Pest Megyei Hirlap, 1962. december (6. évfolyam, 281-305. szám)

1962-12-01 / 281. szám

ES A MEGYEI TAN ACS LAP JA PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJÉTEK f MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA VI. ÉVFOLYAM, 281. SZÄM ÁRA 50 FILLÉR 1962. DECEMBER 1, SZOMBAT Ifi kell használni a tanulságfokai vagy meghaladja a tervezettet. Vannak szövetkezetek ahol kisebb, de sajnos vannak olya­nok is ahol nagyobb mérték­ben csökken a jövedelem. Anélkül, hogy tagadnánk: mindegyik szövetkezetnek más az adottsága a gazdálkodás­hoz, mégis a terméscsökke­nésből^ a tervek teljesítésé­ből messzebbmenő következ­tetéseket vonhatunk le — mi több, kell levonnunk. Ott ■vették fel nagyobb sikerrel a harcot az időjárás viszontag­ságaival szemben, ahol a ve­zetőség jól használta fel a ta­gok munkaerejét, jól szervez­te a munkát. A jövedelem ott csökkent kis mértékben, ahol a vezetőség év közben is fi­gyelemmel kísérte, hogyan alakul a jövedelem, s ha vala­mely növénynél azt tapasztal­ta, hogy nem adja a várt jöve­delmet, ezt a kiesést gyor­san igyekezett pótolni. A vezetés hibái az ilyen szélsőséges időjárás körülmé­nyei között sokkal inkább ki­bukkannak, sokkal nagyobb károkkal járnak, mint ami­kor nagyjából kedvező az idő­járás. A tavasszal felszántott földbe vetett kukorica kedve­ző időjárás mellett — közepes műveléssel is — adhat egy kö­zepes termést. Az idén a ta­vasszal szántott földbe vetett kapások — még gondos mű­velés mellett is — nagyon megsínylették a szárazságot és a közepesnél kisebb ter­mést adtak. Az idén a kukori­cavetésterület 34 százalékán került mélyen szántott földbe a mag. A számítások szerint mintegy 65 000 mázsa kukori­cával termett kevesebb csu­pán a mélyszántás elmulasz­tása miatt. Alapvetp követel­mény az idejében való vetés is. Tavaly ősszel az őszi bú­zának csak mintegy felét ve­tették a termelőszövetkezetek optimális időben. A késleke­désből származó kár több mint hetvenezer mázsa gabo­na. Ha egybevetjük a késle­kedésből, vagy az alapvető agrotechnikai eljárások elmu­lasztásából származó termés- kiesés értékét, megtaláljuk azt az összeget, amennyivel csök­kent a megyében a termelő- szövetkezetek jövedelme. A munkaegység értékének csök­kenése mögött mindenütt fel­lelhető a termelőszövetkezet vezetőségének mulasztása, ha­nyagsága. Nem egy közös gazdaságban — ugyancsak a vezetés hibás szemlélete miatt — a tavalyi esztendő mulasztásai miatt csökken az idén a szövetke­zeti tagság jövedelme. Előfor­dult jó néhány szövetkezet­ben, hogy az idei esztendő terhére készítették el a mérle­get. Azért, hogy jól mutas­son a mérleg — vagyis ne le­gyen mérleghiányos a szövet­kezet — olyan bevételeket is feltüntettek, amely az idén folyt be a szövetkezet pénztá­rába, de a termelési költsé­gek is az idén jelentkeztek. Ma már a járási vezetők is el­ismerik, hogy súlyos hiba volt ily módon „megszépíteni” a tavalyi mérleget, mert az idei kedvezőtlen körülmények mi­att a tavalyi hiány nem „tűnt el”, hanem súlyos teherként nehezedik - tagság vállára. Nem egy szövetkezetben azért kell nagymértékű jövedelem- csökkenéssel számolni, mert a tervkészítésnél nem vették kellően figyelembe a szövet­kezet termelési adottságait és indokolatlanul magasra tér­Újabb szovjet-amerikai tárgyalások várhatók Mikojan három óra húsz perces tanácskozása Kennedyvel Mikojan, a Szovjetunió el­ső miniszterelnökhelyettese három óra húsz percet ta­nácskozott Kennedy elnök­kel a Fehér Házban a kubai kérdésről. A tanácskozás magyar idő szerint péntek hajnalban egy óra ötven perckor ért véget. Mikojan később tudósí­tóknak kijelentette: „az elnökkel kicseréltük né­zeteinket a két országot kölcsönösen érdeklő kér­désekről, főként Kubá­ról”. „A tárgyalások eredményeképpen meg­állapodtunk abban, hogy utasítjuk New York-i képviselőnket, folytassák a tárgyalásokat a kubai kérdés végleges megoldá­sa érdekében”. A Fehér Ház közleményt adott ki, amely hangoztatja, hogy a tárgyalások őszinte és tárgyilagos légkörben folytak le. Jól értesült források sze­rint, habár a kubai válság ki­törése ót** sikerűit bizonyos haladást elérni, még mindig számos pont vár tisztázásra. Jóllehet a megbeszélése­ket főleg Kuba kérdé­sére összpontosították, szóba került a laoszi és a leszerelési probléma is, beleértve a nukleáris kí­sérleti robbantások meg­szüntetését. A tanácskozásokon ameri­kai részről az elnöikön kívül részt vett Dean Rusk kül­ügyminiszter és Thompson, az Egyesült Államok volt moszkvai nagykövete. Szov­jet részről viszont Mikoja- non kívül jelen volt Dobri- nyin, a Szovjetunió washing­toni nagykövete, valamint Bubonov, a nagykövetség egyik képviselője. A Reuter hírügynökség megállapítja, hogy ez volt a leghosszabb ta­nácskozások egyike, ame­lyet Kennedy elnök va­laha is a szovjet kor­mány képviselőivel foly­tatott. Az amerikai hadügymi­nisztérium szóvivője csü­törtök este közleményt adott ki. Ez hangoztatja, hogy az Egyesült Államok a jövő héten visszavonja a közel­múltban a guantanamói tá­maszpontra irányított tengeré­szeti erők egy részét. Dobsa János, az MTI bon­ni tudósítója jelenti: Thomas Dehler, a bonni parlament szabaddemokrata párti alelnöke a müncheni Abendzeitungban megjelent cikkében élesen támadja Strausst és hangoztatja, hogy most már betelt a mérték, Straussnak távoznia kell. „Strauss olyan embernek bizonyult — írja Dehler —, akiből hiányzik min­den érzék a mértéktartás, az igazság és a jog iránt. Az, aki kormánybeli és parlamenti kollégái» fél­revezeti, aki állandóan sötét ügyekbe bonyolódik, aki nem csupán vérkerin­gési zavarok esetén, ha­nem állandóan börtönbe, fegyházba, sőt akasztófá­ra szeretné juttatni poli­tikai ellenfeleit, de egyes ügyészeket és bírákat is, az nem üti meg azt az erkölcsi mértéket, amely a Bundeswehr főparancs­nokának tisztéhez szüksé­ges. Strauss szétzúzta a kormányon belül is a bi­zalomteli együttműködés alapjait.” Egy volt Gesíapo-főnök írta alá az Ahlers letartóztatását elrendelő parancsot. A Die Tat című frankfurti hetilap, újabb leleplezést közöl a Spiegel-üggyel kapcsolat­ban. A lap azt írja, hogy egy volt Gesíapo-főnök vezető szerepet játszott Ahlers, Spie- gel-szerkesztő spanyolországi letartóztatásában. Azt a letartóztatási paran­csot ugyanis, amelyet Bonnból táviratilag meg­küldte^ a spanyol titkos- rendőrségnek, egy Saeve- cke nevű rendőrtiszt írta alá, aki jelenleg a „bizton­sági csoport” elnevezésű különleges bonni rendőr­különítménynél van veze­tő beosztásban. Saevecke a hitleri idők alatt a Gestapónál teljesített szol­gálatot — írja a Tat és SS fő- rohamosztag-vezetői , rangot kapott. A fegyverletételkor Saevecke a milánói Gestapó- különítmény főnöke volt. Kodály-ünnepség Párizsban A párizsi magyar intézet­ben csütörtökön ünnepi hang­verseny volt Kodály Zoltán 80. születésnapja alkalmából. Báti László, az intézet igaz­gatójának bevezető szávai után Frederic Robert francia zenetudós ismertette a nagy magyar zeneszerkő életművét, majd Antal Lívia és Bán Me­litta Kodály-szerzeményeket adtak elő. Az ünnepségen, amelyet fogadás követett, a francia zenei, irodalmi és kul­turális élet több kiváló isme­rője vett részt. ‘ Antal Lívia és Bán Melitta közreműködésével a francia rádió és televízió is több fel­vételt készített, amelyeket a Kodály-évford^á alkalmából tűz műsorra. Ti VASÁRNAP KEZDŐDIK AZ OLASZ KOMMUNISTA PÁRT X. KONGRESSZUSA Vasárnap nyílik meg Rómá­ban, a kongresszusi palotá­ban az Olasz Kommunista Párt X. országos kongresszu­sa. A kongresszuson nyolc- százhatvanhét küldött vesz részt, akiket a megyei és vá­rosi pártértekezleteken válasz­tottak meg titkos szavazással. A 1 kongresszus hat napig tart. A tanácskozáson több mint húsz külföldi KP kül­döttsége, a szocialista országok kommunista és munkáspárt­jainak küldöttségei, az angol és francia KP képviselői vesz­nek részt. Új kezdeményezés a népfrontban Minden aktivista nyerjen meg egy-két embert a mozgalom számára A miilt hónapokban néhány vidéki népfrontbizottság új célt tűzött segítőtársai elé: minden aktivista nyerjen meg egy-két embert arra, hogy be­kapcsolódjék a mozgalom te­vékenységébe, s szabad ideje egy részében hajlandó a kö­zösségért fáradozni. Az egyik kezdeményező a székesfehér­vári népfrontbizottság volt: a városban egész sor olyan fel­adat megoldásába fogtuk, amelyhez nélkülözhetetlen a lakosság széles körű támogatá­sa. Az elmúlt két hónapban például hat új akcióbizottság alakult, s nagyszabásúnak ígérkező összefogás bontako­zott ki a „virágos, szép Fehér­vár” megteremtéséért. Az ak­ció immár országos mozgalom­má! terebélyesedett. Az illetékesek arra számí­tanak, hogy a következő hóna­pokban, a nyolcadik pártkong­resszus útmutatásainak szelle­mében is, újabb tízezrekkel gyarapodik a réofrontaktivis- tá.k tábora. (MTI) Ä japánoktól is tanulunk — Halló, a mezőgazdasági kiállítás szaktanfolyama? — Igen, itt Záborszky Zsig- mondné beszél. — Tanfolyamuk iránt ér­deklődöm. — Az idén télen egyhetes szaktanfolyamokat szervez­tünk, a termelőszövetkezetek, állami gazdaságok, valamint a baromfikeltető állomások ve­zetői és dolgozói számára. Öt ilyen egyhetes tanfolyamra kerül sor harminc-harminc részvevővel. A tanfolyamon a baromfitenyésztés korszerű /módszereivel ismertetjük meg a hallgatókat, az úgynevezett japán módszerrel. — Mi a lényege a japán módszernek? — A csirkenevelés intenzi­tását növeli, ha a naposcsibé­ket nemek szerint különvá­lasztjuk. A nemek szerinti különválasztást legbiztosab­ban ezzel az úgynevezett ja­pán módszerrel végezhetjük. — Mi a következő pontja a téli szakoktatási programnak? — Január elején indul a háromhónapos mezőgazdasági szakmunkásképző iskola. Mindkét oktatási formában részt vesznek a Pest megyei termelőszövetkezetek, állami gazdaságok és keltetőállomá­sok dolgozói is. (n. i.) » 1000 torna papírból- hárommillió példány „reformtmkenyv" A Tankönyvkiadó Vállalat műszaki főosztályán kapott'tá­jékoztatás szerint, az általános isiko’ai „reformtankönyvek'’ közül az első ütemben az I. osztályos ABC és olvasókönyv, a körnvézetismeret, a szám­tan, a II. osztályos környezet- ismeret. a magyar olvasó­könyv, az énekkönyv, a szám­tan. a magyar nyelvtan, a III osztályos énekkönyv, az V. osztályos magyar irodalmi ol­vasókönyv, számtan, a magyar nyelvtan, az élővilág, vala­mint a VI. osztálvos élővilág című tankönyv készül el. Az új könyvek többségét számos színes illusztráció te­szi változatossá. Egyes köny­vekhez külön munkafüzetet is kapnak a tanulók A „reform-1 tankönyvek” első csoportjának jó része kemény kötésű lesz. Neves grafikusművészek ké­szítették az illusztrációkat. Ez a munka erősen igénybe veszi hazai nyomdakapacitá­sunkat. A feladatok zavartalan meeoldásához segítséget nyújt az NDK is. ott nyomtatiák ugyanis a VI. osztályos élővi- ág című tankönyvet. Előzetes számítások alap­ján. a felihasználandó papír­mennyiség megközelíti az 1000 tonnát. Az első ütemben be­vezetésre kerülő űi álta'ános iskolai tankönyvekből három­millió példány készül el a ter­vek szerint, a jövő év első fe­lében. (MTI) I . vezték a munkaegység érté­két. Ezekben a szövetkezetek­ben a vezetőségnek szembe kell nézni az általuk elköve­tett hibák következményeivel. Legnagyobb hiba az lenne, ha az eddigi hibákat még tetőz­nék, és az idén ugyancsak a mérleg „megszépítéséhez” fo­lyamodnának. Ezt minden kö­rülmények között el kell ke­rülni, s a felügyeletet gya­koroló szerveknek biztosíta­niuk kell, hogy a szövetkezet gazdálkodásának, anyagi hely­zetének megfelelő mérleget készítsenek a termelőszövet­kezetek. Az idei esztendő sok tanul­sággal szolgálhat a termelő­szövetkezeti vezetők és tagok számára. A tanulság azonban csak akkor válik hasznára a szövetkezetnek, ha a zárszám­adási közgyűléseken nem si­mítják el a hibákat, hanem bátran beszélnek azokról, sze­mély szerint megbírálják a hi­bák elkövetőit és egyben meg­határozzák a hibák kijavítá­sának módját is Mihók Sándor A határiban befejeződött a mezőgazdasági munka, s a szövetkezeti parasztság figyel­me már a zárszámadásra irá­nyul. A szövetkezeti gazda­ságokban meg is kezdődtek a zárszámadási előkészületek, a könyvelők tanfolyamokon vesznek részt, a leltározó bi- is napokon belül 07. láttak. Noha a ‘aSÄ&vnado közgyűlésekre csak januárban kerül sor, összegezni lehet — ha nem is pontos mutatók alapján — a szövetikezetek ez évi ered­ményeit. Amikor megkezdte az idei esztendőt szövetkezeti pa­rasztságunk, olyan derűlátó hangokat lehetett hallani: „az idei esztendő csak jobb lehet, mint a tavalyi”. Ez a hangulat abból fakadt, hogy alig akadt olyan szövetkezeti paraszt a megyében, aki nem azt vallotta volna: „nem lesz még olyan mostoha időjárás a mi életünkben, mint a ta- ■ valyi”. Az időjárás azonban rácáfolt a várakozásra. Kez­dődött a késői kitavaszodás­sal, majd ezt követte a sú­lyos fagy, majd a homokos területeken a homokverés okozott nagy károkat. A r aszály legalább olyan súlyos károkat okozott, mint ta­valy. Ha ma mégis nagyobb • eredményekről számolhatunk be, mint egy esztendővel ez­előtt, ezt kizárólag a szövet­kezeti parasztság eredménye­sebb munkájának köszönhet­jük. Igaz, több gép állt idén a szövetkezeti parasztság ren­delkezésére, az állam is ha­tékonyabban segítette a szö­vetkezeteket, de ezek mit sem vonnak le abból a tény­ből, hogy a szövetkezeti gazdák többsége jobban, na­gyobb akarással dolgozott, mint az előző esztendőben. Szinte a történelem lapjaira kívánkozik az a hősi helytál­lás, amelyet jó néhány ter­melőszövetkezet tagsága ta­núsított az elemi csapások idején. Dicséret illeti a szövetkezeti gazdákat, s nem rajtuk mú­lott, hogy hősies munkájuk ellenére is — a szövetkezetek többségében — a tervezeti munkaegység értékének csök­kenésére kell számítani. Nyíl­tan meg kell ezt mondani, s a szövetkezeti parasztok több­sége — látva az év közben adódó nehézségeket — számí­tott is bizonyos jövedelem- csökkenésre. És amikor erről beszélünk, úgy érezzük, nem kell mentegetőznünk. Az idő­járással kellene ugyanis per- beszállnunk, az pedig ered­ménytelen „vita” lenne. Az aki valaha gazdálkodott, tud­ja, hogy a mezőgazdasági ter­melést az időjárás mindig be­folyásolta és befolyásolni is fogja. A gépesítés, az öntözés, a fejlett agrotechnika alkal­mazása csak csökkentheti az időjárás okozta károkat, de kiküszöbölni egészen nem tudja. Azt azonban nyugodtan állíthatjuk, hogy az egyéni gazdálkodás körülményei kö­zött ilyen időjárás a gazdák ezreit tette volna tönkre. Az egyéni gazdaságok kevesebb sikerrel harcolhattak volna a mostoha időjárás ellen, mint a szövetkezetek. Amikor jövedelemcsökkenés­ről beszélünk, ez r ->m mind­egyik szövetkezetre érvényes. Negyvenöt-ötven közös gazda­ságban az időjárás okozta ne­hézségek ellenére is teljesí­tették a bevételi tervet és a munkaegység értéke eléri, „Betelt a mérték“ A bonni parlament alelnökének cikke Straussról

Next

/
Oldalképek
Tartalom