Pest Megyei Hirlap, 1963. május (7. évfolyam, 100-125. szám)

1963-05-08 / 105. szám

1963. MÁJUS 8, SZERDA war HCCVEI '■&Cü4gp Állatkínzás szemtanúja voltam Monoron, április 22-én. A Kossuth Lajos utca 31. számú ház előtt Szi­lágyi Imre és Magócsi Sándor egy doronggal ütlegeltek egy szerencsétlen kutyát. Megkér­deztem miért, s erre azt vála­szolták, hogy a kutya kikapar­Igy ünnepeltük május elsejét Belegkocsira szerelhető motort kért a hírlap egyik rokkant monori olvasója, né­hány hónappal ezelőtti cik­kében. Van kocsim és van motorom, a motort most el­adom. Kérem az illetőt, ha még szüksége van a motorra, írjon a következő címre: Krausz Ferenc, Gyömró, Jókai u. 45. 2 nyos ballagás az apíuiuu«- v í mányi Egyetemen. J — A leszerelési és béke- hónap tiszteletére munka­verseny indul a Május 1 Ruhagyár ceglédi telepén. A telep dolgozói várják a töb­bi üzem csatlakozását. — öngyilkosság a pincé­ben. Aszódon, hétfőn; Kon­doros téri lakása pincéjé­ben felakasztotta magát Hugyik József tsz-kovács. — Tömeges baleset gon­datlanságból. Mint Csiba József gödöllői tudósítónk jelenti, kedd reggel 7.25- kor egy vas villanyoszlo­pokkal megrakott teher­autó fordult ki a gödöl­lői MÁV-állomás tdher- rakodó járói. A Fővárosi Elektromos Művek FB 86— 95 rendszámú teherautójá­nak vezetője, Vásárhelyi Aurél, a fácánsori villa­mosításhoz szállította az oszlopokat. Az autó maga­san volt megrakva és nem látták el biztonsági kötél­lel, sőt öt munkás a rako­mány tetején foglalt helyet. A hirtelen fordulás kö­vetkeztében a rakomány megbillent, s a kocsiról le­fordulva, az öt munkást is magával rántotta. - Herédi. József, Faragó Tibor éa Mezei János jászdózsai, Szaniszlói István nyírbátori és Rábaközi András nagy- rédei lakosokat a mentők azonnal kórházba szállítot­ták. A súlyos baleset ügyé­ben a vizsgálat azonnal megindult. Három embert összeszurkált Vasárnap avató ünnepség volt Budaörsön. A zártkörű összejövetelen Mészáros Pé­ter büntetett előéletű falu­beli segédmunkás szóváltás­ba keveredett más vendé­gekkel, Vajda István buda­örsi, Eberling István és Hor­váth József budapesti fér­fiakkal. A mulatság után az ittas Mészáros az utcán mindhármukat összeszurkál­ta. A bicskázást csak akkor hagyta abba, amikor késé­nek pengéje eltörött. A szurkálás három áldoza­ta kórházban fekszik. Eber­ling állapota életveszélyes, a másik kettő is súlyos álla­potban. A részeg, kötekedő, szurkálót őrizetbe vették. ezt £ V KOSSUTH-RÁDIÖ 8.10: Napirenden. 8.15: A győzelem napján. 19.10: ? A tűz virágai. 19.35: Közvetítés az ^ Erkel Színházból, a Magyar Alla- 4 mi Hangversenyzenekar hangver- X senye. 21.35: Festmények. 22.38: £ Szabad egy táncra? 23.30: Yolanda ^ Marculescu és Arthur Endréze ^ énekel. 0.10: Éjfél után. PETÖFI-RADIÖ Miért szép? 17.01: Schubert: Ro­samunda. — Kísérőzene. 18.23: Az emberi test titkairól. 19.05: Ope­retthangverseny. 19.45: Orvosi ta­nácsok. 19.50: Csehszlovák zenei hét. 20.30: Száz év történél«». 21.10: Élőszóval — muzsikával. URH 18.40: Kamarazene. 19.35: Don Quijote. ív. rész. 20.05: Gluck: Or* feusz. Háromfelvonásos opera. TELEVÍZIÓ 10.00: Tv-híradó (ismétlés). 10.15: Kisfilmjeinkből (ismétlés). 1. Randevú a Halászbástyán, 2. Fi­garók és frizurák. 10.35: Jóban- rosszban. Magyarul beszélő angol film (ismétlés). 12.00: Hírek. 14.55: Anglia—Brazília labdarúgó-mérkő­zés. Közvetítés Londonból. 18.00: Hírek. 18.05: Tanuljunk oroszuL Nyelvlecke kezdőknek. 18.30: A több ezer kilométeres érrendszer. Olaj és energia. Riporter: Bán Já­nos és dr. Szecskő Tamás. 18.50: Tv-világhíradó. 19.05: Utak és gondok. Csehszlovák film. 10 éven alul nem ajánlott. 20.30: Vezényel a szerző Igor Sztravinszkij hang­versenyének II. része. Közvetítés a Magyar Állami Operaház Erkel Színházából. Körülbelül 21.20: A Magyar Hirdető műsora. 21.30: Ho­gyan élhetünk 100 évig? a csecse­mőkor néhánv problémáin. 21.45: Hírek. Tv-világ hír adó (ismétlés). I Túrán az úttörők nyitot­ták meg a felvonulást. Zász­lókkal, virágokkal vonultak — utánuk a községi KISZ- szervezet tagjai, a munkás- őrök, tűzoltók, az fmsz, a ktsz dolgozói, a tsz-tagok és a község lakói haladtak a menetben. Tizenegy órakor ünnepi beszéd hangzott el, majd a Túrái Építőipari Ktsz elnöksége kitüntette a szö­vetkezet kiváló dolgozóit. A délelőtt folyamán igen ked­ves műsort adtak az úttörők, a kisdobosok s a művelődési ház népi táncosai. Délután az iskolások bálját rendezték meg a parkban. Este szabad­téri táncesten szórakoztak a „nagyok”. A Galgamenti Tsz vezetősége is rendezett mu­latságot. Semperger Sándor Piliscsabán a tűzoltózene­kar zenés ébresztőjével kez- i dódött az ünnep. Fél kilenc- \ kor indult a felvonulás. A \ villamossági szakiskola hall­gatói és a Jászfalusi Állami \ Gazdaság dolgozói után a I község lakosai mentek, majd I a piliscsabai és pilisligeti iskola tanulói, nevelői. Az ünnepi beszédet Bódis József, az állami gazdaság igazgatója mondta, majd ki­tüntették a dolgozókat. Az ünnepség után a jászfalusi iskola tanulói adtak műsort. Bakay Dezsőné Szigetbecsén munkával ün­nepelt az állami gazdaság dolgozóinak nagy többsége és az Uj Élet Termelőszövet­kezet tagsága. A községben Április elejen jelent meg a házadóra vonatkozó rende­let. Amíg a múltban a régi rendeletek bonyolultságuknál fogva, s a sokszor aránytala­nul súlyos házadóterhek miatt kerékkötőjévé váltak annak, hogy az emberek bérbeadják a házukat, addig az új rende­let ezen a téren is kedvet ad, kedvezményeket jelent. A mos­tani rendelet egyszerűségével és érthetőségével teljesen át­tekinthetővé teszi az adómeg- állapítást. A házadó az egész országban a szobák és adóköteles helyi­ségek számától függ. A kü­így is megtartották a fel­emelő ünnepséget, amelynek során kitüntették a társa­dalmi munka legjobbjait. Arany fokozatot kaptak a Csepel Autógyár jármű rész­legének dolgozói, akik — pat- ronálásként — 560 munka­órával járultak hozzá közsé­günk fejlesztéséhez. Délután gazdag program volt, amelynek során meg­tartotta hagyományos „rang­adóját” a (kövérek és sová­nyak csapata. Gáli Józsefné Dunakeszin reggel 9 órakor a járműjavító főkapujától in­dultak el a felvonulók. Hoz­zájuk csatlakoztak a községi tanács, az OTP, a konzerv­gyár, a Mechanikai Labor, a Lósport Vállalat dolgozói és vezetői s a három általá­nos iskola diákjai ás neve­Szociális szempontok az új házadónál lői. A felvonulók élén az MHS motorosai haladtak. A lóversenypályán tartott ünnepélyen hétezren vettek részt. A megnyitó beszéd után átadták a kitüntetése­ket a társadalmi munká­ban kiváló eredményt elért dolgozóknak, ötvenen kap­tak arany-, illetve ezüst- jelvényt. A délutáni prog­ram igen változatos volt, mindenki jól szórakozott. Solymosi László Foton, a sportpályán, a dél­után folyamán emlékezetes külsőségek között avatták fel az úttörőket. Az ünnepsé­gen a Gyermekváros fiatal­jai is részt vették. A község­fejlesztési társadalmi mun­ka legjobbjainak itt adták át a kitüntetéseket. Nemes Rezső lönböző járási, megyei jogúj városokban és a községekben; megállapították, hogy egy-1 két-három stb. szobás lakásva j mennyi az adóátalány, ami : akkor sem változik, ha lakást bármilyen összegért is adták: bérbe. Ha a bérösszeg viszont i olyan csekély, hogy annak 50 százaléka az adóátalány össze­gét meghaladná, a házadó akkor sem lehet több a bérösszeg fe­lénél. A mostani kedvező házadó — amelyről a tanácsok pénz­ügyi csoportjai szükség esetén részletes felvilágosítást ad­nak — a tatarozást és átalakí­tási munkákhoz is hozzásegíti a tulajdonost. És mindaz, aki OTP-kölcsönnel, vagy saját erőből épít új házat, 15 éven keresztül mentesül minden­féle házadó alól. Ez a rendelet is világosan mutatja azt a különbséget, amely a kapitalista és a szocialista adóztatás között van. Természetesen államunk is elvárja, hogy az emberek becsülettel és pontosan tegye­nek eleget adófizetési kötele­zettségüknek. Bíró Béla pénzügyi csop. vez. Abony i B4 mai nap 1963. május 8, szerda, Gi~ I zella napja. A nap kél 4.17 órakor, nyugszik 19.04 órakor. A hold kél 18.44 órakor, nyugszik 4.34 órakor. Várható időjárás: nap­pali felhőképződés, szórvá­nyosan fellépő, futó zá­porok, zivatarok. Mérsé­kelt északkeleti, keleti szél. A nappali felmelegedés erő­södik. A nappali hőmér­séklet 18—21 fok között. — Ülést tart ma a Ha­zafias Népfront ráckevei járási bizottsága. A kül- és belpolitikai tájékoztató után megtárgyalják a lesze­relési hónap feladatait, és a községfejlesztési tervek megvalósítását segítő társa­dalmi munka szervezését. — A női ülnökjelöltéket : — a budai járás területéről : — összehívják ma délelőtt 10 órára a járási tanács székházába. A jövendő női ülnökeinek dr. Gyenge La- josné bírónő tart előadást az ülnöki megbízatás jelen- ; tőségéről. — Az aszódi járás iro­dalmi színpadjai szombat i este 7 órai kezdettel tart- j ják bemutatójukat a hévíz- ; györki művelődési otthon- ; ban, a Sziklai Sándor kul- ; turális szemle keretében. A ! műsorban négy irodalmi j színpad lép fel. I — A gyermeknappal és j * pedagógusnappal kapcso- í latos tennivalókat, valamint í a júniusban Moszkvában ; sorra kerülő nőkongresszus ; jelentőségét beszélik meg \ ma este 7 órakor a bu- ! daörsi községi nőtanács ! értekezletén. ____________ ! — A villanyhálózat fel­! újítását elkezdték Tököl j egész területén. A vezeté- > kék így minden utcában új ! oszlopokra kerülnek, s ez­• zel végre megoldhatóvá vá­• lik Tököl teljes közvilá- ! gításának kérdése is. I \ — A Pest megyei Petőfi ; Színpad mai műsora. A Bo- ; szorkányok pedig nincsenek ? című történelmi vígjáték ! fél 8-kor Kocséron, a Sza- ! bin nők elrablása című ope- ! rett fél 8-kor Szigetújfa- ! lun kerül előadásra, í ! — Szabálytalanul előzött \ tegnap délután Budaörs ha- ! tárában Kun László autó- ! buszvezető, s az autóbusz- i szál nekiütközött az előtte ! haladó tehergépkocsinak. ; Szerencsére sérülés nem ! történt, mindössze 50 fo- ! rintos kár keletkezett. ? — Gyorsan kanyarodott ! kétfogatú iovaskocsijával ■ hétfő hajnalban Tápiószecső ! belterületén Nagy Ferenc ! nagykátái segédmunkás. A ! gyors kanyarodás következ- : tében az országút baloldali I árkába szaladt, a kocsi fel- ! borult, és Nagy súlyos sé- i rüléseket szenvedett. Nem vagyok tolvaj! Egy gödöllői asszony sírva jött panaszkodni szerkesztő­ségünkbe: március 30-án délelőtt 11 órakor beutazott Budapestre, s útközben leej­tette a pénztárcáját. Időben észrevette, zsebretette, ám később a kalauz kérdőre vonta, hogy övé-e a pénztár­ca, mert egy másik utasnak hiányzik. Az asszony tisztáz­ta az ügyet, ám amikor le­szállt Budapesten, utána kia­báltak, behívták a Kerepe­si úti állomás irodájába. \ Vagy húszán voltak ott, kér-; dezték és faggatták olyan j stílusban, mintha az asz-j szony tolvaj lenne. Az ügy; természetesen tisztázódott — j „mindössze” vérig sértették: az asszonyt, azzal, hogy tol- : vajnak nézték. Tudjuk: aj HÉV-alkalinazottaknak joguk; volt az asszonyt megkérdez-; ni — de a stílus, ahogy ezt! tették, sértő és embertelen, j t Megszűnt a piac lanacs napirendre tűzne ezt a; piac-sportpálya ügyet í Bottlik Gábomé Gödöllő, Ganz Árammérőgyár? f A furái postán nincsenek székek. A hivatal-^ ban csak a személyzet részére^ van ülőalkalmatosság, s (ha lá-í togató érkezik, az ott doligo-í zók felváltva adják át a helyű-; két. A váróban két szék tönk-; rement, de még nem adott? újat a postaigazgatóság. Igaz,? van egy pad a váróban, de las-? san kiesik mindegyik lába. ? V Gólya József J • Túra í SZERKESZTŐI ÜZENETEK j Valentsik István, Vecsés. Az^ énekkarról szóló sorait köszöni tik, $ Jövő héten közöljük. Bognár Pálné, Kocsér. Kérésére í levélben válaszolunk. [ Több olvasónknak üzenjük: mi-$ vei a múlt héten elmaradt Az öl- J vasók fóruma, most nagyon sok í anyagunk van. Ezért szerkesztői / üzenetek helyett levélben válaszo-; lünk — illetve a megielenésre ér-; demes leveleket a jövő héten kö- < zöljük. Gödöllőn volt egy kis piac, ahol a húszezer lakosú község háziasszonyai rendszeresen vá­sároltak. A községi tanács azonban novemberben meg­szüntette a piacot, arra diivat­-------EH------­P IACI 4’RMŐITÁS nes^zMwr kozva, hogy a hely sportpálya céljára kell, s a piac helyett egy nagy zöldségboltot kap a lakosság. Ez azonban nem tel­jes megoldás, hiszen a boltban kevesebb fajta árut árulnak, mint ahány a piacon kap­ható volt. Szeretnénk, ha a ják megkötni az embereket. Ezzel is szeretnék elérni, hogy 1200-as munkástáboruk­ból ne csak 700—800-an legye­nek a törzsgárda tagjai, ha­nem majdnem mindenki. Ez az üzem és a népgazda- 'ság szempontja. Azonban a lönböző feltételeket szabni — de mihez tartsák magukat, ha nem ismerik a határozatokat? A fegyelmezett, jól dolgozó törzsgárda kialakításának sok­féle lehetősége van. Az egyik ilyen lehetőség: ne csak már­ciusiban, de év közben is hoz­zák a dolgozók tudomására a nyereségrészesedésre vonat­kozó határozatokat. M. J. Hogyan érezhette magát 'Adam, amikor egy arkangyal lángpallossal kikergette a Pa­radicsomból? Elég kellemetle­nül, valahogy úgy, mint azok az olvasóink, akiket kizártak a nyereségrészesedésből. Vagy úgy, mint például B agy in Já­nos. Bagyin 1962. július 7-én hozzájárulással lépett ki régi munkahelyéről, a Kartali Ál­lami Gazdaságból. A kilépés oka: három gyermekük van, az ott keresett 1100—1200 fo­rintból nem tudtak anyagilag kijönni. Olvasónk új, jobban fizető állást vállalt; s idén ar­ra számított, hogy volt mun­kahelyén, a Kartali Állami Gazdaságban, az ott eltöltött fél év után megkapja a nyere­ségrészesedést. Ám nem ka­pott egy fillért sem, azzal a megokolással, hogy az üzemi tanács határozata értelmében csak annak jár nyereségré­szesedés, aki egy teljes évet végigdolgozott. Vannak per­sze kivételek, de ezek közül egyik sem vonatkozik olva­sónkra. Következésképp olva­sónknak a letöltött fél év után sem jár nyereségrészesedés. Bagyin János valószínűleg sérelmesnek tartja ezt — a helyezten azonban ez nem változtat. Ám mit szóljon Kö­rösi János kartali olvasónk, aki a teljes évet ledolgozta az ÉM. Budapesti Mélyépítő Vál­lalatnál és mégsem kapott nyereségrészesedést? Pedig sem fegyelmije, sem igazolat­lan mulasztása, egyszóval semmiféle „hagyományos” ki­záró oka nem volt Mint Bagyinék levelénél, itt is felkerestük a másik érde­kelt felet: a munkaadót. A mélyépítőknél Szerző István­nal, a szakszervezeti bizottság titkárával hosszas eszmecserét folytattunk Körösi János ügyében. Itt is az üzemi ta­nács határozatával indokolták a nyereségrészesedés elvoná­sát. A határozat ugyanis ki­mondja: az előző évre járó nyereségrészesedést csak az a dolgozó kaphatja meg, aki a pénz kifizetésekor még a vál­lalatnál dolgozik. Az üzemi tanácsot a nagy munkaerő­vándorlás késztette e határo­zat meghozatalára, így akar­dolgozó szempontját is figye­lembe kell venni, éspedig azt: ha valaki egy teljes évet ren­desen ledolgozott, kapja meg a nyereségrészesedést. Ezt el­vileg a mélyépítősök is tudo­másul veszik, az szb-titkár megígérte, hogy a dolgozók „megkötésére” ennél valami­vel jobb megoldást igyekez­nek találni. Természetesen nemcsak ezek a levelek érkeztek szer­kesztőségünkhöz, nyereségré­szesedés-ügyben. Nagyon so­kan megírják, vagy elmond­ják: sérelmesnek tartják azt, hogy kizárták őket a nyere­ségrészesedésből. A nyereség- részesedés1, mint jutalom, jár mindenkinek, aki megérdemli. Ám ahány munkahely, annyi határozat, amelyek a kizáró okokat megszabják. Tudjuk, hogy a nyereségrészesedés ki­váló pedagógiai eszköz. Tud­juk. hogy csak valóban jól dolgozó, becsületes emberek kaphatják meg. Mégis úgy véljük, hogy a nyereségrésze­sedés nem lehet szerencse kérdése. Mert jelenleg — a panaszok tanúsága szerint — még nagymértékben az. Az emberek legtöbbje nem isme­ri pontosan, hogy munkahe­lyén melyek a speciális kizá­ró okok. Tudják, az üzemi ta­nácsoknak jogukban áll kü­NYERESÉGRÉSZESEDÉS ta a kapu alját. Az eset nagj felháborodást keltet*, ügy vé lem, jogosan ítélték el a kői állatkínzót. Szép Istvánné Monor

Next

/
Oldalképek
Tartalom