Pest Megyei Hirlap, 1962. június (6. évfolyam, 126-151. szám)

1962-06-29 / 150. szám

1962. JÜNIUS 29, PÉNTEK '"“K/Círlap S HORÁNY, SZENTENDRE, VISEGRÁD, NÓGRÁDVERŐCE Megkétszereződött a külföldi turisták száma a Dunakanyarban TÁBLÁS HÁZAK MINDENÜTT A szentendrei sátortáborban három pesti kislány: Varsa Kriszti, Bőd Veronika és Vöneki Ágnes ismerkedik egy japán vendég kislányával, Ekivel Dr. Nagy Gyula, a Pest me­gyei Idegenforgalmi Hivatal vezetője szerint az eddigi ered­mények a Dunakanyar idei idegenforgalmában igen ked­vezőek. A szezon tulajdonkép­pen május közepén kezdődött és az első hat hét eredményei­ben szinte nyoma sincs a ked­vezőtlen időjárásnak. Sőt: imitt-amott a forgalom túl­szárnyalta az optimista vára­kozást is. A legjobb példa erre talán Horány, amelynek szállodáját az Idegenforgalmi Hivatal az idén házi kezelésbe vette, hogy negyvennégy szobáját a Dunakanyar idegenforgalmá­nak szolgálatába állítsa. — Horány április 15-én nyílt meg az idén — mondja dr. Nagy Gyula — és június 1-ig már 3518 vendégnapja/ volt Horány szobái iránt nagy az érdeklődés. Az eddigi foglalások azt jelentik, hogy szeptember közepéig a vendégnapok száma el­éri a 12 308-at. örvendeteséh növekszik kül­földi vendégeinek száma. Cseh és lengyel turisták, akik tur­nusokban három-három napot töltenek Horányban, június 4. és szeptember 5. között eddig 4500 vendégnapot kötöttek le. Az első csoportok már elutaz­tak és bár június első felében elég hűvös volt az idő, kije­lentették: nagyon jól érezték magukat! Vendégeinknek kö­rülbelül hetven százaléka egyéni üdülő volt, kiránduló csoportokból adódott a har­minc százalék. Horánynak a cseheken és a lengyeleken kí­vül igen sok bolgár és olasz vendége is volt.- A~horányi vendégek ellátá­sáról a négyszáz, személyes ét­terem gondoskodott, mégpedig az elmúlt évekhez viszonyítva lényegesen jobban és kulturál­tabban. A budapestiek is új­ból felfedezték ezt a kellemes kirándulóhelyet, amire nyil­ván az adott lehetőséget: hogy közvetlen vízibuszok szál­lítják a fővárosból Ko­rányba a kirándulókat. Szentendre szerepében az idén nagy változás történt. Április közepén megnyílt a hatvan személyes turistaszál­ló a Pap-szigetre néző hegyol­dalon, az Antonik-villában, amelynek kertjét is rendbe­hozták, a szobákat pedig igen ízlésesen szerelték föl. A tu­ristaszálló már eddig is igen kapósnak bizonyult, májusi forgalma 1250 vendégnap volt. A Pap-szigeten épített cam­ping május 20-tól nyitott és jú­nius 1-ig 1800 vendégnapot könyvelhetett el. Vendégei kö­zött voltak finnek, angolok, franciák és igen kellemesen érezték magukat a festői kör­nyezetben. A sátortábor iránt olyan nagy az érdeklődés nem­csak a belföldön, hanem a külföldön is, hogy csúcs- forgalomra lehet számíta­ni, bár tulajdonképpen a tábornak az idén van az első szezonja. A Dunakanyar idegenfor­galmának legfontosabb állo­mása természetesen Visegrád, amelynek három turistaszálló­jában és campingjében egy­szerre 310 vendég kaphat na­ponta hajlékot. Áz érdeklődés már a szezon előtt is óriási volt Visegrád iránt. Április­ban a vendégnapok száma meghaladta a 4000-et, május­ban az 5400-at és így. igen sze­rénynek tűnik az a számítás, amely szerint az idén a sze­zon végéig a vendégnapok szá­ma 22 000 lesz. Ezek az ada­tok csak a turistaszállók és a camping forgalmára vonatkoz­nak, a Vár Szálló forgalma nincs bennük, pedig ez az igé­nyes szálló is telt házzal di­csekedhet. A nógrádverőcei Express If­júsági Tábor is egyre fonto­sabb szerepet tölt be a Duna­kanyar idegenforgalmában. Az Express Ifjúsági Utazási Iro­da sokat tett a tábor fejleszté­séért és igen szép eredménye­ket ért el ezen a téren. A tá­borban ma már 250, egyenként négyszemélyes vikendház áll a korszerű sátrakon kívül, szép, új bejárat épült a táborhoz az országút felől, cementlapokkal burkolt úttal, a tábor terüle­tének parkosítása is befejezés­hez közeledik és rövidesen el­készül az új strandmedence is. A táborban egyszerre 1000 —1200 fiatal turista üdül, a nyári hónapokban főleg külföldiek, csehek, lengye­lek, németek és valamennyien áradozva be­A Földművelésügyi Minisz­térium növényvédelmi szolgá­lata a HUNGAROFRUCT Vál­lalat anyagi támogatásával az idén is megrendezi a tsz-ek export gyümölcstermelési ver­senyét. A verseny szervezését es irányítását a megyei nö­vényvédelmi bizottság végzi, a járási, községi szervek és a növényvédő állomás közremű­ködésével. Pest megyében téli alma-, őszi és kajszibarackterme­lési versenyt szervezünk, azonkívül a Pest megyei tsz-ek benevezhetnek az országos szilvatermelési versenybe is. A verseny alapfeltétele, hogy a megtermelt gyümölcs leg­alább 95 százalékban pajzste- tűmentes és legalább 92 szá­zalékban egyéb kártevők fer­tőzésétől mentes legyen. A gyümölcsszüret idején szövő­lepkefertőzés a tsz területén nem fordulhat elő. Az őszi- és kajszibarack, továbbá a szilva­termelési versenyben részt ve­vő tsz-ekben versenyfeltétel­nek keli tekinteni az alma-, barack- és szilvamoly elleni védekezést. A versenybe valamennyi tsz csakis teljes termő gyümölcs­területével, a szilvatermelési versenybe pedig teljes szilva­termő területével nevezhet be. Jutalmazásra csak az a tsz számíthat, amely a gyümölcs­fajtákból a megtermett meny- nyiségnek legalább 60 százalé­kát exportra értékesítette. A Pest megyei téli almá-, őszi- és kajszibarackterme­lő tsz-ek versenyének dí­jai a következők: Az első helyezett díja: Ra- pidtox II. permetező-porozógép (71 269 forint), a másodiké Ra- pidtox III. permetező-porozó­gén (36 156 forint), a harmadi­ké Rapidtox III. permetező-po­rozógép (36 156 forint), a ne­gyedik helyezetté: saraglvás permetező-poro^ógép (12 621 forint), ötödik helyezett díja.: saragl.vás permetező-porozó- gép (12 621 forint). Az országos szilvatermelési verseny díjai a következők: Első helyezett: Rapidtox III oermetező-porozógén (36156 forint!, második helyezett: Ra­pidtox TIT. oermetező-porozó- gép (36 156 forint), .harmadik szélnek arról, hogy milyen jól érezték magukat Nógrádverő­cén. A folyton emelkedő forga­lom természetesen nagy fel­adatok elé állítja az idegen- forgalmi szerveket. A legfon­tosabb köztük az elszállásolás problémája. Ezért fejlesztet­ték tovább a fizetővendég­szolgálat hálózatát is, amely igen jól bevált és szintén táb­lás házzal működik. A végle­ges megoldást természetesen csak az jelenti majd, ha egy­két motel is épül a Dunaka­nyarban és lehetőség nyílik újabb turistaszállók megnyi­tására. m. 1. helyezett: saraglyás permete­ző-porozógép (12 621 forint), negyedik helyezett: Kiss Bá- lint-féle permetezőgép (2683 forint). Mind a megyei téli alma-, őszi- és kajszibaracktermelési versenyre, mind az országos szilvatermelési versenyre a já­rási és városi tanácsok mező- gazdasági osztályainál július 15-ig írásban lehet jelentkezni. Bizonyítványosztás után be­fejeződött a beiratás a közép­iskolákban is. Ez a kétvarko- csos kislány, Kemencei Mária Nyáregyházáról utazott be Monorra a József Attila gim­náziumba, hogy beiratkozzék az első osztályba. Kezében az értesítő, telisded teli csupa ötössel. Mind a nyolc általá­nost kitűnő eredménnyel vé­gezte el. — Milyen politechnikai ok­tatásban akarsz részt venni? — kérdi tőle a beiratást vég­ző tanárnő. — Varrodába szeretnék jár­ni, valamit már tudok varr­ni de szeretnék jobban meg­tanulni. — És milyen nyelvet válasz­tasz? — Latint. — Mi akarsz lenni? — ezt már mi kérdezzük a kislány­tól. — Orvos feleli határozot­tan. Ma Sopronban sorsolják a lottót A lottó 26. játékhetének nyerőszámait június 29-én, pénteken Sopronban sorsol­ják. Sorsolással döntik el azt is, hogy a júniusi játékhe­tek közül melyik hét szel­vényei vesznek részt a kö­vetkező táfgynyeremény-hú- záson. (MTI) Móricz Zsigmond hat színműve oroszul Móricz Zsigmond prózai művei immár közismertek a Szovjetunióban. Most az Isz- kussztvo (művészet) kiadó gondozásában gazdagon il­lusztrált, díszes kiadásban megjelent orosz nyelven a nagy magyar író hat színmű­ve: a Sári bíró, a Ludas Ma­tyi, az Úri muri, a Légy jó mindhalálig, a Rokonok és a Kismadár. (MTI) A házi kozmetika eszköze: elektromos arcmasszírozó készülék Sok dolgozó nő szívesen menne kozmetikushoz bőrének „felfrissítésére”, de nem jut rá ideje. A kozmetikai szalo­nok egyik kellékét most házi használatra is alkalmassá tet­te a Fémfeldolgozó Ktsz. Az elektromos masszírozó készü­lék súlya mindössze 20 deka, tenyérben is elfér, egyszerűen, könnyen kezelhető. Vibráto­ros tárcsája, hengerei az arc­bőrt üdítő „pofozgatást” gépe­sítik, a ráncok elsimítását, a krém „faedörzsölését” teszik lehetővé. A 110 és 220-as há­lózati áramról egyaránt mű­ködtethető szerkezet ára vár­hatóan 300 forint lesz. Az elektromos arcmasszíro­zó készülék gyártását jövőre kezdi meg a szövetkezet. (MTI) Háromhónapi szünet után I ismét megperdülnek az állam- I * Ha a gimnáziumiban is úgy megállja a helyét, ahogy az általános iskolában, négy év múlva ilyenkor már talán a sikeres felvételi vizsgán is túl lesz az orvosegyetemen. kossuth-radiö 8.10; Reggeli hangverseny. 9.00; 'Tüskevár. 9.20: Népszerű együtte­sek műsorából. 10.15: Operarész­letek. 11.00: Látogatás a vendek­nél. 11.25: Verbunkosok, katonada­lok. 12.15: Könnyűzene délidőben. 13.00: Gazdaszemmel a nagyvilág mezőgazdaságáról. 13.15: Kamara­zene. 14.00: A törzsfő. 14.20: Lako­dalmas dalok. 14.40: Játszani jó! 15.10: Fényes Szabolcs operettjei­ből. 15.30: Juhász Gyula hatszáz napja. 15.50: Szív küldi szívnek J szívesen, 16.20: Gyújtópontban: a papírgyárak. 16.40: A béke dalai. 17.15: ötórai tea. 18.05: A hideg­háború történetéből. 18.20: Francia operettrészletek. 19.00: „Az Ember ügyében”. 19.30: Emil Gilelsz zon­gorázik. 20.25: Hangversenyfantá­§#mainap 1962. június 29. péntek, Péter és Pál napja. A nap kél 3.50, nyugszik 19.45 órakor. A hold kél 2.04, nyugszik 17.03 órakor. Várható időjárás péntek estig: kisebb felhőátvonulá­sok, néhány helyen átfutó esővel. Hűvös idő. Mérsékelt, helyenként élénk északnyu­gati, északi szél. — TIZENEGYEZER CSIR­KE növekszik a nagykőrösi Dózsa Tsz-ben. Ebből négy­ezer a törzsállományt képe­zi majd. — NÉMET ÉS CSEH egye­temisták érkeznek nyaralás­ra júliusban a szentendrei turistaházba. — HÁROMSZÁZHATVAN KÖTETES kínai regényt ta­lálták a kelet-kínai Fucsao- ban. A 4 830 000 szavas mű címe: a A gránátalmavirág álma. A regényt a múlt szá­zadban Li Kuei-jü asszony írta azokról a VIII. század­beli nőkről, akik megmentet­ték hazájukat. — A CEGLÉDI termelő- szövetkezetek 399 holdas másodvetésű tervüket 479 holdra, azaz 120 százalékra teljesítették. — A FÖLDMOVESSZÖ- VETKEZETEK nagykátai járási központja Lőritnckáta, Tápióság és Tápióbicske könyvtárának három-három­ezer forint értékű könyvet ajándékoz az alkotmány ünnepén. — A DUNAKANYAR FO- TOKLUB újabb nemzetközi kapcsolatot teremtett: rend­szeres katalógus- és tapasz­talatcserébe kezdett a ju­goszláv Fotokiub Beograd- dal. rekei. Az Országos Takarék- pénztár június 29-én és 30-án rendezi a II., a III. és a IV. békekölcsön 1962. első félévi húzását. A sorsolásokat a Vil­lamosgép- és Kábelgyár mű­velődési házában (X. kerület, Gyömrői út 103. sz.) tartják meg. Az első napon, pénteken dél­után két órai kezdettel a II. Békekölcsönt sorsolják: 134 000 kötvényre 27 millió forintot. Szombaton déli 12 órakor kez­dődik a húzás. Egymás után sorsolják a III. és a IV. béke­kölcsönt. A III. Békekölcsön­ből 172 000 kötvényre 47,1 mil­lió forintot, a IV. Békeköl­csönből pedig 125 000 kötvény­re 28,9 millió forintot sorsol­nak ki. A pénteki és a szombati hú­záson tehát a II-, a III. és a IV. békekölcsönből összesen 431 000 kötvényre 103 millió forintot sorsolnak nyeremény és törlesztés formájában. A ki­húzott kötvények beváltását július 6-án kezdik meg. (MTI) zia. 21.00: Miért szép? 21.20: A ze­neirodalom remekműveiből. 22.20: Tánczene. 23.18: Nászúton. 23.35: Közvetítés a Zeneművészeti Főis­kola nagyterméből. Hangverseny. 0.10: Csárdások. PETÖFI-RÄDIÖ 14.15: Részletek a Csipkerózsika című balettből. 15.10: Ausztráliai költők versei. 15.30: Japán hagyo­mányos zenéje. 15.50: Balatoni ví- kend. 16.25: Könnyűzene. 17.15: Az Akropolisz árnyékában. 18.05: Magyar fúvószene. 18.20: Szilvássá László és Várkonyi Péter hang­versenye a stúdióban. 19.10: Nép­dalcsokor. 19.35: A régi jó világ 19.55: Heti hangversenykalauz. 20.40: Falurádió. 21.05: Bemutató előtt. 21.20: Szórakoztató muzsika, j 22.00: Operarészletek. — A BUDAI JÁRÁSI honvédelmi napot Pátyon a sporttelepen tartják most vasárnap. Az egésznapos műsor délelőtt 9 órakor kez­dődik. — MEGYVENEZER FO­RINTOT szavazott meg a megyei tanács végrehajtó bizottsága a gödöllői Autó- és Gépjavító Vállalatnál a fürdő és az öltöző bővítésé­re, valamint a porelszívó berendezés fejlesztésére. — TŰZ VECSÉSEN. Kedden a kora délutáni órákban a bu­dapesti tűzoltók vonultak ki Vecsésre, a Bajcsy-Zsilinszky út 68. számú házhoz. A ház­ban gondatlanul végzett mo­torszerelés közben gyulladt ki a veranda és az egyik mellékhelyiség. A tűz oltásá­ból a szomszédok is dereka­san kivették részüket. — SZOCIALISTA SZER­ZŐDÉST kötött a Prés- és Kovácsoltárugyár a Kőbá­nyai Vas- és Acélöntődével. E szerint kölcsönös szállítási kötelezettségüket pontosan és maradéktalanul betartják. — A VÁCI KÓRHÁZ vér- adóállomása a jövő hónaptól kezdve megkezdi a város környékén is a vérgyűjtést. Az akcióban mintegy kétezer véradó részvételére számíta­nak. — BORRAL KÉSZÜLT HABARCS. La Mancha-ban, Don Quijote szülőhazájában egy templomépítésnél érde­kes felfedezésre jutottak. Megállapították, hogy évszá­zadokkal ezelőtt a spanyol- országi templomok építésé­nél sokkal tartósabb kötő­anyagot használtak, mint manapság. A laboratóriumi vegyelemzés kiderítette, hogy a habarcsot annakidején borral készítették. Ez nem volt valamiféle építészeti fo­gás, hanem egyszerűen azért történt így, mert azon a vi­déken akkoriban a víz sok­kal drágább volt a bornál. — A BÉKEKÖLCSÖN- SORSOLÁS lebonyolítását irányító bizottság tagjai kö­zé a pénzügyminiszter kine­vezte Aranyvári Istvánt, az SZTK Pest megyei alköz­pontjának szakszervezeti tit­kárát is. RÉSZEGEN MOTOROZOTT Szerdán délután Dunake­szi és Főt között ittasan ült motorkerékpárján Hága Ká­roly, 29 éves fóti segédmun­kás. Miközben bizonytalanul karikázott, szemben vele egy autóbusz közeledett. Az autó­busz vezetője észrevette, hogy a motorosnál valami nincs rendjén. Ezért az út- kanyarulatban megállott és úgy várta, hogy a motoros elhajtson mellette. Az autó- buszvezető óvatossága azon­ban’ nem segített, mert a ré­szeg motoros egyenesen bele­rohant az álló autóbuszba; A vizsgálat megállapította, hogy illuminált állapotában a megengedettnél jóval gyor­sabban hajtott, s így nem tudott pontosan kanyarodni. Hága Károly felelőtlenségére csúnyán ráfizetett: életveszé­lyes állapotban szállították a budapesti baleseti kórház­ba, felépüléséihez alig van remény. — JÜHGYAPJÜBŐL pénz. A tápiósági Kossuth Terme­lőszövetkezetben az első fél­évben 290 ezer forintos be­vételre tettek szert a juhok gyapjúból. A húsbaromfi el­adásából százezer forintos jö­vedelmük származott, köz­ben kialakították az ezer da­rabos baromfitörzsállományt is. — VÁC első üzemi női énekkara megalakult a Váci Kötöttárugyárban. — JÚLIUS ELSEJÉN Pi­lisen országos állat- és kira­kodó vásár lesz. Vészmentes helyről mindenféle jószág felhajtható. — TANÁCSTAGOK FO­GADÓÓRÁJA: Stefanek Sándorné megyei tanácstag szombaton 9-től 13-ig Ipoly- damásdon, Tóth András me­gyei tanácstag ugyancsak szombaton fél 10-től 12-ig Monorierdőn tart fogadóórát. Az idén is megrendezik a tsz-ek export gyümölcstermelési versenyét Értékes jutalmak a győzteseknek Fehér Aladár, növényvédelmi felügyelő Az első lépés a gimnáziumban Ma a II., szombaton a III. és a IV. békekölcsönt sorsolják A kétnapos húzáson százhcirommillió forint jut a szerencsés nyerteseknek kölcsön-sorsolás szerencseke­A rádió mai műsora

Next

/
Oldalképek
Tartalom