Pest Megyei Hirlap, 1962. május (6. évfolyam, 101-125. szám)

1962-05-03 / 101. szám

1962. MÁJUS 3, CSÜTÖRTÖK 3 Több, jobb és olcsóbb borokra van szükség Szőlőtermesztési ankét a megyei borkiállításon Április harmincadikén tíz órai kezdettel tartották meg a megye legkiválóbb boros- gazdáinak szőlőtermesztési ankétjét. Keleti Ferenc elv­társ megnyitó beszédében az ankét és a megyei borkiállítás jelentőségét méltatta, majd átadta a szót Borbás Lajos­nak. Borbás elvtárs részletes tájékoztatást nyújtott a me­gye szőlősgazdáinak helyzeté­ről, majd ismertette a leg­sürgősebb tennivalókat, El­mondotta a többi közt, hogy a megye szőlőterületeinek nagy része kishozamú, el­öregedett tőkékből áll, amelyek pótlása ma már halaszthatatlan feladat. Jel­lemző példaként említette meg, hogy a megyei szőlők 33,5 százaléka 25 évesnél idősebb. Pártunk és kormányunk útmutatása nyomán Pest me­gyében is jelentős erőfeszíté­seket teszünk a szőlőtermesz­tés fellendítésére a második ötéves tervben. Az ország új szőlőtelepítési programjának keretében nyolcezer hold nagyüze­mi művelésre alkalmas szőlőt telepítünk a me­gyében, ami azt jelenti, hogy az or­szág összes új szőlőinek tíz százalékát telepítjük ■ mi. A régi, mintegy 48 ezer hold szőlővel együtt ötvenhatezer holdra emelkedik tehát a me­gye szőlőterülete. A megye több állami és szövetkezeti gazdasága foglal­kozik már például a szőlő- gyökereztetéssel, amely az új telepítések, illetve a régiek pótlásának célját szolgálja. A szőlőiskolák korszerű és ered­ményes kezelésének techniká­járól is szó volt a továbbiak­ban. Ezzel a témakörrel fő­ként dr. Katona József, a Szőlészeti Kutató Intézet Zebegényben láttuk Űj élelmiszerboltot építtetett Zebegényben a Vác környéki Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat. A modern vonalú, élénksárgára festett üzlet május elsején nyílt meg, a ki­rándulók és üdülők nagy örömére. Képünkön: utolsó simítások az átadás előtt (Mészáros Géza felv.) igazgatója foglalkozott beha­tóan a felszólalásában. Dr. Prohászka Ferenc elv­társ, a Földművelésügyi Mi­nisztérium főelőadója, a vé­dekező szerek és módok al­kalmazásáról beszélt. Felhívta a figyelmet az újabban széles körben ter­jedő rézmentes permete­zőszerekre, amelyek közül hazánkban az Orthocid—50 került forgalom­ba nagyobb mennyiségben. Ezek a védőszerek ugyanolyan biztos ellenszerei a peronosz- pórának, mint a réztartalmú- ak, de azzal az előnnyel, hogy nem perzselik meg‘ a szőlőleveleket. Az élénk hangulatú ankét után került sor a borkiállítás megnyitására, amelyen a me­gyei borversenyen indult kitű­nő bormintákat mutatták be. A kiállítás megtekintése után a vendégeli megkóstolhatták a kitűnő borokat, amelyek mi­nősége jóval felülmúlja a ko­rábbi évjáratok minőségét. Horváth András elvtárs és a vendégek egyik csoportja kíváncsian nézegette a döm- södi Dózsa Tsz borárus pa­vilonját, ahol 30—32 forintért adták a bort. *— Drágák a magyar borok! — jelenítette ki fejcsóválva Horváth elvtárs. — Ezek az árak nemcsak azt jelentik, hogy a magyar munkások jó bort ihatnak, hanem azt is, hogy drágán. Arra kell törekednünk, hogy több, jobb és ami szintén ugyanilyen fon­tos, olcsóbb borokat ter­meljünk. A poharazgató beszélgeté­sek közben szóba került az a kérdés, hogy miképpen le­hetne olcsóbban termelni a bort. A szakemberek szerint a jelenlegi szőlőállomány ál­lapota mellett legalább 18— 20 hektoliteres holdcinként i termésre van szükség ahhoz, hogy a bor literje 1Ö—12 fo­rint legyen. N. I. „Terven felüli“ munkanap Május elsején állnak a gépek, üres a határ, csend van az irodákban, iskolákban. Vajon mindenki ünnepel? Igen — de sok-sok ember (sok szakma képviselője) munkahelyén köszönti ezt a szép és ha­gyományokban bővelkedő napot. Bemutatunk néhány embert, akik munkával ünnepeltek; SZŰDL1GET határában, a Duna pariján Karászi Mihály juhász az Alagi Állami Gaz­daság sződligeti üzemegysé­ti. Persze, ma nem a szokott ..juhászuniformisban” van, a jobbik ruhát vette fel, hiszen ünnep van. A 49 éves ember 36 éve juhász, mestere a szak­májának — a birkák és a két ..juhászsegéd” puli: Terka és ez újonc Bajusz — ezért is res- pektálják annyira. — MÁJUS elsején reggel ki­lenctől kezdődött a 24 órás szolgálatom — mondja Sztré- nii István, a váci MÁV AU T ■ilyaudvar forgalmi szolgálat- :evője. — A felvonulás miatt — főleg délelőtt — erős volt a forgalom, nem egy esetben kisegítő járatot kellett kiállí- Iznunk. — KI A KAPITÁNY? — Nem kapitány, csak hajóveze­tő — mutatkozik be Kurc­bacher Ignác, a Pest megyei Kishajózási és Javító Vállalat váci kompkikötőjében, a Hu­ba „gőzös” (kis motoros hajó) fedélzetén. Aztán tanácsólMt ad Csereklye József matróz­nak, a hajó kompostól megin­A váci MÁVAUT-pálya- udvaron A „Huba” fedélzetén Foto: Mészáros Géza dúl, s most, hogy már a Pap- sziget és váci part között van, nyugodtan beszélgethetünk. — Reggel hattól — éjfélig tart a szolgálat, Rbll Dezsőtől vettem át, harmincöt oda-visz- sza járatot, s köztük rendívüli járatokat csinálunk végig, fő­leg délután volt nagy, szokat­lanul nagy a forgalmunk. A TŰLSÖ parton, Szent­endrén betérünk a filmszín­házba, Kocsis Lajosné pénztá­ros elmondja, hogy a Minden­ki ártatlan című filmhez min­den jegyet elkapkodtak, még pótszékeket is kértek... A mellette levő nemrég megnyílt Görög Kancsó Étte­remben Knódel Márton üzlet­vezető arról tájékoztat, hogy május elsején elég nagy volt a forgalom, sok budapesti és külföldi vendég ebédelt itt. S ha azokról beszélünk, akik „terven felüli” munkanapot teljesítettek május elsején, ter­mészetesen' nem feledkezhe­tünk meg az orvosokról, men­tőkről, vasutasokról, pincérek­ről, színészekről, zenészekről, rendőrökről, tűzoltókról, por­tásokról, a közművek dolgo­zóiról, akik munkájukkal le­hetővé tették, hogy minél nyugodtabban, zavartalanab­I bul ünnepelhessük május el­sejét. in. j. genek 600 ürübirkajat legelte­A sződligeti juhász Kérés a MAVAlT-hoz címmel cikk jelent meg lapjuk április 6-i számában, amely a szigetszentmiklósi járat kér­désével foglalkozik. Április 17-én az említett kocsi helyett pótkocsis szerelvényt állítot­tunk be — reméljük ez meg­szüntette a túlzsúfoltságot. Tóth Mihály, a MÁVAÜT igazgatója Ma szépen keresek a Pest- vifléki Gépgyárban. 1945-ben cseléd voltaim Tökölön. Ápri­lis utolsó napján a határból jöttem haza, fáradtan az egész napi munkától amikor szinte felvillanyozott az a pla­kát, amelyet az egyik falon Ha jár, miéri' nem adják ? Nyolcvankét éves vagyok, 12 holdnyi földemmel be­léptem a tsz-be és idáig a 260 forint öregségi járadékon kí­vül semmit netn kaptam, pe­dig már három éve tsz-tag vagyok. Mások már íöldjá- radékot is kaptak, de én még semmit sem, s ha ké­rem, elküldenek. Azt mond­ják, hogy én 1959-ben a Rá­kóczi Tsz-be léptem be és csak később iratkoztam át a Petőfibe (mert a földjeim ar­ra a területre esnek) s a két tsz most a föld járadék kifi­Veszélyes állomás címmel cikket közölt a Pest megyei Hírlap március 21-én. A cikkben foglaltakat meg­vizsgáltuk. Veresegyház állomás ötven évvel ezelőtt az akkori köve­telményeknek megfelelően zetésében nem tudott zöldág­ra vergődni. Kérem, segítsenek, hogy a 260 forint öregségi járadé­komon kívül a föld járadé­kot is megkapjam és olyan háztáji földet adjanak, amely jó földön fekszik. Ozv. Tóth Balázsné Nagykőrös, X, Abonyi út 6/a. ★ Kedves Olvasónk! Kérjük, forduljon a városi tanács me­zőgazdasági osztályához, ahol rendezik ezt a valószínűleg félreértésből fakadó ügyet. azok hátsó része a nyílt vona­lon maradjon, nem lehet, s az utasaknak „az előrehúzás” ese­tében is csak húsz-harminc métert kell gyalogolniuk. A vonatok megállása után elegendő idő van a beszállás­ra. Persze, jó volna, ha a szűk (s csak a távoli jövőben bő­víthető) állomás utasai fegyel­mezetten viselkednének a fel- és leszállásoknál. Sárvári Mihály a MÁV budapesti igazgatósá­ga vezetőjének helyettese épült. Mivel a MÁV jelenlegi forgalma az akkorinak sokszo­rosára emelkedett, ezért Ve­resegyház állomás szűknek bi­zonyult. így kénytelenek va­gyunk a teherkocsikat az állo­más 2. sz. vágányán tárolni, mert erre másutt nincs mó­dunk. A Vác állomás felől ér­kező személyszállító vonatok (köztük a cikkben említett 4417. számú is), az I. sz. vá­gányra járnak be, ahol a for­galmi előírásnak megfelelően, kénytelenek „előrehuzatni”. A vonatot úgy megállítani, .hogy Ketten a sok közül Horváth Imre, a tanács hi­vatalsegéde, az Érd Ötödik kerületében lakók kedvenc tanácstagja. . Mindenki .isme­ri, mindenki szereti. Kevés olyan probléma merül fel az V. kerületben, amelyet ő meg ne oldott volna. Jelentős ré­sze van az iskolaépítésben, ahol szervezett, talpalt, dol­gozott. Kovács Sándor az egész­ségügy érdekében tevékenyke­dik. Nagyon jól dolgozik, és ^munkája nyomán egymás után alakulnak az új egész­ségügyi állomások, elsősegely- helyek. A szervezett aktívák száma egyre több és több. Amint dr. Nagy Varjas Má­tyás körzeti orvos mondja: „Samu bácsit úgy ismeri min­denki Érden, mint lelkes, fá­radságot nem ismerő embert, 1 Pilis dicsérete A Pest megyei Hírlápban olvas­tam, hogy az ecse- ri Törekvő Tsz- ben 1700 csirké­ből csak 17' hul­lott el — s ez na­gyon szép ered­mény. Nagyon • örültem ennek a hírnek — s ké­sőbb megtudtam, hogy mi, pilisiek eredménnyel. Ugyanis a Hunya­di János Termelő- szövetkezetben Papp Imréné és Erdős Jánosné ba- romfigondozók az ezerhatszáztíz csirkéből 4 híján valamennyit fel­nevelték öthetes korukig. Kiss Dánielné Pilis, Báró szőlő Hol és hogyan szórakozzanak a fiatalok? Hozzászólás akinek nagyrészt köszönhet­jük, hogy fellendült a Vörös- kereszt munkája. Mindkét férfinak ősz a ha­ja — mégis, mindketten fia­talosak. Sok-sok, társadalmi munkát lelkesen végző tár­Már a vitaindító, cikk olva­sásakor elhatároztam, hogy a tárggyal kapcsolatos észrevé­teleimet megírom önöknek. Rendkívül meglepett, hogy a cikk írója, Fazekas Mátyás jelentős helyét szentel a fia­talok öltözködésének. Ügy gondolom, ezen a problémán régen túljutottunk. Legyen erre elegendő egyetlen példa: Városunkban az április 4-én rendezett egyik kulturális ün­nepségen 18 esztendős fiatal­ember szavalta Radnóti Mik- •lós: Levél a hitveshez című versét, mély átéléssel, és bár nem vagyok szakértő, azt hi­szem, hozzáértéssel. A fiún csaknem feszült a csőnadrág, ezenkívül a mostanában di­vatos, feltűnően rövid zakót viselte, amelyre kihajtotta élénk színű kockás ingét. Öl­tözködése ellenére művészi él­ményt jelentett számunkra előadása. A műsort követő tánc so­rán megállapíthattam, hogy a fiatalember ismeri a i'ock and roll valamennyi csínját-bípját. A következtetést levonva: a vitaindító cikkel nem értek egyet. Annak állásfoglalása formalista, a fiatalok többsége (falun, városban)*saját lakóhe­lyén szórakozik. Táncolhat valaki modern táncot, ha eköz­ben képes megőrizni emberi méltóságát. (Egyre több példa igazolja, hogy fiataljaink több­sége képes erre.) Ami pedig az öltözködést illeti: minden­ki azt vásárol, amihez kedve van és állami iparunk és ke­reskedelmünk termel és áru­sít. Felületességnek érzem, ha az öltözködésből következte­tünk egy fiatal ember jelle­mére. Üdvözlettel: Dévényi Károly Vác sukkal együtt, ők is fáradha­tatlanul dolgoznak — s talán ezért maradtak meg ’ ilyen jókedvűnek, fiatalnak. Téri András tudósító Gyors HÉV — lassú busz Szentendréig gyors-, illetve sebesvonati HÉV-járattal jut­hatunk el — de onnan Tahi­ba már sokkal lassabb a köz­lekedés. Szeretnénk, ha a MÁVAUT gondoskodnék ar­ról, hogy jó buszcsatlakozá­sunk légyen, hiszen a gyors HÉV-en nyert időt elveszítjük a nehézkes buszcsatlakozással. A környékbeli lakosság és az üdülők nevében: Cseh János, a Fővárosi Bőrfeldolgozó Vállalat tahi üdülőjének vezetője Tizenhét éve történt láttam. A plakáton az áUt, hogy a Magyar Kommunista Párt. tököli szervezete egész- napos ünnepi műsorral kívánja az első szabad május elsejét megünnepelni. Persze, ahogy a műsor végére értem, elfogott a keserűség, mert tudtam, hogy gazdám sem engem, sem két másik, társamat nem fogja elengedni erre az ünnepélyre. Úgy is történt. Késő estig dolgoztatott minket, majd ko­ra hajnalban (május elseje hajnalán) ismét megkezdődött a munka. A határba keUett volna mennünk, de gazdám a padlásra küldött bennünket: „morzsoljatok csak kukoricát, nehogy meglássanak titeket a határban”. Persze a morzsolásból nem lett semmi. Amikor gazdánk, feljött ellenőrizni, először kér­tük, majd mikor láttuk, hogy kérésünket nem teljesíti; ké­rés helyett egyszerűen otthagy­tuk őt és elmentünk a május elsejei ünnepélyre. Az ünnepély szép volt. Nem tudtunk ünneplőbe átöltözni, mint a község többi lakója — áe így is nagyon jól éreztük magunkat. Igaz, hogy este — amikor visszamentünk a jó­szágot megetetni — a gazdánk nem adott vacsorát, de most valahogy — hiába voltunk éhesek —, nem nagyon törőd­tünk ezzel. Bundies Péter tudósító

Next

/
Oldalképek
Tartalom