Pest Megyei Hirlap, 1962. október (6. évfolyam, 230-255. szám)

1962-10-02 / 230. szám

2 1962. OKTOBER 2, KEDD "%Kírlan A magyar külpolitikát a békés egymás mellett élés elve vezérli Péter János beszéde az ENSZ-közgyűlés általános vitájában Az ENSZ-közgyűlés általa­„Észak-dél-vés Isácp" Mississippi államban Kennedy beszéde — Diákroham a szövetségi rendőrség ellen — Tovább tartanak a zavargások Oxfordban nos vitájában hétfőn beszédet mondott Péter János külügy­miniszter, a magyar ENSZ- delegáció vezetője. — Sajnálatos — mondotta többek között a magyar kül­ügyminiszter —, hogy a békés egymás mellett élés épp most forog újra kockán, amikor egyébként reális lehetőségek mulat koznak a világháború veszélyének gyökeres kiküszö­bölésére. — Ahhoz, hogy az óriási mikieári.siegyver-készletek és szembenálló csoportok szerve­zésén alapuló egymás mellett élés jelenlegi viszonyai meg­változzanak, minden oldalról töreked­ni kell bizonyos fokú köl­csönös bizalom és felelős­ségérzet kialakítására. Eb­ben a tekintetben a sza­vak nem sokat érnek, a tettek viszont önmagukért beszélnek. Itt úgynevezett kényes kérdés­hez érkezem. A magyar—ame­rikai kapcsolatokra vonatkozó igen konkrét és közvetlen ta­pasztalatok alapján jól tudom, hogyan tudnak az Egyesült Államok hivatalos szervei, legalább is látszólag, legyőz­hetetlen nehézségeket támasz­tani a minimális kölcsönös bi­zalmon alapuló normális kap­csolatok útjába. A magyar külügyminiszter hangsúlyozta, hogy tájékoztat­ja a közgyűlést bizonyos ku­lisszák mögötti fejlemények­ről, majd így folytatta: — Biz év szeptember 13-án az amerikai külügyminiszté­rium egyik államtitkára a képviselőház külügyi bizottsá­gának európai albizottsága előtt jelentést tett az Egyesült Államok kelet-európai politi­kájáról. Nem kívánom részle­tezni ennek a jelentésnek a fő vonalát, amely pedig - vüá- ! gosan mutatja, hogy az ameri- | kai politika irányítói milyen módon szeretnék a szocialista | országokkal fennálló kapcso- í lataikat felhasználni ezeknek az államoknak a rendszere és törvényes rendje ellen, bár tanulságos volna a jelentésnek ezeket a vonatkozásait is ele­mezni. Most csupán egy mon­datot idézek belőle: „Bár Len­gyelországgal va,ló kapcsola­tainkban értünk el haladást, eddig csak minimális érintke­zésre kényszerítettek bennün­ket olyan országokban, mint Csehszlovákia, míg Magyaror­szágon a kormánnyal, vagy a kormányon át váló kapcsolat- tartás hatékony tervének ki­alakítását hátráltat ja az EN SZ- ben tárgyalt magyar kérdés, amely miatt viszonyunk zsák­utcába került". Ennek a nyilatkozatnak az alapján joggal hihetnők, hogy az Egyesült Államok hathatósan fejleszteni ki- vánja kapcsolatait a magyar kormánnyal. Az elmúlt hó­napokban valóban volt is némi fejlődés ezen a téren. Ennek a nyilatkozatnak az alapján azt is hihetnők. hogy az Egyesült Államok zsák­utcában érzi magát, amely­ből szeretne kitörni. De aki tudja, hogy az Egyesült Ál­lamok miként javasolta is­mét napirendre az úgyne­vezett magyar kérdést. az látja, hogy ez circulus vi- tiosus. — Köztudomású, hogy meghívásomra az ENSZ főtitkára mindkét fél szániára megfelelő idő­pontban Magyarországra szándékozik utazni. Ki kell jelentenem, hogy a főtitkár egészen világosan leszögezte elvi álláspontját és sohasem szabott felté­telt tervezett látogatásához. Az ő javaslatára megegyez­tünk, hogy a látogatásra nem kerül sor a jelenlegi ülésszak előtt, hanem vala­mikor később, kölcsönösen el­fogadható időpontban. Ez­után azonban amerikai for­rásokból hír érkezett hoz­zánk arról, hogy a főtit­kár zsúfolt programja el­lenére is eljönne Magyar- országra a mostani közgyűlés előtt, ha mi hajlandók len­nénk az Egyesült Államok bizonyos követeléseit teljesí­teni. Mi azonban az ENSZ ügyvezető főtitkárát hívtuk meg és ehhez a meghívás­hoz harmadik félnek semmi köze sincs. Ami az Egyesült Államokat ihleti, világosan megmondottuk és most ismét megmondjuk, hogy hajlandók vagyunk neki segíteni a hi­vatalos kapcsolatunkban fennálló zsákutcából való kikerülésben — hogy az ő szavaikkal éljek —, de valamiféle < nyomás alatt és jogtalan feltételek alapján nincs lehetőség a tárgyalásra. Mi igazán ráérünk. Az idő nekünk dolgozik. Ennek a kétszínű politiká­nak a szomorú és sajnálatos tapasztalatai, amelyek az ál­lamközi kapcsolatok bizonyos vonalán is észlelhetők, rávilá­gítanak egy általánosabb és sokkal jelentősebb problémá­ra: a különböző társadalmi rendszerekben élő és különbö­ző történelmi háttérrel ren­delkező nemzetek békés egy­más mellett élése alapelvei ki­alakításának szükségességére. A bizalom légkörének megte­remtése érdekében ki kell kü­szöbölni mindenféle 'kettős já­tékot és érvényre kell juttat­ni az együttélés elveinek kö­vetkezetes megtartását. Péter János ezután hangoz­tatta, hogy a nyugati hatalmak 'készsége a békés egymás mel­lett élésre meggyőzőbb len­ne, ha ők maguk ésszerű ja­vaslatokat tennének a vitás problémák megoldására, akár saját kezdeményezésükből, akár válaszul a más kormá­nyok által tett javaslatokra. — A magyar delegáció sze­retné remélni — folytatta —, hogy a Szovjetuniónak a jelen­legi ülésszakon beterjesz­tett kezdeményezései új és termékeny lehetőségeket teremtenek az általános és teljes leszerelésről újra­kezdődő tárgyalásokhoz. Szalal ezredes, a Jemeni Arab Köztársaság forradalmi parancsnokságának elnöke táviratot intézett az Arab Liga főtitkárságához, amely­ben közli, hogy az új jeme­ni kormány tiszteletben tart­ja az Arab Liga alapokmá­nyát, az ENSZ chartáját és a bandungi értekezlet hatá­rozatait. Szalal ezredes vasárnap táv­iratilag utasította a Kairóban tartózkodó Aini külügyminisz­tert, hogy azonnal utazzék New Yorkba és vegye át a jemeni ENSZ-küldöttség vezetését. A jemeni kormány döntése értel­mében egyesítik a fegyveres erő­ket és az újonnan felállí­tott nemzeti gárdát beol­vasztják a hadseregbe. Az egységes haderők főpa­rancsnokául Ahmed El Tahibi tábornokot nevezték ki. Talál Omir, lbn Szaud ki­rály Beirutban tartózkodó fi­véré. az emigrációban élő „szabad szaud-arábiaiak” ve­zetője a Középkeleti Hírügy­nökség tudósítójának kijelen­tette. hogy Szaud-Arábiában „igen fontos fejlemények” vár­hatók. A herceg támogatásáról biztosította a Jemeni Köztár­saság vezetőit és annak az óhajának adott kifejezést, hogy az Arab-félszigeten az események olyan irányt vegye­nek, mint Jemenben. Hangoz­tatta, hogy Szaud-Arábiában sürgősen gyökeres változások­ra van szükség. A Libanonban üdülő politikus, aki különben hosszabb idő óta az Egyesült Miután sok delegáció üdvözöl­te a nyolc semleges hatalom javaslatait az összes nukleáris fegyverkísérlet beszüntetésére, remény lehet arra, hogy a meggyőző érvek hatására a nyugati hatalmak elfogadják azokat a sürgető megegyezés alapjául. Az ENSZ működésének ja­vulása bizonyos mértékig ab­ban is mutatkozik, ahogyan a Magyarország elleni hideghá­borús támadás kísérletét fo­gadták a közgyűlésen. A köz­gyűlés összetételén kívül a javulás fő forrása bizonyára abban rejlik, hogy a Magyar- ország életéről szóló hírek el­lensúlyozzák az ellenünk ki­talált korábbi rágalmakat. — Jelenleg a Magyar Szo­cialista Munkáspárt új kong­resszusára készül. A kongresz- szus összefoglalja majd az eddig elért eredményeket, és az egész néppel megtanács­kozza a további fejlődés ter­veit. így tehát az eddiginél is jobb hírek érkeznek majd a magyarországi tényleges hely­zetről; A nemzetközi politikát il­letően a kongresszus előkészí­tésének irányelvei kimondjál^: a magyar külpolitikát a bé­kés egymás mellett élés elve vezérli. Még bensőségesebb vi­szonyra törekszünk azokkal az országokkal, melyekkel kap­csolataink barátiak; barátivá akarjuk fejleszteni kapcsola­tainkat azokkal az országok­kal, amelyekkel viszonyunk normális és korrekt, amelyek­kel pedig nem kielégítő vagy rossz a viszonyunk, normális kapcsolatokra törekszünk. Ezeknek a konstruktív kül­politikai céloknak a meg­valósításában a közgyűlés mostani ülésszaka sokat segíthet delegációnknak — mondta Péter János, aki befejezésül üdvözölte a köz­gyűlés elnökét megválasztása alkalmából, és azt a reményét fejezte ki, hogy az elnök mű­ködése hozzájárul majd a nemzetközi kapcsolatok meg­erősödéséhez. Arab Köztársaság vendégsze­retetét élvezi, nyilatkozata vé­gén kijelentette: „Gyakran hangoztattuk, hogy a szaud- arábiai helyzet következtében bármely pillanatban kitörhet Szaud király alatt a tűzhányó. A király jobban tenné, ha sa­ját védelméről gondoskodna ahelyett, hogy csapatokot akar küldeni reakciós barátai meg­segítésére”. Az AFP jelentése szerint a szanaai rádió ismertette azo­kat az újabb intézkedéseket, amelyek a jemeni helyzet kon­szolidálását célozzák. Eszerint a köztársasági tanács teljha­talmat adott Szalal tábornok­nak a közélet teljes átszerve­zésére és egy „demokratikus rendszer vezetésére”. A minisztertanács vasárnap ülést tartott, és több kineve­zésről döntött. Ezenkívül több határozatot hoztak a közeliá- tás és a gazdasági élet meg­javítására. Az AP tájékoztatása szerint Adenben nyilatkozott Moha­med Szaid Kubati, Jemen be­vándorlásügyi minisztere. Nyi­latkozatában megvilágította a jemeni köztársasági kormány céljait. Hangsúlyozta, hogy együttműködést kívánnak te­remteni az Egyesült Arab Köz­társasággal. Az ország életének kiala­kításában az Egyesült Arab Köztársaság beren­dezkedését veszik például, alkalmazva a helyi vi­szonyokra. Kubati nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a megdön­Vasárnap este súlyos zavar­gásokra került sor Mississippi állam Oxford nevű városkájá­nak egyeteménél, ahova az Egyesült Államok Szövetségi Bíróságának döntése ellenére mindeddig nem vették fel Ja­mes Meredith 29 éves négert, az amerikai légierő veteránját. Kennedy elnök este 10 per­ces beszédben fordult az or­szághoz. Az elnök beszédét a rádió és a televízió közvetítet­te. Kennedy kijelentette, hogy mint elnöknek kötelessé­ge az alkotmány értelmé­ben cselekednie és ér­vényt kell szereznie a bí­róság döntésének, bármi­lyen eszközre lesz szük­sége ennek érdekében. Kijelentette, mélységesen saj­nálja, hogy a Meredith-ügy- ben a szövetségi hatóságok ak­ciójára volt szükség, azonban minden más lehetőség kime­rült. Beszéde végén az elnök közvetlenül az Oxford város­beli Oie Miss egyetem diák­jaihoz fordult, s felhívta őket, mutassák meg. hogy hazafiak és a faji integráció hívei. A világ és az ország szeme raj­tuk van — fejezte be beszédét az elnök. Az egyetem diákjai azonban egyáltalán nem respektálták az elnöki felszólítást. Amikor értesültek arról, hogy vasár­nap a szövetségi rendőrség több száz rohamegyenruhába öltözött tagjának védelme alatt James Meredith belépett az egyetem területére, mintegy 2500 diák gyűlt össze. Az egye­tem vezetői az ünnepre hivat­kozva megtagadták, hogy fel­vegyék a néger diákot, ugyan­akkor azonban beleegyeztek abba, hogy szállást adjanak számára az egyetemi területén a kollégiumban. A diákok közben — pon­tosan akkor, amikor Ken­nedy beszélni kezdett — megtámadták a szövetségi rendőrség egységeit. Kétszer indultak rohamra a faji elkülönítés hívei — a má­sodik támadást Edvin Walker tött királyság hívei megpró­bálják visszaszerezni hatalmu­kat, és trónra ültetni Hasszán herceget. Hangsúlyozta azon­ban, hogy ez a tervük nem log sikerülni, és „Hasszánra ha­lál vár”, ha Jemen földjére teszi a lábát. Végül kifejezte reményét, hogy Aden kiszakad az angol uralom alól, és egyesül Je­mennel. A felkelő erők kétség­telenül el fognak jutni Aden- be is — mondotta. Az ammani rádió arról ad hírt, hogy a trónkövetelő Hasszán herceg Szaud-Ará­biából megérkezett Jemenbe. A rádió értesülését a jemeni követség közlésére alapozza. A követség a köztársasági kor­mány ellen foglalt állást. A közlés szerint Hasszán Jemenben már katonai parancsnokságot is alakí­tott, és csapataival meg­indult a főváros ellen. Az őt támogató törzsek ki­rállyá választották. A hírt semmilyen más for­rásból nem erősítették meg. A Himalája egyik völgyében földcsuszamlás vágta el több mint 2500 indiai és tibeti mun­kás útját. Repülőgépről pró­báltak élelmiszert és gyógy­szert ledobni a völgyben rekedt tábornok vezette, akinek fa­siszta röpiratok terjesztése miatt kellett távoznia az ame­rikai hadseregből, s azóta a szélsőjobboldali erők egyik vezetőjévé vált. A tüntetést alaposan megszervezték: egyes hírügynökségi jelentések ar­ról számolnak be, hogy a tá­madó tömeget „Walkie-Tal­kie’’ hordozható rádióadó-vevő állomásokkal Irányították. A rendőrök könnygázbombák­kal védekeztek, azonban több diák erre is számított és gáz­álarcot öltött. Az egyetem hamarosan csatatérré változott, amely fölött könnygázfelhők go­molyogtak. A mintegy ezer főnyi roha­mozó tömeget végül sikerült visszaszorítani. A tömegből több lövést adtak le, s ezek­nek két halálos és több sebe­sült áldozata volt. Életét vesz­tette Paul Guihard, az AFP francia hírügynökség és a lon­doni Daily Sketch tudósítója, akinek hátába lőttek, vala­mint "Ray Gunter, egy 23 éves oxfordi lakos. Megerősítettem hírek szerint egy diáklányt is lelőttek és egy egyetemi tanár szívroham áldozata lett. A he­lyi kórházban több sebesültet ápolnak,' köztük négy szövet­ségi rendőrt. Megsebesült az AP amerikai hírügynökség egyik tudósítója is. A harc hevességére jellemző, hogy a diákok egy ízben buldózerre kapaszkodva próbáltak áttörni a rendőrláncon. A közvélemény nyomására magát erélyes fellépésre el­szánt washingtoni kormány­zat mindenképpen ered­ményt akar elérni. Ross Bar­nett, Mississippi állam kor­mányzója, aki mindeddig megakadályozta Meredith fel­vételét az eddig kizárólag fehérek számára fenntartott Oie Miss egyetemre, vasárnap este nyilatkozatot adott ki. A Lapzártakor érkezett: James Meredith 29 éves amerikai állampolgár hétfő reggel óta a Mississippi állam­beli Oxford városka egyetemé­nek beiratkozott hallgatója. Az egyetemre, annak 114 éves fennállása óta első ízben irat­kozhatott be néger diák. Hétfő reggelre ugyanis a ka­tonaságnak és a szövetségi rendőrségnek az egyetem te­rületén sikerült helyreállítani a rendet és ekkor Meredith szövetségi rendőrök kíséreté­ben éjszakai szállásáról az egyetemi hivatal épületébe mehetett, hogy beiratkozzék. Az egyetem épülete és kör­nyéke ekkor már csatatérhez hasonlított; bezúzott ablakok, hét ki­égett gépkocsi, szétszórt könnygáz-gránátok, kövek és téglák tanúskodtak a sok órás küzdelemről, amely az egyetem terüle­tén dúlt. A jelek arra mutatnak, hogy Meredith beiratkozásával a zavargások még nem értek véget. A déli fajgyűlölők nem hajlandók belenyugodni vere­ségükbe. Amikor a néger diák a tanteremben megjelent, töb­ben kiáltozni kezdtek: „Né­ger. menj haza!“ Tekintettel arra, hogy Me- redith-et fenyegetésekkel hal­mozták el, az amerikai igaz- ságügyminisztériurn úgy dön­embereknek, a rossz időjárási viszonyok azonban gátolják az utánpótlást és a mentést. Kö­rülbelül ötvenen már életüket vesztették. kormányzó ebben kijelenti: „Tudom, hogy teljesen körül vagyunk véve fegyveres erőkkel és ellenfeleink fizi­kai fölényben vannak. Tu­dom. hogy elveink igazak maródnak — mondotta a faj­védő kormányzó —, de min­denképpen meg kell őriz­nünk a békét és el kell ke­rülnünk a. vérontást”. Megfi­gyelők úgy értékelik a nyi­latkozatot, hogy a kormányzó .egyelőre meghátrál és való­színűleg nem fog újabb tech­nikai akadályt gördíteni a néger diák felvétele elé. A New Orleans-i felletobviteli bíróság utasította a kormányzót, hogy kedd délelőtt 11 óráig tegye lehetővé Me­redith felvételét, ellen­kező esetben őrizetbe ve­szik és napi tízezer dol­lár büntetést kell fizet­nie. A hétfőn, érkezett jelenté­sek szerint az oxfordi egye­tem körül késő éjjel is folytatódtak a zavargások és tüntetések, szórványos lövöl­dözés hallatszik, a diákok kö­vekkel dobálják a rendőrö­ket és felgyújtottak több gépkocsit. A Nemzeti Gárda fehér sisakos egységei a szö­vetséges rendőrökkel együtt szuronyt szegezve őrködnek az épülettömb körül, de „a diákok is erősítést kaptak" — más államokból is ér­keztek „önkéntesek”. A szövetségi rendőrség egységeinek felváltására az éjszaka során a kato­nai rendőrség egységeit vezényelték Oxfordba. Kétszáz katonai rendőr, aki különleges kiképzésben része­sült zavargások megfékezésé­re, páncélos járműveken a hajnali órákban már Oxford­ba érkezett tött, a néger diákot az egye­tem területén rendőrök kí­sérik, hogy az esetleges in­zultusoktól megvédjék; Délutáni hírügynökségi je­lentések szerint az oxfordi fajgyűlölők az egyetem terü­letéről a belvárosba helyez­ték át tevékenységük köz­pontját. A város főterén néger el - lenes tüntetés tört kj és a felvonuló szövetségi rendőrséget és katonasá­got kövekkel és palac­kokkal dobálták meg. Csak olajat öntött a tűzre, amikor a tömeg a katonaság soraiban négereket is meg­pillantott. A belvárosban minden üzletet, hivatalt és üzemet bezártak és a bejára­tokat elbarikádozták. Az amerikai haditengeré­szet helikopterei a közeli Memphis városából további csapaterősítéseket szállítanak Oxfordba. í jabb Mzovjrfellcncs provokáció .\y ii lEcr linken Fasiszta elemeli vasárnapra virradó éjszaka Nyugat-Ber- linben banditatámadást in­téztek az Inturiszt szovjet idegenforgalmi vállalat Würt- tembergisehe Strasse-i kiren­deltsége ellen. A támadók fe­kete festékkel gyalázkodó sza­vakat írtak a képviselet kira­katának üvegére, a járdán drótakadályt építettek, és kő­halmazzal torlaszolták el az épület bejáratát. Mint a DPA jelentéséből ki­tűnik, ugyancsak vasárnapra virradó éjszaka provokációs támadás történt az NSZEP egyik nyugat-berlini Charlot- tenburg kerületi helyisége el­len. A jemeni helyzet lefjú fejleményei Szaud-Arábiában is „kitörhet a tűzhányó“? - A jemeni kormány együtt­működést kíván az EAK-val - A trónkövetelő Hosszan herceg Jemenben ? A Himalája földcsuszamlása elzárt a világtól 2500 embert James Meredith hétfő reggel óta egyetemi hallgató

Next

/
Oldalképek
Tartalom