Pest Megyei Hirlap, 1962. május (6. évfolyam, 101-125. szám)

1962-05-17 / 113. szám

Pest megyei VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA FS A MEG T A N A C S VI. ÉVFOLYAM. 113. SZÁM ÁRA 50 FILLÉR 1362. MÁJUS 17, CSÜTÖRTÖK KISIPARI SZÖVETKEZETI DOLGOZÓK KITÜNTETÉSE A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a kisipari szövetke­zeti mozgalomban végzett eredményes munkájáért 12 dolgozónak Szocialista Mun­káért Érdemérem, tíz dolgozó­nak pedig Munka Érdemérem kitüntetést adományozott. A kormánykitüntetéseket Erdős József, az OKISZ elnöke szer­dán délelőtt adta át az OKISZ székházában megrendezett ün­nepségen. Ugyanekkor har­minchármán részesültek a szö­vetkezeti ipar kiváló dolgozó­ja kitüntetésben. A kisipari szövetkezetek VIT-díjas Erkel Ferenc művészegyüttese pedig harm ö ízben kapta meg a Szoc: ista Kultúráért kitün­tetést. Legkésőbb tíz nap befejezik az újult erővel megindu a tsz-kertészetekben 1 KÉSZÜLŐDÉS A KÖNYVNAPRA 2 Az Állami Könyvterjesztő Vállalat Honvéd, és Vécsei ut- | cat raktáraiból csaknem másfélmillió könyvet szállítanak az | üzletekbe a május 27-i könyvnapra. V A tavalyihoz képest ké­sei munkák újult erővel kezdődtek meg a megye tsz- kertészeteiben, a szélvihar után. Mindenütt igyekeznek csökkenteni a károkat, amely a kiültetett palántákat érte, s tovább folytatják a vihar előtt megkezdett palántázási munkát. A legtöbb tsz-ben hat-hét nap múlva ér vé­get a palántázás, de legké­sőbb tíz napon belül .min­denütt befejezik. Az üllői Március 15 Ter­melőszövetkezet elnöke, Var­ga Pál a sárgarépában esett viharkárt említette elsőként, amikor a telefonkagylót fel­A szovjet párt- és kormány­küldöttség Várnában Amint már közöltük, megkezdődtek a szovjet—bolgár párt­ós kormányközi tárgyalások. A képen: balról középen N. Sz. Hruscsov, jobbról középen Todor Zsivkov (Rádiókép—MTI külföldi képszolgálat) Az N. Sz. Hruscsov vezette szovjet párt- és kormánykül­döttség szerdán, bulgáriai tartózkodásának harmadik . napján Várnában tartózko­dott. Délelőtt a delegáció Todor Zsivkov, Anton Ju­gov, valamint a bolgár párt és kormány más vezetőinek kíséretében látogatást tett a várnai George Dimitrov Ha­jógyárban. A szovjet vendé­(Folytatás a 2. oldalon) Az év legszebb könnyűipari termékei az ipari vásáron — Mit visznek az ipari vá­sárra? — tettük fel a kér­dést Karvaly Nándornak, a Budakalászi Textilművek igaz­gatójának. — Egy kis kitér Ível mind­járt elmondom. Az idei vá­sárt megelőzte a Könnyűipari Minisztérium és az Iparmű­vészeti Tanács hagyományos, „Az év legszebb könnyűipari terméke” pályázata. A pályá­zaton a Verrbi Sándomá ál­tal tervezett nyomott bútor­szövetünk, és a Völgyi Sebő- né tervezte damaszt abro­szunk első díjat nyert. Heré­nyi Ferenc jacquard háztar­tási ('amasztja miniszteri di­cséretet kapott. E három ter­mek foglalja majd el a fő­helyet a kiállításunkon. — Ezenkívül igyekszünk tel­jes keresztmetszetét adni mun­kánknak: mintegy kétszáz, kü­lönböző termékünket, export­ra és belföldi megrendelésre gyártott cikkünket visszük a vásárra. Bemutatjuk a leg­újabb rointáiú b1’ torvásznam- kat, a rövid idő alatt nép­szerűvé vált női lenruha­anyagainkat, lepedőket, törül­közőket, szalvétákat. — Megismétlődik a tavalyi siker? — A vásár rendező bizott­sága és a Könnyűipari Mi­nisztérium aranyplakettjére gondol, amit a kiállításunkért kaptunk? — Igen! — Szeretnénk, ha megis­métlődne. Annál is inkább, mert nagyon „rákapcsoltunk” a munkára. Első negyedévi tervünket 4,6 százalékos ön­költségcsökkentéssel teljesí­tettük. A termelékenység az év első három hónapjában 9,6 százalékkal emelkedett, a ter­melés pedig tíz százalékkal volt magasabb, mint az 1961: évi átlag. Áprilisban — a kongresszusi munkaverseny hatására — még szebb ered­ményeink voltaik: a terme­lés 14, a termelékenység 11 százalékkal nőtt, az önkölt­séget pedig öt százalékkal csökkentettük. ny. é. vette. Elmondotta, hogy a 66 holdas tábla csaknem egynegyedét, 15 holdat kell kiszántani, mert annyit tett tönkre a vihar. A harminchat holdas pet­rezselyemből öt holdat, a már kiültetett paradi­csomból és paprikából összesen hét holdat kell pótolni, újra palántázni a pusztító szél miatt. A tsz kertészeti dolgozói máris hozzáláttak a károk pótlásához, bár a kár becs­lése még tart. Ma délután az elnök és a szakemberek határjárást szerveznek, hogy a 360 holdas kertészet ká­rait , alaposabban felmérhes­sék. A palántázási munkált egyébként — a pótlásokkal együtt — a jövő hét közepén érnek véget. Az üllői Március 15 Tsz- éhez hasonló nagyságú, 350 holdas kertészete van a szentlőrinckátai Uj Világ Ter­melőszövetkezetnek is. Ebben a tsz-ben a korai burgonyát tépázta meg legjobban a vi­har, amelyet pedig egyszer megkapáltak már. A száz- / holdas előcsíráztetás után ültetett burgonya leveleit teljésen tönkretette a ho­mokverés. Bíznak még ab­ban, hogy a burgonya új hajtásokat nevel ugyan, de a termés már nem lehet ko­rai és bőséges. Homokverés érte a 10 holdnyi kiültetett paradi­csompalántákat is, amelyeket azonban pótolni tudnak. A nyolcvan holdas paprika palántázását — szerencsére — csak hétfőn akarták meg­kezdeni, s így a vihar azt nem tudta elpusztítani. Nem is sietnek az ültetéssel, mert a szél még mindig olyan erős, hogy akadályozza ezt a munkát. Mihelyt azonban elcsendesedik, teljes erővel palántázni kezdenek. A 180 holdas öntözéses ker­tészettel rendelkező inárcsi Március 21 Tsz-ből arány­lag kevés kárt jelentett Kurta János öntözésvezető. A legkedvezőbb hírek — a vihart illetően — a dá- nyi Magvető Tsz-ből érkez­tek, amelynek főmezögaz- dásza, Mihalik József' így ismertette a kárt: „a száz­ötven holdnyi paradicsom­ból mindössze negyven hol­dat ért kinn a vihar, s mintegy negyven százalékos kórt okozott". Egyéb kár nem érte a tsz-keríészetet, amelynek munkáit a vihar utáni szél sem akadályozza, összesen hatszázharminc- kilenc holdas a szárazkerté­szet. Munkáit különböző százalékú részesedés alapján végzik a tagok. Szerdán pél­dául a paradicsomot ültet­ték, amely az egyik leg­főbb kertészeti növény a tsz-ben. A főmezőgazdász el­mondotta, hogy mintegy két­száz asszony és leány palán- táz a földeken, s a héten befejezik a munkát. N. I. A képen: Teherautókkal szállítják a könyveket a boltokba (MTI foto: Bojár Sándor felv.) A közművelődési könyvtárak helyzete és az olvasómozialom Elkészült a megye mezőgazdaságának ötéves fejlesztési terve Távlati intézkedési terv a cigány lakosság helyzetének megjavítására Ülést tartott a megyei tanács végrehajtó bizottsága Szerdán, május 16-án Ke­leti Ferenc elnök vezetésé­vel ülést tartott a megyei ta­nács végrehajtó bizottsága. Első napirendi pontként Ke­leti Ferenc elvtárs beszá­molt a lejárt határidejű vb­határozatok végrehajtásáról, majd második napirendi pontként a megye mezőgaz­daságának második ötéves fejlesztési tervét tárgyalta meg a végrehajtó bizottság. A tervezet a bevezetőben utalt arra, hogy a Magyar Népköz­társaság második ötéves nép­gazdaságfejlesztési tervéről szóló törvény előírja: a mezőgazdasági összter­Meggyógyított állatok Evenként több ezer állat részesül gyógykezelésben az Ál­latorvostudományi Főiskolán. A képen: Pásztor János és Steiner József IV. éves hall­gatók a gépi altatást gyakorolják a kutyán a sebészet kisállatműtőjében (MTI foto: Bar tál Ferenc felv.) melés a megelőző öt év átlagához kép.st 22—23 százalékkal növekedjék. A két fő ágazat közül a nö­vénytermesztésben a hozamok növelésének előirányzata 24, az állattenyésztésben pedig 21 —22 százalék. Ezek alapján a megye mezőgazdaságának öt­éves fejlesztési terve megha­tározza az egyes ágazatok ter­melési, valamint felvásárlási előirányzatait, majd részletezi azokat a főbb', termelés-szer­vezési, anyagi, technikai és műszaki intézkedéseket, ame­lyekkel a növénytermesztés és az állattenyésztés előírt mér­tékű fejlesztését megalapoz­hatjuk. A Végrehajtó bizott­ság .alapos és mélyreható vita után elfogadta a tervet és azt <ä legközelebbi tanácsülés elé terjeszti. Az ülés napirendjén harma­dik pontként a közművelődé­si könyvtárak helyzetéről és az olvasómozgalomról szóló jelentés szerepelt. A jelentés megállapította, hogy az el­múlt másfél esztendőben erőteljesen fejlődött me­gyénk könyvtárhálózata, szervezetileg is megerő­södött, s a községi könyv­tárak tanácsi kezelésbe adásával kiszélesedett azok társadalmi bázisa. Ma már minden járásunkban van járási és minden köz­ségben működik községi könyvtár. Két művelődési autónk negyvenkét tanyai te­lepülésre juttatja el rend­szeresen a kulturális szolgál­tatásokat. A kiemelt községi könyvtárak száma hétről ti­zenegyre nőtt, s a könyvtári ellátottság javulását mutatja az a tény is, hogy a könyvköl­csönzők fokozatosan könyv­tárrá alakulnak át. Míg 1961 januárjában 70 könyvköl­csönző (600 köt^ten aluli könyvtár),volt a megyében, ad­dig 1961. december harminc- egyedikén már csak 17. A városok és a nagyobb köz­ségek külterületein összesen 56 fiókkönyvtár működik. A könyvtárhálózat erőteljes fejlődése ellenére megyénk országos viszonylatban még mindig az utolsók között van. Ennek elsősorban az az oka, hogy kevés a könyv. Míg or­szágos átlagban 1961. decem­ber 31-én 1000 lakosra 710 könyvtári könyv jutott, addig Pest megyében csak 390. Az ismeretterjesztő könyvek az egész könyvállománynak 30, a szépirodalmi művek 50, az ifjúsági könyvek pedig 20 százalékát teszik ki. Külö­nösen szembetűnő az ifjúsági könyvek hiánya, mert ugyan­akkor a 14 éven aluli olva­sók aránya 44 százalék. Beszámolt a jelentés arról is, hogy az elmúlt években jelentősen fejlődött az olvasó­mozgalom. Tavaly például az elűző évihez viszonyítva 17 Szá­zalékkal nőit megyénkben az olvasók száma és je­lenleg a lakosság 7,6 szá­zaiéiul olvasója a tanácsi könyvtáraknak. A továbbiakban részletesen szólt a jelentés a József Attila olvasómozgalom eredményei­ről, a könyv barát-mozgalom­ról, a könyvtárak káderhelyze­téről és a tanácsi szervekkel való kapcsolatról. Rámutatott többek között, hogy bár na­gyon sok tanács biztosít már komoly segítséget a községfej­lesztési alapból, általában a könyvtárak anyagi ellátását, felújítását az állami költség­vetésre hárítják. Ezzel magya­rázható, hogy nálunk a könyv­(Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom