Pest Megyei Hirlap, 1962. szeptember (6. évfolyam, 204-229. szám)

1962-09-01 / 204. szám

PEST MEGYEI . 7m jÉí VILÁG PROLETÁRJAI, ECYESÜLifTEK f Gmi #/' * ~M K/Cirlan AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEIT A N Á C 5 . LAPJA í'SSl VI. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM ÁRA 50 FILLÉR 1962. SZEPTEMBER 1, SZOMBAT A KISZ>oktatás sikeréért A MSE Pest megyei végrehajtó hiaattsagának ülése Tegnap délelőtt a KISZ Pest megyei végrehajtó bizottsága ülést tartott, amelynek napi­rendjén a rövidesen megkez­dődő oktatási év terve, az If­júság a szocializmusért moz­galom első félévi eredményei­nek összegezése, a KISZ Pest megyei vb idei első félévi gaz­dálkodásáról szóló beszámoló hangzott el. . Az oktatási tervet Arató András, a KISZ Pest megyei Bizottságának titkára ismer­tette. Elmondta többek között, hogy a bizottságoknál az okta­tási tervek már elkészül­tek, kiválasztották a pro­pagandistákat és a fiatalok jelentkezése és beosztása is megtörtént az oktatási formáknak megfele­lően. Részletesen szó esett azokról a feladatokról, amelyek meg­valósítása biztosítéka az okta­tási év sikerének. A KISZ- oktatás a megye területén, a vb határozata értelmében 1962. november 15-én kezdődik és 1963. március 31-én ér véget. A javaslat szerint a mezőgaz­daságban dolgozó, fiatalok szá­mára hetenként tartanak fog­lalkozást, míg a többi alap- szervszetben kéthetenként, a bizottságok által legmegfele­lőbbnek ítélt és megjelölt na­pokon. A terv elkészítésénél figye­lembe vették az 1961/62-es ok­tatási év tapasztalatait. Az elmúlt évben a párt­ós KISZ-oktatásban a me­gyében 18 999 fiatal vett részt. Ebből ‘ pártoktatásban 2022, KISZ-oktatásban pedig 16 977 fiatal részesült. Megállapítha­tó, hogy a megye KISZ-tag- jainak mintegy 64 százaléka vett részt az oktatás kilenc formájában. Augusztus 29-én kezdődött meg Nógrádveröcén a KISZ megyebizottságnak az az egy­hetes tanfolyama, amelyen a propagandistákat képezik ki. A tanfolyamon mintegy 330 fiatal propagandista vesz részt. Az elmúlt évi módszerhez hasonlóan a megyei és járási propagandisták részére októ- j berbert, decemberben, és áp- i rilisban tart tanácskozást a megyebizottság. Ezeken a kon­ferenciákon a járási, városi és üzemi titkárok is . részt vesz­nek, az oktatási bizottság tag­jaival együtt. A járási konfe­renciákra hivatalosak az alap­szervi KISZ-titkárok és az oktatási bizottságok tagjai. Kidolgozta a végrehajtó bizottság a KISZ-oktatás el­lenőrzésének részletes tervét is. Újjászervezték a megyei oktatási bizottságot, amelynek tagjai rendszeresen részt vesz­nek a járási, városi, üzemi konferenciákon, ezenkívül el­lenőrzik az alapszervek okta­tását is. Határozatot hoztak, amely szerint a megyei KISZ-vb leg­alább három bizottságot be­számoltat az oktatás helyze­téről. így kerül sor december­ben a dabasi járás, februárban a Csepel Autógyár, áprilisban pedig az aszódi járás beszá­molójára. Arató elvtárs elmondta, hogy az oktatási év befejezé­séről a zárójelentést a megyei KISZ-bizottság ülése elé kell terjeszteni. Az oktatási év ér­tékelése és a jól dolgozó akti­visták és propagandisták meg- jutalmazása, járási, városi, üzemi bizottságoknak is köte­lessége. Bakonyi Károly, a megyei bizottság szervező titkára az Ifjúság a szocializmu­sért mozgalom első félévi eredményeiről tett jelen­tést a végrehajtó bizott­ságnak. Megállapította, hogy a félévi felmérés rendkívül hasznos, mert ennek segítségével meg­határozható a mozgalom hely­zete, és a második fél évben az erő azokra a területekre összpontosítható, ahol elmara­dás mutatkozik. A jelentés összehasonlította az idei első fél év eredményeit .a tavalyi év összesített eredményeivel. Eszerint a tavalyi esztendőben 18 432 fiatal, míg az idén 30 294 fiatal vesz részt a moz­galomban. A félévi statisztika tehát igen kedvező képet mu­tat. Sok helyen, ha a jelent­kezett fiatalok a feltételeknek eleget tesznek, igen kimagas­ló eredmények születhetnek. Az aszódi és ráckevei járási bizottságok, valamint a nagy­kőrösi városi bizottság terüle­tén kétszeres lett a mozga­lomban részt vevő fiatalok száma. A budai járásban több mint a háromszorosa jelent­kezett az elmúlt évi létszám­nak. Ka a különböző feltételek teljesítését vesszük szemügyre, a kép már nem ilyen meg­nyugtató. Például, míg igen számottevő a takaré­kossági mozgalomban el­ért eredmény, amely szerint a fiatalok által megtakarított érték 16 610 808 forint, az újítás által megta­karított összeg 5 977 165 fo­rint, a társadalmi munkaórák száma meghaladja a 330 000-et, addig a tanulásban elmaradás tapasztalható, és ez veszélyez­teti a mozgalom egészének si­kerét. Ugyanakkor kulturális ^ téren kedvező a helyzet, vi- ^ szont nagyobb energiát köve- ^ tel a sportkövetelmények tel- ^ jesítése. Éppen ezért célszerű ^ a mozgalom valamennyi rész- ^ letét figyelemmel kísérni. Jogos a reménység, hogy a ^ statisztika, amely a különböző ^ feltételek teljesítéséről készült, ^ és jelenleg váltakozó • képet ^ mutat, év végére kiegyensú- £ lyozottabbá válik, és a jelent- í kezett fiatalok nagyobb ré- í sze megkapja a mozgalom jel- vényét. Harmadikként Öli Ronald ^ elvtárs beszámolója hangzott ^ el a KISZ Pest megyei végre-^ hajtó bizottságának első fél- £ évi gazdálkodásáról. Ezt kö- í vetően a vb informatív jelen- f téseket hallgatott meg az^ 1962. évi mezőgazdasági ifjú- ^ sági termelési mozgalmakról, ^ valamint az 1961/62-es tanév ^ végi adatok alapján az úttörő- ^ mozgalom jelenlegi helyzeté- í ről. ^ Utolsó napirendi pontként a ^ vb aktuális ügyekkel foglalko- ^ zott. á i Olaszországbuu ^ Rómától északra, Umbria ^ vidékét csütörtökön este két £ kisebb földrengés rázta meg. ^ Cascia és Rocca Tamburra vá- £ rosokban a lakosok az első ^ földlökések után az utcára ^ menekültek. Casciában a vá- ^ rosi kórház,és mintegy tucat-^ nyi ház falain hasadások tá-1 madtak Rocca Tamburrában f négy ház lakhatatlanná vált. ^ Áldozatokról nem érkezett je- ^ lentés.-------------------- á M A ÜNNEPÉLYESEN MEGNYÍLIK A 64. ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KIÁLLÍTÁS A ma megnyíló 64. Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásárról tartott tegnap dél­előtt tájékoztatót Naményí Gézaa kormány Tájékozta­tási Hivatalának elnöke. El­mondotta, hogy a kiállítás iránt máris megnyilvánuló nagy érdeklődés teljesen meg­alapozott, mert a kiállítás történelmileg fontos, új kö­rülmények között nyitja meg kapuit. A legutóbbi, 1959- ben megrendezett kiállítás idején a mezőgazdaságban még a kisárutermelő gazda­ságok voltak túlsúlyban, az­óta a szocialista termelési viszonyok, a népgazdaság minden ágában uralkodóvá váltak. Nagy érdeme a most nyíló kiállításnak, hogy meg­győzően szemlélteti ezt a változást, s azt is megmu­tatja, hogy az átszervezés időszakából jól ismert ket­tős feladat hogyan volt együttesen végrehajtható, vagyis egyidőben növelni lehetett a terméshozamokat is. Köztudomású, hogy az utóbbi évek időjárása nem volt kedvező, ennek ellenére nőtt mezőgazdaságunk terme­lése, s tovább folytatódott belterjes fejlődése. Mindez a szocialista átszervezés nagy eredménye, a mezőgazdaság dolgozóinak szorgalmát és hozzáértését dicséri, s egy­ben fényes igazolása a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt helyes politikájának. Az idei kiállításnak — folytatta Naményí Géza —, legfőbb gyakorlati célja ép- pen az, hogy előmozdítsa a közös gazdaságok további megszilárdulását, termelésük, jövedelmük növelését, s hogy szemléltető módon nyújtson jól hasznosítható ismerete­ket a látogatóknak. A kiállítás nyitvatartási ideje azelőtt két hét volt, az idén 23 nap lesz. Száz­harmincnégy állami gazda­ság és 559 termelőszövet­kezet — a szövetkezetek 13 százaléka — jelentkezett a kiállításra, s a gazdaságok összesen 1182 növénytermesz­tési eredményüket mutatják be. Ez a S2ám a legutóbbi kiállításon csak feleakkora volt. Az eredményes nagy­üzemi gazdálkodás egyik fontos előfeltétele á kémiai anyagok, vegyszerek, a mo­dem technikai és tudomá­nyos eredmények széles körű alkalmazása, ezért különösen fontos a nemzetközi kemizá- j lási bemutató, amelyet a i Szovjetunióval, a Bolgár Nép- i köztársasággal, Csehszlová- ; kiával, Lengyelországgal, Ro- i mániával és a Német De- ! mokratikus Köztársasággal i közösen rendezünk. Hasonló : fontosságú a mezőgazdasági : gépek nemzetközi bemuta- i tója is. Öiven hiba a budaörsi iskolában — Halló, budaörsi iskola, lesz-e központi fűtésük a té­len? — Hacsak még több víz nem árasztja el a kazánházat — válaszolja Keszthelyi An­dor igazgatóhelyettes. — Hát még nem hozták rendbe a dolgot? i— Nem bizony. Pedig már januárban tört be először a víz, és mi azonnal jelentettük. Azóta járt itt már sokszor sok bizottság, alaposan megnéztek mindent, de nem történt sem­mi. Azaz, az építés kivitelező­je, a 25. számú Építőipari Vál­lalat küldött egy szivattyút, és hetente legalább egyszer a fű­tő ezzel vesződik, hogy el ne merüljön a feltörő vízben. A bizottságok véleménye szerint nem talaj-, hanem rétegvíz árasztja el a kazánházat, és ez nagyon nagy baj. Persze, ne­künk mindegy, milyen víz ke­rül a kazánházba. — Gondolom, most töpreng az építő vállalat, milyen szi­getelési módszert alkalmaz­zon. — Meglehet Talán azért nem válaszol a hibajegyzékre sem, amit még júniusban el- küldtünk címére, hogy a ga­ranciális időn belül, de lehe­tőleg még a vakációban hely­rehozzák a hibákat. És most már kezdődik az iskola. Sőt, szeptember 8-án, éppen egy- esztendös lesz a vadonatúj épület — Sok a hiba? — ötvenet soroltunk fel a £ hibajegyzékben. Például, hogy ^ a gyerekek vízvezetéki ivókút- £ jából nem jön a víz. Viszont j az egyik mellékhelyiségben a j lefolyóból visszajön. A szenny-^ vízderítő annyira illatozik, £ hogy tavasszal nem nyithatunk J ablakot a tantermekben. A; szomszédok is állandóan pa-} naszkodnak. Több ajtókeret 'f csaknem kihull a falból, de! még sorolhatnám tovább. — No, ennyi hibát alaposan $ kell tanulmányozni, idő kell > hozzá, nem csoda, ha június; óta nem tudott még válaszolni \ az építő vállalat. EgyébkéntJ milyen osztályzatot adna ne- j ki? Nem kapok választ (—y —e) $ Új diplomáciai képviselők bemutatkozó látogatásai a kormány elnökénél Kádár János, a magyar for­radalmi munkás-paraszt kor­mány elnöke, pénteken bemu­tatkozó látogatáson fogadta Hoang Bao Sont a Vietnami Demokratikus Köztársaság új magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét, A ceglédi Vörös Csillag Termelőszövetkezet Kati nevű tehene a mezőgazdasági kiállítás tenyésztési nagydíját nyerte. Évi tejhozama 8620 kilogramm Az aszódi Arany Kalász Termelőszövetkezet Zsuzsa nevű üszője ezüstérmet nyert a kiállításon. \ Az Agrártudományi Egyetem gazdasága, rajnai lúdfajtájá- val elismerő oklevelet nyert Saríno Mangunpranotot. az í Indonéz Köztársaság új ma- ! gyarországi rendkívüli és ! meghatalmazott nagykövetét, t valamint Kenichiro Yoshidat, \ Japán új magyarországi rend- ; kívüli jövetét és meghatalma-^ zott miniszterét Bemutatjuk a Vörös Csillag Traktorgyár UH hidas­traktorját (Koppány György felv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom