Pest Megyei Hirlap, 1962. május (6. évfolyam, 101-125. szám)

1962-05-03 / 101. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! VI. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM ÁRA 50 FILLÉR 1962. MÁJUS 3, CSÜTÖRTÖK A munka, a béke, a szabadság felejthetetlen ünnepe volt A MUNKÁSOSZTÁLY NEMZETKÖZI SEREGSZEMLÉJE Május 1-én díszszemlét tar­tottak Moszkvában a szov­jet hadsereg alakulatai. Utá­na a főváros dolgozóinak szín­pompás felvonulása zajlott le. Amikor moszkvai idő sze­rint tízet ütött a Kreml to­ronyórája, megjelent Mali- novszkij honvédelmi minisz­ter. Az SZKP Központi Bizottsága és a szovjet kor­mány nevében köszöntötte a katonákat, a dolgozókat és a külföldi vendégeket, majd beszédet mondott. A honvédelmi miniszter be­széde után megkezdődött a katonai díszszemle. A nyugati hatalmak ka­tonai attaséi lázas fény­képezésbe és filmezésbe kezdtek, amikor megje­lentek a szovjet tüzérség legkülönbözőbb fegyverei: könnyű, gyorstüzelő légvé­delmi ágyúk, tankelhárító fegyverek, majd önjáró ne­hézágyúk gördültek végig a téren. Általános érdeklődés fogadta a rakéta fegyvernem egységeit is. A díszszemle után meg­kezdődött Moszkva dolgozói­nak és ifjúságának színpom­pás felvonulása. Szépség, erő és jókedv jellemezte a szocialista tábor ünnepségeit Nagyszabású ünnepségek voltak május elseje alkalmá­ból a Kínai Népköztársaság­ban. Peking főterén és a kör­nyező utakon tűzijátékot ren­deztek, amelyet sok százezren nézték végig. A Vietnami De­mokratikus Köztársaság fő­városának főterén hatalmas tömeggyüléssel fejezték ki Ha­noi dolgozói a forradalmi munkásünnep jelentőségét. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság fővárosában ugyancsak nagyszabású tö­megfelvonulás zajlott le. nultak a csehszlovák főváros dolgozói. Szépség, erő és jókedv — így jelleimezihető a lengyel nép idei ünnepe. Varsóban lelkes hangulatú felvonulással kö­szöntötték a nemzetközi szoli­daritás napját. Sok százezer szófiai dolgozó vonult fel ezen a napon a Dimitrov-maiuzó- loum közelében álló emelvény előtt, ahonnan a párt és az ál­lam vezetői üdvözölték a bol­gár főváros lakóit. Színpompás gyűlés és felvonulás zajlott le Bukarestben is. Ulan Bator­Ütlörők köszöntik Kádár János elvtársat a díszemelvényen A Német Demokratikus Köztársaság dolgozói im­pozáns méretű tüntetések­kel tettek hitet amel­lett, hogy az NDK-t a békés és demokratikus Németországért folyó harc bázisát tovább erősítik. Háromnapos dermesztő hi­deg után verőfényes nap kö­szöntötte az ünneplő Prágát. A Vencel téren Novotny köz- társasági elnök mondott üd­vözlő beszédet, majd felvo­ben, a mongol főváros népe a Szuhe Bator téren rendezett tömaggyűlésen vett részt. Kuba népe is forró ünnep­léséé! köszöntötte május else- | jét. Fidel Castro e nap alkal- í máiból üzenetet intézett a szov­jet dolgozókhoz, amelyben háláját fejezi ki a Szov­jetuniónak és baráti üd­vözletét küldi Kuba népé­nek nevében. Nagy felvonulással köszön­tötte e napot Belgrad népe is. Káprázatos felvonulás Budapesten A nagy munkás ünnepen a budapesti utcákat, tereket, épületeiket sok ezer. vörös és nemzeti színű zászló, virág dí­szítette. Korán benépesültek az utcák, megteltek a villamosok, az autóbuszok. Néhány perccel tíz óra előtt a díszemelvéíriyen elfoglalta helyét Dobi István, a Népköz- társaság Elnöki Tanácsának elnöke. Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára, a forradalmi munkás-paraszt kormány el­nöke és dr. Münnich Ferenc, a Politikai Bizottság tagja, ál­lamminiszter. A felvonulási tér ..bejáratánál” felsorakoztak a budapesti dolgozók menetéinek élén haladó kerületek. Az első sorokban ott voltak a párt-, az állami és „ szakszervezeti ve­zetők. akik a dolgozókkal együtt vonultak a díszemel­vény elé. Készlet a budapesti felvonulásról Tíz órakor megszólaltak a harsonák, s Brutyó János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja, a SZOT főtitkára köszöntötte a tizennyolcadik szabad május elsején Budapest dolgozó népét. Az ünnepi beszéd után nyolc oszlopban megkezdő­dött a színpompás felvonu­lás. Az élen munkásőrök vitték a tér egész szélességét betöltő betűsort: éljen má-' jus 1! Ezután magasba ívelő, húszméteres talapzaton vö­rös és nemzeti színű zász­lók gördültek a tribünök előtt. Az emelvényt ötven ország zászlaja szegélyezte, kifejezvén, hogy május első napja a világ minden mun­kásának, dolgozójának leg­nagyobb közös ünnepe. Negy­venes sorokban fehéringes fiatalok emelték magasba a hatalmas vörös lobogókat. Mögöttük sok száz lány me­netelt — ők piros, fehér és zöld selyemzászlókat vittek. Milliók követelését fe­jezte ki. a következő — ötméteres betűből kiraj­zolt — jelszó: „Békát!” Tengernyi ötlet, szemet- gyönyörködtető látványosság, jókedv és derű jellemezte a budapesti dolgozók három és fél órás lelkes felvonulásit. Szívet, szemet gyönyörködtető ünnepségek Pest megyében Vác örömtűz köszöntötte hét­főn este a várossal szemköz­ti szigeten a 18. szabad május elsejét. Kedden reg­gel zenekarok vonultak vé- végig Vác főútvonalain. Ki­lenc órára benépesedett az alsóvárosi Földvári tér, ahon­nan elindult a hagyományos májusi menet. Az elvonulókat a városi ta­nács előtt felállított dísz- emelvényről köszöntötték a város vezetői és a tizenkilen- ces veteránok. Több mint egy óra hosszat tartott az üzemek, hivatalok^ és a diá­kok csoportjainak látványos menete. A felvonuláson mint­egy tízezren vettek részt. Délután a város főterén vál­tozatos műsor szórakoztatta az ünneplőket. Cegléd Hatvanöt intézmény, üzem, termelőszövetkezet és a város valamennyi iskolája részt vett a felvonulásban. A csípős idő ellenére is — tizenháromezer ember haladt a menetben. A színpompás menetet vete­ránok nyitották rpeg, akik az ajándékba kapott vörös zász­ló alatt először vonultak fel. A . Cifrakerti Állami Gazda­ság szép terméseredményeit népszerűsítette a felvonulás­ban, az Élelmiszer Kiskereske­delmi Vállalat népes törzsgár­dája a vállalat tízéves évfor­dulóját és a kiváló vállalat ki­tüntetést is ünnepelte ez al­kalommal. A Ruhaipar „Bé­két a világnak!” jelszó alatt vonult fel és májusfa alatt mutatta be a világ különböző népviseleteit. A menetet több zenekar,.népi tánccsoport és a sportolók, valamint a MHS motoros akrobata csoportjá­nak felvonulása tette színessé és változatossá. Emlékezetes marad a ceglédiek számára a (Folytatás a 2. oldalon) Elismerés érte a magyar népnek az emberi haladás és a béke ügyében tett erőfeszítéseit Dobi István, az első magyar nemzetközi Lenin Békedíjas nyilatkozata A TASZSZ hétfőd jelentése az 1961. évi nemzetközi Lenin Békedíjak odaítéléséről meg­tisztelő hírt hozott a magyar népnek: . Dobi Istvánnak, az Elnöki Tanács elnökének személyéiben első ízben kapott magyar ember nemzetközi Le­nin Bákedíjat. Ebből az alka­lomból Dobd István nyilatko­zott a Magyar Távirati Iroda munkatársának: — Meghatott érzéssel vettem tudomásul a moszkvai jelen­tést, amely a nemzetközi Lenin Bétoedíjjal történt kitünteté­semről adott hírt. olyan sze­mélyiségek társaságában, akik különböző területeken valóban nagy szolgádaitokat tettek a bé­kére. biztonságra, jó életre vá­gyakozó emberiségn ak a hábo­rús félelmektől való megszaba­dítása érdekéiben. A magam kitüntetését nem tudom más­ként értékelni, mint hogy ab­ban a magyar névnek az em­beri haladás és a béke ügyé­ben tesbt erőfeszítéseit is elis­merés érte. — A háborús veszélyek se­hogy som akarnak elszakadni a mi nemzedékünk életétől. Még sokain hordozzuk az első világháború gonosz emlékeit, s elmondhatjuk, hogy a máso­diknak a fájdalmai még ma is elevenen élnek emberek száz- mdlMólinak emlékezetében. A Szovjetuniónak az általános és teljes leszerelésre, a nukleá­ris fegyvereit betiltására és el­pusztítására vonatlcozó törté­nelmi javaslatai megnyitották az utat. hogy az emberiség végre megszabaduljon a hábo­rús félelmektől és világmére­teidben kibontakozzék a két rendszer békés versenye. Az emberiség sorsa iránt ú térzet t felelősséggel kidol­gozott Javaslatokkal szem­ben konok ellenállás mutatko­zik az imperialista táborban. A bókeszerető emberek száz­millióinak állandó és kö­vetkezetes éber helytállásá­ra van szükség, hogy abban a nagy világpolitikai mérkő­zésben, amely a háború és béke kérdései körül tárgyaló- asztaloknál és az öt világrész különböző veszélypontjain fo­lyik, ne tudjanak felülkere­kedni a rombolás erői, ha­nem a józan észnek, az ér­telemnek az érvei érvénye­süljenek. — A magyar nép számára különlegesen értékes a béke fenntartása. Országunk tö­mérdek kárt szenvedett a háborúban. Magyarok száz­ezrei pusztultak el a fron­tokon, a bombázások alatt, s a háború idején hazánkban tombolt féktelen fasiszta terror gaztettei következté­ben. A felszabadulás óta csodálatos fejlődés ment végbe nálunk. A szegénység, nyomorúság országa voltunk Horthy idején. A Szovjetunió és más barátaink segítségé­vel, népünk bámulatos erő­feszítéseinek eredményekép­pen a szocializmus virágzás­nak indult országa lettünk. Végtelen jó érzés számomra, hogy annyi sok reményte­lennek tűnő múltbeli küz­delem, oly sok szenvedés és üldöztetés után a szocializ­mus győz Magyarországon, s a történelmet, amelynek a múltban a dolgozó osztá­lyok csak áldozatai lehettek, most a munkások, parasz­tok és a haladás ügyéhez csatlakozott értelmiségiek a dolgozó milliók érdekei sze­rint formálják hazánkban. A párt a dolgozó nép egysé­gére, bizalmára támaszkod­va, a tömegekkel egyetértés­ben irányítja a nagy ország­építkezés munkáját. Mikor népünk érzékenyen figyel a világpolitika eseményeire és öntudatosan, határozottan áll a béke ügye mellé, ebben az állásfoglalásban nem a háborútól való félelme irá­nyítja, hanem -az az elhatá­rozottsága, hogy minden fe­nyegetéssel és veszéllyel szem­ben megőrzi, megóvja a ma­ga új országát, népi hatal­mát és szocialista építkezé­sének minden eredményét. — A nagy kitüntetés, amely­ben részesítettek, úgy érzem, nemcsak engem kötelez arra, hogy tovább haladjak a szo­cializmus, a haladás, a béke ügyének hűséges szolgálatá­ban. hanem hitem szerint né­pünket is további helytállás­ra és az eddiginél még ered­ményesebb építő munkára ösztönzi — fejezte be nyi­latkozatát Dob; István. (MTI) Száz új betétkönyv tulajdonos naponta! — Vatay" Elemér, az Or­szágos Takarékpénztár Pest megyei fiókvezetője beszél. — Mi újság az OTP-ben? — Van néhány jó hírünk: naponta száz új betétes ügy­fél keresi fel a takarékpénz­tárt. Ez a szám jön ki ugyan­is, ha figyelembe vesszük,’ hogy az év első három hó­napjában több mint kilenc­ezerrel gyarapodott a betétes ügyfelek száma! — S mit jelent ez forint­ban? — Azt jelenti, hogy az első negyedévben a megye lakossá­gának betétállománya csak­nem hatvanmillió forinttal emelkedett! Ez a nagymérvű növekedés meghaladja bárme­lyik, előző negyedévit. — Mire gyűjtenek elsősor. ban az emberek? — Nyugodtan mondhatom: építkezésre. A takarékpénztár eddig 817 megyei lakosnak nyújtott kölcsönt családiház­építéshez, több mint negyven­millió forint összegben. De megfelelő hitelkeret, és ele­gendő építési anyag áll ren­delkezésére azoknak is, akik ezután szándékoznak építkez­ni. — S akinek nincs hova? — Az sem jöhet zavarba: a megyében mintegy négyezer házhely várja —, kedvező fi­zetési feltételek mellett —, hogy gazdára találjon, ny. é.

Next

/
Oldalképek
Tartalom