Pest Megyei Hirlap, 1962. május (6. évfolyam, 101-125. szám)

1962-05-03 / 101. szám

«* ""xMít-itm 1962. MÁJUS 3, CSÜTÖRTÖK A munkásosztály nemzetközi seregszemléje (Folytatás az 1. oldalról) zeneiskola hetven tagú harmo­nika zenekarának térzenéje. Nagykőrös Tíz órakor az MHS moto­rosai robogtak el a dísztribün előtt, majd a KISZ ifjúgárda díszszázada piros zászlók er­dejével katonai fegyelemre valló zárt sorokban megnyi­totta az ünnepi felvonulást. A íkiszistáikat, úttörők, s az is­kolák tanulói követték. Hagyományos szokás szerint a város vezetői a konzervgyár dolgozóival vonultak feL A dísztribün elé érve a város vezetői kiváltak a csoportból, hogy a tribünön hallgassák meg Arató Jenő ezredes, a Pest megyei Pártbizottság tagjának ünnepi köszöntőjét. Sorra következték ezután a (többi üzemek. A termelőszc- veticezetek. az állami gazda­ság és a gépállomás dolgozói együtt' vonultak fel, a menet étón májiusíát vittek. A Rákó­czi Termelőszövetkezet tánco­sai népitéincHbemiuitatóval gyö­nyörködtették a részvevőiket. Amikor véget ért a felvonu­lás. az utcák nem rasiptetaned- tek eb az ünneplő közönség birtokba vette a Cifrakertet. Késő estig szólt a zene és jó­kedvtől volt hangos az utca. Szentendre Az ünnep napját zászlódísz- ban köszöntötte a váiros. Ki­lenc óira után kezdték gyüle­kezni a dolgozóik;, s ötletes, színes dekorációval, zászlók- kab feliratokkal vonultak az ünnepi nagygyűlés színhelyére. Részt vetít az ünnepségen dr. Lakatos Imre, a megyei ta­nács vb-elnölkjhelyettiese. Szabó Bélának, a városi ipántibáiziotitság titkárának köszöntője után ti­zenhat szentendrei dolgozót tüntettek ki a .. Községfejte sz- tésért” elnevezésű emlékérem­mel Az ünnepség mintegy öt­ezer részvevője a hűvös időjá­rás ellenére is sokáig együtt maradit, s vidáman szórako­zott. Gödöllő Zemevel kezdődött a gödöllői ünnepség. Május 1-én éjfél után a Ganz Árammérőgyár tánczen ekarának tagjai, majd a népi zenekar szerenádot adott a Munkácsy utcai lakóte­lepieknek. Reggel az isaszegi munkásőrök fúvószenekara adott térzenét a község több pontján. Pél tízkor kezdődött meg a felvonulás a palotakerti szabadtéri színpadhoz. A leve­gőben egy motoros repülő és egy vitorlázó rajzolta a körö­ket. A két repülő között transzparens feszült, amelyen „Éljen a párt” felirat volt ol­vasható. Tízezren vettek részt a’szép felvonulásban, soha még eny- nyien! A Gödöllői Gépgyár dolgozód valóságos zászlóerdő­vel vonultak fel. A veteráno­kat felvirágozott gépkocsi hoz­ta az ünnepség színhelyére. Délután sport- és kultúrmű­sor következett. A műsorban az Agrártudományi Egyetem és a járási művelődési ház kultúrmunkásai léptek fel nagy sikerrel. A ceglédi Közlekedésépítési és Gépjavító Vállalat dolgozói­nak kétszeres Ünnepe volt május elseje. Tizedszer nyerték el az él üzem címet Felvonul a nagykőrösi „Ifjú Gárda” Nagy sikert aratott a gödöllői menetben a sportrepülők és ejtőernyősök felvonulása A lelkes hangulatú váci felvonulásról a legfiatalabbak sem hiányoztak Veresegyház Közel ezer ember vonult fel a központi iskolától a sport­telepig vezető úton. Soraik közt az általános iskolások, a helyi községi sportkör népes csoportja, a tszcs dolgozói, a földművesszövetkezet, a párt- és a tömegszervezetek Képvi­selői vonultak a helyi úttörő zenekar pattogó indulóira. Az ünnepség a sportpályán zajlott le. Az ünnepi megem­lékezést Zimmermann György, a helyi tanács vb-elnöke mon­dotta. A műsor után a község­fejlesztési verseny érmeinek és okleveleinek a kiosztása, majd kisdobos- és úttörőavatás következett. Délután sportbe­mutatók szórakoztatták a kö­zönséget, esté pedig bál volt a kultúrotthonban. Május 1-én a Kamaraerdőben ünnepelték meg a szép elis­merést: megyénk egyik büszkesége, a Mechanikai Művek dolgozói tizenharmadik alkalommal vívták ki az élüzem címet. Lőrincz László, az üzem főmérnöke méltatta május elseje jelentőségét, majd Sátor János igazgató köszönte meg a dolgozók nevében a kitüntetést Algírban és Oranban katasztrofálissá vált a helyzet De Gaulle Adenauernél keres segítséget Algírban az elmúlt napok­ban tovább súlyosbodott a helyzet. Az állapotok Algírban és Oranban katasztrofálissá váltak — állapítja meg az al­gériai kormány hivatalos köz­leménye, amely a francia hatóságokat te­szi felelőssé az eviani egyezmény szabotálásáért. Szombattól keddig 76 ha­lottat és száznál több sebesül­tet jelentettek az algériai vá­rosokból, ahol az OAS tovább­ra is szabadon garázdálkodik. Oran kikötőjében az OAS nyersolajjal öntőit le egy 390 tonnás daraszállítmónyt, ame­lyet türelmetlenül várt az arab városrész éhínséggel küz­dő lakossága. Az arab „gettó­ban” sínylődő sebesültek és betegek nem jutnak gyógy­szerhez, mert a fasiszták fel­tartóztatják a gyógyszereket szállító autókat. Oran arab negyedeiből több tífusz- és fe­ketehimlő megbetegedést je­lentettek. Az arab lakosságot gya­korlatilag megfosztották a munkalehetőségtől. Algírban szerdán reggel az arab dokkmunkások közé do­bott gránátok 50 embert meg­öltek, vagy megsebesítettek. Az OAS ugyanakkor felrob­bantotta a posta és társada­lombiztosító pénztárait, hogy az arabok ne kapják meg Franciaországban dolgozó csa­ládtagjaik pénzküldeményeit és nyugdíjilletményeiket. Módszeresen folyik az algé­riai gazdasági és kulturális in­tézmények megsemmisítése. Az OAS az utóbbi napokban több támadást intézett a sza- harai olajvezeték ellen, szá­mos iskolaépületet plasztik- bombákkal döntött romba. A közigazgatás az ultra­tisztviselők szabotázsa kö­vetkeztében gyakorlatilag megbénult. Az OAS egységei kedden es­te megtámadták és aknatűz alá vették az orani francia főparancsnokságot. A tüzelés negyven porcig tartott, majd a támadók elmenekültek. Hiva­talos körök szerint az OAS ez­zel az akcióval kívánta „üd­vözölni” a francia csapaterősí­tésekkel együtt Oranba érke­zett kormánytisztviselőket. Az esti órákban több plasztik- bonniba robbant a városban. Az algíri rendőrprefektúra bejelentette, hogy 133 személyt tartóztattak le, akiket terro­rista tevékenységgel vádolnak. Adenauer első hivatalos lá­togatásának híre — bármeny­nyire is logikus következmé- mye a Párizs—Bonn tengelyre épülő De Gaulle-i külpolitiká­nak — mualepetést váltott ki francia politikai körökben. A látogatás be.ielentésére akikor került sor. amikor W!ha- shingtooban közzétették a Kennedy—Macmillan, találko­zóról szóló közleményt, amely újíból megerősíti,, hogy a kelet —nyugati tárgyalások Nyugat —Berlin és az atomroibbantá- sok esetleges megszüntetése kérdésében az angolszászok De Gaulle-tól eltérő álláspontot Az amerikai atomerőbizott- ságnak az a bejelentése, hogy az Egyesült Államok ez év júniusában vagy júliusában nagy magasságban 3 nukleáris robbantást akar végrehajta­ni, tiltakozást vált ki az an­gol tudósok körében. Bemard Lovell professzor, a Jodrell Bank csillagvizsgáló igazga­tója, kijelentette, hogy tilta­kozni fog e terv végrehajtá­sa ellen. Hangoztatta, hogy a naprendszer tanulmányozásá­val foglalkozó valamennyi tu- I dósra kiáíbrándítólag hat az I A Fehér Ház bejelentette, hogy Salinger, Kennedy saj­tófőnöke májusban a Szov­jetunióba látogat. Sálingért még Adzsubej, az Izvesztyi­ja szerkesztője hívta meg az Egyesült Államokban tett lá­togatásakor. A Fehér Ház sajtófőnöke hangsúlyozta, nem mint diplomata utazik, csu­pán az Egyesült Államok és a Szovjetunió tájékoztatási cseréjéről kíván tárgyalni. Moszkvai útja előtt Salin­ger Nyugat-Németországba és Hollandiába utazik, ahol foglalnak el. Hervé Aliphand washingtoni francia nagykövet egyidejű nyilatkozata, amely­ben „aggodalmait’’ fejezi ki á Németországról folyó szovjet— amerikai tárgyalások miatt és hangoztatta, hogy „Franciáorszáemák nem ér­deke az atomkísérletek beszüntetésére korlátozott megállapodás”' még inkább aláhúzta a NATO- niagyhatalmak között fennálló ellentéteket. Adenauer hivatalos meghí­vása egyben válasz arra is, hogy az Egyesült Államok nem hallandó segítséget nyúj­tani a francia önálló atomerő kiépítéséhez. amerikaiaknak az a szándé­ka, hogy robbantásokat haj­tanák végre a világűrnek ab­ban a zónájában, amelyet je­lenleg erősen tanulmányoznak az asztronómusok és geofizi­kusok. Hasonló tiltakozást je­lentett be Martin Ryle, a Royal Society (Angol Tudo­mányos Akadémia) tagja, a camibridgei egyetem csillagász professzora és több más tu- .dós is. Az angol parlament alsóhá- záhan munkáspárti képviselők tiltakoztak az amerikaiak e i tervbe vett lépése ellen. ugyancsak tájékoztatásügyi problémákról fog tárgyalni. Tyitov találkozása amerikai és külföldi újságírókkal German Tyitov szovjet űr­hajós pilóta ellátogatott a New York-i külföldi sajtó­klubba, ahol helyi és külföl­di újságírókkal és rádióri­porterekkel találkozott. A szovjet űrhajóst nagy taps­sal fogadták. Tiltakozások Angliában a tervbe vett amerikai magaslégköri nukleáris robbantások ellen Salinger a Szovjetunióba látogat A legteljesebb nyugalom uralkodik? Katonaság és rendőrség akadályozta meg az új argentin kormányzót hivatalbalépését Az Argentínában március 18-án megválasztott új tarto­mányi kormányzók és a tarto­mányi gyűlések újonnan vá­lasztott tagjai kedden — hi­vatalba .lépésük törvényszab- ta napján — megkísérelték, hogy megkezdjék' működésü­ket. Mint ismeretes, Guido ar­gentin elnök — a fegyveres erők vezetőinek nyomására — érvénytelennek minősítette a választásoknak a Washington- barát argentin körök érdekei­vel ellentétes eredményét. Buenos Alres-i jelentések szerint a kormányzók hi­vatala és a tartományi gyűlések épülete előtt erős katonai és rendőri ké­szültség várta az új kor­mányzókat és tartományi képviselőket, és megakadályozta őket tisztsé­gük elfoglalásában. Összetű­zésre nem került sor. Később Andres Framini, a peronisták egyik vezetője nyi­latkozatot kívánt felolvasni, de a rendőrség ismét közbelépett. Perkins, az új belügyminisz­ter a sajtó képviselői előtt el­ismerte, „önámítás lenne azt hinni, hogy Argentínában törvényesség van”,, ugyanak­kor azonban azzal igyekezett szépíteni a törvények lábbal tiprását, hogy „forradalom­nak” minősítette a tábornokok diktatúráját. Buenos Airesben kedden zárva maradtak az üzle­tek, a szórakozóhelyek, az éttermek, és 30 000 katona, valamint rendőr volt készültségben, hogy elfojtson minden meg­mozdulást. Loza hadseregügyi minisz­ter kedd esti nyilatkozatában ezért hangoztatta: „Argentíná­ban a legteljesebb nyugalom uralkodik.” A rádió és a televízió mai műsora KOSSUTH-RÁDIÓ 8.10: Reggeli hangverseny. 8.55: Édes anyanyelvűnk. 9.47: Két fú­vósegyüttes. 10.10: Napirenden. 10.15: Szórakoztató muzsika. 10.55: Rádió szabadegyetem. 11.25: Ope­raegyüttesek. 12.15: Tánczene. 13.00: Pöttöm úr és a bálna. 13.10: Egy falu — egy nóta. 13.45: Hang­szerszólók. 14.15: Közös beruházá­sok. 14.25: Operettrészletek. 15.10: A gyermekrádió énekszakkore. 15.30: Az ifjúsági rádió riportmű­sora. 15.50: Zenekari muzsika. 16.20: Tánczene. 17.10: Moszkvai tudósítónk jegyzete. 17.20: Mario del Monaco énekel. 17.45: Lányok, asszonyok. 18.00: Régi magyar nó­ták. 18.20: Ifjú figyelő. 18.40: Könnyűzene. 18.53: Emlékezés Ro­main Hollandra. 20.25: Lyonéi Bart: Oliver. 21.25: Balia . Anna1 írása. 21.35: A zeneirodalom re­mekműveiből. 22.15: Népi zene. 23.00: Kamarazene. 23.32: Közvetí­tés a Zeneművészeti Főiskola nagyterméből. 0.10: Cyril Stapleton és zenekara játszik. PETÖFI-RADIÖ 14.15: A Könnyűipari Minisztéri­um Bartők-kórusa énekel. 14.30: Rádióegyetem. 15.00: Könnyűzene. 16.05: Népi hangszeres muzsika. 16.20: Operarészletek. 16.50: 1000 szó oroszul. 17.00: A gyermekrádió műsora. 17.20: Előadás. 17.30: A Magyar Rádió és Televízió esztrád- zenekara játszik. 18.05: Népműve­lők negyedórája. 18.20: Hangver­seny a stúdióban. 19.05: Tánczene. 13.50: Miről ír a Társadalmi Szem­le legújabb száma. 20.00: A zene világa. 20.25: Előszóval — muzsi­kával« TELEVÍZIÓ 18.00: Kicsinyek műsora. 1. Lab­da Bandi kalandjai. Rajzos mese. 2. Mese a cicának. Bábjelenet. 18.30: Egészségünk védelmében. Közvetítés a Közegészségügyi és Járványügyi Intézetből. 19.05: Te­lesport. 19.30: TV-híradó. 19.45: Kádár János elvtársinak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának, a Mi­nisztertanács elnökének nyilatko­zata a Japán Állami Televíziónak. 20.05: a jövő hét műsora. Műsor- ismertetés. 20.10: Gyárfás Miklós: A léc felett. Lírai komédia televí­zióra. 16 éven aluliaknak nem ajánljuk! 21.00: A muzsika bará­tainak. Filmösszeállítás. 21.40: Hí­rek. A TV-híradó ismétlése. A televízió közleménye Az elmúlt hetekben a japán állami televízió munkatársai, Nishikowa Yoshihisa, Kimura Torna, Kató Moszahikó és Umemura Hiroshi uraik filmet készítettek Magyarországon, Ennek során — kérésükre — imiterji út adott Kádár János elvtárs, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának első titkára, a Ma­gyar Népköztársaság Minisz­tertanácsának elnöke. Az interjút a Magyar Te­levízió május 3-án, 19.45 óra­kor sugározza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom