Pest Megyei Hirlap, 1962. március (6. évfolyam, 50-76. szám)

1962-03-01 / 50. szám

"X-tfíriao 1962. MÁRCIUS 1. CSÜTÖRTÖK Hruscsov ás Ulbricht vs&nuc- cseréje u német ké Válásról Hivatalos közlemény a két államférfi tárgyalásairól A nyugati hatalmak megakadályozták a kubai panasz megvitatását a Biztonsági Tanácsban Hruscsov, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnöke es Walter Ulbricht, a Német De­mokratikus Köztársaság ál- ' lamtanácsának elnöke eszme­cserét folytatott a német bé­keszerződés megkötéséről és a nyugat-berlini kérdésnek a szerződés alapján történő ren­dezéséről. Megvitatták a Szov­jetunió és az NDK együttmű­ködésének kérdéseit is. A Szovjetunió további áruhitelt nyújt a Német Demokratikus Köztársaságnak. Az eszmecsere megmutat­ta, hogy a Szovjetunió és az NDK véleménye a megvitatott kérdésekre vonatkozólag teljesen megegyezik. Az eszmecsere Moszkvában zajlott le február 26-án és 27- én. A két államférfi találko­zóiról az alábbi hivatalos közleményt adták ki: „Február 26-tól 28-ig Moszk­vában tartózkodott Walter Ulbricht, a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizott­ságának első titkára, a Német Demokratikus Köztársaság ál­lamtanácsának elnöke. Február 26-án és 27-én ta­lálkozó folyt le Hruscsov, az SZKP Központi Bizottságának első titkára, a szovjet mi­nisztertanács elnöke és Ulb­richt, az NSZEP Központi Bizottságának első titkára, az NDK államtanácsának elnöke között. E találkozókon beható eszmecsere folyt a német bé­keszerződés megkötésével ösz- szefüggö kérdésekről és a nyugat-berlini helyzet e szer­ződés alapján történő rende­zéséről, valamint a két álla­mot kölcsönösen érdeklő más nemzetközi kérdésekről. Megvitatták azt a kérdést is, hogyan lehetne tovább fej­leszteni a Szovjetunió és a Német Demokratikus Köztár­saság szoros testvéri kapcso­latait, s ezen belül azt a kér­dést, hogyan bővítsék a két ország gazdasági együttműkö­dését, tudományos, műszaki és kulturális kapcsolatait. Az eszmecsere során kide­rült, hogy a Szovjetunió és a Német Demokratikus Köztár­saság álláspontja teljesen meg­egyezik a német békeszerző­déssel összefüggő kérdésekre, valamint az egyéb időszerű nemzetközi problémákra és a két ország kölcsönös kapcso­latainak kérdéseire vonatko­zólag. Megegyezés jött létre ar­ról is, hogy 1962-ben nö­velik a két ország kölcsö­nös áruszállításait és a Szovjetunió további áru­hitelt bocsát a Német De­mokratikus Köztársaság rendelkezésére. A találkozók és a megbe­szélések meleg, szívélyes lég­körben, a teljes kölcsönös megértés és egyöntetűség szel­lemében folytak le. Hruscsov, az SZKP Közpon­ti Bizottságának első titkára, a szovjet minisztertanács el­nöke ebédet adott Walter Ulbrichtnak, az NSZEP Köz­ponti Bizottsága első titkárá­nak. az NDK államtanácsa el­nökének tiszteletére. Walter Ulbricht és a kísére­tében levő személyiségek, va­lamint Pervuhin, a Szovjet­unió NDK-beli nagykövete február 28-án visszautaztak Berlinbe”. Az ENSZ Biztonsági Taná­csa kedden este négy és fél órás ülésen vitatta meg, napi­rendre tűzze-e Kuba panaszát. Mint ismeretes. Kuba azért kérte a tanács összehívását, hogy megvi­tassák a Küba-elleni ag­resszív amerikai lépése­ket. A Német Szocialista Egységpárt küldöttsége Kádár Jánosnál Kádár János, az MSZMP KB első titkára, és Nemes De­zső, az MSZMP KB titkára szerdán fogadta a Német Szo­cialista Egységpórt hazánkban tartózkodó pártmunkás-kül­döttségét. amelynek vezetője, Alois Pissnik, a Német Szo­cialista Egységpárt Politikai Bizottságának póttagja, a magdeburgi pártbizottság első titkára. 1 így a Punla del Este-i értekez- ! létén kikényszerített szank- j ciókat és az Egyesült Államok- ■ nak azt a törekvését, hogy rá- j vegye NATO-szövetségeseit ! Kuba bojkottálására. A nyugati hatalmak képvi­selői mindent megtettek az ülésen, hogy megakadályozzák a kubai panasz megvitatását. Sir Patrick Dean angol kül­dött javaslatára ügyrendi vita kezdődött, azonban a nyugati hatalmak képviselői még azt is megakadályozták, hogy ezen Kuba képviselője szót kapjon. A panasz megvitatása mellett foglalt állást fel­szólalásában Zorin szov­jet küldött és Ghana kép­viselője, aki kijelentette, hogy a tanács Az ENSZ afrikai gazdasági bizottsága javasolja a Dél-afrikai Köztársaság kizárását a bizottságból Az ENSZ afrikai gazdasági bizottsága kedd esti ülésén 27 szavazattal és öt tartózkodás­sal úgy határozott, hogy java­solja a Dél-afrikai Köztársaság kizárást a bizottságból, amíg ez az ország fel nem hagy fajgyűlölő politikájával. Nyugati hírügynökségek je­lentése szerint Anglia, Bel­gium, Franciaország, Portugá­lia és Spanyolország küldöttsé­ge tartózkodott a szavazástól. Két. ország képviselői pedig nem voltak jelen a szavazás­nál. A határozati javaslat vég­ső jóváhagyás céljából az ENSZ gazdasági és szociális tanácsa elé kerül. A fajgyűlö­lő dél-afrikai kormány nem képviselteti magát az ülésen, jóllehet tagja a bizottságnak. kötelessége meghallgatni Ku­ba előterjesztését. Az Egyesült Arab Köztársaság küldötte hangsúlyozta, egyetlen tagál­lamtól sem lehet megtagadni azt a jogot, hogy a Biztonsági j Tanácshoz forduljon. Ezután került sor a szava­zásra, a kubai panasz megvi­tatása mellett szavazott a Szovjetunió, Románia, Ghana és az Egyesült Arab Köztár­saság. a tanács másik két tag­ja viszont tartózkodott a sza­vazástól. Mivel az ügyrendi szabályok értelmében a kér­dés megvitatásához, hét sza­vazat szükséges, az ered­mény azt jelentette, hogy a Biztonsági Tanács nem vitat­ja meg a Kubai Köztársaság panaszát. Franciaország washingtoni nagykövete Rusk külügyminiszterrel tárgyalt Ülésezik a laoszi legfelső katonai tanács Francoék ismét növelni akarják • áldozataik számát A francoista politikai rend­őrség ismét növelni akarja ál­dozatainak számát. A barcelo­nai egyetemen nemrégiben le­tartóztattak három diákot, mert szabadságra és demokrá­ciára buzdító jelszavakat ír­tak az előadóterem falaira. A Times szerint hamarosan ka­tonai bíróság elé állítják a diákokat, és biztosra vehető a halálos ítélet. Az egyetem diákjainak kö­rében — folytatja a Times — növekszik a felháborodás hul­láma a francoista rendőrség megtorlásai miatt. A diákok tüntetéseket rendeznek az egyetemeken és követelik, hogy a letartóztatottakat ad­ják át a polgári bíróságnak. Az egyetem épülete előtt rend­őrökkel zsúfolt gépkocsik tar­tanak őrszolgálatot. Az Uj Kína hírügynökség tudósítójának jelentése szerint Xieng Khouang-ban összeült a laoszi legfelső katonai tanács, hogy megvitassa az időszerű politikai és katonai helyzetet. A hétfőn megtartott első ülésen Kong Le tábornok, a tanács elnöke és Phoun Si- paseut tábornok, a tanács el­nökhelyettese tartott beszá­molót. Kong Le rámutatott, hogy az amerikai imperializmus és a savannakheti csoport to­vábbra is akadályokat gördít a laoszi koalíciós kormány megalakításának útjába. Az amerikaiak újabb katonai sze­mélyeket és további hadi­anyagszállítmányokat juttat­nak Laoszba. s folytatódnak a támadások Laosz felszabadí­tott területei ellen. Kong Le tábornok felhívta a hazafias gondolkodású tiszteket és ka­tonákat, hogy fogjanak össze mérjenek megsemmisítő csa­pást a laoszi nép ellenségeire. A két beszámoló elhangzása után megkezdődött a vita. Véget kell vetni az Egyesült Államok dél-vietnami beavatkozásának Hervé Alphand, Franciaor­szág washingtoni nagykövete, kedden este mintegy három­órás megbeszélést folytatott Rusk külügyminiszterrel a két országot közösen érintő prob­lémákról. A megbeszélés után újságíróknak kijelentette, hogy a többi között szó volt Berlinről, Délkelet-Ázsiáról. Kubáról és a küszöbön álló leszerelési értekezlet kilátá­sairól. 5;”: % ' Megkezdődött a kubai nép önfeledt, vidám karneválja, amely március 18-ig tart. A forradalom harcai által sza­baddá vált kubaiak dallal és tánccal köszöntik új életüket. A képen a forradalmi úttörők egy bájos csoportját lát­hatjuk, mint a karnevál gyermek résztvevőit. (MTI külföldi képszolgálat) Az angol gyarmatosítók mesterkedései a kenyai függetlenség megadásának elhalasztására Londonban harmadik hete tanácskozik a Kenya alkot­mányos rendjéről tárgyaló ér­tekezlet. Az angol kormány negatív magatartása következ­téiben az értekezlet ily módon gyakorlatilag zsákutcába ju­tott. Az angol gyarmatosítók az­zal akarják aláaknázni az ér­tekezletet, hogy a kenyai afri­kai nemzeti unió egységes központi kormányzat létreho­zását előirányzó tervét szembe állítják a kenyai afrikai de­mokratikus unió tervével, amely Kenya szövetségi rend­szerének tervezetét nyújtotta be. A gyarmatosítók meg akar­ják akadályozni a Kanu és a Kadu közötti nézeteltérések el­simítását, hogy ezzel elhalasz- szák Kenya függetlenségénfek megadását. Gyógyítás — gyógyszerköddel A Drezdai Transzformátor- és Röntgenművekben rövide­sen elkészül egy újszerű ultrahanggal működő aeroszol készü­lék null-szériája. Ezzel a világpiacon a maga nemében ma még egyedülálló készülékkel nagy hatóerejű gyógyszerek jut­tathatók pontosan adagolva, aeroszólköd formájában az em­beri tüdő légzésterébe. A tervezők, Otfried Röher mérnök (jobbról) és Siegfried Thiele konstruktőr, ellenőrzik a készülék helyes működését (MTI külföldi képszolgálat) A Vietnami Demokratikus Köztársaság külügyminiszté­riuma szerdán sajtóértekezle­tet tartott helyi és külföldi új­ságírók előtt, amelyen felol­vasták a külügyminisztérium emlékiratát. Az emlékirat számos példá­val bizonyítja, hogy az Egye­sült Államok kormánya dur­ván megsérti az Indokínára vonatkozó genfi, egyezménye­ket. Az egyezmények megsér­tése az utóbbi időben az ame­rikai imperialisták leplezetlen dél-vietnami katonai agresz- sziójává fajult. A Vietnami Demokratikus Köztársaság kormánya — han­goztatja az emlékirat — köte­lességének tartja, hogy az egész világ előtt lerántsa a leplet a Vietnam szuverénitá- sa, függetlensége és egysége ellen irányuló bármely me­rényletről, és arról, hogy az amerikai imperialisták meg­sértik a genfi egyezményeket. Szakértői bizottság jelentése a jugoszláviai bányaszerencsétlenség okáról A Szarajevó közelében levő Banovicsi szénbánya egyik tárnájában kedden délután bekövetkezett szerencsétlenség ügyében lefolytatták a vizsgá­latot. A szakértő bizottság megállapította, hogy a szeren­csétlenség pillanatában 177 bányász tartózkodott a tárná­ban. Közülük kedd estig 123 bányászt sikerült megmente­ni, 52 bányász pedig életét vesztette. Az elhunyt bányá­szok személyazonosságát az éj­szaka folyamán megállapítot­ták. Tizenegy bányászt a tuz- lai kórházba szállítottak, köz­tük kettő súlyos sérüléseket szenvedett. A többi pedig túl van az életveszélyen. A szakértő bizottság elve­tette azt a korábbi feltétele­zést, hogy a szerencsétlenség metán-robbanás következté­ben történt és megállapítot­ta, hogy azt a robbanószerek kéziraktárának felrobbanása idézte elő. A norvég kormánynak nem kell atomfegyver­mentes övezet Halvard Lange norvég kül­ügyminiszter a norvég parla­ment keddi külpolitikai vitá­jában kijelentette: kormánya nem fogadja el egy közép- és észak-európai atomfegyver­mentes övezet gondolatát. Lange úgy okoskodott, hogy Norvégia a NATO tagja, tehát nem vehet részt olyan terv megvalósításában, amely — szerinte — gyengítené a Nyu­gat „védelmét”. Az amerikai hatóságok befejezték Powers kihallgatását Az amerikai hírszerző hi­vatal különleges vizsgáló bi­zottsága befejezte Francis Gary Powers kihallgatását. Az U—2-es kémrepülőgép pi­lótája, egy magasrangú ame­rikai kormánytisztviselő sze­rint, a hét végén valószínűleg sajtóértekezleten ismerteti vallomását. A vizsgáló bizott­ság előtt elhangzott nyilatko­zatot — feltételezhetően szi­gorúan cenzúrázva és rövidít­ve — pénteken közzéteszik. „Testreszabott“ társas­utazások Csehszlovákiába A tavaszi idényben a külön­böző intézmények, vállalatok, üzemek, stb. dolgozóiból alakí­tott csoportok számára külön­leges szakmai társasutazásokat szervez az IBUSZ Csehszlová­kiába. Útvonaluk azonos va­lamelyik szokásos kirándulá­séval, de a túra részvevői szá­mára a rendszeresített prog­ramokon kívül különleges, az illető szakma szempontjából fontos és érdekes látogatáso­kat is szerveznek. Az első kirándulások most indulnak, az utolsóra pedig május elején kerül sor. Az ilyen társasutazások szervezé­se iránti igényeket március Iá­ig lehet bejelenteni az IBUSZ- nál. (MTI) Fogadás a washingtoni magyar követségen Zádor Tibor, a washingtoni magyar követség ideiglenes ügyvivője, kedden este foga­dást adott állomáshelyéről való távozása alkalmából. Ezen a fogadáson mutatkozott be Radványi János rendkívüli követ és meghatalmazott mi­niszter, a követség új, ideig­lenes ügyvivője is. A fogadáson mintegy négy­száz vendég jelent meg, köz­tük Davis helyettes külügyi államtitkár, Vedeler, az ame­rikai külügyminisztérium ke­let-európai főosztályának ve­zetője és a főosztály több munkatársa. A fogadás szívélyes légkör­ben folyt le. A rádió és a televízió mai műsora kossuth-radió 8.10: Könnyűzene. 8.54: Édes anyanyelvűnk. 8.50: Rádiójáték. 10.10: Egy éj Velencében című operettből. 11.00: Rádiószabad­egyetem. 11.25: Operarészletek. 12.15: Szórakoztató szimfonikus zene. 13.00: Ezüstkalászos szövet­kezeti gazdatanfolyam. 13.20: Egy falu — egy nóta. 13.45: Szegény ember ajándéka. 14.00: Régi for­radalmi dalok. 14.25: Szimfonikus táncok. 15.10: Híres prímások le­mezeiből. 15.3$: Élők doboza. 16.00: Bach: C-dur szólószonáta. 16.25: Lányok, asszonyok. 16.40: A Szabó. Beamter kettős játszik. 17.20: Szív küldi szívnek szíve­sen. 17.45: Mit olvassunk? 18.00: Nagy énekesek életregénye. 18.40: Ifjú figyelő. 19.00: Sport az iroda­lomban és a művészetben. 19.30: Tánczene. 19.46: Angliai képek. 20.25: A magyar rádió szimfonikus zenekarának hangversenye a stú­dióban. 22.20: Éjfél előtt Párizs­ban. 23.15: Magyarországi Mozart- bemutatók. 0.10: Éjfél előtt Pá­rizsban. PETÖFI-RADIÖ 14.15: Tánczene. 15.10: Mesélő vá­rosok. 15.35: Részletek Nebdal operettjeiből. 16.15: Népdalcsokor. 16.40: Ezer szó oroszul. 16.50: Ze­nekari muzsika. 17.20: Mi a neo- kolonializmus? 17.35: Hangver­seny a stúdióban. 18.05: Zenés be­szélgetés Jósé Arzamendia diák­kal. 18.50: Kis szvit. 19.05: Kóru­sok. 19.15: A zene világa. 19.40: Ezüstkalászos szövetkezeti gaz­datanfolyam. 20.00: Bolgár népi táncok zenéjéből. 20.35: Élőszóval — muzsikával. TELEVÍZIÓ 17.30: Zenekedvelő gyerekek klubja. 18.15: Négyszáz érdekes­ség. Közvetítés a XIII. kerületi üzemek újítási és műszaki fej­lesztési kiállításáról. 18.45: Beszél­gessünk oroszul! Nyelvlecke ha­ladóknak. 19.00: Energiahordozók (Hl.) Az olaj. 19.30: TV-híradó. 19.45: A jövő hét műsora. Műsor- Ismertetés. 19.55: Milliók keringó- je. Csehszlovák film. Körülbelül 21.30: Műkorcsolyázó Európa-baj- nokság (férfi egyéni). Közvetítés Géniből. Utána: Hírek. A TV- híradó ismétlése.

Next

/
Oldalképek
Tartalom