Pest Megyei Hirlap, 1962. szeptember (6. évfolyam, 204-229. szám)

1962-09-01 / 204. szám

^KJCivitin 1962. SZEPTEMBER 1; SZÓMBAT Feszült helyzet, ismételt békítési kísérletek Algériában A Ben Beiiát támogató katonaság Algír télé vonul A 4-es számú vilaja védekezésre készül A lakosság a béke mellett tüntet miatt a katasztrófa küszöbére sodorta az országot. Az algériai lakosság péntek délután nagyszabású tünte­tésekbe tömörült a testvér­háború megakadályozására. Algírban általános sztrájkot i hirdettek, amely délután 16.00 órakor kezdődött. A ke­reskedők bezárták üzletei­ket, a városi közlekedés le­állt. Az Algériai Dolgozók Általános Szövetsége péntek estére tömeggyűlést hívott össze, a polgárháború fenye­gető veszélye ellen. Az al­gíri rádió a szakszervezet felhívását arab nyelvű adá­sában többször is megismé­telte. Az ország katonai helyze­téről péntek délutánig újabb részletek nem váltak ismeretessé, de több hír ér­kezett a városokból és fal­vakból az algériai lakosság tüntetéseiről, amelyeknek jel­szava: „Hét év háború elég volt, egységet akarunk!”. Az AP egyik beszámolója szerint az óráról órára fokozódó feszültség láttán francia tankok vonultak fel az algíri tengerparton. A franciák így emlékeztet­tek figyelmeztetésükre, hogy „ha szükséges’1 közbelépnek „a francia telepesek életé­nek és vagyonának védel­mére”. .. Ben Khedda pénteken egy sajtóértekezleten ismét arra szólított fel, hogy hárítsák el a szerencsétlenséget, mi­előtt még nem késő. Meg­ismételte a politikai bizott­ság kibővítésére vonatkozó korábbi javaslatait is. A 4. számú vilaja katonái — mint a Reuter jelenti — meg­szállták a politikai bizottság épületét, amelyben azonban pénteken már csak egy tele­fonkezelő tartózkodott. A városba vezető főútvo­nalak mentén a 4. számú vilaja katonái igyekeztek mozgósítani a lakosságot, hogy fegyvertelen csopor­tokba tömörülve akadá­lyozzák meg Bumediertt katonaságának átvonulá­sát. A kabiliai hegyekben levő 3. számú vilaja parancsnoksága csapatainak egy részét a fő­városba irányította a 4. számú vilaja megerősítésére. A 4. számú vilaja területén semmi nyoma sem volt a re­guláris hadsereg megjelenésé­nek, a vilaja egy szóvivője ki­jelentette: „Sehol sem került sor összecsapásra, a reguláris katonaság nem hatolt be terü­letünkre. Az 5. számú vilaja térségében (Oran vidékén) vannak, amihez joguk van”. Az FLN nolitikai bizottsága pénteken közleményt adott ki, amelyben azt hangsúlyozza, hogy a délutáni tüntetés bebi­zonyította, a lakosság bízik a politi­kai bizottságban, ,,a köz­ponti hatóságban, amely nem szándékszik lemon­dani fenyegetés, vagy zsa­rolás nyomására”. Az algíriaiaknak — hangzik a közlemény — „elegük volt a 4. számú vilaja tisztjeinek ka­tonai diktatúrájából és túlka­pásaiból”. Walter Ulbricht, a Német Szocialista Egységpárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, az NDK Államtanácsá­nak elnöke, aki a Szovjet­unióban üdült, pénteken ha­zautazott Moszkvából. CSÜTÖRTÖKÖN egy ötezer méter magasságban repülő ar­gentin utasszállító gép ajtaja kinyílt. A gép 23 éves stewar­desse kizuhant, és szörnyet­halt. Kaliforniában még mindig nem sikerült megfékezni a múlt hét végén támadt erdő­tüzet. Eddig 23 ezer hektárnyi erdőség égett le. A kár 4 300 000 dollár. EGY FATEPURI (Nyugat- Bengália) indiai paraszt bíró­ság előtti vallomása megtéte­lekor azt állította, hogy 158 esztendős. Szombaton több mint 38 millió szovjet fiú és leány fog­lalja el helyét az Iskolapad­ban. Az idei tanév nagy fej­lődést hoz a szovjet oktatási reform valóraváltásában: most valósul meg országszerte a nyolcosztályos kötelező okta­tás az eddigi hétosztályos he­lyett. A SZOVJETUNIÓ Kommu­nista Pártja Központi Bizott­sága határozatot hozott ,.A _ filmművészet fejlesztéséről, az j irányítás megjavítását szolgá­ló intézkedésekről“. Krakkóban megnyílt a ma­tematikusok nemzetközi kon­ferenciája. Az értekezleten 23 ország képviselői vesznek részt. Valószínű, hogy az EAK végleg kilép az Arab Ligából Az Arab Liga Tanácsa újabb ülésén tíz arab ál­lam képviselői határozati javaslatot dolgoztak ki, amely az EAK és Szíria közötti ellentétek tompítá­sára törekedett, hogy elejét vegye a végleges szakítás­nak. A határozati javaslat értelmében az Arab Liga Ta­nácsa nem folytatná a szíriai panasz megvitatását, tekin­tettel arra, hogy az EAK küldöttsége kivonult a ta­nács üléséről. A határozati javaslatot Szí­ria tartózkodása mellett va­lamennyi küldöttség megsza­vazta. A javaslat elfogadása elle­nére kevés remény van az EAK és Szíria között fenn­álló ellentétek kiküszöbölé­sére. A szíriai küldöttség Hasszunáhpz. az Arab Liga főtitkárához eljuttatott nyi­latkozatában hangoztatja, hogy egyetlen állam kivonu­lása az Arab Ligából, vagy a kivonulással való fenye­getőzés „nem befolyásolhatja a liga sorsát”. De Gaulle alkotmánymódosítási terve élénk tiltakozást vált ki Franciaországban De Gaulle bejelentése, hogy intézkedéseket tervez „az ál­lami intézmények folyto­nosságának biztosítására”, széles visszhangot és nagy ellenkezést váltott ki a fran­cia politikai életben. Bár a köztársasági elnök ezúttal is csak a nála megszokott homályos fogalmazásban utalt terveire, senki sem kételke­dik abban, hogy a köztársasági elnök ha­talmi pozíciójának to­vábbi megerősítéséről, a demokrácia és a parla­menti rendszer újabb korlátozásáról van szó. De Gaulle meg akarja vál­toztatni az 1958. évi alkot­mányt. Biztosítani akarja, hogy őt magát, vagy utód­ját ne a parlamenti képvi­selők szavazataival, hanem népszavazással válasszák köz- társasági elnökké. Szó van arról is, hogy létrehozzák a köztársasági elnök helyette­sének tisztségét, hogy az el­nök „eltűnése”, vagy aka­dályoztatása esetén ne kö­vetkezzék be zökkenő. Ezzel a tisztséggel kapcsolatban Debré volt miniszterelnök nevét emlegetik. A francia politikusok szé­les körében élénk ellenke­zést váltott ki De Gaulle terve, amelyet — mint hír­lik — nyugat-németországi utazása után, még ősszel tető alá akar hozni. Politi­kai körökben úgy tudják, az alkotmánymódosító népszava, zásra októberben kerülne sor. A francia sajtó legnagyobb r/ize hevesen szembeszáll De Gaulle tervével. „De Gaulle hatalmának személyi jellegét akarja kidomborí­tani olyan időpontban, ami­kor rendszerének súlyos ku­darcait volt támogatói kö­zül is már sokan felismerik — írja az Humanité és rá­mutat: De Gaulle monarchikus jelleget akar adni ural­mának. Még az általában kormányt támogató Figaro is kiemeli: a francia jogászok csaknem egyöntetűen törvénytelennek tartják a parlament megke­rülésével történő alkotmány­módosítást és hangoztatja, nagyon sajnálatos lenne, ha De Gaulle ennek ellenére mégis a népszavazás eszközé­hez folyamodnék. Trinidad és Tobago független Pénteken reggel ünnepélye­sen független állammá nyil­vánították Trinidadot és To- bagot.'A brit nemzetközösség legújabb, 15. tagállamának fő­városában, Port of Spainlpan a kormányzósági palotáról bevonták az angol lobogót és felhúzták a fiatal állam zászlaját. Ezzel hivatalosan is megkezdődtek a függet­lenségi ünnepségek, amelyek egy héten át tartanak. Trinidad és Tobago a ha­todik állam, amely az idén elnyerte függetlenségét. ★ Hruscsov szovjet minisz­terelnök táviratot intézett Eric Williamshoz, Trinidad és Tobago miniszterelnöké­hez. Ebben bejelenti, hogy a Szovjetunió elismeri Tri­nidad és Tobago állam füg­getlenségét és hajlandó vele diplomáciai kapcsolatokat lé­tesíteni. Ismét fellángoltak a harcok Katangában Újból fellángoltak a harcok a kongói központi kormány csapatai és a katangai zsoldo­sok között. A kormánycsapa­tok a Kelet-Katangában folyó hadműveletek során kétszáz­ötven mérföld szélességű fron­Kusza képek, eltűnt ar­cok, átélt események villannak az emlékezet vetítővásznán. Meg ez a mondat. A cím. Ku­tatom, hol olvastam. A szituá­cióra emlékszem. A családfő mondja. A fiatalabbaknak, akik menekülnének a körü­löttük dúló háború meg az emberség, a meggyőződés szab­ta kötelességek elől. Szinte lá­tom a könyvben a nyomtatott sort. „Nem tűröm, hogy felejt­setek!“ Előtte gondolatjel. Per­gő párbeszéd során hangzik el ; a követelés. I Pedig akkor nehéz volt fe- | lejteni. Minden a háborúra i emlékeztetett. Nemcsak az új- : ságok, a hétköznapok is. Emlék- : szem. Nem vigyáztam az em- : lékekre, mégsem tudtam, az- i óta sem felejteni. Most mégis •furcsa, hogy idézem őket. j Van-e jogom hozzá? Legyint- j hetnek sokan: „Mit tudhat ró- : la? Gyerek volt még akkor.’“ \ Igazuk lenne? A naptár \ 1939. szeptember 1-ét jelezte. : Huszonkilenc nap híján hét- ; esztendős voltam. Azt hiszem, \ akkor kezdtem el öregedni. A \ nemrég megismert betűk nem 4 a mesék világához vezettek f közelebb. Bombatámadások- ^ tói terhes újsághíreken próbál- % gattam f rissen szerzett tudo- ^ mányomat. ^ Azon a szeptember elsején f indult támadásra a fasiszta né- £ met hadsereg. Aznap született í meg a lengyel hadsereg vezér- % kari főnökségének I. számú ha- % dijelentése: „1939. szeptember $ 1-én a reggeli órákban német repülőgépek és csapatok had- % üzenet nélkül, váratlanul be- £ hatoltak területünkre“. Meg- % kezdődött a második világhá- 0 ború. (Ezeket a mondatokat ' már később, a történelemórán fogalmaztuk így.) És azt is, hogy 1945. szeptember 2-án, miután az VSA légiereje két atombombát dobott Japánra, a japán hadsereg megbízottai Manilában aláírták a feltétel nélküli fegyverletételt. A két dátum, a háború ki­törésének 23. és befejezésé­nek 27. évfordulója egymást követi a naptárban. Békésen megférnek egymás mellett. A két szeptemberi nap között hat esztendő telt el. Hat em­bertelenséggel zsúfolt eszten­dő. Nincs megrendítőbb olvas­mány, mint az a statisztika, amely azokat veszi számba, akik e hat esztendő alatt el­pusztultak. De elém, most, az emlékezés perceiben kusza ké­pek, eltűnt arcok, átélt ese­mények, lélegzetállító versso­rok tolulnak. Nem számok. Az iskolában'a légó parancs­nok. Apró ember, hisztérikus kitörésekJcel. Már 41-et ír­tunk. Agyonlövi — mondta —, aki nem engedelmeskedik. S hadonászott a pisztolyával. Az­tán nálunk is zuhanni kezd­tek a bombák. Állandóan köl­tözködtünk. Az a görcsberándult, tar- kónlött asszony a Ferdi- nánd-hidon. És a katona a Szondy utcában. Fehérebb volt az arca, mint a hó, ame­lyen feküdt. Kis, piros patak fagyott a hóba. A nyakától eredt és a járda széléig vé­konyodott. A vége olyan volt, mint egy fonáldarabka. Kommunista propaganda! — kiáltott egy Árpádsávos suhanc a Népszínház utcá­ban az asszonyra, aki piros fazékban vitte a parányi sa­vanyúkáposztát. Aztán ki­vette a pisztolyát és agyonlőt­te az asszonyt. Láttam. Már 44-et írtunk. „Nem tűröm, hogy felejt­setek!” Mikor olvastam, úgy érez­tem, nevetséges a mondat. Hát lehet felejteni? Hát van család nálunk, akit nem kö­telez a holtak emléke? Aztán döbbentem rá, hogy a felej­tésnek van egy sokkal vesze­delmesebb formája. Nem­igen találok jobb szót, mint a bagatellizálás. A rémület és a szégyen vibrál bennem, valahányszor humoros írás jelenik meg nyomtatásban az utcán megdöglött lovak fel- darabolásáról, vagy a pu­liszkáról. A kukoricamáié íze nekem olyan, mint a halálé. Mikor rágtuk, mindig újabb is­merős haláláról kaptunk hírt. Nekem a háború és a ha­lál egyet jelent. Akkoriban még nem tudtam, hogy él, szenved, tengődik egy költő. Hajtják, mint az állatot szok­ták békeidőben. Vagy kímé- letlenebbül. Nem tudtam, hogy kis kockás noteszt hord vedlett viharkabátja zsebé­ben és vakondok módjára, sötétben, „araszolhatván a pa­píron”, írja a verset. Nem tudtam akkor, de azóta megtanultam Radnóti nevét, meg a verseit is. Ha csupán az ő haláláért kellene fe­lelni a háború gyilkosainak, akkor sem érdemeltek vol­na, vagy érdemelnének. ki­sebb büntetést. De a költő látta a kort, amelybe bal­sorsa taszította. A Töredék keserű, de hiteles rajza azoknak a napoknak. „Olyan Algériában a helyzet to­vábbra is rendkívül feszült, a szembenálló felek azonban egyelőre csak felvonultatják erőiket, összetűzés niég nem történt. Ismételt felhívások hangzanak el, amelyek nyu­galomra és a vérontás elkerü­lésére intenek. A Ben Bellát és a politikai bizottságot támogató katona­ság Bumedien ezredes vezeté­sével Algír felé vonul, s az éj­szakát a fővárostól mintegy 300 kilométernyire töltötte. A 4-es számú vilaja szó­vivője közölte, hogy az algíri helyőrség védelem­re rendezkedik be. A 4-es és a 3-as számú vila­ja katonái úttorlaszokat állí­tottak fel, s felszólították a polgári lakosságot, szolgáltas­sa be a fegyvereket. A szóvi­vő hangsúlyozta, hogy az in­tézkedések „védelmi jellegű­ek”, s hozzátette: „nem nii fogjuk leadni az első lövést”. Algírban csütörtökön este ismét nagy tömegek tüntettek a béke mellett. „Ne legyen vérontás, békét akarunk” — kiáltották a felvonulók. A késő éjszakai órákban megszakadt a telefonösszeköt­tetés az ország középső és nyugati része között. Az FLN franciaországi szer­vezete felhívást intézett az al­gériai katonákhoz, hogy ne használjanak fegyvert testvé­reik ellen. A szervezet közleménye sürgette a nemzeti forra­dalmi tanács mielőbbi ösz- szehívását, a választások előkészítését. Egyes — meg nem erősített — jelentések szerint — titkos anácskozások folynak a poli- ikai bizottság és a 4-es, vala- nint a 3-as számú vilaja ve- :etői között. Ben Bella miniszterelnök- íelyettes nyugat-algériai kör- ltját befejezve csütörtökön visszaérkezett Oranba. Khider, a politikai bizottság üőtitkára Rabatba érkezett. Utazásának céljáról nem nyi- .atkoztak. ; A francia sajtó nagy figyel-; met szentel az algériai ese-| ményeknek. A péntek reggeli | lapok kiemelik: eddig még; nem került sor fegyveres ösz-j szetűzésre a Ben Bellát tá-i mogató ALN-csapatok és a ne­gyedik. valamint a harmadik vilaja között. Az Humanité tudósítója a békét követelő tömegek algíri tüntetéseiről írva rámutat: ezek a spontán tüntetések az elmúlt 48 óra legfonto­sabb eseményei. A nép a legnehezebb órában fel­emeli hangját. A néptömegek nyomása ki­kényszeríti majd a kompro­misszumot és olyan vezető csoport létrejöttét, amely vé­gül is előkészíti az immár hat ízben értelmetlenül elhalasz­tott választásokat, A tömegek minden erővel részt akarnak venni abban a vitában, amely mindeddig ép­pen az ő részvételük hiánya Az ÉM. 25. SZÁMÚ Építőipari vallalat Budapest XXI., Kiss János alt. u. 19. azonnali belépéssel alkalmaz KŐMŰVESEKET. Ácsokat. gépkezelőket TETŐFEDŐ fS SZIGETELŐKET, valamint férfi KUBIKOSOKAT ÉS SEGÉDMUNKÁS munkaerőket. Munkásszállást biztosítunk. Tanácsi igazolás szükséges „Nem tűröm, hogy felejtsetek!“ I i korban éltem én e földön, \ mikor az ember úgy elal-j jasult, hogy önként, kéjjel \ ölt, nemcsak parancsra ...” \ Aztán a vad elszántság, a Le- vél a hitveshez, utolsó nagy j fellobbanása: „... de mégis \ visszatérek ..és végül: \ „Tarkólövés. — így végzed j hát te is, -— súgtam magam- \ vak.” „Nem tűröm, hogy felejt- \ setek!" — Már fölösleges is a : kemény parancs. Nekünk van mire emlékeznünk, hí- \ szén Radnóti is csak egy \ volt a sok áldozat közül. De j kiáltásait, tiltakozását vala- \ mennyiünk nevében őrzi a j papír. A felejtés réme nem í kísérhet minket, akiknek em- \ lékeink vannak. Mert sokak- \ ra emlékezünk. Nevesekre \ és névtelenekre. Hősökre és : áldozatokra. Értelmetlenül és I igazságtalanul elpusztultak-: ra. Emberekre. i i Szeptember első két nap- j ja mementó valamennyi- j ünknek, embereknek. Arra j figyelmeztet: bűn a felejtés. \ És tettre sarkall az emlé-; kezes, hogy soha rie múljék \ el a költő szava, aki bizton \ tudta, hogy nem hiába szü- j letik a vers, aki hitt a hol- \ napban, hitt akkor is, 1944- \ ben, halála közeledtének \ idején. És volt bátorsága \ leinti, hogy: „a világ újra- \ épül — s bár tiltják éne-; kem, az új falait tövében \ felhangzik majd szavam; ma- j gamban élem át már mind-\ azt, mi hátravan...” O \ sok ezernyi társával együtt, ', magában élte meg a holna- • pokat. Nekünk az emlékezés ma- \ radt a kötelességünk. És a\ tett. Most, ezen a furcsa, két- \ tős évfordulón is. Thurzó Tibor j ton harcban állnak Csőmbe zsoldosaival és százhúsz mér­földre megközelítették a rho- desiai határt A katangal kormánynak szeptember 3-án éjfélig kell nyilatkoznia arról, hagy el- £ fogadja-e az ENSZ által ki­dolgozott javaslatokat. A Reu- 4 tér jelentése szerint a katan- ígai kormány közölte: még a 4 határidő lejárta előtt megad- ^ ja válaszát. \m^T.— óvóhelyüzlet í A Novoje Vremja legújabb f száma tényekkel ismerteti az ^ amerikai atomóvóhely-hiszté- ^ ria teljes csődjét. A lap hírül adja, hogy az ff oaklandi óvóhelygyártó cég ^májusban ment tönkre, mivel Í15 hónap alatt csupán egyet- 4 len óvóhelyet tudott eladni. A 4 cég vagyonát elárverezték. 'j A Survive all (Mindnyájan él- ^ jük túl!) elnevezésű New ^ York-i cég sem élte túl a mes- ^ terségesen felszított kam- ^ pányt. Egy másik New York-i ^ cég, amely hatszemélyes óvő- ^ helyek szabványosított beren- 4 dezésére specializálta magát, 4 százezer dollárnyi eladhatat- ^ lan készlettel csukta be a bol- ^ tot. ^ Adam Rapacki lengyel kül- 4 ügyminiszter csütörtökön (aug. 4 30.) este a miniszterta- ^ nács épületében fogadást $ adott a Lengyelországban tar- ^ tózkodó U Thant ENSZ-ügy- á vezető főtitkár tiszteletére. r-------------------------------------1 ^ Az É.M. 25. sz. Állami 4 Építőipari Vállalat Bp. 4. XXI. kér. Kiss János Sí altábornagy utca 19. \ azonnali belépésre felvesz festő és mázoló, vízvezetékszerelő, központifűtésszerelő \ és bádogos szakmunkásokat. Munkásszállást 2 biztosítunk. 4 Tanácsi igazolás szükséges. I 2-------------------------------------!

Next

/
Oldalképek
Tartalom