Pest Megyei Hirlap, 1962. március (6. évfolyam, 50-76. szám)

1962-03-01 / 50. szám

1962. MÁRCIUS 1, CSÜTÖRTÖK “kMÍvIííP Tudósítás a megyei tanács végrehajtó bizottságának és a Hazafias Népfront megyei elnökségének együttes üléséről segítséget, törekvésük hatását fokozná a nagyobb tervszerű­ség. Eredményes munkakap­csolat alakult ki a tanácsok és a helyi népfront-bizottságok között a művelődésügy terü­letén is, de még itt is van elég I tenni-, javítanivaló, l A nagy érdeklődéssel foga- | dott beszámolót széleskörű, termékeny vita követte. Dajka Balázs, a megyei tanács vb- elnökhelyettese a mezőgazda- sági állandó bizottságok mun­kájáról és a mezőgazdasági versenyek megszervezésében betöltött szerepéről beszélt. Kiemelte, hogy a termelőszövetkezetek ál­talában nem szívesen fo­gadják a községi taná­csok javaslatait, mert azokat nem érzik eléggé átgondoltaknak és szak­szerűeknek. Fontos lenne, ha az állandó bizottságok a tanácsüléseken feltárnák az észlelt hibákat és célszerű kezdeményezésekkel, helyes javaslatokkal jelentkez­nének. Dr. Beér János professzor jogi szempontból értékelte a beszámolót és a különböző szervek legfőbb feladataként a községi tanócsvezetés szem­léletének átformálását jelölte meg. Ebből a célból javasolta, hogy az együttes ülés anyagát juttassák el a megyei és a já­rási tanácsok tagjaihoz. A Pest megyei Főügyészség képviselője az észlelt hibák mielőbbi kiküszöbölésének fontosságáról beszélt. Szerinte mindaddig nem ajánlatos a községi tanácsok hatáskörének kibővítésével foglalkozni, amíg ezek a tanácsok jelenlegi hatáskörükben sem tudják ki­fogástalanul megoldani min­dig a rájuk háruló feladato­kat. Gádorost Ferenc, a népi el­lenőrzési bizottság. helyettes vezetője szolalt ezután fel, majd Horváth András, az MSZMP Pest megyei Bizott­ságának első titkára foglalko­zott részletesen a beszámoló anyagával. Hangsúlyozta, hogy a párt és a kormány egy­aránt elvárja az alulról jelentkező kezdeményezé­seket, mert hiszen az egyszerű emberek sok minden olyant meglátnak, «mire a felsőbb szinten ’ már nem terjedhet ki eléggé a figyelem. A népfront elsőrendű felada­ta az, hogy minden tekintet­ben segítséget nyújtson a ta­nácsoknak. A népfront felada­ta. hogy minél szélesebb nép­rétegeket neveljen a hatalom­ban való részvételre, köteles­sége, hogy figyelemmel kísér­je a választottak munkáját, de vizsgálja állandóan azt is, hogy megvan-e a lehetőség a munka elvégzésére. A tanácsi hatáskör kérdésével a kor­mány is foglalkozik és bizo­nyosnak látszik, hogy növelni fogja a községi tanácsok hatáskörét, ha ennek elérkezik az ideje. Kétségtelen, hogy a helyi ta­nácsoknak beleszólási jogot kell biztosítani a fontos helyi funkciók betöltésében. Sok nehézséget okoz az, hogy a legtöbbször nem konkrét fel­adatok megoldása hárul a ta­nácsi szervekre. Ha konkrét a feladat, akkor nem marad el az eredmény. Amint ezt a tsz- szervezés eredményei igazol­ják. A népfront jelentősége a szocializmus építésével pár­huzamosan növekszik. Helyé­nek, szerepének meghatározá­sával tehát igen komolyan kell foglalkozni. Holló András, a megyei KISZ-bizottság képviseletében szólalt fel, Pozsonyi Kálmán, a ráckevei népfront-bizottság elnöke érdekes helyi tapaszta­latairól beszélt, dr. Berényi Sándor, egyetemi tanár jogi szempontból foglalkozott a fel­merült problémákkal. Felszó­lalt dr. Bodogán János, a Veszprém megyei Tanács vb- elnöke, dr. Aibner Pál, a Ta­nácsakadémia igazgatója, Föl­des Lajos budakeszi vb-elnök, majd Kállai Gyula miniszter- elnökhelyettes, a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak elnöke ismertette a nép­front-mozgalom időszerű kér­déseit. Végül Keleti Ferenc, a Pest megyei Tanács vb-elnöke foglalta össze az elhangzotta­kat záróbeszédében. m. 1. Becsülettel\ szorgalmasan tanulni! 1500 FIATAL A NYÁRI TÁBOR OKBAN Huszonöt nyugat-európai borkereskedelmi cég jelentkezett eddig a budapesti borversenyre Augusztus 15. és 26. között rendezik meg a városligeti Vajdahunyad várában a har­madik budapesti r nzetközi borversenyt. A verseny iránt rendkívül nagy az érdeklődés Nyugat-Európában is. A meg­hívókat még el sem küldték a külföldi bortermelőknek és borkereskedőknek, így csupán négy külföldi szaklapban meg­jelent hirdetés alapján eddig 25 nagy nyugat-európai bor­kereskedelmi cég jelentette be részvételi szándékát. Az eddi­gi jelentkezések Görögország­ból, Olaszországból, Ausztriá­ból, Svájcból, a Német Szö­vetségi Köztársaságból. és Franciaországból érkeztek. lettel, szorgalommal tanulni! i — mondotta. — Ezzel segít­hetik a fiatalok legjobban a mai társadalmat, s ezt a célt kell szolgálniuk a középis­kolai KISZ-szervezeteknek. Várnai elvtárs beszélt ez­után arról a fejlődésről, amely a középiskolás fiata­lok körében — az elmúlt esztendők során — végbe­ment. — 1961-ben 21 000 diák vett részt a nyári építőtá­borokban. 80 000 fiatal he­lyezkedett el üzemekben a nyári szünidő alatt. Rövid idő alatt nagy nép­szerűségre tett szert az 5 + 1-es oktatási forma s mindez azt bizonyítja, hogy a fiatalok mindinkább megbarátkoznak a fizikai munkával. A KISZ-vezetők és peda­gógusok és a KISZ-íiatalok közötti viszony jó és fej­lődő. Gátolja ezt a fejlődést a kiszesek részéről meg­nyilvánuló tartózkodás és némelykor a pedagógusok túlságos gyámkodása. Várnai Ferenc elvtárs nagy tetszéssel fogadott tá­jékoztatója után Jónás Zol­tán elvtárs a KISZ megyei bizottság középiskolai fele­lőse ismertette a nyári építő­táborokkal kapcsolatos terveket. Idén az országban negy­venkét ifjúsági építőtábor lesz, s ezeknek- telepítése és- felszerelése — az eddigi gyakorlattól eltérően — a KISZ megyei bizottságok feladata. Pest megyében három helyen — Százhalombat­tán, Nagykőrösön és Tak­sonyban — lesz ifjúsági építőtábor. Ezeknek a táboroknak mun­kájában a Csongrád, Bor­sod és Heves megye; diá­kok vesznek részt. A Pest megyei középiskolák fiatal­jai Tiszakerecsenybe és Tak­sonyba mennek. A táborozás július elsején kezdődik. Ti­szakor ec senyben a középisko­lás fiúk belvíz-rendezésben vésznek részt. Taksonyban pedig a lán3rok növényápo­lási munkát .végeznek majd. A megyei KISZ-bizottság kulturális programról is gon­doskodik. Az ifjúsági építőtáborok­ban előreláthatólag 1500 Pest megyei középiskolás diák vesz majd részt. Bende Ibolya Az élelmezéshigiénia legfontosabb kérdése: harc a szarvasmarha-gümőkór ellen közegészségügyi és állategészségügyi higiénikusok szoros együttműködését határozta el a megyei közegészségügyi és járványügyi bizottság A Pest megyei közegész­ségügyi és járványügyi ál-1 landó bizottság szerdán a Semmelweis-kórház tanács­termében ült össze, hogy meg­tárgyalja az állati eredetű élelmezési cikkek higiéniá­jának kérdését. Dr. Sólyom Sándor, a megyei KÖJÁLL igazgató főorvoshelyettesének megnyitó beszéde után. dr. Antunovits János, a KÖJÁLL élelmezésegészségügyi higié­nikus orvosa előadásában először is az élelmezési helyzetről nyújtott tájékoz­tatást. Megállapította, hogy a megyei helyzet lényegesen nem tér el az országos hely­zettől. Az egy főre eső húsfo­gyasztás országos viszony­latban évi harminchét kilóra emelkedett, ugyan­ez a megyében eléri az évi ötvennégy kilogram­mot. Legtöbbet sertéshúsból fo­gyasztanak az emberek, en­nek csak egynegyedét teszi ki . az elfogyasztott marha­hús mennyisége. A vadhús- fogyasztás egészen csekély, a hal pedig évenként mind­össze egy kilogramm. A ba- romfifogyasztás az elmúlt években visszaesett, különö­sen a városokban. A na­gyon fontos állati eredetű fehérjét tartalmazó tojás fo­gyasztása ugyanolyan ala­csony szinten mozog, mint az előző években. Hasonló­képpen alacsony a tejter­mékek fogyasztása is. Egye­dül a vajfogyaszíés emelke­dett valamit, de még min­dig alacsony. Az egy főre eső tejfogyasztás átlaga mindössze évi 87 liter. Szükséges a szarvasmarha­állomány gyors növelése és a gümőkóros egyedek folya­matos radikális kiiktatása minél előbb, hogy egészséges hús, tej és tejtermék legyen biztosítható. A legsürgősebb teendő az lenne, hogy a gíi- mőkórmentes állományból származó tejet elsősorban a csecsemők és kisgyermekek részére biztosítsák, ami kü­lönösebb nehézség nélkül el is érhető az ilyen tej gon­dosan elkülönített kezelésé­vel. A fogyasztásra kerülő hús- és töltelékáru szá­mára a kereskedelmi há­lózatban megfelelő hű­tőberendezésekről kell gondoskodni. Az élelmezési ipar és keres­kedelem, de a termelés dol­gozóinak személyi higiéniája mellett higiénikus szemléle­tük kialakítására is töre­kedni kell. Dr. Kovács József, a me­gyei tanács mezőgazdasági osztálya állategészségügyi csoportjának higiénikus ál­latorvosa tartotta meg ez­után előadását. Közölte, hogy a higiénikus állatorvo­sok a nagyüzemi tejtermelés ellenőrzésének fokozását vet­ték tervbe, különös gonddal megvizsgálják a tejgazdasá­goknál mosogatásra használt víz egészséges voltát. Köz­ponti kérdéssé kell tenni a tehéngümőkór elleni védeke­zést, növelni kell a borjú- tbc elleni küzdelmet. A hi­giénikus állatorvosok által múlt év során megvizsgált teheneknek huszonnégy szá­zaléka fertőzött, vagy tbc-s gyanús volt. A legszigorúbb , ellenőrzés folyik a higiénikus : tejtermelés és kezelés eléré- ; sére. ; A megyében levő tizennégy i állami gazdaság és 203 ter- ; melőszövetkezet hatvan szá- i zaléka azonban nem rendel- ! kezik megfelelő tejházzal. ■ Kiskunlacházán a Petőfi Tsz- j ben van ugyan tejház, amit ! nem használnak, de a ki- ! fejt tejet az istállóban tá- ! roliák. ; Az új létesítményeknél ; feltétlenül törekedni kell ; arra. hogy az építők a leggondosabban figyelem- j be vegyék a higiéniai szempontokat. ; Most is épülnek még olyan ! istállók, amelyekben nincs ; megfelelő hely a tej kezelé- ! sere. Sok helyütt előfordul, • hogy a fejő ugyanabban a < sajtárban mos kezet, amelybe ! azután a tejet feji. 1962—65 ! között a higiénikus állator- ! vosok valamennyi tejgazda- ! Ságban laboratóriumi vizs- ; gálatot folytatnak, megvizs- ; grálják a kifejt tejet és az l edények tisztítására használt ! vizet is. : Több hozzászólás után dr. I Sólyom Sándor javaslatára : kimondotta a bizottság, hogy : az élelmezésegészségügy meg- | javítása érdekében a köz- ; egészségügyi és éHategész- ' ségügvi hatóságok ezentúl a ; legszorosabb együttműködés- ! ben végzik munkájukat. nészek versenyt fújtak vele\ és akkora vígság kerekedett,\ neonfényes, parkettás terem- \ ben, a legkülönb dzsessz-ze-: nekar muzsikájánál sem le-: hét nagyobb. Fújták a ked-': vés, öreg hangászok a talp-: alávalót, a gyerekek meg —: hiába, no, mai gyerekek azok: már — még rock and roll-t: is roptak. Este tízig. Akkor a: szülők hazaküldiék gyerme-': keiket lefeküdni, ők pedig: még csak aztán kezdték el a, petróleumvilágítással, meg rezesbandával, ahogy egy­kor, régen. Még az sem rontotta a jó hangulatot, hogy némely lámpa füstö­lögni kezdett. Lassan ki is fogyott egyikből-másikból a petróleum, mire kialudt. — Hej. micsoda igazi han­gulatvilágítás! — sóhajtotta az egyik kipirult menyecske. Nem várlak meg persze, amíg valamennyi lámpa ki­alszik. Hétfő lett már. reg­gel pedig mindenkit vár a munka, hajnaltájt tehát ha- zamentek. Mire pedig fel-: keltek, hogy jókor reggel munkába induljanak, már: újra égett a villany. Amíg az' éjszaká Püspökszilágyon bá­lázlak a népek, a környéken; a szerelők a vezeték minden\ hibáiét kijavították a fagyos\ szélben. Szokoly Endre ! Kialudhat a villany, ha petróleum van (Folytatás az 1. oldalról) mokratizmus fejlődésének az is, hogy igen sok tanácstag nem szerezhette még meg a szükséges jártasságot az ál­lami munka végzésében. A népfront helyi szer­veinek egyik legíonto- sabb feladata a helyi i tanácsok erősítése. Ez idő szerint még mindig nincs meg a kívánatos ará­nyú érdeklődés a községi tanácsülések iránt. Ennek egyik oka az, hogy az arra illetékesek nem foglalkoznak eléggé a tanácstagokkal, nem gondoskodnak arról, hogy tü- j zetesen megismerhessék jo- j gaikat és kötelezettségeiket. I A népfront-szervekben pedig ! nincs meg a szükséges kez­deményezési készség a tanács- : ülések napirendjének kiala­kítása terén. Fontos lenne, . hogy különösen a passzív ta­nácstagokkal rendszeresebben foglalkozzanak a tanácsi és a népfront-szervek. A népfront-bizottságok 1960 telén előadássoro­zatokat szerveztek a ta­nácstagok számára, hogy megismertessék velük a fontosabb jogszabályokat. Ezeknek az előadásoknak a hallgatósága sajnos, rendsze­rint ugyanabból a vékony ré­tegből került ki. A népfront helyi bizottságaira Várna az a feladat is, hogy javasla­taikkal. kezdeményezésükkel színesebbé, tehát vonzóbbá tegyék a tanácsülések napi­rendjét. A tanácsok túlságosan szűk- reszabott hatásköre elég ká­rosan hat a községi élet fejlő­désére. A gazdasági tevékeny­ség területén például, a taná­csi jogkör úgyszólván csak a községfejlesztési munkára kor­látozódik. Igaz viszont, hogy a községfej 1 esziesi. problémákat tárgyaló tSnácsüléséfi- iránt mindig igen nagy az érdeklő­dés. A költségvetési gazdálko­dás szempontjából alig van némi hatásköre a községi ta­nácsnak. A felsőbb szervek előzetes engedélye nélkül pél­dául még' egy kerékpárt sem vásárolhatnak. Nincs beleszó­lásuk a községi orvos, az állat­orvos, az iskolaigazgató, peda­gógusok, az óvónők kihelyezé­sébe, az ipari kontárság elle­ni küzdelembe, a közlekedés­rendészetbe, még az üzletek nyitvatartási idejének megha­tározásába sem. Nincs bírságolási hatás­köre a községi tanácsnak, tehát el sem járhat a sa­ját hatáskörében hozott tanácsrendeletek megsze­gőivel szemben. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a tanácstagok nem kel­lően érdeklődnek a tanács­ülések iránt. A tanácsi állandó bizottsá-; gok működésében mutatkozik j fejlődés, de ez sem kielégítő.! Az állandó bizottságok a leg- í több helyen nem kapják meg í sen* a tanácsoktól, sem a nép- í front-bizottságoktól a kívána- í tos támogatást. A Hazafias í Népfront helyi bizottságainak í lenne a feladata az is, hogy \ megfelelő agitációval mozgó- í sítsa a lakosságot a tanácstagi! beszámolókra és fogadóórákra, i A legeredményesebb a kapcsolat a községfejlesz­tési munkában. Ennek az együttműködésnek i köszönhető, hogy 1960-ban a i tanácsok a községfejlesztési terveket 94,2 százalékra telje­sítették Pest megyében és ehhez a lakosság közel több mint tizenegymillió forint ér­tékű társadalmi munkával já­rult hozzá, tavaly pedig már közel 101 százalékos volt a tervteljesítés, de a társadalmi munka értéke nem haladta meg az előző éviét. Hangsúlyozta a beszámoló, hogy napjainkban a tanácsok és szerveik központi feladata a termelőszövetkezetek meg­szilárdítása. Ezt a Népfront Or- ■ szágos Tanácsa is a mozga­lom legfontosabb céljaként je­lölte meg. A helyi népfront szervek a termelőszövetkeze­tek megszilárdításának számos területén nyújtottak hasznos : Az orkán semmire sincs \ tekintettel, még a gyerme­< lcek mulatságát is majd- í hogynem megakadályozta a < szeles vasárnap Püspökszi- j lágyon. Nem, mintha a heves | szélviharban az úttörők nem \ gyülekeztek volna pontosan ! délután négy órára a közsé- i gi kultúrházba-n farsangi, j jelmezes táncmulatságukra. J Akárhogyan fújt a szél, j azért csak eljöttek vala- í mennyien. Csak úgy libe- í gett-lobogotl rajtuk a min- í denféle szalag, toll. miegyéb í sallang, már ami a szebb- í nél szebb, ötletesnél ötlete- \ sebb jelmezükön, melyeket \ hetek óta annyi szeretettel és % igyekezettel összeügyesked- '/f tek a püspökszilágyi mamák, í De a tánc nem kezdődhetett i el. V ^ A vihar ugyanis még dél- j tájt kidöntötte valahol mesz- ^ sze az áramvezeték néhány % oszlopát, hiába kattintgat- ^ ták a kapcsolókat, nem gyul- ^ ladt ki a fény, nem volt vil- % lány Püspökszilágyon. Hi- szén tudták ezt a faluban. ^ de arról is hír érkezett, el- | indult már a szétszakadt 6 vezetéket rendbehozni a sze­relőbrigád. A brigád meg ar­ról tudott, hogy a püspökszi­lágyi iskolások táncra ké­szülnek, meg is telefonálták, máskülönben sem veszteget­nék az időt, de a gyerekek kedvéért még jobban siet­nek, nehogy elmaradjon a bál. Még három óra sem volt, már egyszer sikerült nekik megreparálni a hibát, vagy tíz percen át égett is a villany, de akkor meg másutt, sok­sok kilométerrel odább dön­tött oszlopot a tomboló szél­vihar. Egyszóval sötét te­remben állt a bál. mégpedig szó szerint véve. Muzsika sem volt. Persze, sötétben nincs olyan muzsi­kus, aki leolvasná a kottát, de zenegép sem, amely meg­szólalna. Püspökszilágyon ilyen instrumentummal töb­ben is rendelkeznek, s vala­mennyien minden tánclemez­zel együtt elhozták a bálba, hogy majd a gép szolgáltassa a zenét. De közbejött az áramzavar, nem szolgáltat­hatta. A bált azonban mindenkép­pen meg kellett tartani, még­sem csalódhat száznál több gyerek. Szerencsére őrzik még minden háznál az ócska kacatok között a nyugalom­ba helyezeti petróleumlámpá­kat. Hazaszaladtak hát a szülők, s hozták is nemsoká­ra a lámpálcat. Lett is volna menten világosság, csak még petróleum hiányzott, kiszáradt már a lámpákból az évek során még az utolsó csöpp is. Nosza megindult a hajsza petróleum után és nem hiá­ba. Sokan főznek a faluban petróleumtűzhelyen, akadt be­lőle azoknál elég. A gyerme­kek kedvéért szívesen oda­adták. Fényesség tehát már lett volna, de petróleumra ugyan nem indul meg a zenegép. Ezen is segítettek aztán ha­marosan. Elszaladtak a hí­res püspök,szilágyi fúvós ze­nekarért. összeszedték a re­zesbanda mind a kilenc tag­ját, Kicsit húzódozva, amiért csak szükségből fanyalodnak gép helyett az ő művészetük­re, kicsit sértődötten, de, el­jöttek valamennyien. Fújhatott már odakinn a szél. ahogy csak tellett az ere­jéből, odabenn S derék zc­Középiskolai aktívát tar- ] tott tegnap a KISZ Pest me- } gyei Bizottsága. Az aktíván ! a megyei középiskolák igaz- j gatói, KISZ-segítő tanárai, KISZ-titkárai, valamint a já­rási KlSZ-titkárok és a já­rási. a városi tanácsok mű­velődési osztályvezetői vet­tek részt. A megjelentek előtt Várnai Ferenc elvtárs, a KISZ Köz- j ponti Bizottságának titkára I tartott tájékoztatót a közép- I iskolai tanulóifjúság jelen- | légi helyzetéről, a KISZ- j szervezetek és a pedagógu­sok feladatairól. Bevezetőként Várnai elv­társ a középiskolai diákok ..speciális” helyzetéről beszélt. Ezek a fiúk és leányok már nem gyermekek, de még nem is felnőttek. Ezt a két tényt figye­lembe véve kell foglal­kozni velük. Örvendetes, hogy a KISZ- szervezetek befolyása, tekin­télye megnőtt az utóbbi idő­ben a középiskolákban. A KISZ azonban egyedül nem vállalhat felelősséget a ta­nulóifjúság neveléséért. Se­gíteniük kell a szülőknek és a pedagógusoknak is. — A diákok legfontosabb feladata: tisztességgel, becsű-

Next

/
Oldalképek
Tartalom