Pest Megyei Hirlap, 1963. március (7. évfolyam, 51-76. szám)

1963-03-02 / 51. szám

fIST KEGYEI '^MtrleiD ■ i 1RCIXJS 2, SZOMBAT CARAPKIN: A részletkérdések mocsarába akarják fullasztani a leszerelési értekezletet a nyugati hatalmak A jövő héten három plenáris ülésen folytatják a vitát az atomfegyver-kísérletek betiltásáról Foster amerikai fődelegátus | elnökletével pénteken újabb; plenáris ülést tartott Genf ben a tizennyolchatalmi leszerelési bizottság. Az ülésen hat kül­dött szólalt fel; hárman a szo­cialista országok részéről, hár­man pedig a nyugati hatalmak képviseletében. Az elsőnek felszó'aló Karel Kurka csehszlovák külügymi­niszter-helyettes sürgette, hó»’ mielőbb kössenek megálla­podást az atomfegyver­kísérletek betiltásáról! Ezzel kapcsolatban rámutatott az atomfegyverek elterjedésé­nek súlyos veszélyére és éles szavakkal megbélyegezte _ az Egyesült Ál1 amok politikáját. Ezután Foster, az amerikai küldöttség vezetője szólalt fel. Bejelentette, hogy szombaton visszautazik Washingtonba és folytatja munkáját, mint a le­szerelési és fegyverzetellenőr- eési hivatal vezetője. Ezután Foster megismételte a már sokszor hangoztatott szólamo­kat, amelyek szerint a Szovjet- | tmió állítólag „merev” maga­tartást tanúsít és nem hajlan­dó engedményekre. Ugyanak­kor pedig félreérthetetlenül le­szögezte, hogy kormánya to-\ vábbra is legalább hét ellenőr“ zést tart szükségesnek éven- kint. Utána ügyrendi javasla- j tott tett arra, hogy a plenáris • üléseken ne csak az atomfegy- j ver-kísérletek megszüntetésé­nek két legfontosabb problé­máját — a helyszíni nemzet­közi ellenőrzések és az úgyne­vezett fekete dobozok számat — vitassák meg. hanem szá­mos más, kisebb jelentőségű technikai kérdést is. Tarabanov bolgár külügymi­niszter-helyettes felszólalásá­ban rámutatott, az atomfegy­ver-kísérleteit megszüntetésé­nek kérdéséről üolytatott vitá­ban csak két kulcsfontosságú probléma van, az egyik a helyszíni nemzetközi el­lenőrzések, a másik pedig az automatikus szeizmikus állomások — az úgyneve­zett fekete dobozok — száma. Bums tábornok, a kanadai küldöttség vezetője Cavaletti olasz küldött legutóbbi felszó­lalásához hasonlóan javaslatot terjesztett elő arról, hogy mi­lyen részletekbe menően vi­tassák meg az atomfegyver-kí­sérletek megszüntetésének kér­dését. Az angol küldöttség nevében röviden felszólaló Godber kül­ügyi államminiszter kifogásol­ta, hogy a szocialista országok képviselői csak az atomfegy­ver-kísérletek megszüntetése problémájának leglényegesebb mozzanatait óhajtják megvi­tatni. Az ülésen utolsónak felszó­laló Carapkin szovjet nagykö­vet hangsúlyozta: a szovjet küldöttség nem járulhat hozzá ahhoz, hogy az atomfegyver-kísérletek megszüntetése kevéssé fontos mellékkörülményei­nek megvitatásával a rész­letkérdések mocsarába ful- lasszák az értekezletet. A részletekről felesleges addig tárgyalni, amíg nem tudtak megegyezni a két leglényege­sebb problémában: a nemzet­közi helyszíni ellenőrzések és a fekete dobozok számában — mondotta Carapkin. A szovjet küldött végül megütközéssel és aggodalom­mal állapította meg, csökkent az esélye az atomfegyver-kí­sérletek betiltásáról szóló meg­egyezésnek és rámutatott, hogy a Szovjetunió igen nagy politikai engedményt tett, ami­kor hozzájárult a helyszíni nemzetközi ellenőrzés elvéhez. A Nyugat azonban — minde­nekelőtt az Egyesült Államok — állandóan csak növeli kö­veteléseit. Az ülés berekesztése előtt 2Z elnöklő Foster közölte, hogy a jövő hét három plenáris ülé­sén folytatják a vitát az atom­fegyver-kísérletek betiltásáról. A hétfői ülés azonban bizal­mas jellegű lesz, amelyről nem adnak ki hivatalos tájékozta­tót a sajtó képviselőinek. A szovjet kormány fogadása Karjalainen tiszteletére A szovjet kormány pénte­ken a nagy Kreml-palotá- ban fogadást adott Karja­lainen finn miniszterelnök tiszteletére. A fogadáson megjelent Kar­jalainen és felesége, valamint Vanamo finn nagykövet és a miniszterelnök kíséretének tagjai. Szovjet, részről Nyi- ki.ta Hruscsov miniszterel- I nők és a szovjet kormány más vezetői, valamint a tár­sadalmi szervezetek képvise­lői vettek részt a fogadáson. Jelen voltak a külföldi diplo­maták is. ^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ I 7 Véget ért a KGST állandó szénbizottságának berlini ülése A Kölcsönös Gazdasági Se- [ tudományos műszaki haladás gítség Tanácsa állandó szén- j alkalmazásánál szükséges ta- bizottságának 14. ülése Bér- ; pasztalatcsere megszervezé­linben befejezte munkáját. j sét. A tanácskozáson megvitat- A vita során hangsúlyozták, ták a szénipar 1980-ig szóló j hogy a szocialista országok fejlesztési terveinek össze han- ! közötti operatív együttműkö- golásat, a külszíni fejtés fel- ; dés elősegíti majd a fagy szerelési szükségleteire vonat- j okozta nehézségek leküzdését kozó tájékoztatást, valamint a I a széniparban. Brazília a szocialista országokban keres piacot őstermékei számára MA I K id ifi ENTAR Tovább hullámzik a nyugati országok ellentéte az Európai Közös Piac megoldatlan kérdése miatt. Brüsszel­ben ugyanis arra készültek, hogy egyezményt írnak alá 18 afrikai állammal. Ezt az elképzelést különösen a franciák támogatták, mert Párizst szoros kapcsolatok fűzik azokhoz az afrikai országokhoz, amelyek azelőtt francia gyarmatok voltak. Couve de MuruiUe francia külügyminiszter minden ékesszólását és valamennyi érvét latba vetette, hogy Brüsz- szelben megkössék az egyezményt. Fáradozása azonban zá­tonyra futott. Olaszország és Hollandia közölte, hogy nem hajlandó aláírni a megállapodást. Párizst csak Belgium támogatta, de ez végül is kevés­nek bizonyult. A tárgyalások Brüsszelben meghiúsultak és a feleik másban nem is állapodtak meg, csak abban, hogy áprilisban újra összeülnek. Olaszország és Hollandia lényegében törleszteni sze­retett volna Franciaországnak azért, mert a legutóbb meg- aikadályozta az angolok felvételét a Közös Piacba. A brüsszeli tárgyalások tehát még jobban megosszák a nyugati országokat és mélyítik az álláspontok közötti sza­kadékot. A belgák és a hollandok nem is titkolják, hogy neheztelnek a f ranciákra és nem rejtik véka alá a vélemé­nyüket, hogy az angolokkal való megegyezést fontosabb­nak tartják, mint a 18 afrikai állammal kötendő egyez­ményt. De Gaulle azonban rossz néven veszi, hogy nyugati szövetségesei elsősorban a hollandok és az olaszok most nem támogatták Brüsszelben és éppen ezért nem valószí­nű, hogy a közeljövőben hajlandó lenne támogatni Ang­lia felvételét. A legkedvezőtlenebb benyomást a 18 érdekelt afrikai állam fővárosában keltett a brüsszeli döntés. Ezzel kap­csolatosan még a nyugati lapok is elismerik, hogy a Közös Piac a brüsszeli döntéssel egyáltalán nem növelte nép­szerűségét Afrikában. M. K. A Scotsman dél-amerikai szakértője írja: Brazília gazdasági problé­máinak fő oka nem annyira az infláció, hanem őstermé­kei világpiaci árának zuha­nása. E termékek pedig az ország hagyományos export­cikkeit és fő kereseti for­rását jelentik. Brazília ezért reméli, hogy növelheti ke­reskedelmét a szocialista or­szágokkal. A Szovjetuniótól megkaphatja a megélhetésé­hez nélkülözhetetlen búzát, cserében kávéért, kakaóért és növényolajokért. Goulart brazil elnök há­roméves gazdasági terve ér­telmében Brazília külkeres­kedelmének állandóan nö­vekvő, aktív egyenlege lesz, feltéye, ha új piacokat ta­lál, amelyek túlnyomó több­ségét szocialista országok al­kotják majd. 'AXXO.'XXXXXXXXXXXXXXWOXXVvXXNVNÍWvXV^XXXNXXXXV.XWX'űOOX.'XVvXXV'XXXXVXXXXXXX'SXXXXXX Vcs&clycs provokáció A Pravda a jemeni angol agresszióról * Árvíz Jugoszláviában Az iraki kurdok ragaszkodnak az önkormányzathoz Szakszervezeti felhívás a „Szabad Irak rádióban , A Pravda Veszélyes provo­káció címmel közli Prima- kovnak a Jemen ellen elkö­vetett közvetlen angol ag­resszióról szóló jegyzetét. „A jemeni reakciós mo­narchia megdöntése óta — írja Primakov — a fiatal köz­társaságot szakadatlanul érik az imperialista reakció tá­madásai.” A gyarmatosítók először arra számítottak, hogy a leg­főbb jemeni törzsek „felkel­nek” majd az új rendszer ellen. A számítás nem vált valóra. A törzsek túlnyomó récze a forradalmi kormányt támogatja. Jemenben a forradalmi ha­talom megszilárdulása — folytatja a cikk szerzője —■ súlyos csapás a gyarmatosí­tókra. Különösen súlyosan érinti ez a Whitehallt. „A Je­menből fújó friss szél meg­ingatta az angol uralom alatt lévő, London teremtette mes­terséges állam, a délarab szövetség kártyavárát.” Primakov megjegyzi: Lon­don bizonyos ideig manőve­rezett, igyekezett olyan lát­szatot teremteni, mintha nem folytatna nyíltan ellenséges politikát Jemennel szemben. Miután azonban a Szalal­kormány kiutasította Jemen­ből az angol diplomáciai missziót és London számára alaposan összezsugorodott a manőverezés lehetősége, feb­ruár 25-én közvetlen agresz- sziót követtek el Jemen el­len. Ezt az agressziót — írja befejezésül a cikk szerzője — csírájában fel kell szá­molni. Tömegtüntetés Delhiben a semlegesség politika mellett Pénteken Delhiben az össz- indiai szakszervezeti kong­resszus felhívására többezres tömeg tüntetett a béke és a katonai tömbökön való kívül- maradás politikája mellett. A tüntetők transzparensein a kö­vetkező jelszavak szerepeltek: „Támogatjuk az agresszív ka­tonai tömbökön való kívülma- radás politikájátr’ „Nemet mondunk a katonai szövetsé­geknek!” „Nem tűrünk im­perialista katonai támaszpon­tokat indiai földön!” „Legyünk éberek — a reakció mozgoló­dik r nsr* i * * * * * 7 Rejtekhely m Elbán — Akkor tehát tegnap óta maga nem is volt ott? — Nem lehet odamennem. — Aszker megértette, hogy teljesen őszintének kell lennie Staleckerhez. — Nem lehet, Stalecker elvtárs, mert ebben az ütközetben Lange... va­lóban nyomtalanul eltűnt. S most, amikor már halott, fé­lő hogy sok minden nagyon hamar napvilágra kerül. — Attól tartok, hogy vala­mit máris szimatolnak — mondta alig hallhatóan, szin­te csak maga elé a műsze­rész. — Miből gondolja? — Ott volt a rendőrség. Az­tán valami katonafélék. Igen különös módon viselkedtek ... — Stalecker nem folytatta to­vább, másról kezdett beszél­ni: — Igen . .. Mire van szük­sége Herbert lakásán? Aszker elmondta, hogy a konyhában elrejtettek egy do­bozt. — A dobozban rádióleadó van, Ezt nem hallgathatom el maga előtt. Tudnia kell, hogy milyen kockázatra vállalko­zik. — Tudom, mivel járhat... De bocsásson meg, hol volt tegnap este? Hol töltötte az éjszakát? — Valami ház romjai kö­zött ... — És természetesen egy fa­latot sem evett, gondolom. Aszker nem válaszolt. Stalecker felállt. — Menjünk. Kimentek az utcára, s ha­marosan a virágoskerttel kö­rülvett ismerős kis házat pil­lantotta meg Aszker. Staleoker kinyitotta az ajtót, s előre en­gedte Aszkert. Bertha már jött is eiébük. Stalecker bemutatta neki a vendéget. — Bertha — mondta Stale­cker a feleségének —, most ve­led. kettesben elmegyünk Li- zielhez. A vendégünk addig itt marad. — Először talán meg kellene ebédelni, nem? Bizonyosan a vendég is megéhezett már. — Nem. — Stalecker pillan­tást váltott Aszkerral. — Majd utána ebédelünk. Míg él nem felejtem, hozz magaddal egy nagyobb táskát. Veszünk vala­mit útközben. Bertha indult öltözködni. — Frau Lizelnek — szólt AszkeJ — semmit sem szabad tudni/ erről a rádióadóról. — Értem... De magának át kell öltöznie. Ahogy nézem, a termetünk egyforma, csak én valamivel testesebb vagyok. Mindjárt hozok valamit. Stalecker kiment, s csakha­mar egy barna öltönnyel és egy inggel jött vissza. Aztán megint elment, s használt ci­pőt hozott. — Ez az egész készlet — mondta. — Az egyenruhát pe­dig gyorsan vesse le és dugja a dívány alá. Ha visszajöt­tünk megsemmisítjük. Otto és Bertha ekner.t. Asz­ker sietve átöltözött, 9 a tü­körhöz lépett. Egy viseltes ru­hájú, fáradt, megtört arcú fér­fi nézett rá onnan, akin rend­kívül esetlenül állt a bő. lö­työgős ruha. — Jó ez — mondta magá­ban. Átrakta a zakó és a nad­rág zsebeibe az igazolványait, a pisztolyát, a cigarettát, a gyufát, 9 kiment. Staleckerék már az utca vé­gén jártak. Aszker a látótá­volságban követte őket. Megkönnyebbülten lélegzett fel, amikor látta, hogy Bertha és Otto betér Lange házába. Az ellenőrzés sikeres volt. Staleckerék senkivel sem be­széltek az úton, nem mentek oda az útközben elhagyott megannyi telefonfülke közül egyetlen egyhez sem. Amikor Staleckerék eltűn­tek Lange házának kapuja mögött. Aszker visszaindult. Nem sietett, alaposan saem- ügyre vett mindent, amit az utcám látott. Helyesen tette-e, hogy Ostburgban maradt? Her­bert halála után, úgy látszott, minden oka megvan már, hogy átmenjen a szomszéd városba, arra. az ottani címre, amely a végszükségre szóit. Ám, ha elutazik, magát ugyan meg­menti. de a feladat teljesítése elhúzódik. Itt íredig még volt egy utolsó remény __És nem c salódott. Sikerült elérnie a leefontosabbat: kapcsolatot ta­lált StalMckerrei! (Folytatjuk) Több folyó kilépett medréből, a Morava is több házat el­öntött. Képünkön Cuprijában a jugoszláv katonaság csó­nakkal menti a víz alá került házakból a lakosságot j tatárát erőszakoljanak rájuk” I — állapítja meg a kiáltvány. 'AVWXX\WX\WXWVVVVNXWVV\XVWV\WWVWWV\ Bagdad Dzsalal Talabani kurd veze­tő az iraki kormány képvise-, lőivel folytatott titkos tárgya-j lásokat követően csütörtökökn í kijelentette: „Továbbra is ra-\ gaszkodunk Kurdisztán önkor- ■ mányzatához. Amennyiben a ] tárgyalások nem vezetnek\ eredményre, minden bizonnyal1 folytatjuk harcunkat. Csak fel-: függesztettük forradalmunkat,: de nem állítottuk le’”. Az iraki kordok követeié- ] seiről Talabani elmondotta, ] hogy önkormányzatot akarnak, j de közös államfőjük, hadsere- ] gük és külpolitikájuk lenne] Irakkal, más kérdésekben a] kurdok és arabok választott] képviselői döntenének. Beirut A „Szabad Irak” rádióállo-] más csütörtökön felolvasta az] iraki általános szakszervezeti: szövetségnek az iraki néphez,: a Szakszervezeti Világszövet-; séghez és a világ valamennyi: szakszervezetéhez intézett fel- ] hívását, amely megállapítja, i hogy „ez az államcsíny min­denekelőtt a reakció és a feu­dalizmus erőire támaszkodik,] és a demokrácia, az ország i nemzeti függetlensége ellen \ irányul’. Az iraki demokratikus erők elnyomása csupán az impe­rialisták érdekeit szolgálja, akik Irakot szeretnék bevonni katonai tömbjeikbe, és így ve­szélyeztetik a Közén-Kelet és az egész világ békéjét. „Az iraki munkások és a széles néni tömegek nem azért küzdöttek Kasszem személyi diktatúrája ellen, hogy de­mokratikus rendszer létreho­zása helyett sötét fasiszta dik­(41) — Egyszerűen. Tudtam, höl dolgozik, megvártam a gyár előtt. Befejeződött a műszak, az emberek szállingózni kezd­tek kifelé. Odamentem az egyik munkáshoz, s megkér­deztem. hogyan találhatnám meg Staleoker műszerészt. És | magára mutattak. Én pedig, ] ismétlem, nagyon sokat tudok i magáról. Herbert mindent el­mondott nekem: hogyan talál- i kozott vele először a hambur­i gi Iákötőben azon az éjszakai ; gyűlésen, amikor Berlinben ] égett a Reichstag, s hogyan ] leckéztette meg utána egy ] korsó sör mellett ülve... Tu- ]dok a testvéréről, akit a ná- ]cik gyilkoltak meg. sőt, a fe- ] leségéről is, aki szintén volt a ! kezűik között. ] — Az ördögbe! — szaladt ki ÍStalecker száján önkéntelenül. ] — De ez még nem minden. •Nekünk egyenesen magukhoz ] ke1 lett volna mennünk. Azon ] a reggelen azonban egy kato- ]nai autó állt a házuk előtt. És ] mi nem kockáztattunk... ] — ön azt mondja, hogy kom­Smunísta? — kérdezte hirtelen ] Stalecker. ] — Igen. ] — Német kommunista? ! Aszker beszédtársára nézett, 's határozottan bólintott. — Nem puszta kíváncsiság­ból tettem fel ezt a kérdést — : mondta Stalecker. — A hely­zet úgy áll, hogy Herbert Lan- • geról az a hír jött: elesett. Hősi halált halt, most meg ; váratlanul megjelent. ; — Amint látja, ez a jelen- , tés hibás volt. — Aszker le- ! gyintett: — Hiszen tudja, : megesik az ilyesmi. — Csakhogy ez nem jelen- 1 tésben volt — ingatta a fejét Stalecker. — Az egyik katona i írta ezt nekem, abból az ez­redből, amelyikhez Herbert is tartozott. Ö maga látta, amint i a szovjet tankok betörtek Lan­ge zászlóaljának állásaiba. On­nan kevesen kerültek ki élve. 1 S Herbert nem volt közöttük... 1 Aszker nem felelt. Néhány pillanatig mozdulatlanul ült a helyén, a söröskorsó fölé ha- ; jolva. majd kiegyenesedett és ( Stalecker szemébe nézett. — Kommunista vagyok — ' mondta halkan. — S ez az ősz- ' szes, amit most közölhetek magamról. Stalecker gondolataiba mé- J lyedt. . — Miben segíthetek magá­nak? — mondta kis Sizünet ] után. 1 — Mindenekelőtt el kell < mennie Lange házába. Én magam nem mehetek... ;

Next

/
Oldalképek
Tartalom