Pest Megyei Hirlap, 1963. december (7. évfolyam, 281-305. szám)

1963-12-28 / 302. szám

ki éwist®!$ávárni társadalmi szerv egységes összefogása és nyitott szem­mel működés szükséges ah­hoz, hogy a városban minden gyermek korszerű egész­séges, erkölcsös környe­zetben nevelkedjék, hogy majdan józan, tiszta fe­jű és boldog tagja le­hessen felnőtt, dolgozó társadalmunknak. Második pontként 1963. évi községfejlesztési tervek tel­jesítéséről, azok eredmé­nyéről számolt be Katona Sánd-or. a községfejlesztési áb. elnöke, s bejelentette, hogy a tanácsülés napjáig 95,1 százalékra teljesítették a tervet, s 175,4 százalékra az előirányzott társadalmi mun­katervezést. Érthető, hogy ily módon a megyei verseny­ben is második lett Szent­endre város, s ez nemcsak dicső ver­senypont, hanem azt bi­zonyítja, hogy tényleg so­kan megértik az idők sza­vát, s a városfejlesztés valóban társadalmi köz­üggyé vált. A következőkben az ülés tárgyalta a tanács, az ál­landó bizottságok és a vég­rehajtó bizottság 1964. évi tervét, hónapról hónapra tárgyanként szétbontva, s naptári összeállításban kap­ta meg minden tanácstag 1964. évi leckéjét. A szo­cialista demokratizmus ki- szélesítése és a társadalmi erőknek az állami munkába történő fokozottabb bevoná­sa képezte az utolsó tárgy- pontot, s itt tételenként álla­pították meg azokat a min­dennapi feladatokat, melye­ket valamikor egyetlen ha­tósági személy próbált meg­oldani — ma pedig társa­dalmi aktívák közügyet, tár­sadalmi munkát szívesen vál­laló önzetlen személyek személyi és helyszíni isme­reteik egyszerű átadásával tesznek igazán embersége­sen megoldhatóvá. Tanácstagok, népfrontaktí­vák, meghívott vendégek tár­gyalták, bírálták a felsorolt kérdéseket, s igyekeztek min­denki megelégedését, min­denki szebb életét biztosító határozatokkal, tervezetekkel búcsúzni egy megkopott esz­ISMET SPORTÜGYBEN t Ügy látszik a hegyi levegő ak; a természetjáróknak tesz jót, míg az állandóan a he­gyek közt élők sportéletére cseppet sincs serkentő hatás­sal: Legalábbis ezt bizonyítja a csobánkai példán kívül egy másik, hegyek közt lapuló fa­lucska, PUisszentlászló sport­ja is. ■’ Bár, mint minden sportkörnek, a pilisszent- lászlóinak is megvan a maga ve?etősége. azonban Csobán- kátíoz hasonlóan itt is minden probléma megoldása egy em­berre várt és a dolgok jelen­legi-állását tekintve, vár még ma. is. Metz József, ez a sze­rény, lelkes sportember, aki a feladatra vállalkozott, magára hagyatva eredményt nem tud elérni. Amíg a labdarúgó-csa­pat játékosai - saját zsebük­ből ki-kifizették az útikölt­séget, addig még el-elrándul- tak egv-egy mérkőzésre a többi falvakba is. Azután úgy gondolták, hogy sokkal hasz­nosabb, ha a tagsági díj mellé még az útiköltségre valót is inkább féldecikbe fejtetik. Igv aztán a csapat feloszlott és most már se pénz. se játékos. Labdarúgó- pályájuk is a végét járja már. az egyik kapuháló a csapathoz hasonlóan semmivé foszlott... Más snortágak szomorú sorsát azért nincs módunkban ecsetelni, mert Csobáncához hasonlóan, más sportág egyáltalán nem sze­repelt . a szentjászlóiak „pro­filjában”. Itt is újra választot­ták a vezetőséget. Elnök is­mét Metz József lett. Nagy belső átalakulás kell a köz­ségben ahhoz, hogy a sport újra életre kaphasson, hogy az elnök fáradozásait végre siker koronázza, hagy a fél­decikre költött pénzek tag­sági díjakká, új futballcipők- ké, mezekké, halókká vál­janak és a sportpálya és a kocsma látogatottságának aránya jelentős mértékben megváltozzon, a sportpálya javára. Horányi Sándor Értesítés A városi tanács végrehajtó bizottsága értesíti a város és a szomszédos, érdekelt köz­ségek lakosságát, hogy Szent­endrén, az izbégi katonai lő­téren, 1964. évi január hó 2., 3., 6., 7., 8., 9. és 10. napján reggel 7 órától este 23 óráig éleslövészetet tartanak A lő­tér veszélyességi határán fel­állított figyelmeztető táblák mögötti területre a megjelölt napokon és időben belépni szi­gorúan tilos és életveszélyes. tendőtől, s felkészülni friss, új esztendő, friss, új közér­dekű leendőire. Horváth Levente •XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXX'^ / / / V Boldogságban, egészség­^ ben es eredményekben gaz-^ ^ ^ ^ dag új esztendőt kívánunk^ V Y 2 minden olvasónknak! 2 / V / v 'Cvxxxxxxxxxxnxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'Í Fenyőfaünnepély a művelődési otthonban Vasárnap tartották a szent­endrei József Attila Művelő­dési Otthon összes helyiségei­ben a kisdobosok és úttörők hagyományos fenyőfaünnepé- lyét. A járás legjobb kisdobosait és úttörőit a csapatvezetők kísérték Szentendrére, de a csapatvezető-nevelők részt vettek az előkészítő munká­ban és a rendezésben is. Az ünnepség jelentésadás­sal kezdődött, majd kürtszóra jelent meg a Télapó. A meg­jelent mintegy 120 gyermeket a művelődési otthon egyik termében filmvetítés, a má­sikban dal- és játéktanulás, a harmadikban vetélkedő szó­rakoztatta, amelynek Során jutalomosztásra is sor került. A dunabogdányi és a visegrá­di úttörők voltak a legjobbak. Közben minden gyermek egy zacskó cukorkát és egy pohár málnaszörpöt kapott, majd az előadások után az otthon gyönyörűen feldíszített nagytermében megkezdődött az est fénypontja: a fiatalok bálja, záróráig este hétig. A jól sikerült fenyőfaünne­pélyen — melynek rendezésé­ben tevékenyen részt vett Wolff Lajos, a művelődési ott­hon megbízott igazgatója, Déri György, zenei vezető és Simon János, az új járási út­törőtitkár — megjelentek á járási és a városi pártbizott­ság, valamint a járási tanács képviselői is. Kató György Egyéves jubileum December 22-én ünnepelte megalakulásának egyéves évfordulóját a művelődési otthon ifjúsági szimfonikus zenekara. Ez alkalommal rö­vid kis hangversenyre került sor, amelyen Bach, Händel, Vivaldi, Mozart, Csajkovsz­kij, Bartók műveiből adott elő a zenekar, valamint be­mutatta Déri Györgynek az Exodus motívumaira írt ün­nepi concertinóját. Őszinte elismeréssel kell szólni a zenekar egy év alatt elért fejlődéséről. A majd­nem teljesen fiatalokból ál­ló kis gárda lelkesedéssel dolgozott az elmúlt tizenkét hónap folyamán. Még nem teljesen kiforrott, hibátlan a zenekar munkája, de ko­rántsem várta senki, hogy egy év múltján, a jórészt kezdő hegedűsökből össze­tevődött együttes egy ruti­nos kollektíva munkáját nyújtsa. A zenekar megérdemli a támogatást. Igen jó lenne például, ha a zeneiskola ez­zel g, .zenekarral kooperálva, alakítana egy .együttest, amelynek megadna minden lehető segítséget, támogatást. Ez a meglevő együttes olyan mag, hogy építeni lehet rá. A szakmai támogatás mellett a városi zenei élet vezetőinek segíteni kell a még fellelhető közöny megszüntetését is. fel­számolását, s akkor a kedv, a lendület további sikereket szül. A „Szentendre“ szilveszteri számadása Mióta a világ, nem volt sehol, soha nly közkedvelt lap, mint e helyi harsona. Lapozzunk hát benne s számoljuk el rendre, mi-mindenről irt a múlt évben „SZENTENDRE”? Hányszor írtuk meg, hogy a munka jól halad, hányszor: Bunyó bácsi fogott egy nagy halat, hányszor, hogy a HEV-nél mért nem jár az óra, hányszor, hogy mikor lesz a FOGADÓÓRA, amit a Tanácsnak ügybuzgó tagjai tartanak — ha meg is jelenik valaki. Hányszor hoztunk képet, min semmi sem látszott, hányszor, hogy a MOZI milyen filmet játszott, hányszor kérdeztük; ki és miért tévé ezt? Hányszor dicsérgettük büszkén a két TÉESZT! Számláljuk meg azt is — kutatva sorokba — KELLEMETLEN KÉRDÉS kit küldött sarokba s ki állott — hol sokszor, hol igencsak gyéren —■ SZABÁÜYSÉRTÉS MIATT újság-pellengéren? Hány cikk is je\ent meg (sokak szerint kevés) hogy miért rossz nálunk minden KÖZLEKEDÉS? Hányszor KOMMENTÁLTUNK hideget meg hévet, hányszor szidtuk fennen a MÁV AUTÓT s HÉVET? Hány cikk jött, amelyre senki sem kiváncsi, hányszor hazudott öreg BALOGH BÁCSI? Hányszor sértettük meg ezt vagy azt a BOLTOT, hányszor nyomtuk rosszul valamelyik SPORTOT? Hányszor orrolt meg ránk sok nagy s kis VÁLLALAT? Hányszor tettük szóvá a kidülö fajtat, a széteső kéményt, eldugult csatornát, szülő-értekezést, víg SZELLEMI TORNÁT? Megírtuk pontosan: kik születtek s haltak, egy-egy RENDEZVÉNYEN mily nagy számmal voltak — hányszor közöltük, hogy hol van üres állás, meg hogy miből mennyit vett a FELVÁSÁRLÁS? Megírtunk mi mindent, mi friss volt s érdekes, mi TETSZIK, meg MI NEM —, s hogy mi a lényeges. azt is néhanapján (bevallhatjuk máris?) oly későn jött a cikk. hogy a megírt eset már egy jó hónapja NEM VOLT AKTUÁLIS! •k Oh, nyájas OLVASÓ! Éjfélt 'ver az óra, készüljünk ÜJ ÉVRE. boldogra és jóra, legyen minden háznál, disznó, tévé. bőség ne legyen se hideg, se rettentő hőség — és ha minden untat, olvassák lapunkat — ezt kéri az egész helyi SZERKESZTŐSÉG! A hideg idő ellenére is folyik a munka a város új benzin­től tőállomásának építkezésén. Reméljük sikerrel hajtják végre programjukat (Gajzágó Jolán felvétele) Visszaemlékezés az 1963. évi szentendrei napok egyik rendezvényére Az 1963. évi szentendrei na­pok utolsó napján, június 2-án délben leplezték le az Alkot­mány utca és az Avakumo- vics köz sarkán álló, volt Ava- kumovics-ház falán, az Avaku- •movics Avakum emléktáblát. Meghitt ünnepség zajlott le itt . ezen a napon. Az Avakumovics-család ko­máromi származású szerb csa­lád, mely a 18. sz.-ban telep­szik meg Szentendrén. Ava­kum nagyapja Miklós, a város bírája a 18. században. Egy- háznagyok, katonák és a köz­életben fontos szerepet játszó polgárok a család tagjai. A 19. ! sz. derekán még állt a püspöki j teriiplornmal szemben . levő mai . iskolaépület helyén az Avakumovicsok másik családi lakóháza. Az utolsó szentend­rei Avakumovics-sarjat, egy í idős Avakumövics kisasszonyt mintegy száz évvel ezelőtt gyilkolták meg ősszel, a szüret utáni időben és kirabolták. Ez az emléktáblával megjelölt házban történt. Avakumövics Avakum kato­na-költő és muzsikus volt. Járt Olaszországban, részt vett a Napoleon elleni háborúkban, megsebesült és mint nyugdíja­zott őrnagy élt Szentendrén. Feltalálója volt a róla elneve­zett avakumica hangszernek, mely egy fuvolaszerű billegte- tős hangszer volt. Amikor Ná­polyban egy mylord igyekezett rábírni, hogy álljon szolgálatá­ba és, hangszerével együtt bo­csássa rendelkezésére szolgá­latait, Avakumövics ezt vála­szolta: Csak hazámért tudom forgatni kardomat, csak ha­zámban tudom legszebben fújni flótámat... Vitkovics Mihály szerb-ma­gyar költő hívta fel Kazinczy Ferenc figyelmét Avakumo- vicsra. Gottlieb Hiller pedig német nyelvű költeményt írt az avakumicához, melyet Vit­kovics fordított magyarra. Avakumovjcs 1811. áprilisá­ban halt meg Szentendrén és a püspöki templom déli falá­ban levő családi sírboltban te­mették el. A fenti napon, az árnyas fák tövében, a székes- egyház déli bejáratában egy­szerre csak fuvola hangjára lettünk figyelmesek. Ifjú Ko­vács L. fuvolaművész Bach fuvolahangversenyének egyik léteiét szólaltatta meg. Majd Vujicsics D. Sztoján művé­szettörténész és műfordító nagyhatású emlékbeszéde kö­vetkezett, Percekre szinte be­leélte magát az ember elmúlt korok hangulatába. Újabb fu­volaszám után, az éppen je­lenlevő énekkar a Vecsnaja pamjat kezdetű búcsúdalt ad­ta elő. Majd pedig ifj. Tóth Zoltán elszavalta Hiller Ava- kumovics avakumicájához írott német nyelvű versét. Ün­nepi beszédében Vujicsics D. Sztoján utalt a város hagyo- mányszeretetére, arra a meg­becsülésre, melyre most már Ignyátovics Jakab mellett Avakumovicsot is részesítik. Idézte József Attila szavait: A Dunának, mely múlt, jelen és jövendő, egymást ölelik lágy hullámai. A harcot, melyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés. s rendezni végre közös dolga­inkat ez a ml munkánk; és nem is kevés. H. Gy. HÍREK A JÁRÁS ÉS December 31-én és január 1-én dr. Kollár Pál pilis- szentkereszti körállatorvos tart járási ügyeletet. Telefonon el­érhető: Pilisszentkereszt 2 számon. Egy női és egy férfikerék­pár keresi gazdáját. Igazolt tulajdonosad a járási rendőr- kapitányságon átvehetik. Értesítjük olvasóinkat, hogy következő példányunk az ünnepek miatt 1964. január 4-én jelenik meg. A város közművesítésének problémáiról és lehetőségei­ről tartott előadást tegnap a városi tanács tagjai részére Pizág János városi főmérnök. Az előadás célja a szakmaLis- meretek bővítése volt. Az igazgatási osztály irá­nyító tevékenységéről, Buda­kalász Községi Tanács vb irá­nyító és ellenőrző munkájá­ról tárgyalt az elmúlt napon a járási tanács végrehajtó bi­zottsága. A filmszínház műsorán de­cember 28-án és 29-én Epe- kedő szerelmes, 30-tól január 1-ig Az Aranyfog című film szerepel. A VÁROS ÉLETÉBŐL A város ügyeletes orvosa de­cember 31-én dr. Katona Gyula, 1964. január 1-én dr. Gyerkó János körzeti orvos. Egy korábbi járási tanács vb-határozat alapján bizottsá­gilag vizsgálták felül a du­nabogdányi Szabadság Ter­melőszövetkezet gazdasági ve­zetését és irányítását. Az át­fogó gazdálkodás egészére ki­terjedő vizsgálat befejeződött és azt célozta, hogy a járási tanács végrehajtó bizottsága a tsz körülményeinek alapos megismerése alapján tudjon következtetéseket levonni és a termelőszövetkezet vezető­ségének javaslatot tenni a munka megjavítására. Gyógyszertári ügyeletét de­cember 31-én és január 1-én a Marx téri gyógyszertár tart. ANYAKÖNYVI HÍREK Szüléitek: Petrik Tünde Erika: I-Iornyák Éva. Pizás Maréit Irén. Szacelotli Gvörev. Házasságot kötöttek: Draikó István Gvula és Farasé Gizella Magdolna. Var eh a {.ászló Gyula és Rimái Ilona. Németh Mátyás és Lénával Marcit. Néhány nap választ el be’nnünket mindössze újév hajnalától, s a múlt héten széles körű érdeklődés mel­lett tartotta meg utolsó ülé­sét városi tanácsunk. Sok volt a tárgy, a közérdekű téma, s napirend előtt sző­kébb körzetük sok-sok ki- sebb-nagyobb panaszát' ter­jesztették elő 'a lelkiismere­tes tanácstagok. Kifogásol­ták és joggal, hogy a hir­telen ránktámadt havas tél­lel szemben sokan elhanya­golják járdájuk tisztán tar­tását, s ezzel a járókelők tes­ti épségét veszélyeztetik. Á Kéményseprő Vállalat magán, és köztulajdont ron­gáló, egészen különös közlési módját is jogosan sérelmezték, mikor szépen festett fehér bejáró ajtót vagy meszelt falat firkálnak tele lemosha- tatlan fekete írásjelekkel, melyek szerint: ekkor és ek­kor itt jártunk! A végrehajtó bizottságot' bízta meg a ta­nács kellő intézkedésre e tárgyban. Pannónia-telep köszönetét fejezte ki a körzeti tanács­tag á sok közérdekű léte­sítményért, a gyári dolgo­zók által naponta taposott Stromfeld u. elhanyagolt gyalogjárdája, sőt kocsiútja is sürgős orvoslást igényel. Kifogásolták, hogy a város két zöldségboltja egyszerre tartja ebédidejét, s a tüzelő­ellátás - folyamatossága iránt többen érdeklődtek. Az elhangzottak tárgyában a kellő intézkedések meg­történnek. Az ülés első na­pi *»ndi pontjában a gyer­mS- és iJtóságvédelmi ál­lanaó bffibTOag működését vizsgálta, s hosszú tárgyalás után, egyhangúlag állapítot­ták meg, hogy a bizottság tagjai, aktívái mindent el­követnek ebben a szerte­ágazó, ezer teendőt igénylő probléma helyes és folyama­tos' megoldásában. A bizott­ság elnökének. Véghelyi Ti- borné tanárnőnek, a gyer­mekek népszerű Gréti néni­jének, a bizottság minden tagjának és Sas Éva gyám­ügyi előadónak, ennek a hi- hiyatását nagyon komolyan álérző fiatal dolgozónak egy­hangú elismerésüket fejez­ték ki. Megállapították ter­mészetesen, hogy minden tanácstag, iskola, nevelő,

Next

/
Oldalképek
Tartalom