Pest Megyei Hirlap, 1962. május (6. évfolyam, 101-125. szám)

1962-05-16 / 112. szám

VI. ÉVFOLYAM. 112. SZÄM 1962. MÄJUS 16, SZERDA Évközben egy szép napon a Petőfi iskolába levél érkezett Fonyódalsóról, a Balaton partjáról. A levelet egy nyu­galmazott pedagógus-házas­pár írta, hogy Bélatelepen le­vő villájukat a nyári vakáció­ra szívesen felajánlják, és át­engedik a nyaraló kisdobosok­nak és úttörőknek. A levelet levél követte, majd Gorócz Ambrus úttörővezető elment, és meglátogatta az idős házaspárt, megtekintette a villát. Már elkészült a szer­ződés, a gyerekek nagy örömé­re. — Gyönyörű helyen, egy fe­nyőliget iközepén, <i Balaton­tól mintegy 30 méterre fekszik a villa, öt helyiségből áll, és egészségügyi szempontokból is megfelel — mondta az úttörő­vezető. Beszélgettünk a gyerekek­kel, akik az évközben gyűj töge­tett pénzíhez most még na­gyobb szorgalommal rakosgat­ják a forintokat, hogy együtt legyen a 285 forint. — A terv szerinti 40 fős tur­nusokat szervezünk — tájékoz­tat Gorócz Albert. — Az első csoport az ipariskolásoké lesz, akik a 10 nap alatt a nyaralás, a környék megismerése mel­lett építenek egy nyitott, nyá­ri ebédlőt, és az asztalokat, a berendezést ők készítik el. — A második csoportban 40 kisdobost viszünk le a Bala­ton partjára, akik már izga­lommal várják a nyaralást, és nem tudják elképzelni, milyen is lehet a reggeli torna, meg a hajókirándulás a Balatonon. Külön programot dolgoz­tam ki a kisdobosoknak, a reggel 8 órás ébresztőtől az esti 9 őrás takaródéig, szinte , percről percre. — A harmadik csoport lesz a pedagógusok, szülők és a kis­gyerekek turnusa. — Végül augusztus 10-től 20-ig az úttörők lesznek a nya­ralóban. Az is lehet, hogy az úttörők turnusát ketté­osztjuk és külön lesz a fi­úk csoportja és külön lesz egy leánytumus. — Az úttörők programja is gazdag. színes. Elsődleges szempontunk természetesen az, hogy örsi portyákon, kirándu­lásokon a környékkel ismer­kedjünk. Kirándulunk termé­szetesen Badacsonyba, Tihany­ba, sőt, a zalai olajmezőket is tervbe vettük, hogy megnéz­zük. Emellett természetesen sokat játszunk, sokat éneke­lünk, és már „megrendeltük” a jó időt a fürdéshez. Sőt, nem árulok el titkot, ha elmondom, hogy az „ezermester” szakkö­rünk egy tutajt készít, hogy kis házi ha.jókázáso­kat is programba iktathas­sunk. — Hogyan oldják meg az élelmezést? — Szerződést kötünk az Üdülőellátó Vállalattal. Autóval naponta négyszer helybe hozzák a jó kosztot, sőt a pedagógus-házaspárt is mi látjuk el, míg ott leszünk. — Milyen a Balaton azon a részen? — Csak annyit mondok, hogy kilométereket lehet gya­logolni, míg mély vizet érünk, a gyerekeknek a lehető leg­jobb. Célul tűztük ki, hogy minden gyereket, aki lejön nyaralni, megtanítunk úszni. Még szorgalmasan tanulnak, felelnek számtanból, dolgoza­tot írnak magyarból a fiatalok, de szövődnek már a tervek a nyárra, s hogy a tervek valóra váljanak és jól sikerüljön a nyári vakáció annak csak egy feltétele van: a jó bizonyít­vány! —s, k,— Pécsi teciinikumosok látogatása városunkban Nagy, piros Ikarus-autó- busz állt meg hétfőn dél­előtt a tanácsháza előtt. „Különjárat”, hirdette a felirat. Fiatal, 17—18 éves fiúk szálltak ki belőle, s csoportokba verődve néztek körül. Az egyik csoport a Kossuth-szobrot nézte, a má­sik a szovjet emlékművet. Ké­szültek a fényképek, az emlé­kek Nagykőrösről. Megszólítottam őket. — A Pécsi Gépipari Techni­kum Ill/a osztályos növendé­kei vagyunk, 36-an — kezdte a bemutatkozást Hoffman Pál, mivel ő' látszott a legbátrabb­nak. — Négynapos túrára indu­lunk, amelynek első állomása, ha rövidke időre is, Nagykő­rös. Kiváncsiam néztünk körül ebben a „hírős” alföldi Város­ban, ahol az egyik legnagyobb költőnk, Arany János élt. Ki- rándulásunk tanulmányi jelle­gű, üzemeket, gyárakat né­zünk majd meg. Sajnos, kevés az időnk, így nem is tudunk alaposan szétnézni. — Következő állomásunk Cegléd, s déltájban már Gyön­gyösön leszünk — mondta be­fejezésül. EGYSZERŰ TÖRTÉNET ÚJ TÍPUSÚ EMBEREKRŐL Egy kiló szennyes mosatása: 3 forint 10 fillér 3t«*gnyílt a Patyolat A háziasszonyok régi kíván­ságát teljesítette azzal a váro­si tanács, hogy hétfőn reggel 8 árakor megnyitották a Széchenyi téren a Patyolat­fiókot. Amilyen egyszerűen hangzik, olyan örömet hozott asszonyainknak, akiknek nagy segítséget nyújt a második műszak megkönnyítéséhez. A fiók vezetője, Pusztai Fe- rencné tájékoztatásként a kö­vetkezőket mondta: — Az ide behozott mosni, vegytisztítani, illetve festeni kívánt ruhát egyelőre darab- számra veszem át. A kilós ru­ha mosatásának ára: kilónként 3 forint 10 fillér. A mosási idő két hét, a festés, illetve tisztítás 3 hét. Az összegyűlt ruháért hetenként jönnek és Szolnokra viszik. — Az első „fecske” már megérkezett. Egy férfiruhát hoztak tisztítani. Számot var­rók bele, és úgy megy tovább. Az 1-es sorszám már „foglalt”, s remélem, követi majd a töb­bi. Most még csak fél műszak­ban dolgozom, reggel 8-tól 12 óráig. — Milyen sikere lesz a Pa­tyolatnak nálunk, Kőrösön, azt nem tudom, de nagy az ér­deklődés. VERSENYBEN A JOBB ELLÁTÁSÉRT Az elmúlt hét­főn a Kossuth is­kola ötödik fiú­osztálya volt be­osztva spárgasze- désre. Az autóra felszálló tanulók közül hiányzott Szűcs Dezső, aki­nek 2—3 óráig ze­neiskolai elfoglalt­sága volt. Búsan nézett elrobogó pajtásai után. Egy igazi úttörő azon­ban feltalálja ma­gát. Dezső is fél órával korábban elment a zeneisko­lába, s így koráb­ban végzett. Fél háromkor már ott állt édesapja előtt: „Szeretnék kimen­ni az állami gaz­daságba, pajtása­imhoz dolgozni.” — Jól van, kis­fiam, de a kerék­párra nekem is szükségem van. — Nem baj, ak­kor gyalog me­gyek. Nincs az olyan messze. S Dezső elindult. A laktanyán túl megszólította egy kerékpáros férfi: ,dióvá igyekszel, kisfiú?’’ — Az állami gazdaságba. — Gyere, elvisz­lek egy darabon. S Dezsőt maga elé vette a kerékpár­ra. Késéssel ugyan, de kiérkezett a munkahelyre. Rö­vid keresés után megtalálta pajtá­sait, s 6 óráig ve­lük dolgozott. Egyszerű, de na­gyon tartalmas kis történet. Egy 11 éves gyermek, aki már az osz­tályközösség ki­szakíthatatlan ré­szének érzi magát, tudja, hogy ott a helye osztálytár­sai között, akik éppen társadalmi munkát végeztek iskolájukért, S a férfi, aki nem tu­dott szótlanul el­menni az úton egyedül baktató gyermek mellett. Szép cselekedet volt, s mivel ne­vét nem tudom, ezúton szeretnék köszönetét monda­ni nemes tettéért, amellyel kerék­párjára vette az ismeretlen kis­gyermeket. Úgy gondolom, mindehhez nem szükséges különö­sebb magyarázat. Az események maguk helyett be­szélnek. Dabizs Zoltán Látogatás özv.Tálas Istvánná portáján Hatszáznyolc önkéntes véradó jelentkezett eddig Holnap (csütörtökön) megkezdődik városunkban az önkén­tes véradás. Eddig hatszáznyolcan jelentkeztek, akik a beteg emberek segítségére sietve önkéntesen felajánlották vérüket. A legtöbben a ládagyárból jelentkeztek: ott 90 dolgozó nyújt jelentős segítséget az élet visszaadásához. A faárugyárból 53-an jelentkeztek és az állami gazdaságból is 50 munkás ajánlotta fel segítségét. A véradás holnap reggel kezdődik és aki vért kíván adni, a Kinizsi sportkörben még jelentkezhet. Jobb a megelőzés, mint a büntetés Messze, kint a határban, a Fekete dűlő 135. számú kis tanyán gazdálkodik özv. Tá­las Istvánné. Mária leánya szalad ki hoz­zám. — Édesanyja? — Nincs itthon. Kerékpá­ron Kecskemétre ment. Anyja helyett a lányát fag­gatom a baromfinevelésről. Mint kiderült, az értesülé­sem hiányos volt, mert nem­csak a száz pulykára van szerződésük, hanem még négy süldőre is, amit a két anya­kocáért kell beadni. Azonkí­vül még hat malacra is szer­ződnek. — És honnan kerül elő a száz pulyka? — Hat kotló pulyka ül, egyenként 30—30 tojáson. Május végére kikelnek. — Úgy hallottam,, a pulyka kis korában igen kényes jó­szág. Igaz ez? — Tejjel, túróval is etetjük, esőtől, vihartól óvjuk őket sokáig. Az elmúlt évben is 100 pulykára szerződtünk, de annyi volt az elhullás, hogy 39 darabot űsy kellett meg­vennünk, hogy a szerződési kötelezettségünknek eleget te­gyünk. — Szerencse is kell hozzá, ugye? — Az is kell, de ha jól sike­rül, megéri a fáradságot! Ha a pulyka öt-hat kilós súllyal átvételre kerül, darabonként átlagosan száz forintjával, az tízezer forintot jelent. Termé­szetesen a felvett előleget le­vonják belőle. — Látok itt állatkertbe va­ló baromfit is. Miféle jószá­gok ezek? — Kínai kacsa, az meg ott, mellette — mutat egy hatal­mas libára — japán liba. — Szívesen tartjuk őket. Ez a fekete tollú, piros fejű kacsa egész nyáron át tojik. Rejtett fészekbe jár. Nem bántjuk. 18—20 tojást ki is kelt és felneveli a kicsinyeket. Utána újra toiik. Előnye. hogy nem kell tömni, mégis meg­hízik. Hátránya a fekete toll! Az a japánnak mondott liba is egész nyáron tojik, azonban nem kotlik. Tyúk neveli és kelti ki a kis libákat. Nagyon finom a húsa mindkettőnek. Zamatban vetekszik a gyöngy- tyúkhússal! — I. sz. — Szomorú, de elég sűrűn ol­vashatunk még mindig az önkiszolgáló boltokban elő­forduló lopásokról. A 34. számú népboltban js néhány tolvaj már hurokra akadt. Talán olyan eset is volt, amikor nem érték tetten az illetőt. A hiány minden eset­ben a bolt dolgozóinak anyagi és erkölcsi számláját terheli. Mi lenne, ha ők is elten­nék az ott felejtett holmi­kat? Mennyi ott felejtett apró- cseprő holmi, vagy megvá­sárolt portéka gazdagítaná a boltok raktárát. Kovács Balázs Eötvös ut­cai lakosnak sem jutott vol­na eszébe, hogy a Ceglédi úti népboltban hagyta a pénztárcáját (nem nagy ösz- szeggel, de néhány fontos irattal), ha nem kapott vol­na levelet a boltvezetőtől, amelyben felkéri elhagyott értékei átvételére. Kovács Balázs visszakap­ta elveszett tulajdonát. Napjainkban egy darab szappanért, vagy csolcoládé- ért nem érdemes a becsüle­tes emberek táborából „kizá­ratni” magunkat. A gyengék tehát próbálják kiküszöbölni a kísértést. Jobb a megelőzés, mint a büntetés, valamint a szűk­szavú tájékoztató az elkö­vetett kihágásról. — bí — SZOMBATON FÉNYKÉPEZTÜK „Májusi muzsika” címmel jól sikerült zenés estet rendezett a helyi önkéntes tűzoltó testü­let a művelődési házban. Ké­piünkön; Lehoczky Éva énekel. Ballag már a vén diák... Az Arany János gimnázium végző növendékei ballagtak Bűz Albert, a Szabadság Termelőszövetkezet traktorosa ötven hold cukorrépát műtrágyázott (Foto: Fehér Szilárd és Székely András) — A VAROS HATARÁ­BAN hat borsófejtő-cséplőgép várja a borsó érését: két da­rab gép az állami gazdaság­ban, kettő a Szabadság Ter­melőszövetkezetben, egy a Dó­zsa és egy a Petőfi termelő­szövetkezetben. — HEGEDŰS JÓZSEF és felesége, a Hunyadi Termelő- szövetkezet tagjai, a közös munka mellett szerződést is kötöttek az állatforgalmi vál­lalattal 12 darab süldőre. — HARMINC HÍZOTT SER­TÉST adott át szerződésre az elmúlt hetekben a Dózsa Ter­melőszövetkezet az állatfor­galminak. — 14 HOLDON TERMEL a Rákóczi Termelőszövetkezet öntözéses korai burgonyát. A kapálás folyik, és napokon belül befejeződik. SPORT ATLÉTIKA — A DÓZSA TERMELŐ­SZÖVETKEZET befejezte a fel ül vetéseket, amit jóval túl­teljesítettek. Lucernából 112 holdat és somkóróból a terve­zett 70 holddal szemben 101 holdat vetettek felül. — TÍZ KATASZTERI hol­don ültettek dinnyét és főző­tököt a Rákóczi Termelőszö­vetkezetben. — Áprilisban 3819 fo­rint forgalom volt a Szol­noki úti Lábbelikészítő Ktsz javítóműhelyében. — MÉSZÁROS BALÁZST (3. járás, Hangács dűlő 10.) botrányos részegsége miatt 120 forintra bírságolta a szabály­sértési hatóság. — A CIGÁNYBÁRÓ elő­adását péntek helyett hétfőn, május 21-én tartják a művelő­dési házban. Vasárnap Cegléden bonyolí­tották le a járási serdülő atlé­tikai versenyt. Ezen a ver­senyen az Abonyi KSK, az Albertirsai VSE és a Ceglédi VSE versenyzőin kívül részt vettek a nagykőrösi Arany János Gimnázium és a Toldi Miklós 250-es ITSK fiú és leány versenyzői is. A nagykőrösiek jobb helye­zései és eredményei: Leányok. 100 méteren 4. Varsányi Katalin (ITSK) 14.6 mp. 400 m ...4. Szarka Anikó (Gimn.) 76, 5. Sasvári Ilona (ITSK) 80, 6. Papp Éva (Gimn.) 80.4 mp. Távolugrás ... 3. G. Nagy Mária (Gimn.) 424 ... 6. Rét­sági Erzsébet (Gimn.) 408 cm. Gerelyhajítás: 1. Végh Piros­ka (ITSK) 25.08, 2. Rétsági Er­zsébet (Gimn.) 24.45 m, Fiúk. 100 méteres futásban 2. Pálházai László (ITSK) 12.9, ... 6. Varsányi János (ITSK) 14.4 mp. 400 m. 1. Tar János (ITSK) 62.7, ... 3. Lukács László (ITSK) 65.4 mp. 1000 m ;.. 2. Koósz Gergely (ITSK) 3.18 p. Magasugrás ... 3. Pataki Fe­renc (ITSK) 135 cm. Gerely hajítás: 1. Rakovits Zoltán (ITSK) 42,72 m. A versenyről Hegedűs Ká­roly testnevelő tanár a kö­vetkezőket mondotta: — A nagyköröseik ezen a versenyen jól megállták a helyüket. Még azok is kielé­gítő eredményeket értek el, akik első nagyobb szabású versenyüket vívták. A mint­egy 180 főből álló mezőny eredményeit tekintve, a >,ter­més” jó közepesnek mondha­tó, a rendezés jó volt. „A táborélet hej be szép, be jó..." A Balaton partjára készülnek az úttörők

Next

/
Oldalképek
Tartalom