Pest Megyei Hirlap, 1963. augusztus (7. évfolyam, 178-203. szám)

1963-08-01 / 178. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI. EÍIESÜLJETEK! ma ÉPÜLET NÉLKÜL AZ MjSÍMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TAN ÁCS LAPJA VII. ÉVFOLYAM, 178. SZÁM ,\R.\ 50 HUH* 4 jövő heti rádió- és tv-músor Lakóházak, üzletek, iskolák NAPIRENDEN A FELVÁSÁRLÁS Ülést tartott a megyei tanács végrehajtó bizottsága A megyei tanács végrehajtó bizottsága tegnapi ülésén — amelyet dr. Lakatos Imre el­nökhelyettes vezetett — első napirendi pontként a felvá­sárlási osztálynak az első fél­évi felvásárlási tervek teljesí­téséről és az éves tervek tel­jesítésével kapcsolatos felada­tokról előterjesztett jelentését tárgyalta meg. Megállapította, hogy az első félévi tervtelje- sités jónak mondható, miután az 101,9 százalékos. Forint értékben számol­va 1^,4 százalékkal vásá­roltunk fel többet a mos­tani első félévben, mint a tavalyi év hasonló idősza­kában. Ez elsősorban a termelőszö­vetkezetek megalapozottabb tervezésének, az árutermelés növekedésében kifejezésre ju­tó jobb munkának köszönhe­tő. A felvásárló szervek és vállalatok szakmai segítséggel, körültekintőbb munkával és a különböző juttatásokkal — alapanyag, előleg, tejkorpa, ár, stb. — járultak hozzá eh­hez az eredményhez, a járási és a községi tanácsok, illetve végrehajtó bizottságaik pedig a tervezésben, .a szerződéskö­tésben való közreműködéssel és a felvásárlási munka ellen­őrzésével. A globális féléves terven belül azonban egynéhány cikk — a szarvasmarha, a baromfi és a tojás — felvásárlásánál elmaradás mutatkozik. Külö­nösen a baromfi- és a tojás­felvásárlási terv 75.9, illetve 88.2 százalékos teljesítésével nem lehetünk megelégedve, miután — még a szélsőséges időjárást is számításba véve — adva voltak a feltételek. Itt nagyobb következetességre lett volna szükség. Nem egy termelőszövetkezet például a felvásárlási szervek szeme- láttára vitte a baromfit a sza­badpiacra akkor, amikor szer­ződésben vállalt kötelezettsé­gének nem tett eleget. A tojásfclvásárlási terv teljesítésével elsősorban a szobi, a ceglédi, a nagyká- tai. a dabasi és a váci .já­rás, valamint Nagykörös város földmuvesszövetke- zetei maradtak el. Megállapította a végrehajtó bizottság azt is, hogy amíg a termelőszövetkezetek továbbra is fokozatosan növelték az ál­lam felé történő értékesítést, a háztáji és az egyéni gazda­ságok értékesítése a különböző intézkedések ellenére is to­vább csökkent. Ehhez hozzá­járult természetesen az is, hogy a szabadpiacon kedve­zőbbek voltak az árviszonyok. A zöldség és gyümölcs fel­vásárlásánál elsősorban a szál­lítási eszközök hiánya, a szál­lítási nehézségek okoznak gondot. Ezért fordulhat elő olyasmi, hogy amíg a felvásá­rolt termékeket nem tudják időben elszállítani, ugyanak­kor egyes üzletekben fonnyadt árut kapnak a vevők, vagy ép­pen hiánv mutatkozik egyik- másik cikkből. A végrehajtó bizottság véle­ménye szerint a második félévi, és ez­zel együtt az éves, terv teljesítésének is adva van­nak a feltételei, csak a munkában tapasztalt fogyatékosságokat és a még tapasztalható szervezetlensé­get kell kiküszöbölni, illetőleg megszüntetni. Most a legna­gyobb figyelmet tálán a ke­nyérgabona-felvásárlási terv teljesítése igényli. Ugyancsak nagy gondot kell fordítani a sertésfelvásárlási terv teljesí­tésére, mert pillanatnyilag a 67 ezer darabos tervvel szem­ben csak 62 ezer sertésre van szerződésileg biztosított fede­zet. A baromfi és a tojás fel­vásárlásánál az eddiginél job­ban kell támaszkodni a ház­táji és az egyéni gazdaságok­ra. Az éves terv sikeres telje­sítése céljából, ennek megfe­lelően a végrehajtó bizottság 1 több határozatot is hozott és 1 intézkedéseket foganatosított. Második napirendi pontként a kisipari termelőszövetkeze­tek munkájáról és első félévi i helyi iparpolitikai tervének I teljesítéséről szóló jelentés ke- j rült a végrehajtó bizottság ! elé, amely azt beható és rész- j letes vita után elfogadta. Meg­állapította azonban, hogy in- ; dokolatlan az a tervtel jesitési elmaradás, amely az első fél- ! évben mind a lakosság részé­re végzett javító-szolgáltató | tevékenységben, mind pedig a I beruházásoknál tapasztalható l volt. Ezt a kisipari szövetkeze- j teknek a második félévben t pótolni kell. I Befejezésül egyéb ügyeket tárgyalt a végrehajtó bízott- i ság. 1963. AUGUSZTUS 1, CSÜTÖRTÖK Macmillan nem népszerű A szerdai Daily Expressben közzétették a választói közvé­leménykutatás eredményét. Az adatok arról tanúskodnak, hogy a Macmillan-kormány nem élvez támogatást az or­szágban. Arra a kérdésre hogy kire szavaznak a következő általános választáson, a meg­kérdezettek 42,5 százaléka ki­jelentette, hogy a munkáspárt jelöltjeire adja szavazatát és csak 34 százalék hajlandó a konzervatívokra szavazni. A közivélemén.vkutatás azt bizo­nyítja, hogy a megkérdezettek 51,5 százaléka kiábrándult a kormány politikájából és csu­pán 36.5 százalék támogatja Macmillant. Újabb négeriünteftések az Egyesült Államokban Az egyenjogúságukért küz­dő négerek tüntetései folyta- j tódnak az Egyesült Államok­ban. New York Brooklyn-i ne- I gyedében kedden első ízben került sor néger gyermekek tüntetésére. A kicsinyek egy kórházépítkezés előtt vonul- j tak fel. tiltakozva azellen. hogy szüleiknek a vállalkozók nem hajlandók munkát adni. A rendőrség a kiskorúakat le­tartóztatta. de később szaba­don engedte. Több más New • York-i építkezésnél is tovább tüntetnek a négerek. A színesbőrű lakosság hala­dásáért küzdő országos szö­vetség New York-i szervezeté­nek vezetői bejelentették, hogy gyermekeiket nem enge­dik beiratkozni az iskolába, amennyiben valamennyi New York-i -nyilvános ,iskolában nem vetnek véget a faji meg­különböztetésnek. ' A floridai Ocalában letar­tóztattak 21 néger fiatalt. Még hétszáz ember a romok alatt Szkopljei Jelentés A földrengés okozta ájult- I Ságból lassan magához térő Szkopljében óriási erőfeszíté- , seket tesznek a normális élet ■ j helvreállítására. Számos gyár kéménye új- '■ ból ontja a füstöt. A Tito fém- ] művekben kedden 1300 mun­kás gyűlt össze, a Proletár textilüzem megkezdte a mun­kát. hogy időre le tudja szállí­tani a megrendelt árut a Szovjetuniónak és Lengyelor­szágnak. A gyárak vezetősé­gének a legnagyobb gondot a munkások elhelyezése okozza. Éppen ezért minden gyár kol­lektívája sátrakat kér. Az egyes gyárak körül máris sá­torvárosok vannak kialakuló­ban. Az élet rendeződését jelzi, hogy kedden este a szkopljei utcákon megjelentek az első újságok. Várják a veaidégekel az első éttermek, az élelmi­szerüzletek egy része ki- nvitott. a város nagv áru­háza pedig a szabad ég alatt árulja ruhaneműit. A vonatok menetrendszerű pontossággal közlekednek. Az élet egyébként a szabad ég alatt zajlik. A szkopliei rádió munkaközösség« is stú­dió híján — az utcáB dolgo­zik, A -7 TÁ+ja’r P5 jnf óvkpdé­sek százait továbbítják innen. A katasztrófa pontos mér­legét még máig nem tud­ják megállapítani. A legújabb jelentések szerint a halottak száma 833, a sebe­sülteké 2170, a romok alatt körülbelül még 700-an van­nak. V állalataink egyre jobban arra törekszenek, hogy az iizem- bov'tesnel, a rekonstrukciós feladatok végrehajtásánál le- "J epi'Ietek építése nélkül valósítsák meg a fel­adatokat Jo példája ennek a törekvésnek a Forte-gyár A kepen az “J filmöntő-berendezés iát- hato. Egy regi raktárépületet íveltek át, s így nem igé­nyelnek új épületet (Gábor felvétele) .XXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXVXXXXXXXXXXNXXXXXNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX U Thant is Moszkvába utazik és jelen lesz az atomcsend-egyezmény aláírásánál U Thant, az ENSZ-f ítitkára azt tervezi, hogy augusztus 5-én Moszkvában részt vesz a részleges atomesend-egyez- meny aláírásán — jelentették be New Yorkban. A közlemény szerint az ENSZ-főíitkár elfogadta a három érdekelt kormány meghívását, s szombaton indul a szovjet fővárosba. Újabb nemzetközi visszhang Jorge Alessandri chilei el­nök hangoztatja, hogy a szer­ződés megjelel a népek béke­óhajának. Moha mmed Juszuf afgá n miniszterelnök azt a vélemé­nyét fejezi ki, hogy a szerző­dés előkészítésével Hruscsov nagymértékben járult hozzá az emberiség óhajnak valóra- váltásához­Julius Nyerere tanganyikai elnök és Ben Bella, az algé­riai minisztertanács elnöke közös táviratot intézett Hrus- csovhoz. A távirat hangsú­lyozza. hogy a szerződés meg­felel a népek érdekeinek, majd Ben Bella és Nyerere el­ismerését fejezi ki mindazok­nak, akik ,,szilárdságukkal”, bátorságukkal és emberiessé­gükkel lehetővé tették ezt a megállapodást." DELHI A Century Weekly Review című indiai hetilap a Moszk­vában parafáit atomcsend- megallapodast kommentálva a következőket írja: Hruscsov világosan értésre adta, bogy mindenképpen ineg akarja in­dítani az előrehaladást mind a nukleáris kísérletek eltiltá­sában, mind pedig a Kelet és a Nyugat közötti viszonyban levő feszültség, vagyis a hideg­háború enyhítésében. .Java­solta, hogy a NATO és a Var­sói Szerződés országai kösse­nek megnemtámadási egyez­ményt. de nem tette függővé e javaslata teljesítésétől a részleges alomcsend-megálla­podást. Hangoztatta, hogy ő az együttélés kérdésének megkö­zelítésére. az együttélésre való készségére, nem pedig a meg­nemtámadási paktum formá­jára s cikkelyeire helyezi a fő súlyt. Rusk és kísérete pénteken indul Moszkvába Augusztus 5-én írják alá a szerződést Készül a megye legszebb boltja A telefon jó híreket szállít. Informátorunk. Kovacsik Béla, a Pest megyei Iparcikk Kiske­reskedelmi Vállalat áruforgal­mi főnöke így tudósít: — Első hírem bányavidék­ről való. Pilisvörösvárott to­vább folytatjuk az üzletszako­sítást. Augusztus első felé­ben nyitjuk a régi nagy üzlet­ből átalakított kultúrcikk-bol- tunkat. Itt papír, játék. író­szer. . iskolaszer és kozmetikai cikkek árusítását végzik. Az átalakítandó vegyesbolt má­sik felében később rádió, vil- lamosssági és jármű cikkeket árusítunk. — Nézzünk újabb hir után. — Nem is kell nagyon mesz- sze menni. A közeljövőben várható, talán a megye leg­szebb boltjának nyitása. — Milyen üzlet lesz? — Rádió, villamossági, tele­víziós cikkek szakboltja. Óriás kirakattal épül, s berendezé­sének szépségéért a nagykő­rösi bútorgyár szavatol. — S mennyit ér ez a szava­tosság? — Csak dicsérettel szólha­tunk a körösiekről. Az eddigi üzletberendezéseket nagyon szépen elkészítették. Egyet­len gondunk, hogy egy kicsit csúszunk a határidővel. — Nyitás? — Rajtuk múlik! Hiszem, hogv nem kell rá soká vára­kozni. s megnyithatjuk a me­gye legszebb üzletét Nagykő­rösön. 1 -. (i nr4 A teher Ház hivatalosan bejelentette, hogy Rusk ame­rikai külügyminiszter pénte­ken indul Moszkvá'oa, hogy aláírja az atomfegyverkísér­letek részleges beszüntetésére vonatkozó egyezményt. Az aláírásra valószínűleg hétfőn, augusztus 5-én kerül sor. A külügyminisztert tíztagú küldöttség kíséri Moszkvába. A küldöttség tagjai között van: Fulbright szenátor, a sze­nátus külügyi bizottságának elnöke, Pastore szenátor, az egyesített atomerőbizottság elnöke. Aiken szenátor, a sze­nátus külügyi bizottságának egyik vezető tagja, Humphrey szenátor, a leszerelési albi­zottság elnöke, Stevenson, az Egyesült Államok ENSZ-kép- viselője, Arthur Dean, aki hosszú éveken át vezette az amerikai küldöttséget a lesze­relési tárgyalásokon. A japán és az izraeli kor­mány bejelentette, hogy csat­lakozni kivan az atomcsend- egyez menyhez. Bonnban tárgyal az amerikai hadügyminiszter Robert McNamara ame­rikai hadügyminiszter szer­dán délelőtt háromnapos lá­togatásra Bonnba érkezett. McNamarát elkísérte nyu­gat-németországi útjára Tay­lor tábornok, az amerikai ve­zérkar főnöke és Paul Nitze, Kennedy elnök katonai kér­désekkel foglalkozó tanács­adója is. McNamara Von Hassel had­ügyminiszterrel és Adenauer kancellárral folytat majd megbeszéléseket Bonnban. A tárgyalások témakörét a bon­ni hadügyminisztérium szó­vivője úgy jelölte meg, hogy „a stratégiai és biztonsági po­litika tervei, valamint a fegy­verkezési. kutatás és terme­lés kérdései” szerepelnek majd a megbeszélések napirendjén. Több nyugatnémet lap ar­ról ír, hogy emögött az ál­talánosságba rejtett témakör mögött az amerikaiaknak az a törekvése rejlik, hogy „még több pénzt csikarjanak ki Bonntól’’. A z amerikaiak újabb fegyvermegrendelése­ket akarnak szerezni a ha­zai ipar számára, mégpedig 2,6 milliárd márka érték­ben, s arra hivatkoznak, hogy korszerűsíteni és egységesí­teni kell a NATO fegy­verzetét. HELSINKI A finn kormány megvitat­ta a légkörben, a világűrben és a víz alatt végrehajtott atomrobbantási kísérletek el­tiltásáról szóló részleges egyezményt és közölni fogja az érdekelt kormányokkal: csatlakozni kíván a megálla­podásihoz, MOSZKVA Nehru indiai miniszterelnök táviratot intézett Nyikita Hruscsov szovjet miniszterel­nökhöz abból az alkalomból, hogy Moszkvában parafáitok a részlges atomcsendről szóló megállapodást. A Moszkvában született megállapodás — hangoztatja a távirat — fon­tos mérföldkő a nemzetközi együttműködés és kölcsönös megértés történetében. Az in­diai kormány hajlandó aláír­ni a szerződést, „mihelyt er­re lehetőség nyílik” — írja Nehru. A külföldi állami és társa­dalmi személyiségek újabb és újabb táviratokat intéznek Nyikita Hruscsovhoz és Leá­ny id Brezsnyevhez és elisme­résüket fejezik ki a részleges atomcsenddel kapcsolatos megállapodás parafálása mi­att. Mikor elég az esőből?

Next

/
Oldalképek
Tartalom