Pest Megyei Hirlap, 1962. június (6. évfolyam, 126-151. szám)

1962-06-12 / 135. szám

A CEGLÉDI JÁRÁS ÉS CEGLÉD VÁROSRÉSZÉRE _ A lakosság szolgálatában végzi munkáját a ceglédi Vasipari Ktsz. 4 részlegben 88 dol­gozó mintegy 15 fajta munkát végez el a szükséges igényeknek megfelelően. Képeink négy mozzanatot mutatnak be a ktsz életéből. VI. ÉVFOLYAM, 135. SZÁM 1962. JtNIUS 12. KEDD A mi feladatunk: szolgálni a népet Értekezletet tartottak a járás önkéntes rendőrei Vasárnap délelőtt a váro­si tanács nagytermében érte­kezletre gyűltek össze a járás önkéntes rendőrei, hegy meg­beszéljék munkájuk tapasz­talatait és a jövő feladatait Az elnökségben helyet foglalt többek között Babinszki Ká­roly, a járási pártbizottság el­ső titkára, Joó Ágoston, a városi pártbizottság titkára, Béncsik Mihály, a járási ta­nács elnöke, és Tóth Gyula rendórőmagy, a megyei fő- kapitányság képviselője. Enyedi Márton százados, a járási kapitányság vezetője mondott vitaindító beszédet. — A rendőrség sokrétű fel­adatának csak altkor tud ele­get tenni maradéktalanul, ha minden intézkedésében tá­maszkodik hazánkhoz, né­pünkhöz hű, becsületes ál­lampolgáraik segítségére és bevonja őket a rendőrségi feladatok ellátásába — mon­dotta többek között, majd ismertette a járás önkéntes rendőreinek a munkáját. El­Egy jól sikerült kirándulás A ceglédi Táncsics Mihály ált iskolában már szinte ha­gyományossá válik a nagysza­bású országjárás. A múlt hét egyik napján a kora hajnali órákban szokat­lan forgalom volt a Rákóczi úton. Kisebb nagyobb fiúk, lányok tartottak az állbmás felé. Közöttük több szülő is volt. Tanulóink már napokkal előbb lázas izgalommal készül­tek erre a napra, amikor meg­ismerkedhetnek hazánk első szocialista városával: Duna­újvárossal, melyről oly sok szépet tanultak és hallottak. A több mint ezer főből álló utas-„hadsereg” elszállítása komoly problémát jelentett a MÁV-nak. A ceglédi állomás dolgozói, élükön Somogyvári Ferenc állomósfőnökkel, min­dent megtettek, hogy az út zavartalan legyen. Külön mentesítő vonatot állítottak be, melyet maga a főnök elv­társ is elkísért, de ott tevé­kenykedett Lenkefi Mihály helyettes-főnök, Katona Lajos, Bölcső János és több elvtárs is. kik szívügyüknek tekintet­ték, hogy a MÁV hírnevét öregbítsék. A dunai út, a hatalmas „Kossuth” gőzösön csodálatos élmény volt. A gyerekek, szü­lők csodálkozó bámulással nézték a tovatűnő partot, az itt-ott felbukkanó parti falva­kat, városokat. Három órai ha­jóút után feltűnt füstölgő ké­ményeivel szocialista építé­sünk legnagyobb remeke, dol­gozó népünk büszkesége: Du­naújváros. A parton már várták a ki­rándulókat a hatalmas autó­buszok. Ezek körülvitték a csoportot az üzemen. Eleven valóságként jelent meg előt­tünk a múlt és a jelen. A ré­gi Dunapentele a maga nyo­morúságos nádfedeles házai­val a nyomor és a volt sze­génység minden maradványá­val és a pompás fiatal új vá­ros a maga üdeségével, ifjúsá­gával, hatalmas erejével. Lenyűgöző volt a Vasmű, bámulva nézte felnőtt, gyer­mek a meleghengermű gép- óriásait. Csak itt, ilyen helyen lehet igazán megérteni az em­beri alkotó erő nagyszerűsé­gét Nehéz volt megválni gaz­dasági életünk e nagyszerű al­kotásától, de új örömökkel várt a dunaújvárosi „Vidám Park”. A zsebek mélyéről elő­került a rejtett tartalék, hogy átvándoroijon az autó, forgó, stb., stb. pénztárába. A kedves órák után nem | volt a tanulók számára fájó, hogy elhangzott a sorakozásra való felhívás. Budapest felé ál­landó nótaszó mellett haladt hajónk. Sötét este volt már, amikor feltűnt a millió fényben tün­döklő fővárosunk. A ceglédi állomás dolgozói olyan szeretettel igyekeztek gondoskodni a kellemes kirán­dulás szép befejezéséről, hogy erről csak a legnagyobb ipeg- becsülés hangján lehet emlé­kezni. A fáradt, álmos gyermeke­ket a szülök tömege várta a befutó vonatnál. Hazafelé me­net öröm volt hallgatni a vo­natban még bóbiskoló gyer­mekek ajkáról azt a sok-sok kedves dolgot, mely bennük örökre nyomot hagy. Mohos Imre igazgató — A CEGLÉD-CSEMÖI Ál­lami Gazdaság faiskolája a ta­vasz folyamán 120 ezer darab koronás gyümölcsfát és 12 ezer gyümölcsfa suhángot ér­tékesített az állami gazdasá­goknak, termelőszövetkezet­nek. Mintegy kétezer megren­delő jelentkezett a háztáji gazdaságokból. A faiskolának országszerte hat lerakata van, amelyek szintén részt vettek az eladásban, de jó szolgálatot tettek az értékesítésben a fa­lusi földművesszövetkezetek is. — HATÁRSZEMLÉT tar­tott a kőröstetétleni tanács ál­landó bizottsága. Ennek során a Vörös Csillag Termelőszö­vetkezet területén észlelt eset­leges hiányosságok kiküszöbö­lésére hívta fel a termelőszö­vetkezet vezetőségét. — DÖMSÖDI ISTVÁN, ceg­lédi lakos gépjárművezető iga­zolvány nélkül vett részt a for­galomban motorkerékpárján. Ezért a szabálysértési hatóság 150 forintra megbírságolta. — CSEMÖ KÖZSÉG végre­hajtó bizottsága a múlt héten ülést tartott, melyen a terme­lőszövetkezetek elnökei a nö­vényápolási munkák meneté­ről számoltak be. Dobozy Fe­renc vb-titkár a III. negyed­évi munkaterv tervezetét ter­jesztette az ii'és elé megtár­gyalás végett. — MEGNYÍLT a ceglédi Kossuth-múzeumban a rajz­művészet mesterei kiállítás második része. — A KAPPANHALMI IS­KOLA úttörői szombat reggel­től vasárnap reggelig táboro­záson látták vendégül hét kül­telki iskola mintegy három­száz tanulóját. Vidám játék, sportvetélkedés, tábortűz tette színessé a fiatalok találkozó­ját. — ELŐRELÁTHATÓLAG a hét végén megindulnak a kon­zervgyári TEFU-szállítások. A borsó-cséplőgépek a ,hét köze­pén indulnak, s ennek során megindulnák a nagyobb üte­mű szállítások. — FOLYIK A TERÜLET- RENDEZÉS a Ceglédi Gépja­vító Vállalat udvarán. Felál­lítják az ipari vásáron nagy sikerrel bemutatott aszfaltgyá­rat, amelyikek első bemutató munkája a Nagykátai út kor­szerűsítése lesz. — A DUNA—TISZA-KÖZI Mezőgazdasági Kísérleti Inté­zet ceglédi üzemegysége az idén is 33 holdon termel para­dicsomot. A termést a Nagykő­rösi Konzervgyárnál értékesí­tik, ahonnan az értékes para­dicsommagot a termés felihasz­nálása után az intézet város­földi központja kapja megt ismerését fejezte ki a becsü­letes szolgálat ellátásáért és több eset elmondásával bi­zonyította, hogy az önkén­tes rendőrök milyen nagy segítséget nyújtanak a rendfenntartásban, a bű­nözők leleplezésében. A továbbiakban részletesen foglalkozott az önkéntes rend­őrök jogaival és kötelességei­vel, majd feladatuk ellátásá­hoz adott hasznos tanácsokat. A beszéd után megjutalmaz­ta azokat az önkéntes rendőrö­ket, akik szolgálatuk lelkiis­meretes ellátásával nagy se­gítséget nyújtottak a rendőrök munkájához. Pénzjutalomban részesült Meggyes György, Dobi István, Plutzer Ferenc, Veres István, Angyal Mihály, Bugyi Béla, Karai Lajos és Szegedi László. Rajtuk kívül még sokan kaptak tárgyjutal­mat és elismerő oklevelet. A jutalmazás után szünet, majd vita következett. A szá­mos felszólalás azt bizonyí­totta, hogy ezek az edvtáraak szíwel-léiekkel végzik önként vállalt feladatukat, s mindent megtesznek annak legjobb el­látása érdekében. Felszólalt a vitában Tóth Gyula őrnagy, aki elmondotta, hogy a rend­őrség feladata nemcsak az, hogy az elkövetett bűncse­lekmények utón megtegye a megfelelő intézkedéseket, ha­nem komoly munkát kell végezni a bűnözés megakadá­lyozása érdekében. Kifejtette, hogy milyen nagy jelentősége van a to­vábbképzésnek, kérte az értekezlet résztvevőit, ve­gyenek részt rendszere­sen a részükre tartott to­vábbképzéseken. Felszólal#; a vitásban Babinsz­ki Károly, a járási pártbizott­ság első titkára is, valamint Bencsik Mihály, a járási ta­nács elnöke. A hasznos értekezlet a déli órákban ért véget. Olyan saáp, tain nem is iyaa I Ezt sóhajtotta egy fejkendős néni a szövetkezeti társasház­ban berendezett új önkiszol­gáló bolt ünnepélyes megnyi­tóján. Szombat délelőtt a városi pártbizottság, a városi tanács vezetőinek jelenlétében adta át a forgalomnak az új egy­séget Revuczky Gyula, a vá­rosi tanács kereskedelmi elő­adója. ' —- Jó esztendeje van a Ceg­lédi Élelmiszer Kiskereskedel­mi Vállalatnak. Nemrégen ün­nepeltük a vállalat tízéves fennállását, ugyanakkor átvet­te a vállalat vezetősége az 1961. év rendkívüli eredmé­nyei alapján megérdemelt „Kiváló vállalat" kitüntetést — mondta. — Most ismét ünnepelünk. A régen várt és valóban régen szükséges önkiszolgáló boltot adjuk át a város lakosságának, amely hivatva van arra, hogy az új kereskedelmi forrnák al­kalmazásával segítse, teher­mentesítse az utóbbi eszten­dőkben alaposan túlterhelt 22-es boltot. Ezen túl ez a bolt egész felépítésében az újat szolgálja. Nagy hűtőkapacitása alkalmassá teszi a kész- és félkész ételek forgalcrmbaho- zctalára, a legmodernebb rendszerű mirelit berendezés pedig a mirelit áruk rw.gyobb j mértékben való értékesítését ! teszi lehetővé. — A városi tanács nevében ! köszöntőm ebből az alkalom- I ból a vállalat vezetőségét, minden dolgozóját, és arra ké- rém az új egység vezetőjét, í hogy nyissa meg a boltot a i vásárlók számára. Dani Mihály készségesen I mutat az önkiszolgáló kosa- | rakra. Rövid tájékozódás után a vevők már otthonosan nyúl­nak a gondosan kiállított áruk felé. Megnyílt Cegléd új látvá­nyossága. R. G. SPORT Asztalitenisz-bajnokság a javából A múlt héten bonyolították le a városi tanács nődolgozói körében az asztalitenisz házi- bajnokságot. A versenyre tízen neveztek be. Természetesen köztük voltak a „nagy re­ménységek” is, például Licsák Erzsiké, Reháít Kati és Dom­bi Reinholdné. Ók még soha nem vettek részt ilyen „nagy­szabású” versenyen, hiszen alig két hete annak, hogy az ütőt a kezükbe vették. Az újszerű kezdeményezés gondolata Dombi Reinholdné érdeme, aki nagy igyekezettel verbuválta a bajnokság rész­vevőit. Az izgalmas és „szín­vonalas” mérkőzésekre min­dennap 5 óra után, a munka­idő leteltével került sor. A két rögtönzött asztal körül hama­rosan nagy szurkolótábor biz­tatta a küzdő feleket. A játék- vezetést a tanács két férfi dol­gozója vállalta, s mérkőzés közben hasznos tanácsokkal segítették a kezdő játékosokat. A mezőny legjobbja, Liczek Györgyné, a mezőgazdasági osztály adminisztrátora, min­den ellenfelét fölényesen le­győzte, megérdemelten nyerte el az első helyet és a vele já­ró ólomkristály-vázát, amely a szakszervezet és a KISZ- szervezet ajándéka. Második az egészségügyi osztály dolgo­zója: Korényi Kati, a harma­dik helyen Vinke Mihályné, a titkárság vezetője végzett. Szép teljesítményt nyújtot­tak még Szegedi Gyuláné, a titkárság adminisztrátora, Klein Józsefné, a műszaki osztály előadója, Ábonyi Ilo­na és Kecskeméti Mihályné adminisztrátorok. Rossi G. LABDARÚGÁS Vasutas labdarúgó-csapa­tunk a DEAC csapatával mér­kőzött az utolsó előtti fordu­lóban. Csapatunk így állt fel: Kal- tanecker — Pákozdi, Med- nyónszky. Császár — Csontos, Oláh — Kökény, Molnár, Gyi- kó I. Nagy. Pintér. A DEAC már a mérkőzés elején védekezésre rendezke­dett be s ezt a kemény vé­dőfalat az első félidőben nem sikerült a ceglédieknek át­törni. A ceglédiek fölényét bi­zonyítja, hogy az első félidő­ben 11 szögletet rúgtak, há­rom debrecenivel szemben. A második félidő 15. percé­ben siker koronázta a ceglé­diek támadásait: kapu előtti kavarodás után Gyikó I fe­jelt a hálóba. 1:0. Hat perc múlva Gyikó I mesteri labdá­ját Nagy kapásból lőtte a há­lóba. Végeredmény CVSE—DEAC 2:0. 27 ponttal, jobb gólarány- nyal a 11. helyen állunk, s továbbra is fennáll a kiesés veszélye. Fehérvári János KÜLÖNVONAT A Ceglédi VSE labdarúgó szakosztálya vasárnap kttlön- vonatoi indít Szolnokra. a Szolnoki MÁV—Ceglédi VSE NB Il-es labdarúgó-mérkőzés­re. Jelentkezni lehet Ócsai hírlapárusnál, a Matus fod­rászüzletben és a Botos fod­rászüzletben. Tóth József rádióműszerész kezén havonta átlag 100—120 rádiókészülék fordul meg Nagy a forgalom a villanyszerelőknél, ahol a különböző háztartási gépeket javítják. Havonta több mint 100 va­saló, 35—10 mosógép, 10—15 porszívó és padlókeíélő gép hagyja cl kijavítva a műhelyt. Itt végzik különben ezek­nek a gépeknek a garanciális javítását is. A motorkerékpár-szerelőknek különösen most van sok munkájuk. A garanciális munkák mellett nagy- és kisjaví­tásokat végeznek gyorsan és jól a motorosok elismerése mellett. Kecskeméti István szerelő és Károly Róbert har­madéves ipari tanuló egy Tünde robogót javít. A gumijavító részleg sem panaszkodik munkahiányra. Egresi Károly szakmunkás egymás után javítja a külön­böző motorkerékpár, gépkocsi és más jármű gumiját. Fel­vételünk idején egy vontató hatalmas külső köpenyén dolgozott. A részleg jó munkáját bizonyítja, hogy nemcsak a városból és a járásból, hanem más járásokból is hoz­nak ide munkát. (Foto, szöveg: Opauszky) l ANYAKÖNYVI HÍREK Születtek: vágó Agnes, Balázs István Péter. Abrahám Terézia, Nagy József. Nagy Piroska, Siska Éva Mária. Sterlicz Zoltán. Csu­kás Csaba. Mama Piroska, Höröm- pő Hona, Rátóti László, Tóth Irén Ilona, Sági István. Szabó István. Csányi Zsuzsanna, Disztl Sarolta, Dobos Mária, Pintér János. Házasságot kötöttek: Bezzeg István és Korsós Evaa Bucsás Sándor és Slvók Lídia Mária, Gór Péter Pál és Sipőczki Ilona. Virág Ferenc és Gál Sarolta. Bálim Fe­renc Andor és Kovács Róza. Dá­vid István és Sági Mária Magdol­na. Kemenczés András és Orosz ílária Erzsébet, Fábián Pál István és Bartók Éva Ilona. Elhaltak: Nagy Jánosné szül. Fekete Mária 84 éves. Fehér Ist­ván 74 éves.

Next

/
Oldalképek
Tartalom