Pest Megyei Hirlap, 1962. május (6. évfolyam, 101-125. szám)

1962-05-16 / 112. szám

Ahol nemcsak szólam az üzemi demokrácia Több mint másfél évtizede, ÖRÖMTELI BÚCSÚ i.?a* mm «me * m A hivatalos ballagási ünnep­ség előtti napok egyik regge­lén vidám" jelmezes felvonu­lást is rendeztek az állami gimnázium diákjai. Az ötle­tes jelmezekért dicséret illeti a rendezőket (Varsányi Imre felvétele) * * Parádés felvonulást rendeztek a gimnáziumok tanulói az utolsó tanítási napon Porpáczy István, az állami gimnázium igazgatója az utolsó éves diákokat búcsúztatja (Korcsok F. felvétele) KIVÁLÓ KATONÁINK Pál Sándor honvéd Pomáz községből vonult be kato­nai szolgálatra. 1961 őszén jelentkezett a néphadsereg kiváló katonája cím elnye­résére. Tisztesiskolára került, melynek vizsgáját kiváló eredménnyel tette le. Jelen­leg mint rajparancsnok tel­jesít szolgálatot és a „kiváló raj” megtisztelő címért ver­senyez beosztottjaival együtt. Csendes, szerény magatartá­sáért parancsnokai és beosz­tottjai egyaránt szeretik és tisztelik. Gratulálunk a si­kerekhez és további jó mun­kát kívánunk. Szlovák András honvéd Szentendréről vonult be a hadseregbe. Ügy a katonai, mint a politikai ismeretek megszerzése terén kiemelke­dett és a kiválóak vizsgá­ján jól megfelelt. Az egy­ségének legjobb katonái kö­zé tartozik, fegyelmezett és tiszteleítudó magatartásáért több ízben elismerésben ré­szesült. hogy hazánkban végbement a tőkés üzemek kisajátítása, ál­lamosítása. Munkások álltak az üzemek élére, bizottságok alakultak a tervek zavartalan teljesítésének előmozdítására. Miénk — munkásoké — lett a gyár, mondottuk akkor és mondjuk ma is számtalanszor, ha a helyzet úgy hozza, úgy kívánja.. Valóban így igaz. Szo­cializmust sikeresen építő dol­gozó népünk, társadalmunk tulajdonát képezi^ ezek az üzemek, gyárak termelőeszkö­zeikkel, anyagkészleteikkel egyetemben, mint ahogy a tár­sadalom népünk gazdagodását eredményezi ezekben az üze­mekben megtermelt érték is, legyen az gép, vagy más hasz­nálati cikk Lényegében ezek a gondola­tok fejeződnek ki — ha más szavakkal is — amikor a ter­melékenységről, az önköltség alakulásáról, a selejt csökken­téséről, a takarékosságról, a társadalmi tulajdonról beszé­lünk termelési és egyéb ta­nácskozásainkon. Mindezen jól ismert, immár közhaszná­latú fogalmak, ha azok pozi­tív irányban hatnak, a társa­dalom gyorsabb ütemű gazda­godását, egyben a társadalom egyedeinek boldogulását segí­tik elő. Tehát ismét rólunk — a társadalom tagjairól van szó. Lehet-e közömbös mindez, egyegy adott üzem dolgozói számára? Nem, semmi esetre sem. Nemcsak azért, mert ez az évenként jelentkező nyere­ségrészesedéssel van kapcso­latban, hanem ezen túlme­nően azért sem, mert ez az alapja az életszín­vonal általános és egyen­letes fejlődésének. Az üzemek dolgozói tehát közvetlenül és közvetve is ér­dekeltek termelőegységük" rendjének, szervezettségének, munkakörülményeinek javítá­sában. Érdekeltek a munka­morál fejlesztésében, a gaz­dálkodási és termelési kérdé­sek célszerű és ésszerű irá­nyításában. De ha érdekel­tek mindezekben, úgy jo­guk van észrevételeiket, javaslataikat is megtenni ott és akkor, ahol és amikor ar­ra, a közösség érdekében szükség mutatkozik. De érzik-e, tudják-e, mit je­lent az üzem gazdájának len­ni? Érzik-e társadalom iránti felelősségüket? Élnek-e jogaik­kal és ennek gyakorlásához a feltételek adva vannak-e? Em­bere és helyzete válogatja. Gyakorta beszélünk mind­ezekről, de valljuk meg őszin­tén: legtöbbször csak felszíne­sen. Ha vannak is próbálko­zások, kezdeményezések az üzemi élet demokratizmusá­nak kifejlesztésében, azok csak tényleg próbálkozások és ma még korántsem általáno­sak. Nem így van azonban a Szentendrei Papírgyár életé­ben. Nemrégiben számoltunk be arról, hogy az üzem, az 1961. évi gazdálkodás alapján elér­te az élüzemcímet. Ebben az eredményben jelen­tős része van annak, hogy az üzem dolgozói ténylegesen magukénak érzik és tudják gyárukat, annak minden gondjával, bajával egyetem­ben. Vezetőkben és egyszerű fizikai dolgozókban is termé­keny talajra talált az SZKP XXII. kongresszusának szel­leme, a mi pártunk, az MSZMP politikájának tudat- formáló következetessége és őszintesége. Miben nyilvánul meg mindez? Mindenekelőtt abban, hogy Tanácstagi fogadóórák Valentin József, a. 12. sorsz. vál. kér. tanácstagja, folyó évi május hó 16-án, délután 6 órakor, Vörös- hadsereg u. 24. sz. alatti lakásán; Szerencsés Józsefné, a 44. sorsz. vál. kér. tanácstagja, folyó évi május hó 17-én, délután (j órakor Telep u. 8. sz. alatti lakásán; Vineze Károly, az 1. sorsz. vál. kér. tanácstagja, folyó évi május hó 17-én, délután 6 órakor, iyumtsa Jenő u 20. sz. alatti lakásán; Hlatky Jánosné, az 51. sorsz. vál. kér. tanácstagja, folyó évi május hó 17-én délután 4 órakor, Bükköspart 79. sz. alatti lakásán; Kardos László, a 74. sorsz. vál. kér. tanácstagja, folyó évi má­jus hó 17-én, délután 5 órakor a Határcsárda különheiyiségében; Benkovics György, a 76. sorsz. vál. kér. tanácstagja, folyó évi május hó 18-án, délután 6 órakor, Ady Endre út 12. sz. alatti laká­sán; Kovács János, a 14. sorsz. vál. kér. tanácstagja, folyó évi május hő 19-én délután 4 órakor, Alkot­mány u. 3. sz. alatti lakásán; Kertész II. István, a 32. sorsz. vál. kér. tanácstagja, folyó évi május hó 19-én, délután 6 órakor, a városi III. sz. óvoda Vasúti vil­lasori helyiségében; Börzsei Antal, az 52. sorsz. vál. kér. tanácstagja, folyó évi május hó l&-én, este 7 órakor Hunyadi u. 6. sz. alatti lakásán; Hornyák István, az 52. sorsz. vál. kér. tanácstagja, folyó évi május hó 19-én, este 7 órakor. Boros End­re u. 5. sz. alatti lakásán; CzHtora Lajos, a 65. sorsz. vál. kér. tanácstagja, folyó évi május hó 20-án, délelőtt 10 órakor. Püs­pöksor 16, sz. alatti lakásán; Bobák Árpád, a 73. sorsz. vál. kér. tanácstagja, folyó évi május hó 20-án, délután 5 órakor Szarvashegy 2. sz. alatti lakásán választókerülete részére fogadó­órát tart. JELENTKEZNI LEHET VÁJÁRTANULÓNAK A pilisvörösvári 206-os Iparitanuló-intézet az 1962/ 63-as tanévre vájártanulókat iskoláz be. Jelentkezhetnek mindazok, akik 14. életévü­ket betöltötték és a VIII. általános iskolát elvégezték. A tanulmányi idő három év. A tanulók minden évben mun­karuhát, alsóruhát és lábbe­lit kapnak. Ezenkívül éven­ként emelkedő ösztöndíjban részesülnek. A jelentkezési feltételekről bővebb felvilágosítást a vá­rosi tanács vb művelődésügyi csoportjánál kaphatnak az ér­deklődők. minden, az üzem életével kapcsolatos szervezeti és gazdálkodási kérdést az üzem kollektívája elé ter­jesztenek. Az elmúlt időszakban például a vállalati mérleget nyilváno­san, az üzem dolgozóinak be­vonásával vitatták meg. Ab­ban, hogy a bérgazdálkodás kérdéseiben, a jutalmak, se­gélyek és a fizetéselőlegek el' bírálásában maguk a dolgo­zók határoznak. Ök döntenek a munkaruhák elosztásában, a társadalmi munkaórák meg­határozásában Ellenőrzik a munkások panaszainak intézé­sét, jogos kéréseik teljesíté­sét. ök döntenek az igazgatói alap 96 százalékának fel- használásáról és tesznek Javaslatot a nehéz fizikai munka gépesítésére. Tömören megfogalmazva: a vezetők bátran hívják segítsé­gül a gyár dolgozóit, az üzem gondjainak, bajainak leküzdé­sére, a dolgozók pedig élnek az üzemi demokrácia adta jo­gaikkal. És az eredmény? Az egészséges üzerrii élet, az összeforrott kollektíva, a fel­felé szárnyaló termelési ered­mények. S mindezek a társa­dalom és a társadalom egye­deinek — az üzem dolgozói­nak érdekét szolgálják. Félévi tanácstagi beszámolók Antal Szilveszter, a 49. sorsz. vál. kér. tanácstagja, folyó évi május hó 18-án délután 6 órakor a Ferences Gimnázium Saljai Imre u.-i épületében; Batiics Elek, az 57. sorsz. vál. kér. tanácstagja, folyó évi május hó 19-én, este 7 órakor Lenin u. 112. sz. alatti lakásán; Langer Károly, a 46. sorsz. vál. kér. tanácstagja, folyó évi május hó 19-én, délután 5 órakor a pa­pírgyár kultúrtermében: Bori Sándor, a 47. sorsz. vál. kér. tanácstagja, folyó évi május hó 19-én délután 5 órakor a pa­pírgyár kultúrtermében; Kiss Ferenc, a 70. sorsz. vál. kér. tanácstagja, folyó évi május hó 19- én, este 7 órakor Egressy u. 2. sz. alatti lakásán; Börzsei Antal, az 52. sorsz. vál. kér. tanácstagja, folyó évi május hó 19-én. este 7 órakor Hunyadi u. 6. sz. alatti lakásán; Bobák Árpád, a 73. sorsz. vál. kér. tanácstagja, folyó évi május hó 20-án. délután 4 órakor Szarvas­hegy 2. sz. alatti lakásán; Tóth Vince, a 64. sorsz, vál. kér. tanácstagja, folyó évi május hó 2l-én, délután 5 órakor Szőke La­jos u. 1. sz. alatti lakásán; Vincze Károly, az 53. sz. vál. kér. tanácstagja, folyó évi május hó 23-án, este 7 órakor György u. 13. sz. alatti úttörőhelyiségben fo­gadóórával egybekötött félévi ta­nácstagi beszámolót tart. amelyre kérjük ez úton is az érdekelt vá­lasztókerületek választóinak szíves megjelenését?. A végrehajtó bizottság Ktrjtvttnypíílffaíant Vll. 1. Petőfi Sándor mikor járt a Dunakanyarban? Hol és kivel? 2. Ki volt irodalmunk egyik legnagyobb stílusmű­vésze? (1933-ban halt meg.) Műveinek szereplői nem a jelenben, hanem furcsa fél­múltban élnek, melyet részben a valóságból, rész­ben képzeletből teremte­nek maguknak. Modelljei­ben az író önmagát rajzol­ja. 3. Ki volt Rábi Mátyás? Hol született, mikor élt, mikor és hol adta ki em­lékiratait? 4. A szovjet szatíra meg­teremtője. Futurista költő, 1893—1930. Ki az? 5. „Ha forr az érc, a rossz salak kihull, De a nemesb rész tisztán megma­rad.” Melyik író, melyik művéből való ez az idézet? Beküldendő: május 23-ig, Járási Könyvtár „Rejt­vény”, Szentendre, Futó u. 1. címre. Ah. vége, vége . .. vagy ki tudja? Diák az ember, amíg él, Leckéjét a sírig tanulja, Nehezebbet a réginél...! Reviczky Gyula régi versé­ből idézte e négy sort a szent­endrei állami gimnázium bal­lagási ünnepélyén Várhegyi Éva, aki a harmadik osztá­lyosok nevében búcsúzott ötvenöt diáktársától. A bú­csúzok és a ballagni indulók nevében Hamar Norbert be­szélt, búcsúzó szavaiból azon­ban a lényeg hiányzott. Ö úgy nyilatkozott, hogy el­hagyják az iskolát, tervekkel, vágyakkal lépnek ki az élet­be, s lesznek majd, akiknek sikerül és akiknek nem — erőse, bátra válogatja. Por­páczy István, az iskola igaz­gatója egészítette ki szavait s biztosította őket, hogy mindazokat, akik a munkát" szeretik, s életcélul a becsüle­tes munkát választják, azo­kat a mai társadalmi rendünk­ben csalódás nem érheti. A meghatóan szép iskolai ünnepély végeztével, vállukon a szépmívű kis tarisznyák­kal, kezükben bottal és vi­rágcsokorral, könnyező szü­lők kíséretében, az iskolater­meken ballagtak végig a diá­kok, majd a városi pártbi­zottság épületében Szabó Bé­la, a városi pártbizottság tit­kára látta el őket útravaló jó­tanácsokkal. lnne n tovább meneteltek a városi tanácshá­zára, ahol Sziráki Ferenc tanácselnök biztosította őket a városi és a járási tanács ne­vében, hogy további figyelem­mel fogják kísérni életüket és becsületes erőfeszítéseiket, egyben kérte őket, legyenek becsületes polgárai és hasz­nos tagjai társadalmunknak. Megható és könnyfakasztó volt a, kép, a tétova kamasz­lánykák és fiúcskák éneklő ballagása, nemcsak a szülök, de mindenki számára. Vigasz­taló és megnyugtató is egy­ben. Félszáznál több ifjú ember a napokban nehéz és komoly erőpróbákon, érettségi vizsgákon bizonyít­ja be; érdemes emberré lett. Gy tim öMertti elwSt, figyelem! A szentendrei MÉK Kiren­deltség közli. ho,jy az egyéni gyümölcs-szerződéskötéseket megkezdte. Szerződést lehet kötni a kirendeltség irodájá­ban mindennap reggel 8 órá­tól déli 12 óráig. A kirendeltség vezetője HÍREK A JÁRÁS ÉS A VÁROS ÉLETÉBŐL — A „BÉKE EMLÉKÉREM” arany fokozatát adták át az elmúlt napokban Jászai Bé­lának, a Hazafias Népfront járási bizottsága elnökének és Mátyás Ferenc plébánosnak, a járási elnökség tagjának, te­vékenységük elismeréseként a megyei békeértekezleten, — NAPI 60 literrel növeke­dett a napi tejhozam az Áp­rilis 4 Termelőszövetkezet te­henészetében, amióta megja­vult az állattenyésztés irá­nyítása, és főleg az állo­mány rendszeres és korszerű takarmányozása. — HÁROMNAPOS tanul­mányi kirándulásra indult ma reggel az általános fiúiskola felső tagozatú tanulóinak 50 fős csoportja Szentendre— Dunaújváros — Pécs — Kapos­vár — Siófok—Székesfehérvár útvonalon. Biztosak vagyunk abban, hogy a résztvevő kis­diákok gazdag élményekkel térnek majd haza. — AZ ÜZEMI pártcsopor­tok munkájáról, valamint az alapszervezetek által hozott határozatok végrehajtásáról tárgyalt május 12-én az MSZMP városi párt-végre­hajtóbizottsága. Tájékoztatót kaptak a végrehajtó bizott­ság tagjai a szentendrei kul­turális napok előkészületei­ről és programjáról is. — A FILMSZÍNHÁZ műso­rán május 16-án a Rangon alul, május 17-től 20-ig a Lel­kiismeret lázadása III. című film szerepel. — 60 MÁZSA paradicsom, ugyanannyi káposzta, 350 mázsa karalábé, 240 mázsa vö­röshagyma, 350 mázsa zöld­paprika, 140 mázsa karfiol, 80 000 csomó retek, 40 000 cso­mó zöldhagyma szállítására kötött szerződést az Április 4 Termelőszövetkezet. — 14 000 FORINT ráfordí­tással rendbehozzák az év folyamán a várdombi katoli­kus templom toronyóráját a városi tanács határozata alap­ján. A szükséges összeget a községfejlesztési bevételekből fedezik. Elismerést érdemelnek az MHS budakalászi alapszer­vezete repülőmndellező szak­körének tagjai; Rabosai Ist­ván, Majsai László és György, Kollár Ferenc, Szánthó Lász­ló Máli Péter, Bitó István, Szarka Péter, Nagy Imre és Tál Imre, a szervező, azért az áldozatos társadalmi munká­ért, amellyel a budakalászi te­metőben levő szovjet hősi ka- tonasírokat rendbehozták má­jus elsejére, a nemzetközi munkásmozgalom nagy ünne­pére. ÉRDEMES EMBERRÉ LETTEK... Ötvenöt diák búcsúja a gimnáziumtól

Next

/
Oldalképek
Tartalom