Pest Megyei Hirlap, 1962. július (6. évfolyam, 152-176. szám)

1962-07-20 / 168. szám

1962. JULIUS 20, PÉNTEK Az ipar átszervezése a munkások ügye is Baromfitenyésztés a betonsilóban Az állami gazdaságokban körülbelül ezer, a termelő- szövetkezetekben több ezer be- tonsiló áll üresen. Megépí­tésük után ugyanis kitűnt, hogy a siló tárolása sokkal célszerűbb és gazdaságosabb talaj fölötti kazlakban. Így sok munkát lehet megtakarítani a silótakarmány összerakásánál és a folyamatos etetésnél is. Az állami gazdaságok szak­emberei többféle módon pró­bálják hasznosítani a tartós betonsilógödröket. Balaton- aligán például jégvermet ké­szítettek belőle. A kalocsai állami gazdaságban Bene András és Babies Antal érde­kes újítást javasolt: tartsa­nak baromfit a betonsilók­ban, trád- vagy zsupptetővel befedik a gödröt, aljára egy méter mély tőzegréteget tesz­nek és spirál alakú ülőléceket szerelnek fel a betonhenger belső oldalán. Oly módon egy- egy régi silógödör félezer tyúk szállása lehet. Az újítást már kivitelezték Kalocsán és a szükséges üzemi ' tapasz­talatok ' megszerzése után or­szágos tapasztalatcserére kí­vánják javasolni a silőgödrök kihasználásának módját. (MTI) Szeptemberre elkészül a du­nakeszi új víztorony, amely a község régebben működő Du- na-parti vízmüvével össze­kapcsolva azután újabb utca­sorokat lát el vízzel. Hogy ez nyomban a víztorony elkészül­te után megtörténhessen, a községi tanács a kisala- gi részem, mint a csőháló­zat-bővítés első lépcsőjét hét utcában, 3660 méter hosszúságban már a víz­vezetéket is megépíttette. Ezt a vezetéket úgy tervezték meg, hogy a környező utcák számára gerincvezetéket ké­pezhessen, amelyhez újabb és újabb vezetékek kapcsolód­hatnak. A további bővítésre természetesen csak a későbbi évek folyamán számítanak, akkor, ha arra megfelelő anyagi fedezet rendelkezésre áll. A 3600 méter hosszú vezeté­ket már le is fektették, mű­szaki átadására jövő hét kedd­jén, 25-én kerül sor. Ezzel azonban a vízvezeték-építés korántsem fejeződött be erre az esztendőre. A gerincvezeté­keket környező utcák lakossá­ga ugyanis nem hajlandó évekig várni, amíg mód és le­hetőség nyüna arra, hogy ut­A második motoros műre­pülő világbajnokság alkalmá­ból a posta forgalomba hozza a 9 értékből álló „Ikarustól az űrrakétáig” elnevezésű bé­lyegsorozatot. Az új bélyegek a repülés fejlődését ismerte­tik. A 30 filléres bélyegen az Ikarus, a 40 filléresen vitor­lázógép. a 60 filléresen moto­rosgép, a 80 filléresen léghajó, az 1 forintoson II—18-as re­pülőgép. az 1,40 forintoson motoros műrepülőgép, a 2 fo­rintoson helikopter, a 3 forin­A megye dolgozói előtt is már hosszabb ideje ismere­tesek az ipar szerkezeti át­alakítására vonatkozó általá­nos irányelvek, de a végre­hajtással közvetlenül csak mostanában találkoztak. A Dunai Hajógyár, a Kistar- csai Fésűsfonó és még egy sor üzem megszűnt önálló vállalat lenni, és mint más nagyvállalat telephelye dolgo­zik tovább. Ugyanakkor egyes megyei vállalatainkhoz bu­dapesti vagy más megyében levő üzemeket kapcsoltak. Ezek a feltétlenül fontos üzemösszevonások egyes he­lyeken némi nyugtalanságot okoztak, főként az admi­nisztrációs és a műszaki dol­gozók körében. Nem titok, hogy az összevonások eredmé­nyeként — a termelékenység emelkedésén és a gazdaságos­ságon kívül — adminisztratív munkaerő is felszabadul. Nyil­vánvaló, hogy két vállalat egyesítése utón nem kettő, hanem csak egy főkönyvelő­re, egy terv-, munkaügyi és egyéb osztályvezetőre lesz szükség. Ez a helyzet többé- kevésbé fennáll a műszaki gén épített vízvezeték, hanem elhatározta, saját erejéből még az idén megépíti azt. A vezeték építését a legrövi­debb időn belül meg is kez­dik, úgy, hogy a víztorony el­készültével Kisalag további harmincöt utcája részesül ősz­től fogva a vezeték vizében. Az elkövetkező napokban összesen még kilenc kilométer hosszú új csőhálózat lefekteté­sét kezdik meg. Az árokásást maga az ér­dekelt utcák lakossága vállalta magára éppúgy, mint a csövek beszerzésé­nek és az összeszerelés szakmunkások által törté­nő elvégzésének összesen mintegy hatszázezer fo­rintot kitevő költségeit. Az érdekeltek máris megkezd­ték a költségek összeadását és az első öt -nap alatt 185 ezer forint, körülbelül három kilo­méter költségét készpénzben befizették a községi tanácsnál. A hátralevő összeg egészen biztosan néhány napon belül összegyűl és őszre az eredeti­leg tervezett 3600 méteres víz­vezeték-bővítés 12 600 méter­toson egy szuperszonikus re­pülőgép, a 4 forintoson pedig űrrakéta látható. A bélyegso­rozat blokkját, amely a világ első űrrepülőit ábrázolja, mint ismeretes, már előbb kiadta a posta. Az új bélyegsorozat a világ- bajnokság megnyitásának napján, július 19-én jelent meg. A bélyegsorozat egyes értékei 1963. június 30-ig hasz­nálhatók fel postai küldemé­nyek bérmentesítésére (MTI) dolgozóknál is. Főképpen ez az oka annak, hogy az ad­minisztratív dolgozók és a műszakiak egy része nem fo­gadta kitörő lelkesedéssel az üzemösszevonások hírét. Az érdekeltek nyugtalansá­ga sem érthető, hiszen munkanélküliségtől senkinek sem kell félnie —, az meg már egyenesen érthetetlen, hogy ez a nyugtalanság és aggodal­maskodás néhány helyen át­terjedt a munkásokra is, és kedvetlenséget okozott. „Miért kell ezeket az át­szervezéseket csinálni, hiszen ez csak felfordulást okoz” — mondta egyik munkás a volt Dunai Hajógyárban. — „A mi üzemünket biztosan megszüntetik, mert a miénk kisüzem, benne van á hatá­rozatban” — hallottuk egy másik üzem brigádvezetőjé­től. Attói függetlenül, hogy a Központi Bizottság gépiparra vonatkozó határozatában nincs olyan, hogy a kisüze­meket meg kell szüntetni, ezekből a megjegyzésekből ki­tűnik, hogy sok munkás előtt még nem világos az átszerve­zések és üzemösszevonások népgazdasági jelentősége. Emiatt fordul elő némi nyugtalanság, amit a moz­galmi szerveknek és a gaz­dasági vezetőknek minél előbb el kell osztatniuk. Nincs semmi titkolni va­lónk a dolgozók előtt. A Köz­ponti Bizottság minden ken­dőzés nélkül az ország köz­véleménye elé tárta gépipa­runk helyzetét és megjelölte a fejlesztés irányát, amely a technika rohamos fejlődése, a szocialista országok közötti munkamegosztás lehetőségei és hazánk adottságai alapján a legjobban szolgálja a dolgo­zók jólétének emelését. Ennek érdekében történnek az üzemösszevonások, ennek ér­dekében szervezik a kooperá­ciót nemzetközi méretekben is, ennek érdekében állíta­nak le egyes gyártmányokat vagy kezdenek gyártani úja­kat. őszintén meg kell mondani, lehetséges, hogy valamelyik üzemünkben megszüntetik egyik vagy másik, régi típusú, elavult gép gyártását. Az is lehet, hogy egy-egy üzem elaVult berendezéseit a mosta­nitól egészen eltérő célokra használják fel. El kell ké­szülni további üzemösszevoná­sokra is. Ha az illetéke® gaz­dasági főhatóságok úgy dön­tenek, hogy az üzem átszer­vezés alá kerül, akkor biz­tosak lehetünk afelől, h<?Sy ezt a döntést alapos gazdasági számítások és mindenre kiter­jedő elemző munka előzte meg. Ezeket a döntéseket a mozgalmi szerveknek és a gazdasági vezetőknek teljes erőből támogatniuk kell. A mozgalmi szervek segít­sége elsősorban abban áll,' Budapesten a Vajdahunyad- várban székelő Mezőgazdasági Múzeum új kiállítások őszi megnyitására készül. A tervek szerint szeptember elején nagyszabású nemzetközi kiállí­tást rendeznek a baráti orszá­gokban kiadott mezőgazdasági könyvekből és folyóiratokból. Ugyancsak szeptemberre ké­szül el a XVIII. XIX. és XX. században Magyarországon használt eketípusok állandó jellegű kiállítása, s valószínű­leg még az idén bemutatják a közönségnek a hazánkban ed­dig alkalmazott mezőgazdasági erőgépek eredeti példányaiból, illetve azok modelljeiből ké­szülő nagyszabású új kiállítást. A szükséges belső átépítések és az előkészületek miatt augusztus 6-tól 31-ig a Mező- gazdasági Múzeumban a láto­gatás szünetel. A múzeum növekvő nép­szerűségére jellemző, hogy míg a múlt évben június végéig hogy az üzemet érintő kérdé­seket őszintén megbeszélik a dolgozókkal. Ezeken a megbe­széléseken hangsúlyozni kell, hogy nincs szó tömeges elbo­csátásokról, vagy az üzemek bezárásáról. Népi államunk­ban nem volt és nem is lesz tömeges munkanélküliség, mint ahogy azt egyes Jóaka­róink” szeretnék. Arról van szó, hogy a Központi Bizottság gépipari határozatának végrehajtásá­val ismét egy lépést teszünk előre. Átszervezünk egyes üzemeket, hogy koncentrált műszaki erővel a világpiacon is versenyképes, korszerű gé­peket, berendezéseket gyárt­hassunk. Megszüntetjük az olyan gyártmányok termelé­sét, amelyeket korszerűtlensé­gük és magas önköltségük miatt külföldön nem tudunk eladni, viszont saját szükség­letünket a baráti országokból olcsóbban tudjuk fedezni. Ugyanakkor növeljük az olyan cikkek termelését — és ellát­juk velük a baráti országokat is — amelyeket a legjobb mi­nőségben és a legolcsóbban éppen mi tudunk gyártani. Tekintve, hogy nyersanyag­ban szegény ország vagyunk, elsőrendű érdekünk, hogy olyan cikkeket gyártsunlc, amelyekhez nem kell sok anyag. Ezért jelöli meg a Köz­ponti Bizottság határozata — a nemzetközileg elismert gé­pek és készülékek gyártásá­nak fejlesztése mellett — a híradástechnikai és műszer­ipar nagyobb arányú fejlesz­tését. Nagy vonalakban ezek azok a kérdések, amelyek foglal­koztatják az üzemek dolgozó­it. Pártszervezeteink helyesen teszik, ha beszélgetnek a mun­kásokkal ezekről a kérdések­ről olyan üzemekben is, ahol szó sincs még semmilyen át­szervezésről, mert egy olyan megjegyzés, hogy „kisüzem vagyunk, úgyis megszüntetnek bennünket”, gyorsan elterjed és úgy jut tovább, hogy a meg­szüntetés már eldöntött tény. Az ilyen híresztelések pedig kedvetlenséget okoznak a munkások között, ami a ter­melésben feltétlen megmutat­kozik. Megyénk dolgozóinak többsége megértette a Köz­ponti Bizottság határozatának fontosságát és tisztában van azzal, hogy Végrehajtása né­pünk érdekeit szolgálja. Az itt-ott fellelhető aggodalmas- kodásokat pedig el kell osz­latnunk, a határozatot meg kell beszélnünk a munkások­kal. Minden becsületes dolgo­zó nyugodt lehet afelől, hogy a mi országunkban nem tör­ténhet olyasmi, ami a dolgozó ember érdekei ellen van. Lovász Vine« múzeum kiállításait, az idén ugyanezen idő alatt 180 000 volt a látogatók száma. A cso­portosan látogató termelőszö­vetkezeti tagok száma a múlt évinek négyszeresére nőtt: (MTI) KOSSUTH-RADIO 8.10: Verbunkosok. 8.50: Re­gény — folytatásokban. 9.10: Tör­ténelmi operákból. 10.10: Napiren­den. 10.15: Operettfinálék. 10.59: Lottóeredmények. 11.00: Regény­részlet-felolvasás. 11.20: Vivaldi: Három hegedűverseny. 12.15: Könnyűzene. 13.00: Gazdaszemmel. 13.15: Kamarazene. 14.00: Sarkad! Imre könyvének ismertetése. 14.20: Keringek. 14.40: sportoló if­júság. 15.10: Gyermekkórusok. 15.30: Versek. 15.45: Dallal, tánccal a világ körül. 16.20: Az ipari ro­vat műsora. 16.40: Énekkar. 17.15: ötórai tea. 18.05: Faluról falura. 19.00: Pénteken este. 20.25: Szepe­si György riportsorozata, XII. 23.00: Lengyel zenei hét. 23.28: Könnyűzene. 1962. július 20, péntek, Illés napja. A nap kél: 4.06, nyugszik: 19.33 órakor. A hold kél: 21.36, nyugszik 7.28 órakor. Várható időjárás: csökkenő felhőzet, mérséklődő északi, északkeleti szél. Legmaga­sabb nappali hőmérséklet holnap 21—24 fok közülit. — JÓL HALAD az óvoda­építkezés Kósdon. Az új te­rem heteken belül elkészül és augusztus 20-án megnyit­ják a kibővített óvodát. — JULIUS 16-TÖL 21-ig csehszlovák képkiállítást ren­dez a Hazafias Népfront vác- bottyáni bizottsága. — RENDBEHOZZAK a pi­lisi hegységben a nagyvilLámi turistaházat s parkírozzák a környékét. — A TERVEK SZERINT jövőre a visegrádi stranddal szemben horgonyozzák le a budapesti Kék Duna úszó­vendéglőt. hogy ezzel is eny­hítsék a vendéglőhiányt. — FELÁLLÍTJÁK Nagy­maroson Kittenberger Kál­mánnak, a híres magyar va­dásznak mellszobrát. Nagy­marosi lakóházában emlék­szobát rendeznek be vadász- trófeáiból s afrikai utazásai­nak emléktárgyaiból. — A SZŐ VOSZ könyvter­jesztő versenyt hirdet a falu­si úttörőcsapatok részére. A verseny szeptemberben, az új tanévvel kezdődik. A jutal­mak értéke eléri a százezer forintot. — TIZENKÉT LÁBA lesz a papszigeti új bisztrónak. A három méter magas vas­betonpillérek 350 négyzetmé­teres teraszt tartanak majd, amit a legmagasabb dunai vízszint sem boríthat el. Az építkezés rövidesen megkez­dődik. — KILENCVEN ÉVVEL ezelőtt kezdték meg Visegrá- don a Mátyás korabeli kirá­lyi palota romjainak feltárá­sát. Ebből az alkalomból az országos múzeumi napok ke­retében októberben előadást tartanak a visegrádi vár mű­emlékeiről. — SZÖNYI ISTVÁNNAK, a nemrégen elhunyt nagy festő rézkarcainak válogatott gyűjteményét jelenteti meg folyamatosan a Képzőművé­szeti Alap. A sorozatban a zebegényi festő több dunaka­nyari műve szerepel. Hubertus vadászház a Prédikálószék mellett Új vadászház készült el a Pilisben a Prédikálószék mel­lett. A Hubertusról elnevezett összkomfortos, vízvezetékkel villanyvilágítással ellátott va­dászházat a szarvasbőgés ide­jén kereshetik fel az első vendégek. A gazdag vadászte­rületen, ahol az elmúlt három évben ezer vaddisznót ejtettek, köztük kétszáz, 24 centiméter­nél nagyobb agy árút, tervsze­rűen fejlesztik a vadászházak hálózatát. A Hubertus már a tizennegyedik vadászház a Pi­lisiben. S ezek közül hetet lát­tak el eddig hasonló komfort­tal. Az augusztusban kezdődő idényben 58 szarvasbikát lő­hetnek ki a pilisi vadászbázak vendégei. (MTI) PETÖFI-RADIÖ ' 14.15: Tánczene. 15.10: Vidám el­beszélés. 15.30: Delibes: Coppelia — balettszvit. 16*.05: Riportműsor. 16.15: Wagner-operákból. 17.15: Az ifjúsági rádió műsora. 17.35: Hang­verseny gyermekeknek. 18.05: Ze­nés ajándékműsor. 18.50: Szimfo­nikus zene. 19.10: Hangverseny a stúdióban. 19.45: Könyvismertetés. 19.55: Népdal csokor. 20.40: Bemu­tatták — Gellért Endre írása. 21.05: Közvetítés Rómából. TELEVÍZIÓ 17.30: Közvetítés a Hazafias Nép­front budapesti bizottsága és a szakszervezetek budapesti tanácsa által rendezett békenagygyűlés­ről. MA Uulaíonlollén sorsolják a lottót A lottó 29. játékheti nyerő­számait ma délelőtt 10 órai kezdettel Balatonlellén, a sza­badtéri színpadon sorsolja a Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság. (MTI) — A JAPÁN atomenergia bizottság határozatot hozott az ország első atommeghaj­tású hajójának építéséről. A munkálatokat 1963 áprilisá­ban kezdik meg. A 6350 tonna vízkiszorítású atom­hajó a tervek szerint hét év alatt készül el. — ÁLLAMI BERUHÁ­ZÁSBÓL utat építenek Bu­daörsön. Az út a régi és az új iskolát köti össze. — NÉGYTANTERMES is­kolát építenek Leányfalun, részben községi, részben ál­lami hozzájárulásból. A költségvetési terv jóváha­gyása után még ebben az évben megkezdik az építke­zést. — JÓ ÜTEMBEN halad .Ráckevén az öregek szociá­lis helyzetének felmérése. Az ifjúsági Vöröskereszt már huszonhat idős család ellátásáról gondoskodik, kí­séri figyelemmel sorsukat. ,— A BUDAÖRSI nőtanács és a Vöröskereszt szervezet együttesen 1962. július 21-én este 8 órai kezdettel rózsa­bált rendez a Jókai művelő­dési házban. HARC A FERTŐZŐ GYERMEKBÉNULÁS ELLEN M. P. Csumakov profesz- szornak, a Szovjetunió Orvos- tudományi Akadémiája tag­jának, a moszkvai Poliomye­litis kutatóintézet igazgatójá­nak nevét áz tette világhírű­vé, hogy első ízben alkalmaz­ta tömeges oltásokra a Sabin- féle törzsekből előállított élő vakcinát a fertőző gyermek- bénulás ellen. A neves tudós a napokban előadást tartott az Országos Közegészségügyi Intézetben az élő vakcinával végzett tömeges oltások ered­ményeiről. Ezt az oltóanyagot a Szovjetunión kívül 16 or­szágban vezették be, minde­nütt jelentős eredménnyel. Előadásának további részé­ben az oltóanyaggyártás tech­nológiájával kapcsolatos újabb eljárásokat ismertette. Utána felesége, M. K. Vorosilova tá­jékoztatta a magyar kollégá­kat azokról a Moszkvában végzett szerológiai vizsgála­tokról, amelyek — a járvány- tani eredményekhez hasonló­an — az élő vakcinával oltot­tak tartós és hatásos védett­ségét igazolják. (MTI) — A HELSINKI Világif­júsági Találkozó tiszteletére az NDK hat különbélyeget bocsátott ki. Négy bélyeget együttesen nyomnak, s a négy bélyeg egésze a VIT emblémáját ábrázolja. A má­sik kettő párosán kerül ki­nyomtatásra s ugyancsalt a VIT-jelvényt ábrázolja — TÁRSADALMI MUN­KÁBAN javítják a torbágyi utakat és a vasútállomás környékét. A szükséges kő­zúzalékot a sóskúti bánya ingyen bocsátotta a lakosság rendelkezésére. A munkála­tokat a Hazafias Népfront budai járási bizottsága szer­vezte meg. — A DOHÁNYÁRÓL vi­lághírű Virgínia államban az első dohányszüret 350. évfordulója alkalmából meg­rendezik a pipázók kong­resszusát. — NAGYARÁNYÚ parko­sítást végeztek teljesen tár­sadalmi munkában a buda­örsiek a Béke téren. Rózsa­töveket, bokrokat ültettek, valamint padokat állítanak fel. — ELKÖLTÖZIK a Haza­fias Népfront Pest megyei bizottsága a megyei tanács­házából. Üj helyisége hétfő­től kezdve a Pest megyei Pártbizottság épülete, Buda­pest, V., Árpád u. 12. NAPSÜTÉSBEN *S É|i|AÍ ÍfífM|i§ — János bácsi, lőjön már ide avval a vfziágyúval! (Endrődi István rajza) Harmincöt utcában maga a lakosság építi a vízvezetéket Dunakeszin céljukba eljusson a közköltsé­re növekszik. Megjelent az „Ikarustól az űrrakétáig" elnevezésű bélyegsorozat Ősszel: új kiállítások A mezőgazdasági könyvek nemzetközi kiállítására, a hazai mező­gazdasági gépek és eketípusok bemutatójára készül a Mezőgazdasági Múzeum 159 000-en tekintették meg a A rádió és a televízió mai műsora

Next

/
Oldalképek
Tartalom