítséget nyújtson Varsó hősi harcá­nak. A felkelés ezekben a na­pokban már vége felé tartott. A szovjet csapatok s a velük eevütt harcoló lengyel egysé­gek nagy erőfeszítéseket tet­tek. hogy a felkelőket átment­sék a Visztula másik olda­lára. A felkelés vezetősége azonban a város központi te­rületei felé rendelte el a visz- szavonulást, ahol a varsóiak tíz- és százezerszámra az SS kezei közé kerültek. A VARSÓI FELKELÉS hő­seire gondolva, mi is meg­hajtjuk az emlékezés zászla­ját bátorságuk, hazafíságuk előtt. (U. L.) Már régen elmúltak azok az , idők, amikor a „jó öreg Al- \ biont” a szent megelégedett- j ség és a zavartalan jólét \ édenkertjének nevezhette a j költő. És ez a csendes „álomvi­lág” pontosan olyan mérték- j ben kezd hasonlítani egy kö- i zönséges, hétköznapi gondok- kai és bajokkal viaskodó or- j szágra, amilyen mértékben el- ? veszíti a gyarmatait. Ezek $ szerint úgy látszik, a gyár- $ matokból gyengéden kipré- 'j seit extraprofitnak mégis- $ csak van némely es köze egy- $ egy imperialista országban ta- $ pasztaiható paradicsomi ál- 0 lapotokhoz. í í Mindezt ama tény juttatja j eszünkbe, hogy az angol pos- 'j tások, amint ezt többször meg- % írtuk már 75 esztendei békés % munka után a sztrájk jegy- peréhez nyúltak, mert mód- % felett kevesellték a bérüket. 4 y A postaládák dugig rrtegtel- % tek kézbesítetten levelekkel, % Továbbá szervezkedtek és % pyűléseztek, amint arról ^ képünk tanúskodik. Minden- ^ nek eredményeképpen, ha ^ nem is 100 százalékosan, de f teljesült a kívánságuk. Vala- \ melyest felemelték a bérű- két. Az egész akció végső ta- nulsága azonban az, hogy az idők haladnak és új rétegek % ébrednek rá arra, hogy a \ „szabad imperializmus” ígé- j rétéi és a „jóléti állam” va- j lósága között komoly a sza- 1 kadék, s hogy ezt csak a dől- \ gozók szolidaritása hidalhat-; ja át Ha pedig a dolgozók; szolidaritása egyszer létre- í jön, nem igen éri be többé! TRAGIKUS ÉVFORDULÓ­RA emlékezik ezekben a na­pokban a lengyel nép, s vele az egész haladó emberiség: húsz évvel ezelőtt, 1944. augusztus 1-én robbant ki az oly sok — és ami a legfáj­dalmasabb: felesleges — vér- > áldozatot követelő varsói fel- : kelés. 1944. augusztusában meg- i döbbenten értesült róla a : világ, hogy a hosszú éveik óta ; fasiszta csizmák alatt nyögő i Lengyelország fővárosában ; felkelés tört ki. Döbbenetét j keltett a hír és méltán, mert ; ez a felkelés — és ez már j akkor láthatóvá vált — ele- I ve kudarcra volt ítélve. Mi í e tragikus esemény háttere, j melyek voltak a cselekmények ! rugói? \ 1944. JULIUS végén a fel­\ szabadító szovjet csapatok ! lengyel földre léptek. A már ! felszabadult területeken í azonnal megindult az újjáépí- : tés és az új élet építése. Az : 1944. július 20-át követő na- ; pókban a Lengyel Munkáspárt ' és a köréje tömörülő dernpk­filléres béremelésekkel és a jóléti államról szóló mesék­kel. Erre utal az angol pos­tások sztrájkja is, az a tény, hogy 75 év múltán a béke­tűrésüknek mégiscsak vége- szakadt. És — nem fizettek rá!

Next

/
Oldalképek
Tartalom