Pest Megyei Hirlap, 1962. december (6. évfolyam, 281-305. szám)

1962-12-01 / 281. szám

"kúrián 1962. DECEMBER 1, SZOMBAT VITA A SVÉD JAVASLATRÓL Plenáris ülést tartott a genfi leszerelési értekezlet Pénteken délelőtt újabb fple- ' náris ülést tartott Cenfben a tizenhéthatalmi leszerelési ér- j tekezlet. Az elsőnek felszólaló Burns ^ tábornok, kanadai delegátus j sürgette az atomhatalmakat, hogy fogadjanak el korláto­zott időre — hat hónapra vagy egy évre — szóló, ellen­őrzés nélküli moratóriumot a föld alatti atomfegyver-kísér­letek szüneteltetésére, miköz­ben a tudósok tovább kutat­ják a megegyezés útját a helyszíni ellenőrzés kérdésé­ben. A kanadai küldött ezután kifejtette, hogy véleménye szerint az atomfegyver- kísérletek megszüntetésé­nek kérdésében a Kelet és Nyugat közötti ellentét most már egyetlen alap­vető problémára korláto­zódik csupán, nevezetesen arra, hogy milyen mérték- ban van szükség helyszí­ni ellenőrzésre. A legelső tehát az, hogy — amint a svéd küldött szerdáin ja­vasolta — tudósokból bi­zottságot alakítsanak. Egy hónappal a kubai válság után — A Szovjetunió nagy érdeme, hogy az amerikai imperia­listák agresszív tervei nem valósultak meg, nem dúl atomhá­ború és elhárult a háborús veszély Kuba felől — írja a Krasz- naja Zvczda nemzetközi katonai szemléjében. — A kubai konfliktusban győzött a józan ész, a béke megvédésére irá­nyuló elhatározás, amelyet a szovjet állam teljes nemzetközi tekintélyével és erejével támasztott alá. A nyugati szélsőjobboldali körök azonban mindent elkö­vetnek, hogyT megakadályozzák a nemzetközi feszültség ki­alakulóban levő enyhülését. Így például Stump tengernagy, a Csendes-óceán térségében állomásozó amerikai fegyveres erők volt főparancsnoka az amerikai ultrák véleményét juttat­va kifejezésre a napokban azt állította, hogy „az Egyesült Ál­lamoknak előbb-utóbb bé kell hatolnia Kubába”. Henry Kissinger, az amerikai elnök nemzetközi ügyekkel foglalkozó külön tanácsadója egyenesen odáig ment, hogy ki­jelentette: a nyugat bizonyos „stratégiai fölénnyel” rendelke­zik és Moszkvában erősebb a félelem az atomháborútól, mint Washingtonban”. — Kissinger c következtetései, amelyeket semmiféle bizo­nyíték nem támaszt alá, arra mutatnak, hogy ő maga is jól­lehet tanácsadó, szintén ésszerű tanácsokra szorul — jegyzik meg ezzel kapcsolatban a Krasznaja Zvezda szemleírói, majd így folytatják: — Különösen furcsán hangzanak a fegyverkezési hajsza fokozására és az újabb háborús készülődésekre irányuló fel­hívások most, amikor az emberek millióinak emlékezetében még frissen élnek azok az izgalmas napok, amikor a világ az atomháború szélére sodródott. Az emberek nem felejtettek. A NATO részéről hallatszó agresszív üvöltözések jogos felhábo­rodást és aggodalmat támasztanak bennük. A népek a nyugati vezetőktől nem a háborús készülődésekkel kapcsolatban vár­nak új erőfeszítéseket, hanem abban reménykednek, hogy a józan esz szavára hallgatva újabb lépéseket tesznek a Karib- tenger körüli helyzet végleges rendezésére, az egész nemzet­közi légkör megjavítására. amely azután megvizs­gálja ezt a kérdést. A következő felszólaló, Ar- I thur hall indiai küldött indít- j ványozta, hogy létesítsenek önkéntes helyszíni ellenőrzé­sen alapuló rendszert, amelv | megakadályozná a titkos föld [ alatti atomfegyver-kísérlete- : két. A bolgár küldöttség nevé­ben felszólaló Tarabanov kül- ] ügyminiszter-helyettes rámu­tatott: a legutóbbi Karib-tengeri események azt bizonyít­ják, hogy legfőbb ideje hozzálátni a nukleáris fegyverek megsemmisíté­séhez és az összes külföldi katonai támaszpontok fel­számolásához. A szerdán előterjesztett svéd javas­latról szólva hangsúlyoz­ta, hogy az különleges fi­gyelmet és elmélyült ta­nulmányozást érdemel. Csodálkozással állapította meg, hogy a nyugati hatalmak meglehetősen negatív maga­tartást tanúsítanak a svéd javaslat iránt, ami nyilván az­zal magyarázható, hogy az el nem kötelezett országok ápri­lisi emlékiratára alapozódik. Az értekezlet december 3- án, hétfőn délelőtt tartja kö­vetkező plenáris ülését. A francia Országos Béketanács irodájának nyilatkozata A Francia Országos Béke- tanács irodája nyilatkozatot adott ki, amelyben hangsú­lyozza: a francia kormány súlyos felelősséget vállal az­zal, hogy tovább folytatja az önálló „atomütőerő” megte­remtésének veszélyes politi­káját és nem hajlandó részt venni a leszerelésről folyó nemzetközi tárgyalásokban. A nyilatkozat kiemeli, hogy a francia kormány ismét el­hárította a részvételt a tizen­nyolchatalmi leszerelési bi­zottság Genfben újra meg­induló ülésein, holott az ENSZ közgyűlése határozatot hozott és ebben felszólította a tizennyolcas bizottságot, mielőbb jusson megegyezés­re az általános és teljes le­szerelésről. A franciák lépjenek fel annak érdekében, hogy hazá­juk vegyen részt az atomhá­ború veszélyének elhárításá­ért folyó tárgyalásokon — mondja befejezésül a nyilat­kozat. MAI KOMMENTÁRUNK Változás a szovjet sajtóban Újévtől megszűnik az j OSZSZSZK írószövetségének j hetenkint háromszor megje- I lenő lapja, a Lityeratura i Iizsizny, helyette a Lityera- | turnaja Rosszija című 24 j oldalas hetilapot kapják kéz- j hez az előfizetők. Maratoni megbeszélés — így jellemzik a francia la­pok a Kennedy—Mikojan találkozót. Általában a világ­lapok csaknem kivétel nélkül hangsúlyozzák, hogy az amerikai elnök szovjet államférfivel eddig még nem tár­gyalt olyan hosszú ideig, mint most Mikojannal. A Daily Mail washingtoni tudósítója szerint a találkozó Keletnek és Nyugatnak egyaránt módot nyitott arra, hogy megbe­szélje az atomfegyverek eltiltására vonatkozó egyezmény lehetőségét, valamint az esetleges meg nem támadási szer­ződést a Varsói Szerződés és a NATO tagállamai között. Bizákodó az angol lapok hangneme. Londonban a kül­politikai szerkesztők már azt találgatják, hogy hol lesz Kennedy és Hruscsov találkozója. Megállapítják, hogy a két államférfinak mindenképpen tanácskoznia kell egy­mással és az teljesen lényegtelen, hogy hol és mikor, csak az a fontos, hogy létrejöjjön a párbeszéd. Anglia nem szeretne kimaradni a megélénkülő dip­lomáciai tárgyalássorozatból. Erre vall Macmillan levele Hruscsovhoz. Az angol kormány minden bizonnyal éppen úgy mint a londoni lapok, arra számítanak, hogy széles körű megbeszélés várható a Szovjetunió és Amerika kö­zött. A hangnem is bizakodó és az angol főváros politikai köreiben arra számítanak, hogy a várható Kennedy— Hruscsov találkozón több a tárgyalási alap is, mint 1961 júniusában, amikor a két államférfi először találkozott egymással Bécsben. Nyugaton azt is tudják —, legalábbis a reálisabb ér­zékkel rendelkező politikusok —, hogy a szovjet kormány kedvező helyzetben tárgyalhat, mert a kubai válság ide­jén bebizonyította: szívén viseli a világbéke ügyét és azt, hogy a legfontosabb világpolitikai kérdéseket megoldhat­ta ják békés módon, tárgyalásokkal. \ (m. k.) £'XXXXXNXVNXXXXXXXVXXXXXX>XXXVV'$<v> £OC^XXXXXX>NXNXNXXVXX>XXNNX\NXX>N>>X>XXXNXXXXXXXNNXXX\< A Francia Kommunista : | Párt Politikai Bizottsága I nyilatkozatot tett közzé abból j az alkalomból, hogy meg- | kezdődik a pártigazolványok I cseréje. A nyilatkozat töb­OLAJVÁROS A TENGEREN „A magyar tapasztalat“- a Novoje Vremja a VI9I. kongresszusról A nyolc nyelven megjelenő N ovo je V rem ja című szovjet külpolitikai hetilap legújabb számában szerkesztőségi cik­ket közöl „A magyar tapasz­talat” cimmel. A lap megálla­pítja: a Magyar Szocialista Munkáspártnak a szocialista társadalom építésében szer­zett tapasztalata rendkívül ér­dekes több ország munkás­pártjai, elsősorban a kor­mányzó párttá vált munkás­pártok számára. Ezért a ma­gyar párt kongresszusa nem­csak az ország, hanem az egész nemzetközi kommunista és munkásmozgalom életében is nagy esemény volt. — A szövetségi politika kér­désének megoldásakor a párt azokból a nagy változásokból indul ki, amelyek a magyar társadalom szerkezetiében vég­bementek — mutat rá a No- voje Vremja. — Mindezek a változások lehetővé teszik a dolgozó osztályok szövetségé­nek bővítését, s azt, hogy ez a szövetség szocialista népi egy­séggé fejlődjék. Ezzel kapcso­latban jellemző, hogy a Vili. kongresszusra pártonkívülie- ket is meghívtak. Köztük volt Erdei Ferenc és Erdey-Gruz Tibor akadémikus, Z. Nagy Ferenc, a Független Kisgazda Párt egykori politikusa, Ko­dály Zoltán zeneszerző, Náná- si László, az egykori Nemzeti Parasztpárt politikusa és má­sok. A cikk ezután részletesen is­merteti azolcat az adatokat, amelyek a szocialista társada­lom alapjainak lerakásáról a kongresszuson elhangzottak. LEGÚJABB Strauss nem vesz részt az újjáalakítandó nyugatnémet kormányban A Strauss vezette Keresz­tényszociális Unió elnöksége pénteken Münchenben zárt ajtók mögött négy órán át ta­nácskozott. Mint az ülés után közölték, Strauss kijelentette, kész lemondani arról, hogy tagja legyen Adenauer újjá­alakítandó kormányának. Fokozott erővel aknázzák ki a Kaspi-ten ger alatt rejlő olajmezőket. A lelőhelyek közelében a tengeren modern nagyszabású lakótelepeket építenek az olajmunkások ré­szére. Az alapok lerakását most végzik az építők bek közt megállapítja, hogy az utóbbi évben 48 000 új taggal gyarapodott a Francia Kommunista Párt. A vál­lalatoknál a városokban és a falvakban 1350 új kommu­nista sejt alakult. A feltételek ma megenge­dik, hogy még jobban meg­erősítsük a pártot — hang­súlyozza a nyilatkozat. — A legutóbbi parlamenti választá­sokon négymillió francia bi­zonyította. be, hogy helyesli a kommunista párt politiká­ját és tevékenységét. Ezek a választók a De Gaulle-ista kormány és annak végzetes politikája ellen lankadatla­nul küzdő kommunista párt­ban látják az egyre erősödő ellenzék fő erejét. 2500 kitométeres vasútvonalat villamosítottak a Szovjetunióban Moszkvában közölték, hogy befejeződött a 2500 kilomé­ter hosszú moszkva—tbiliszi vasútvonal villamosítása. Ez a vonal — méreteit tekintve — közvetlenül a transzszibé­riai vasút után következik. A villamosítás lehetővé te­szi. hogy jelentősen meggyor­suljon a személy- és árufor­galom Moszkva, a Kubán vidék, a Donyec-medence, Kurszk, a Kaukázus között. Katangai repülőgépek légitámadásokat intéznek Észak-Katangában Az ENSZ tilltakozása Hírügynökségi közlések sze­rint az ENSZ szóvivője csü­törtökön Leopoldville-ben ki­jelentette, hogy katangai re­pülőgépek az elmúlt három hét folyamán Észak-Katangá­ban pusztító támadásokat haj­tottak végre falvak ellen és támadták a központi kor­A Biztonsági Tanács javaslata: öt évig U Thant a főtitkár A TRUD CIKKE AFRIKA NAPJA Strauss hadügyminiszter az áhítozott hidrogén, és atom­bombákkal. (A Vie Nuove című olasz lap rajza.) A Trud. a szovjet szakszer- [ vezetek lapja, cikket közöl abból az alkalomból, hogy a j világ haladó közvéleménye | szombaton emlékezik meg Af­rika napjáról. Mint a cikkíró rámutat, .,az afrikai nemzeti felszabadító mozgalom sike­rei nem jelentik azt, hogy a politikai függetlenség kivívd- savai befejeződött a harc. Ettől kezdve a küzdelem gazdasági síkra terelődik. A fiatal afrikai államok előtt komoly feladat áll: fel kell számolniuk a gyarmati múlt örökségét... Az imperialis­ták a legkülönbözőbb akadá­lyokat állítják eléjük. E torlaszok eltávolítása talán nehezebb mint nyílt harc­ban legyőzni az imperializ­must”. Az afrikai népeknek nyúj­tott szovjet segítségről szólva, a cikk így folytatja: „A szovjet nép nem csi­nál titkot sikereiből, és kész azokat megosztani barátaival”. A Szovjetunió jó gazdasági kapcsolatokat tart fenn az Egyesült Arab Köztársaság­gal, Ghanávad, Guineával, Malival, Tunéziával Etiópiá­val Szudánnal Szomálival és más afrikai államokkal. Csupán az Egyesült Arab Köztársaságban kilenc objek­tum épül szovjet segítséggel Köztük egy olyan energetikai óriás, mint az asszuáni gát. mány csapatainak körleteit. A katangai repülőgépeket kül­földi zsoldosok vezetik, no­ha Csőmbe ismételten azt ál­lította, hogy a zsoldosok eltá­voztak a tartományból. Az ENSZ megkezdte a támadások kivizsgálását. Az ENSZ figyelmeztette Csombét, hogy közbelép, ha e gyilkos támadások nem érilek véget és minden rendelkezés- | re álló eszközt felhasznál a harcok meggátlására. Felszó­lította a katangai diktátort, váltsa be ígéretét, járuljon hozzá U Thant ENSZ-ügyve- zetö főtitkár kongói tervének megvalósításához. A Biztonsági Tanács pénte­ken délelőtt — magyar idő szerint 17.10 órakor — össze­ült, hogy megvitassa az U Thant ügyvezető főtitkár man­dátumával kapcsolatos kérdé­seket. Mint ismeretes, U Thant mandátuma 1963. ápri­lis 10-én lejár. A zárt ajtók mögött meg­tartott ülésen Mahmud Riad, az EAK képviselője elnökölt. A Biztonsági Tanács egy­hangúlag javasolta, hogy 1961. november 3-ig visszamenő ha­tállyal, öt évi mandátummai nevezzék iki főtitkárrá C Thant ügyvezető főtitkárt. Szánon az iskolába Kémhálózatot göngyölítettek fel Jemenben A jemeni biztonsági szer­vek 50 emberből álló kém­hálózatot göngyölítettek fel. A szervezet Szaud-Arábia. az adeni angol hatóságok és a francia , szomáliabeli fran­cia hatóságok számára gyűjtött értesüléseket. Kanada északi részét csaknem állandóan hó borítja. A zord időjárás miatt az eszkimó gyerekeket reggelenként kutyaszán viszi az iskolába Erősödik a Francia Kommunista Párt

Next

/
Oldalképek
Tartalom