Pest Megyei Hirlap, 1962. október (6. évfolyam, 230-255. szám)

1962-10-02 / 230. szám

1963. OKTOBER 2, KEDD rr.a> UtCYEt sMMap Dobi István elvtárs beszéde (Folytatás az 1. oldalról) védelmük átlaga a háztáji gazdaságokat beszámítva, nem is olyan sdk idő múlva elérje az ipar legjobban megbecsült széles tömegek érdekei, törek­vései, céljai iránt közönyös­nek mutatkoztak, sokan ezek közül nem is éppen a maguk akaratából. A népfront külö­szabadságát, békéjét az ame­rikai, angol, francia, belga gaz­dasági szervezetek — amelyek mögött könnyű megfigyelni a különböző imperialista kormá­Csikósok a szelei utcán. A gyűlés színhelye előtt rövidre kapják a gyeplőt a legények szakmunkásai nak kereseti színvonalát. Dobi elv társ beszélt az öt­éves terv célkitűzéseiről, maijd így folytatta ünnepi be­szédét: — A Magyar Szocialista Munkáspárt közeledő kong­resszusára kiadott irányelvek foglalatát adják a szocia­lista építésben eddig el- . ért eredményeknek és megjelölik következő fel­adatainkat. Megállapítja, hogy erőinket falun most tnár a termelőszö­vetkezetek korszerű, nagyüze­mi gazdálkodásának fejleszté­sére, a szövetkezeti parasztság szocialista nevelésére, a ko­rábban sokféle érdekcsoportra széttagolt, de most már a szö­vetkezetekben összekerült és azonos érdekű parasztság összekovácsolására kell össz­pontosítanunk — mondotta Dobi elvtárs, majd így foly­tatta: — Mindannyian tapasztal­hattok, hogy az új életben fokozatosan. elhalványulnak azí>k a régi viták, még a ha­ragok és ellenségeskedések is, amelyek egykor a falusi életet rontották, keserítették. Ahol megvan a munka szeretete, a szorgalom és a szocializmus iránti hűség jó szándéka, ott a mi új rendünk minden em­bernek érdeme szerint való boldogulást kínál. Biztat« belső fejlődésünk — A kongresszusi irányel­vek részletesen foglalkoznak gazdasági és építőmunkánk feladataival — folytatta Dobi elvtárs. — A második ötéves terv egész dolgozó népűnktől komoly erőfeszítéseiket köve­tel, de a végzett munka ered­ményei már menet közben je­lentkeznek és azoknak mind­annyian hasznát látjuk. Az egész néppel és az egész nép­nek építkezünk, értelme van minden erő­feszítésnek, az áldozatok­nak is. — Belső fejlődésünk, a tár­sadalom valamennyi osztályát és rétegét felölelő szocialista nemzeti egység felé halad, ál­lamunk a szocialista demok­ratizmus mind szélesebb ki­bontakoztatása, a tömegeknek, a dolgok intézésében való köz­vetlen és közvetett, és nem formális, hanem tényleges részvétele útján az egyetemes népi állam irányába fejlődik. A párt az utóbbi években az élet minden területén megmutatkozó eredmé­nyeivel, politikai, gazdasá­gi és társadalmi fejlődé­sünk sikereivel bizonyítot­ta be, hogy méltó a nép bizalmára, s ennek a bizalomnak a jelei­vel lépten-nyomon találko­zunk. A párt vezetésével, a Hazafias Népfront-mozgalmon keresztül azok a rétegek is bekapcsolódtak a közéletbe és a szocialista építkezés nagy­szerű munkájába, amelyek né­hány évvel ezelőtt még ilyen vagy amolyan okot miatt fél­rehúzódtak, a közügyek és a nösen az idősebb értelmiségiek felvilágosításában ért ei szép eredményeket. A mi szocialista világunk­ban minden jószándékú, jóakaraiú embernek helye van, s meg kell találnia nyugodt életlehetőségét, társadalmi megbecsülését. Ez a párt politikája és ennek mindenütt érvényesülnie kell. Dobi István elvtárs ezután arról beszélt, hogyan értékelik külföldön népköztársaságunk eredményeit Az Egyesült Ál­lamok hivatalos politikája ba­rátságtalan irántunk, napi­rendre tűzetik az úgynevezett „magyar kérdést”, de már csak nagy kínnal-bajtjal tudják biztosítani az ENSZ-ben az ehhez szükséges szavazatokat. Nincs takargatni valónk — Nincs nekünk semmi ta­kargatni valónk, szégyenkezni valónk pedig kevésbé. A néppel együtt a népért politizálunk, egészen bizo­nyos, hogy jó úton já­runk. És akik eljönnek hozzánk, ha van szemük a látásra, valami érzésük a valóság megértésé­re, legyenek újságírók, vagy más foglalkozású, kényte­len írni és mondani, hogy Ma­gyarországon nyugodt építés, hasznos munka, zavartalan élet folyik. Az utóbbi években a világ térképen végbement nagyará­nyú változásokról beszélt vé­gül Dobi elvtárs. A fejlődés tarthatatlanná tette a gyarmati rendszert, de a felszabadult országok nyok pártfogását és irányító szerepét, —, veszélyeztetik. A nyugat-berlini helyzetről, a német kérdésről szólva elmon­dotta: Németország a maga hódító és hatalomvágyával a mi életünkben kétszer lobban- totta lángra a világháború tü- zét és sokasodnak a jelek, amelyből arra lehet következ­tetni, hogy a bonni kormány ugyanerre törekszik. A világhelyzet azonban ma más, mint 1914-ben, vagy 1939-ben volt. Más azért, mert a Szovjetunió és a Varsói Szerződés államai a maguk összefogott hatalmas katonai erejével őrzik a békét és Európa biztonságát. — Ha egyszer a német kér­dést sikerül megtisztítani a hidegháború elemeitől — és énnek előbb-utóbb be kell kö­vetkeznie —, sor fog kerülni a Német Demokratikus Köztár­saság teljes jogainak nyugati elismerésére, s mind a két né­met állam részvételével meg­lehet kötni a német békeszer­ződést. Dobi István a következő gondolatokkal zárta be nagy figyelemmel kísért beszédét: — A magunk portáján le­gyünk fáradhatatlanok a ter­melő munkában és a szocializ­mus építésében, erősek a szo­cializmushoz való hűségben és a nemzeti egységben, s tapasz­talni fogjuk, hogy hazánk to­vábbi felvirágzása; országunk és népünk gyarapodása, ma­gunk és gyermekeink szép jö­vője érdekében ez a jó poli­tika. Vidám, vérpezsdítő csárdás a színpadon. Képünk a tápió- szelei kuitúrcsoport szüreti játékának egy részletét idézi (Gábor Viktor felv.) „A néppel tűzön-vízen át Gazdag, változatos műsor Vácott és Cegléden a fegyveres erők napján // Szombat este a honvéd helyőrségi klub családias programjával kezdődött a fegyveres erők ünneplése. A klub vezetősége vidám társas vacsorán látta vendégül a já­rási, városi pártbizottságok és a városi, valamint a járási ta­nács vezetőit Megjelent a va­csorán Házi Árpád elvtárs, a megyei pártbizottság osztály- vezetője, részt vettek a találko­zón a fegyveres alakulatok képviselői. A baráti vacsora után fővárosi művészek sze­replése, majd tánc tette szí­nessé a vidám találkozót. Vasárnap délelőtt tíz óra­kor népgyűlésen köszöntötte a város lakossága a fegyveres erők napját. A Szabadság té­ren a nagygyűlés elnökségé­ben helyet foglalt Ugray Fe­renc altábornagy, Reményi Gyula vezérőrnagy, a hazánk­ban ideiglenesen állomásozó szovjet alakulatok és a nép­hadsereg képviselői. Mészáros István, a Hazafias Népfront városi bizottsága ne­vében üdvözölte a fegyveres erők minden tagját, honvéde­ket, tiszteseket és tiszteket, né­pünk békéjének, alkotó mun­kájának védelmezőit. Ezután Reményi Gyula ve­zérőrnagy lépett a mikrofon elé. Beszédében részletesen szólott a hadsereg feladatairól, a nép és hadserege összefor- rot faágáról. A nagygyűlés befejezéséül Mészáros István, a Hazafias Népfront városi bizottságának elnöke a város dolgozóinak akaratát tolmácsolta: Cegléd népe békét akar, és minden erejével harcol azok ellen, akik ezt a békét veszélyezte­tik. Küzd azért, hogy a tudo­mány eszközeit ne a háborús pusztításra, hanem egy boldo­gabb jövő építésére használ­ják. Délután a város honvédala­kulatai vendégül láttak két­száz műszaki egyetemi hallga­tót, akik számára technikai bemutatót és járőrversenyt rendeztek. Este a laktanya művelődési házában a hon­védség és a Műszaki Egyetem kultűrcsoportjai ünnepi mű­sort adtak. ■k Sokoldalú, színes sport- és kulturális program köszöntöt­Rcményi Gyula vezérőrnagy ünnepi beszédét mondja te Vácott szeptember 29-ét, a fegyveres erők napját. A helyi honvédalakulat­nál Kovács őrnagy elvtárs ol­vasta fel a honvédelmi mi­niszter, a belügyminiszter és a munkásőrség országos pa­rancsnokának együttes napi­parancsát. Szombat délelőtt és délután atlétikai versenyt rendeztek a Váci Vasas Kosdi úti sportte­lepén. Este a fegyveres erők helyi klubjának nagytermében a helyőrség parancsnoksága ünnepséget rendezett. Megje­lentek itt a város politikai és gazdasági vezetői, a tömeg­szervezetek képviselői, a fegy­veres erők tisztjei és tiszthe­lyettesei. Itt B. Kiss Imre őr­nagy volt az ünnepi szónok. A kultúrosoportok műsora után vacsora, majd tánc zár­ta az eseménysorozatot. Vasárnap langyos meleg jár­ta át a Konstantin teret, ahol neves első-, másod- és har­madosztályú versenyzők star­toltak a háztömb körüli ver­senyen. Egyidejűleg a szigeti sporttelepen zajlott le a helyi fegyveres alakulatok csapatai­nak röplabdamérkőzése. Délután szép számú közön­ség utazott át kompon a Po­kol-szigetre,, ahol cselgáncs, torna, MHS-motoros akroba­ták bemutatója, labdarúgó­mérkőzés és katonai bemuta­tók szerepeltek a műsorban. Korszerűsítik a Nyugati pályaudvar érkezési oldalát A Nyugati pályaudvar Váci út felőli részén — ahová a nagymarosig és váci szerelvé­nyek futnak be —, néhány he­te lázas ütemű munka folyik. Bontják az útkövezetet, a kő­kerítést. törik a járda aszfalt­ját. Az amúgyis forgalmas ér­kezési oldal előterében teher­kocsik sora hozza az épitésd anyagokat és viszi a bontási hulladékot. A MÁV Magasépítési Fő­nökség Nyugati Építésvezető­ségének dolgozói gyors ütem­ben végzik munkájukat, hogy , október végére — még a párt- í kongresszus kezdete előtt —, ! befejezzék' az érkezési oldal ! korszerűsítését. : Uj kerítést és utat építenek. jBabócsay János nyugalmazott : váci pedagógus javaslata alap- jján jegypénztárakkal bővül a j pályaudvarnak ez a része. A ; kormányzati váróterem előtt í szép főgadóteret létesítenek, I díszkúttal, szoborral. A tér ; világítását fénycsövekkel és • stadion típusú fényszórókkal j oldjáik meg. i Elítélték a munkaruha­darust" • Sinkó István kartali lakos : eladta a munkaruhát, amelyet j alkalmaztatásakor a 31. szá- : mű Építőipari Vállalattól ka- ; pott. Hasonlóan járt e) a Bu- í dapesti Helyiérdekű Vasútnál, • valamint a Csatorna- és Víz- ; vezetéképítő Vállalatnál is. E • vállalatokon kívül dolgozótár­• sait is megkárosította. Három • munkásszálláson hamis kuics­• csai kinyitotta 17 dolgozótár­ssá szekrényét, s onnan küiön- ! féle ruhaneműeket, használa- : ti tárgyakat vitt el. A Köz- í ponti Kerületi Bíróság kétévi I és hathónapi szabadságvesz- í tésre ítélte Sinkó Istvánt, és | kötelezte a társadalmi tulaj- ! donban okozott kár megtérí- ; sere. (MTI) ..XXXXXXXXXXXXXX'.XXXXXXVvXXX-vXXXVXV'NXXNV V" ajándékokat fognak, ki-ki a \ legkedvesebbet, a legjelké- < pesebbet. amelyhez felesle- \ ges a szó; mert önmagáért \ beszél. Alig várják az aján- 1 dékozó szívek, hogy véget ér- i jen az ünnepség egyik köz- beeső látványos aktusa, a! zászlóf elvonás, amely ugyan-: azt jelképezi, mint az egész í nagygyűlés: a nép és vezetői- ; nek egybefarrottságát. Ki tudta volna meghatott- \ ság nélkül ■végignézni ezt? Kjnek nem nyitott volnaj tapsra a keze, amikor pél-; dául a kis tápiőszelei óvó- j dás 1 Gulyás Ferikét láthatta 1 virágcsokorral kezeiben az j emelvényen'! S ugyanígy í szívből fakadt a taps. ami- \ kor az egykori vöröslcatona: bajtárs. Takács Gyula nép- j művész adta át müvét, a í „Pipázó paraszt” tanulmány- j fejet ábrázoló festményt Dobi \ elvtársnak. * Nem Csoda, még csak nem', is szokatlan dolog, hogy a környék lakóinak vendégei j kíváncsiak voltak a Táptó; mentiek életére. Együtt tap- soltók, kacagták végig a hely- í beli műkedvelők színpompás \ műsorát, a szüreti dalos tánc- • játékot, s amíg a nap a látó-; határ felett világított, nemi is távozott el Tápiószeléről j senki... (n. i.) < is játszó rezesbanda, majd a gyalogosok. Hányon lehetnek itt? A vé­lemények nagyjából meg­egyeznek: mintegy tizenkét­ezer ember tiszteli meg ma Tápiószelén a nagygyűlést. Ahogy a téren, az emberek fejei felett tova suhan a szem, úttörő-egyenruhákon, divatos zakókon, fejkendőkön és őszü­lő fürtöket rejtő kalapokon szárnyal. Képviselve van itt minden korosztály. És ekkor a bejárat felől lel­kes ováció hullámzik végig az embertömegen, megjelenik akit vártak, tapsol. éljenez mindenki. Úttörők és mun­kásőrök sorfala között de­rűs mosolyú férfi igyek­szik integetve kísérete élén az emelvény felé. Még javá­ban tart a taps. harsányan zúg a hagyományos vivőt, amikor államelnökünk a mikrofon elé áll beszélni. S amikor elhangzott az öt­venöt perces beszéd, a cifra transzparensek mögül asz- szonyok, lányok, férfiak, gye­rekek tódulnak az emelvény felé. Kezükben, ölükben tanács, a KISZ, a Hazafias Népfront és más társadalmi szervek képviselői érkeztek meg a faluba, hogy ők is teszt vehessenek a környék ünne­pén. Itt látjuk Horváth And­rás elvtársat, a megyei párt- bizottság első titkárát, Keleti Ferenc megyei tanácselnököt. Ekkor már százak sétáltak a főutcán, akik közül sokan sze­mélyes ismerősükként fogad­ták, köszöntötték a megye ve­zetőit. Közben az ismerősök gyakran kérdezgették egymás­tól: „megjött már Dobi elv- társ?” Hirfeíen megélénkül a tö­meg, s ha nem látnánk is a fekete kocsit, kitalálhatnánk az izgalomból is: megérkezett! Most már a ráérősebbe'c is szaporázzák a lépést, irány: a sportpálya. Elöl a pánilikás, nótás, hagyományos menet, a népviseletes lányok szemkáp­ráztató csokra, a szilaj csi­kósok, a kék mentés, vörös sapkás 1848-as huszárok, utá­nuk a motorkerékpárosok, őket követik a szomszédos fal­vak lakóit szállító vontatók pótkocsival, egy menet közben Akik vasárnap korábban ébredtek Tápiószelén, aggódva kémlelték az eget. A reggeli órákban még borús volt az égbolt, néhány csepp eső is esett, és tartani lehetett at­tól, hogy az időjárás elrontja majd a népünnepélyt. Külö­nösen a község és a nagyhalai járás vezetői izgultak a felhők miatt. A pattogó zeneszóval ébresz­tett község azonban vidáman készülődött a délelőtti nagy­gyűlésre, amelynek előadójául Dobi Istvánt, az Elnöki Ta­nács elnökét, nemzetközi De- : nin-békedíjast kérték fel. A „Tápió menti napok” hagyomá- : nyai szerint a népi öltözeteket i vasalták, próbálgatták sokan, ; a lányok pántlikákat, a legé- ■ nyék nyergeket készítettek elő. Tíz óra felé már a felhők \ is szakadozni kezdtek, és elő- ; tűnt mögülük a szeptember \ végi hagulatban mosolygó nap. : Amikor pörge kalapos, csi- \ kos ruhás tápiőszelei legények ; a lovaikat próbálták, kék, \ szürke, drapp és fekete gépko- l esik karavánja robogott a : községi kultúrház elé. A me- í gyei pártbizottság, a megyei ^zCnpompdó vciódrncip

Next

/
Oldalképek
Tartalom