Pest Megyei Hirlap, 1962. június (6. évfolyam, 126-151. szám)

1962-06-12 / 135. szám

A FÖSVÉNY ELŐADÁSA MONORON Mólvere-vígjátékot mutatott be a monori színjátszó gárda ár. Gábor Gyula rendezésében. Sok jó darabot mutatott már be ez a gárda, így joggal vártunk egy gördülékeny, ki­tűnő előadást. A lelkes, szív- vel-lélekkel való játékban nem volt hiba most sem, de az előadás értékét nagyon le­csökkentette a szereplők hely­telen beszédtechnikája és a bizonytalan szövegtudása, ami sokszor ismétlésekre és aka­dozásokra vezetett. A címszerepet játszó Vásár­helyi Géza zsugori vénembe­re az előadás legremekebb alakítása volt, pénzét kutató nagy monológjával az egész közönséget magával ragadta és nyíltszíni tapsot kapott. Fesztelen mozgása kifogás­talan szövegmondása és a szerep átélése a Lakásszen­telő bemutatója után már nem jelentett meglepetést számunkra. A közönség jóízű nevetés­sel kísérte végig Ajtay György és Király József jellegzetesen moliere-i szolgafiguráit és Bor­sai Józsefné Fruzsina alakí­tását. Rövid epizódszerepében nagyon jó volt Ácsai Lajos és a Simon urat játszó Varga János. Köszönet illeti meg dr. Gábor Gyulát a darab be­tanításáért. Top— VANDALSÁG A monori Wesselényi utca 7. számú ház előtti kút tőből kitörve fekszik a földön. A megállapítások szerint a kút körül nyomok nincsenek, te­hát nem valószínű, hogy kocsi ütődött volna a kúthoz. A leg­valószínűbb, hogy felelőtlen elemek pusztán vandál rom­bolási szándékkal törték ki. Gaztettükkel elérték, hogy a környékbeli lakók minden csepp vízért fél kilométert gyalogolhatnak. A község azonnali intézkedésére a javí­tás és a tettes kézrekerítése folyamatban van. • A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA • IV. ÉVFOLYAM, 135. SZÁM 1962. JÜNIUS 12. KEDD Békés tudósítás a Harcvölgyből Monor és Gomba határában a Harc völgy természeti szép­ségeiben gyönyörködünk, ahogy leereszkedünk a tanyák felé, A fás. erdős domboldala­kat hatalmas gabona, dinnye és kapós veteményes táblák tarkázzák, mind. gondosan ápolt és tiszta. A völgy alján elszórtan ugyan, de mégis összetartozóan tűnnek elő a házak, körülöttük a kertek jel­zik, hogy itt, jó néhány kilo­méterre minden községtől élet van és a jelek szerint nem is kevesen élnek ebben a termé­szetadta nem mindennapi szépségű környezetben. Fütyü- részve közeledik felénk kerék­párján a fiatal gombai portás: Cseresznye József. — Húsz csalódnák hozom ide naponta a postát. Per­sze nemcsak ide, hanem a környékbeli tanyákra is. Kilenc órakor indulok és délután lesz, mire a 30 kilo­méteres utamat befejezem. Ilyenkor tavasszal, szép idő­ben vígan szalad a bicik­lim, különösen a dombolda­lakon lefelé, de télen a nagy hóban már nehez&bb, de akkor kocsival vagy ló­val járok. Lent a völgyen a kút körül nagy térség, ólak, istállók, mu­tatják. hogy itt gazdaság is működik. Nagy Imre bácsi szá­370 állatról gondoskodnak — Bori néni elégedett Beszélgetés a múltról, kolompszóig ráz homokkal töltögeti a kút környékét, tőle tudjuk meg, hogy a gombai Uj Élet harc­völgyi üzemegységében va­gyunk. Az ólak felé indulunk. Két életvidám, mosolygós ar­cú asszony fogad bennünket. Bori Ilona, és Ilkei Mária ál­latgondozók invitálnak kész­ségesen birodalmukba, a jói gondozott állatok megtekinté­sére. — 370 állatról gondosko­dunk — mondja Bori néni. — 20 anyadisznónk, 95 mala­cunk van most, a többi süldő. Takarmányunk van elég, a vi­zünk kitűnő jó. kapnak az ál­latok kukoricát, árpadarát, tápszert, úgy, ahogy azt a fő- állattenyésztő és az állatorvos előírja. A fiaztatóban az anyako­cák körül 8—10 kismalac sürgölődik, a 14-es számú ketrecben 11 kismalacot számolunk meg. Bori néni úgy szólongatja a kocákat a nevükön, mint a gyereke­ket és azok szót is fogad­nak neki. Sétánk közben kocsi fordul, a térre. Kovács Pál Péter fő- állattenyésztő jön napi körút­FONTOS ÉS KÖZÉRDEKŰ ; PROBLÉMÁKAT fáhtyál a Monori Járási Ta­nács kereskedelmi állandó bizottsága a június 13-i, szer­dái ülésén. Napirenden töb­bek között a Ceglédi Vendég­látóipari Vállalat és az FJK beszámolója szerepel a ven­déglátóipari egységek nyári felkészüléséről, beleértve az aratási szezonban kívánatos mozgóbüfék megszervezését.' Látogatás a gyömroi OTF-fiék íij helyiségében Négy évvel ezelőtt novem­berben szűk helyen három fő­vel nyitót fiókot Gyomron az Országos Takarékpénztár. Ak­kor a környék lakói nagyon örültek ennek is. Az elmúlt évben egyre sű­Kölesöuakció keretében a fiók körzetében eddig 480 családi ház épült. Ez év májusáig 54 hiteligény- lést adtak be. Ebből 42-t már megszavaztak. Az állami há­zak és telkek eladása is a GŐZFÜRDŐ Mindig tisztelettel és nagy­rabecsüléssel vagyok a moz­donyvezetők felelősségteljes munkája iránt. Száz és száz ember testi épsége, élete függ attól, hogy a mozdony- vezető éber figyelemmel és lelkiismeretes pontossággal teljesíti kötelességét. Mind­ennek elismerése mellett, mégsem tudom szó nélkül hagyni, hogy vasárnap a mo­nori vasútállomásra Cegléd felől 20 perc késéssel, 8 óra 40 perckor befutó vonat moz­donya a sínpár mellett fel­sorakozó utasokat sűrű, pá­rás gőzzel valósággal nya- konöntötte. Nem vagyok szak­értő, de azt hiszem, ezt a gőzfelhőt az állomás előtt; vagy után is ki lehetett vol­na engedni és nem kellett volna a vasárnapi ünneplő ruhába öltözött várakozókat tetőtől-talpig eláztatni. Ha véletlenül volt, megbocsájt- ható, a mozdonyvezető is em­ber. De ha szándékos volt — amit nem akarok felté­telezni — nem hagyható szó nélkül. ___________ H. K. V EVÖAN KÉT A Cegléd és Környéke Élel­miszer Kiskereskedelmi Vál­lalat június 13-án, szerda dél­után négy órakor a Monori Községi Tanács nagytermében vevőankétot tart. Minél több vevő, minél több problémát fog az ankéten felvetni, annál eredményesebb lesz a találko­zó. Az új fiók kívülről... rűbben hangzott el illetékes helyeken a kívánság, hogy na­gyobb, bővebb fiókhelyiség kellene Gyomron. Azután egy nap munkások jelentek meg a postáskor ódon épületében és néhány hét alatt a község egyik legszebb hivatalává ,.va­rázsolták”. Ez év május 24-én a szűk kis helyiségből átköl- között a hivatal a gyönyörű új helyre, Fodor Mihályné fiók­vezető is külön szobácskát. ka­pott. Itt beszélgetünk mun­kájukról. Ecser, Maglód, Mende, Tá- piósáp, Tápiósüly, Űri közsé­gek tartoznak körzetünkbe. E községek hitel és betétügyeit, csekkszámla forgalmát, iskolai takarékbélyeg ügyeit bonyolít­juk le, de ezenkívül még szám­talan feladatunk van. fiókhoz tartozik. Valamennyi községben van még állami ke­zelésben levő eladó telek és ház. Gyomron most kelt el egy állami ház az Imre utcában. — Szeretnénk jobbá tenni körzetünkben az „ahány ház, annyi betét” mozgalmat. Saj­nos a fejlődés e téren lassú. Itt van például Gyömrő. La­kossága 10 ezer körül van be­téteseinek száma viszont csak 1835. Az iskolai takarékosság terén már szebb és jobb ered­ményeink vannak. Évek óta a mendei gyere­kek a legtakarékosabbak Sajnos a totón és lottón na­gyobb nyereményt még nem fizettek ki, persze ez elsősor­ban nem rajtuk múlik. Tárgy­nyeremény általában havonta akad a körzetben. B. M. MAI MŰSOR Mozik Gyömrő: A vak muzsikus. Mag­lód: Pesti háztetők. Monor: Hús/ évre egymástól (széles). Pilis: A szép amerikai. Tápiósüly: A kilen­cedik kör. Üllő: Mindenki ártat­lan? (széles). Vecsés: Vigyázz, 1 nagymama! ...és belülről ja során szemlére Krizsán Já­nos előfogatos kíséretében. — Megbízható, jó kezekben vannak itt az állatok — mond­ja a íőállattenyésztő —. mind a két asszony szereti az álla­tokat, lelkiismeretesen gondoz­zák őket, de meg is van az eredménye a tsz-nek is, meg nekik ás. — Meg is vagyunk eléged­ve — teszi hozzá jókedvűen Bori néni. — Tavaly kaptam 26 mázsa gabonát, 7000 forin­tot és prémiumban két hízót. Ez idén előleget kaptam, ha­vonta 400—500 forintot... Az erdő alján 53 üsző lege­lész. Czibula János. Szarvas Lénárd és egy puli vigyáz rá­juk. Nyugodt, meggondolt be­szédű ember Czibula János. Már sok évtizede él ebben a völgyiben és megelégedettnek is látszik. Meséli, hogy a török időkből származhat ennek a völgynek a neve. Nagy har­cok lehettek akkoriban itt, találtunk is csontokat, lándzsákat, edényeket; a völgy szélén várhegy van, alatta valószínűleg barlang is húzódik, de a bejárata be van dűlve és még nem tárták fel. Érdekes beszél­getésünknek a kolornp sza­va vet véget. Indul a gulya a friss kövér fűvel jóllak­va, itatásra a kút felé. Huszty Károly Járási tanácstagok fogadónapjai Június 12-én, kedden: öz­vegy Benőné. Monor. Június 16-án, szombaton: Hadas Sándor, Pilis. Június 18-án, hétfőn: Kispál Károlyné, Pilis. SPORT TAPIÖSÜX.Y—KÖKA 6:3 (1:2) A sülyi csapat a sérülések miatt kénytelen volt tartalékosán feláll­ni. A. védelem két legjobb játéko­sa hiányzott. Már az első félidő 2. percében gólt értek el a sülyi- ek. A kókaiak azonban nemsoká­ra kiegyenlítettek, sőt. vezetésre is szén tettek. A félidő vége felé sportszerűtlen magatartósáért a játékvezető a kókaiak egyik csa­tárát kiállította. A második félidő 15. percében a sülyi csapat kiegyenlített. Ekkor a kókai kapus védés közben úgy megsérült, hogy kénytelen volt elhagyni a pályát. A kókai csapat ilyenformán kilenc emberre ol­vadt. Ennek ellenére nem adta fel a harcot. Lelkesen küzdött és meglepetésre vezetéshez is jutott. Kénytelen volt azonban a kapuba egy mezőnyjátékost beállítani. így csakhamar összeroppant a sülyi csatárok rohamos támadásának súlya alatt. A legeredményesebb sülyi játé­kos: Herédi László volt, aki egy­maga három gólt lőtt. Ezenkívül Bálint, Szabó és Bori egy-egy gól­lal terhelte meg az ellenfél ka­puját. (Krátky) ÚRI—PÉTERI 1:0 (félbeszakadt) (Újvári Ferenc játékvezető tele­fonjelentése :) Aszódi járásbeli játékvezető bí­ráskodása mellett úgy indult a mérkőzés, hogy szép szoros ered­ményű küzdelem lesz. A játékve­zető kitűnően látta el feladatát, minden szabálytalanságot észre­vett. Csordás szép góljával Úri szerezte meg a vezetést. Péteri azonban kiegyenlíthetett volna, de a kínálkozó helyzeteket nem tud­ták kihasználni. A második félidő 20. percében az egyik péteri játé­kos szabálytalankodott. A játék­vezető szabadrúgást Ítélt. A Péte­ri játékos akkor elvesztve önural­mát. messzire kirúgta a labdát a közönség közé, miközben meg nem engedhető megjegyzésekkel illette a játékvezetőt, aki leküldte őt a pályáról. A játékos nem akarta elhagyni a játékteret, sőt, többen kezdték szidalmazni a bírót. Az előírt öt perc elteltével a játékvezető lefúj­ta a mérkőzést. ★ TÄPIÖSZENTM AKTON— MENDE 2:2 Két erős. jó képességű csapat ta­lálkozott vasárnap ezen a mérkő­zésen. A Guthot és Bimbót nél­külöző tartalékos Mende így is megnyerhette volna a mérkőzést, de Petries, a balhátvéd, „gyenge nanot” fogo+t ki. A mendei csa- ••«'■'tb'M Puskás és Bartos, a véde­lemből Kárpáti érdemel dicsére­tet. A monori Kossuth Tsz-ben 26 holdon folyik a cukorrépa gépi, illetve kézi kapálása. Jövőre 50 holdon akarnak termelni cukorrépát 3 hold salátája van a tsz-nek. Eddig 75 ezer fejet szállítot­tak el tőlük, a napokban újabb 10 ezer fej elszállítására kerül sor (Várnai Béla képei LEVELESLÁDA Ami a riportból kimaradt Június 3-i számunkban cikk jelent meg a monori Űj Élet Termelőszövetkezet brigádjá­ról. Nagyon örülünk annak, hogy a sajtó foglalkozik szö­vetkezetünkkel, nemcsak ak­kor, mikor kedvező eredmé­nyekről tájékoztatja Monor la­kosait, hanem akkor is, mikor esetleg kellemetlen dolgokról írnak. A fent közölt cikk jót és rosszat is közöl szövetkeze­ti életünkről. Ebből a cikkből azonban valami mégis kima­radt. Ugyanis Dimow János kerté­szeti csoportvezető csak arról tájékoztatta az újságíró elvtár­sat, hogy ők amilyen szorgal­masan dolgoztak tavaly és az idén is, ugyanolyan szorga­lommal végzik munkájukat, munkaegység-előleget mégsem folyósít részükre a szövetke­zet. Azt azonban nem közölte, hogy a Dimow János-féle kert­ben elfelejtették a zöldnek va­ló hagymát megkapálni és ki­gyomlálni, ezért a leszerző­dött 10 000 csomó zöldhagymá­ból a cikk megjelenéséig csak 6200 csomót szállítottak le. Ebből a „gondos” kezelés miatt elég sokat csak másodosztá­lyúnak volt hajlandó a MÉK átvenni. Nagyon ajánlatos vol­na egyébként a hagymát meg­nézni! Azt hiszem, szakember is alig-alig ismerne rá a terü­letre, hogy abban vajon mi­nek is kellene lenni. Elfelej­tette Dimow kartárs azt is kö­zölni, hogy a leszerződött 40 000 fej salátából csak 7000 fejet adott le a MÉK részére, mely a hagyma- és salátaszer­ződés nem teljesítése miatt kötbérigény-bejelentést helye­zett kilátásba. A szövetkezetnek űj vezető­sége van és a múlt hibáit, hiá­nyosságait egyik napról a má­sikra nem lehet sajnos, kijaví­tani. A szövetkezet vezetőségének eltökélt szándéka, hogy az el­múlt időszak hibáit felszámol­ja, s az Űj Élet Tsz-ben iga­zán új életet kíván megvaló­sítani. Kovács Mihály tsz-elnök „Köszönet66 — a társadalmi munkáért Egy héttel ezelőtt a járási KISZ-bizottságtól felkértek bennünket, hogy 50 darab VIT-sorsjegyet adjunk el a szövetkezeti tagok között. A sorsjegyeket a tápiósápi pos­tahivataltól kaptuk meg, s a hivatalvezető egyidejűleg kö­zölte, hogy pénztárosunknak a sorsjegyek eladásáért 10 fo­rintot fog küldeni, jutalom elmén. Erről azonban a 175 forint befizetésekor megfe- ledkezett, s hivatalsegédünk a napi posta feladásakor rek­lamálta a tízest. A postán tartózkodó lakosok előtt szebbnél-szebb szavak kísé­retében a szó szoros értel­mében kivágták neki a 10 forintot és a vezetőnő be­csapta orra előtt az ab­lakot. Mindez azonban még nem volt elég. mert telefo­non is a „sárga földig le­Néhány szó az A községi tanács végre­hajtó bizottságának határo­zata értelmében az erdei strandot június 2-án meg­nyitottuk. A lapban június 6-án megjelent ezzel kap­csolatos cikkben felsorolt hibákkal nem értünk egyet. Május 30-ig az ivóvizet szol­gáltató kutat kimélyítettük, kitisztítottuk. A zuhanyozó­csapokat leszereltük és ki­javíttattuk, közben június 2-ára beköszöntött az enyhe késői tél, s így a zuhanyozók visszaszerelése, 6-áig nem történt meg. de kijavítva hordtapénztárosunkat, ami­ért a pénzt kérni merészel­te, holott eszébe sem jutott volna 10 forintot kérni az eladásért, ha nem hívja fel erre a figyelmét. Másnap a szövetkezet helyiségében, a levelek kézbesítésekor, még a kézbesítő is felpaprikázva rátámadt pénztárosunkra, aki mindezekre megbántottságá- ban szólni sem tudott. Nem tudjuk azt, és erre szíves válaszukat kérjük, hogy jogos vólt-e a pénz, amit visz- sza. is küldtünk a ,postának, de úgy gondoljuk, az 50 darab VIT-sorsjegy eladásáért leg­alább egy köszönő szó illik. Pénztárosunk azonban kö­szönet helyett csak „pofontf” kapott. Zima Károlyné főkönyvelő, Tápiósáp és Vidéke Vegyes Ktsz erdei strandról kiszámítottuk és a felszere­lése, . üzem behelyezése egy félórai munka. Kérjük a járás lakosságát, ha beköszönt a várva várt nyár, jöjj»nek és pihenje­nek, szórakozzanak a mono- ri-erdei strandon, a megye egyik legszebb strandján. Pi­henjenek az évszázados tölgy­fák alatt, napozzanak a forró homokban és úszkáljanak az égszínkék vizű medencében. Haár László vb-elnökhelyettas, Monor

Next

/
Oldalképek
Tartalom