Pest Megyei Hirlap, 1962. február (6. évfolyam, 26-49. szám)

1962-02-01 / 26. szám

fEST MEC.Y ^b4op 1963. FEBRUÁR 1, CSÜTÖRTÖK Az ENSZ-közgyűlés határozatban ítélte el Portugália angolai eljárását A Biztonsági Tanács csütörtökön kezdi a kasmiri kérdés megvitatását Az ENSZ-köZigyűlés kedd esti ülésén 99 szavazattal 2 el­lenében (Spanyolország és a Dél-afrikai Köztársaság) egy tartózkodással (Franciaország) jóváhagyta azt a határozati ja­vaslatot, amely élesen elítéli az angolai nép ellen alkalmazott portugál megtorló intézkedése­ket és fegyveres akciókat, va­lamint a lisszaboni kormánynak azt az eljárását, hogy nem haj­landó elismerni az angolai nép önrendelkezési jogát és függet­lenségét. Megállapítja a hatá­rozat,- hogy , a portugál kormánynak ez az eljárása veszélyezteti a nemzetközi békét és biz­tonságot. A határozat töb­bek között követeli az an­golai politikai foglyok sza- badonbocsátását s szaba­don választott politikai képviseleti szervek alakí­tását abból a célból, hogy ' átadják a hatalmat Angola népének. A határozatba foglalt javas­latot az ázisiad és afrikai orszá­gok terjesztették elő. A gyar­mattartó hatalmaknak előzőleg különféle mesterkedéssel sike­rült töröltetni a javaslatból azt a fontos rendelkezést, amely külön bizottság alakítá­sát indítványozta. Az angolai nép függetlenségének előmozdí­tására, Mint a TASZSZ meg­állapítja, a gyarmatosítóknak úgy látszik egyáltalán nem tet­szik a függetlenség szó. A szigorú szankciókat ajánló lengyel—bolgár határozati ja­vaslatot a közgyűlés elvetette. A közgyűlést ezután — ma- ar idő szerint kedden éjfél .tán — elnapolták anélkül, hogy kitűzték volna legközelebbi ______ ülésének idejét.-•.-„•fint nyugati , hírügynöksé- . jelentik, Sír Patrick Dean angol ENSZ-íődelegátus, a Biztonsági Tanács januári el­nöke, Stevenson amerikai kül­döttel, a tanács februári elnö­kével egyetértésben, február elsejére (magyar idő szerint 21 órára) összehívta a Bizton­sági Tanácsot, hogy megtárgyalja a kasmiri kérdéssel kapcsolatos in­diai—pakisztáni viszályt. Emlékezetes, hogy a Biz­tonság; Tanács összehí­vását Pakisztán kérte. A Biztonsági Tanács leg­utóbb 1957. decemberében foglalkozott a kasmiri kérdéssel. A Gyámsági Bizottság ked­di ülésén Paul Henri Spaak belga külügyminiszter is­mertette kormánya nézetét Ruanda Urundi helyzetéről. Kérte, hogy a bizottság is­merje el az ENSZ-felügye- let alatt szeptemberben tartott választások ered­ményeit, amely szerint Ruanda népe köztársasá­gi kormányforma mellett, Urundi választópolgárai pedig a királyság mellett foglaltak állást. A vitában még mintegy 30 küldött szólal fel és előrelát­hatólag csak a jövő héten ke­rül sor szavazásra. A Reuter-iroda ENSZ-kö- rökből származó értesülése szerint, a közgyűlést a napokban rendkívüli ülésre hívják össze, hogy Adou!a kon­gói miniszterelnök kor­mányfői minőségben be­szédet mondhasson a vi­lágszervezet fóruma előtt. Adoula a hét végén érkezik New York-ba. A közgyűlés politikai bízottá sága hétfőn kezd; annak a pa­nasznak megvitatását. amelyet Kuba emelt az. Egyesült Államok Kuba ellen tervezett agressziója miatt. U Thant ügyvezető ENSZ-fő- titkár kedden — 24 órán be­lül immár másodízben — ta­nácskozott Schurmann hol­land ENSZ-küldöttel a nyu- gat-iriáni kérdésről. Gagarin Port Sóidban Jurij Gagarin őrnagy, aki hivatalos látogatáson az Egye­sült Arab Köztársaságban tar­tózkodik, kedden Port Saidba látogatott. Ezt megelőzőleg megtekintette az EAK légi­erejének bilbeisi akadémiáját és részt vett az ott rendezett katonai szemlén. Port Saidban ünneplő tö­meg és Imád Eddin Rusdi kor­mányzó fogadta a világ első űrhajósát. Gagarin megkoszo­rúzta a helyi hősi emlékmű­vet, majd részt vett a tiszte­letére rendezett villásreggelin. Gagarin este visszatért fkai- róba, ahol az egyetem aulájá­ban előadást tartott űrutazá­sáról. Fasiszta veszély Franciaországban Kinos nyugtalanság támadt bonni kormánypárti körökben a Strauss ellen emelt korrupciós vád következtében A Strauss hadügyminiszter ellen emelt korrupciós vád nagy feltűnést keltett a nyu­gatnémet közvéleményben. Az egész ügyet az robbantotta ki, hogy a Der Spiegel című nagy példányszámú hamburgi heti­lap legutóbb szenzációs lelep­lezéseket közölt arról, hogy Strauss hadügyminiszter hivatali tekintélyét és be­folyását zsíros üzleti vál­lalkozás nyélbeütésére használta fel. Az amerikai hadügyminisz­ter hivatalos levélben megkér­te — a levél fényképmásolatát is közölte a Der Spiegel —, hogy a Fibag nevű nyugatné­met részvénytársaságot bízza meg amerikai katonák család­tagjai számára készítendő la­kások felépítésével. Ez az üz­let a Der Spiegel szerint kereken 90 millió márka tiszta nyereséget hozna a konyhára és ebből a nye­reségből állítólag Strauss- nak is részesedést ígértek. A szociáldemokrata párt szóvivője felszólította Strausst, hogy huszonnégy órán belül nyilatkozzék az ügyről és te­gyen azonnal feljelentést rá­A jelenlegi franciaországi fasizmus különleges vonása az, hogy az algériai gyar­mati háborúból táplálkozik, amelyet a személyi hatalom rendszere mögött álló fran­cia monopóliumok szítanak — írja V. Sezdhn, a Pravda keddi számában. Áz ultráknak nemcsak a cselekedeteit, hanem az „ideológiáját“ is fasiszta szel­lem hatja át. Ennek az ideológiának a jellemzői a vad nacio­nalizmus, a fajgyűlölet, az antiszemitizmus, a so­vinizmus és a kommu- nistaellenesség. Nem véletlen, hogy az ult­rák ideolóigiailag, sőt szer­vezetileg is mind szorosabb kapcsolatokat építenek ki Franciaország, Spanyolor­szág, Olaszország, Belgium, Nyugat-Németország és más országok különböző fasiszta csoportosulásaival. Számos, a nyugati sajtóban közzétett okmány tanúskodik róla, hogy az ultrák állam­csínnyel fenyegetnek min­denekelőtt abban az esetben, ha egyezmény jön létre a francia és az algériai ideig* lenes kormány között. Az ilyen fenyegetések el­sősorban a francia—al­gériai tárgyalások meg­hiúsítására irányuló tö­rekvésről tanúskodnak, másrészt azonban lehe­tetlen nem meglátni egy új lázadás reális lehető­ségét. Az ipari mágnások titok­ban támogatva az OAS-t, azt akarják elérni, ami a személyi hatalom rendszeré­nek minden igyekezete elle­nére sem sikerült: vérbe foj­tani az algériai nép nem­zeti felszabadító mozgalmát, ugyanakikor magában Fran­ciaországban is eltiporni a békeszerető, demokratikus erőket. Az OAS támogatói fa­sisztabarát kormányt sze­retnének hatalomra jut­tatni Franciaországban, amely fenntartaná a gyar­mati kizsákmányolás r end­szerét Algériában és meg­szüntetné a köztársasági és demokratikus szabad­ságjogok maradványait. Az OAS stratégái azon­ban nyilvánvalóan hazárd­játékot űznék, mert tudják, hogy Franciaország népe nem - r - támogatja- őket.---­A dőmokya ti k u»s és antifa- sisztdk erők egyesítésének esz»*eje mind állhatatosab- ban ■ tör magának utat, — írja a Pravda, KIPRÓBÁLT HARCKOCSI As OA.S merányletet kíséreli meg Thores ellen Többnapos tanácskozást tartott a nyugatnémet és a francia hadügyminiszter, s egyebek között a fegyverke­zés üzleti részleteiről is tárgyaltak. Ki mit rendeljen és kitől. Mostanában egyébként is sokat olvashatunk a nyugati világban folyó fegyvervásár­lási vitákról. Az angolok szeretnének több hadifelsze­relést eladni a nyugatnéme­teknek, az amerikai gyáro­sok viszont féltékenyen őr­ködnek, s maguknak tart­ják fenn a zsákmányt, vagy­is a rendelések oroszlánré­szét. Eddig tehát Adenaue- rékat udvarolták körül több megrendelésért, de legutóbb a nyugatnémet fegyveripar is e konkurrencia-hare me­zejére lépett. Hírek szerint ugyanis Strauss hadügymi­niszter szeretné rábeszélni francia kollégáját, hogy fo­gadja el „egységes európai harckocsi típusnak” azt a tankot, amelyet most dol­goztak ki nyugatnémet ter­vezők. Strauss élénken di­csérte az árut; mozgéko­nyabb, mint az amerikai és az angol típusok, sőt — tet­te hozzá a miniszter —, ter­vezésénél figyelembe vették: „még az oroszországi hadjá­rat tanulságait is.” Nos, ha ez az utóbbi kije­lentés megfelel a valóság­nak, akkor az új nyugatné­met harckocsi sebességváltó­jában igencsak jól meg­konstru álhatták vercet. a rük- (ta) Huszonkilencen Washington el akarja szi­getelni Kubát a többi la­tin-amerikai országtól, azt állítva, hogy a „castroiz- mus” veszélyt jelent szá­mukra. Ezekkel az észak-ameri­kai vészkiáltásokkal egy- időben Venezuela főváro­sában, Caracasban, három rövid nap alatt huszonki­lencen mentek a halálba azért, hogy kifejezhessék szeretetiiket Kuba iránt. Huszonkilencen kaptak tün­tetések során végzetes se­bet, a kivezényelt katona­ság sortüzétől, huszonkilen­cen vesztették életüket, mert azt kiáltották: „Él­jen Kuba! Le a jenki i-»»-. perializmussair W Az Egyesült Államok kül* ügyminisztere beszédet mon­dott, amelyben kijelentet­te, hogy félti Castrótól a 19 latin-amerikai ország függetlenségét. Az elesett huszonkilenc is azt kiál­totta élete utolsó percei­ben, hogy „Éljen a függet­lenség!” A függetlenségről szónokló külügyminiszter sortüzet vezényeltetett a függetlenséget követelő tün­tetőkre — s hogy ki a kép­mutató, s kinek az oldalán az igazság, azt a Caracas utcáinak kövére hullott vér mondja meg. Űrtekintély A Sunday Telegraph nevű angol újság új és érdekes fo­galmat hozott á nemzetközi sajtószótárba: űrtekintély. Azzal kapcsolatban írt erről a lap, hogy az amerikaiak­nak keserű hetük volt, a ra­kéta-sikertelenségek hete. Meg kell mondani, hogy az amerikai mesterséges holdak sok tudományos eredményt hozták, az ezzel kapcsolatos kutatások számos adattal gazdagították a tudományt. Mégis, ami az igazi űrhajó­zást illeti, erősen lemaradtak. Az angol lap által említett hét is azért lett olyan kese­rű, mert egyrészt nem sike­rült műszeres laboratóriumot juttatniuk a Holdra, más­részt ismételten el kellett ha- lasztaniok Glenn alezredes, amerikai űrpilótajelölt föld­körüli utazását. Mindent egy­bevetve tehát, a nemzetközi űrtekintély mégiscsak úgy áll, hogy a Szovjetunió ré­szén van a tekintély, s az amerikaiakén — az űr. ft*) Véget ért a lagosi értekezlet A Reuter jelentette, hogy Lagosban. kedden befejeződött húsz afrikai ország — az úgy­nevezett monroviai csoport — vezetőinek ötnapos értekezlete. A záróülésen Azikiwe nigé­riai főkormányzó többek közt hangoztatta, hogy az értekezlet „lerakta az afrikai egység szi­lárd alapjait!’. A Reuter tudósítójának be­számolója szerint az értekezlet a libériái alapokmánytervezet lényeges pontjainak elfogadá­sával elvben jóváhagyta egy állandó afrikai közgyűlés és egy minisztertanács létrehozá­sát. Az értekezleten részt vett or­szágok külügyminiszterei való­színűleg rövidesen tanácsko­zásra ülnek össze, hogy kidol­gozzák az elvi megállapodás részleteit. Véget kell vetni az amerikai beavatkozásnak A nigériai szakszervezeti kongresszus levelet intézett Kennedy amerikai elnökhöz, amely követeli, hogy az ame­rikaiak „haladéktalanul ves­senek végei Nigéria belügyei­be való beavatkozásra irá­nyuló kísérleteiknek”. A Kennedyhez intézett le­vél tartalmát a szakszervezeti kongresszus főtitkára sajtóér­tekezleten ismertette. SIKERTELEN AMERIKAI HOEDRAKÉIA-KÍSÉRLET A Francia Kommunista Párt titkárának házába, Bazinville- az alábbi közleményt adta ki: ben (Seine et Oise megye). A „Január 29-ről 30-ra virradó pártőrség erélyes közbelépése éjszaka az OAS-hoz tartozó fa- ‘ megakadályozta a banditákat siszták egyik csoportja meg- j a merénylet végrehajtásában, próbált behatolni Maurice | A banditák futásban keresték Thorez elvtársnak, a párt fő- ] menedéket”. galmazás miatt Kapfinger e>“xxxxxxxxxx\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvxxxxxxxxxxxNxxxxxxxxxxxxxx'«xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\xx'^ len. A hadügyminisztérium kedd este kiadott ugyan egy cáfolatot, de maga Stranss még: nem foglalt állást és egyelőre feljelen­tést sem tett rágalmazás miatt. A hadügyminisztérium közlé­se szerint Strauss még csak „fontolgatja”, hogy milyen lé­pést tegyen az ügyben. Ennék következtében szerdán több polgári lap is szemére vetette, hogy hallgatásával csak fokoz­za azt a gyanút, amelyet a Der Spiegel cikke a közvélemény­ben keltett. Kennedy százmillió dollárt kért a kongresszustól ENSZ-kötvények vásárlására Ismeretes, hogy U Thant ügyvezető főtitkár kezdemé­nyezésére nemrégen bejelen­tették, az ENSZ összesen kétszázmillió dollár ér­tékben kötvényeket bocsát ki a kongói akció és a Pa­lesztinái menekültek segé­lyezésének finanszírozásá­ra, valamint a világszer­vezet pénzügyi nehézségei­nek leküzdésére. A brit kormány hétfőn úgy határozott, hogy 12 millió dol­lár összegben vásárol ENSZ- kötvényeket. Kennedy elnök kedden rend­kívüli üzenetet intézett a kongresszushoz, és abban tör­vényhozási felhatalmazást kért ICO millió dollár összegű ENSZ-kötvény vásárlására. A szenátus külügyi bizott­sága a jövő hét elején kezdi meg a vitát Kennedy rendkí­vüli üzenetéről. A Reuter tu­dósítója szerint kormánykö­rökben heves vitára számíta­nak, mert „a törvényhozók közül többen kétségbevonják az ENSZ értékét a béke meg­őrzése szempontjából és úgy vélik, hogy az Egye­sült Államok már most is túlságosan nagy anyagi kö­telezettségeket vállalt ma­gára a világszervezettel szemben.” A TASZSZ Kennedy üzene­tét kommentálva megállapítja: Az Egyesült Államok az ENSZ-kötvények vásárlá­sával igyekszik könnyíteni az ENSZ-nek a kongói csapatok költségeiből adó­dó pénzügyi nehézségein. Az Egyesült Államok teljes egészében támogatja a kongói ENSZ-erőknek a világszerve­zet utasításaival és határoza­taival ellentétes tevékenységét* mert megfelel az amerikai im­perialista körök érdekeinek. Lapzártakor érkezett: Szovjet segítség Jugoszlávia foldrengéssújtotta lakosságának llrnsfstH- táriratu Tiíóhna A „Ranger” rakéta a kilövés pillanatában (MTI Külföldi Képszolgálat,) A szovjet kormány, figye­lembe véve a Szovjetunió és Jugoszlávia népei között ki­alakult hagyományos barátsá­got, határozatot hozott, amelynek értelmében segítsé­get nyújt a januárban Jugo- • szláviában lezajlott földrengés v, károsultjainak. Ennek értel- 6 mében a Szovjetunió tízezer ^ tonna cementet, ötezer köb- í méter . faanyagot, valamint gyógyszereket küld Jugoszlá­viának. Hruscsov, a szovjet minisz­tertanács elnöke Tito jugo­szláv elnöknek küldött táv­iratában a Szovjetunió népe, kormánya és saját maga ne­vében őszinte részvétét fejez' te ki azzal kapcsolatban, hogj) a földrengés emberéleteket követelt áldozatul és anyagi károkat okozott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom