Pest Megyei Hirlap, 1962. január (6. évfolyam, 1-25. szám)

1962-01-03 / 1. szám

1962. JANUÁR 3, SZERDA PEST MECVEI kJűrlap .1 Üllőn — mint erről a leg­utóbbi látogatásunk alkalmá­val ismét meggyőződhettünk — kedvező kilátásokkal vár­ják a zárszámadást a Már­cius 15 Tsz tagjai. Bár fél esztendővel ezelőtt eléggé csökkentette a tagok remény­ségét a hónapokig tartó szá­razság — a lelkiismeretes munka, az aszály ellenére is meghozta gyümölcsét. Tavaly ilyenkor negyven forintot vár­tak itt egy-egy munkaegység­re ■— most a négy hónapig tar­tó aszály ellenére előrelátha­tóan . körülbelül 36 forintot oszt a termelőszövetkezet. A múlt évhez viszonyított ,,eredmény romlást” a legrosz- szabb indulattal sem lehet csupán a szárazság rovására írni. Megnehezítette az üllői termelőszövetkezet munká j át 1961-ben a felfejlődés. Koráb­ban ugyanis mindössze 360 holdon gazdálkodott a hatvan tagú termelőszövetkezet, tavaly viszont közei hat­száz főre gyarapodott a létszám, a földterület pedig kétezer hold fölé növekedett. Ennek túlnyomó részét 1961-ben még kis parcellákon művelték, a táblásítást csak most, az ősz folyamán tudták elvégez­ni. így aztán a kezdeti ne­hézségek tucatját kellett le­küzdeniük, nemcsak a szö­vetkezet vezetőinek, hanem a gazdáknak is. Kezdetben elég sokat vi­tatkoztak itt azon, hogy a jövedelemelosztás milyen módszerét alkalmazzák. A ha­gyományos munkaegység-el­számolás mellett egyes terü­leteken bevezették az ösztön­zőbb, eredményességi munka­egység rendszert is. Kísérlet­képpen megpróbálkoztak az úgynevezett „nádudvari mód­szerrel” is. A múlt esztendő igen sok tapasztalatot adott a termelőszövetkezet vezetőinek, s ennek figyelembevételével dolgozzák móát ki á légmeg- felelőteb" -■■•jíl- SzöVétkézéf adottságait messzemenően fi­Finommechanikai és op­tikai iparunk termékei te­kintélyes hírnevet szereztek világszerte. Az.. Elektroimpex Külkereskedelmi Vállalat a. világ különböző országaiból olyan nagytömegű megrende­Véres verekedés Alberfirsán Halállal végződő véres bot­rány zavarta meg Albertirsa vi,<Jam szilveszterét. A község­ben több nyilvános helyen is rendeztek szilveszterestét, a gépállomás dolgozói azonban saját kultúrtermükben zártkö­rű mulatságot tartottak, ame­lyen csupán családtagjaik és meghívott barátaik vehettek részt. A koraesti órákban Cser­nyi Mátyás huszonöt éves és Zsilik János huszonhárom éves elbertirsai fiatalemberek má­moros állapotban mégis be­mentek a terembe és nem akartak onnan eltávozni, bár udvarias formában közölték velük, hogy az összejövetel zártkörű. Kiutasították őket. Éjfél után valamivel azonban újból bementek a mulatságra, bicskát rántottak és minden szóváltás nélkül a legközeleb­bi férfinak estek. Az illetőt, Kovács Károly negyvenéves traktorvezetőt Csernyi hátul­ról nyakonszúrta, mire össze­rogyott. A mulatság többi részvevői ennek láttára a két erősen ittas fiatalembert igye­keztek lefegyverezni, ezek bicskájukkal addig védekeztek, amíg a felháborodott trakto­rosok ütlegei alatt össze nem estek. Kovács Károly, három kisgyermek apja, életveszélyes sérülést szenvedett. A ceglédi kórházba szállították és ugyan­oda vitték Csernyit meg Zsili- ket is. Újév napján Csemi Mátyás a kórházban meghalt. A rendőrség megindította a nyomozást. lést kap például szemüveg- lencsére. hogy az ipar alig győzi az igényeket kielégí­teni. ----- ---------­A Magyar Optikai Művek termékeinek jó hírnevét iga­zolja. hogy a legfejlettebb optikai iparral rendelkező or­szágokból is folyamatosan ér­keznek megrendelések. így például Nyugat-Németország, ahol igen jelentős az optikai ipar állandó importőrje a magyar szemüveglencsék­nek. Ezenkívül változatlanul nagy az érdeklődés e cikkünk iránt, többek között Hollan­diában, Belgiumban és Olasz­országban. Dante és Anakreon összes művei Cyrano regénye, Kisfaludy naplója, Becher versei A Helikon Könyvkiadó első negyedévi terve LYUK A CIPÓN Kétéves unokaöcsémnek .,mikulás-ajándékként” piros házicipőt vettem. A kis cipő már egy hét múlva jelmond­ta a szolgálatot: az orrán mogyorónyi lyuk tátongott. A lyukat megvarrogattuk, de a cipő iffy nem tetszetős. Meg­nyugtattam magam: egy hu­szonöt forintos árunak nem kell hetekig eltartania. Ám, amikor a saját házicipőm ke­rült elő, amit két éve öt­ven forintért vettem és még mindig jó, bosszankodni kezdtem. Hiszen az ötven fo­rint nem nagy tétel, s ha öt­ven forintnál tudnak minő­ségi munkát végezni, huszon­ötnél miért ne lehetne? Vereczkei Valéria tudósító. Vecsés, Zrínyi u. 3. Nincs telekkönyvi szemle Háromgyermekes gyári dol­gozó vagyok. Van egy két­száz éves házam — ezt le kell bontanom és természetesen szeretnék új házat építeni a helyébe. Az építkezéshez már nagyjából mindennel elkészül­tem — csak még a telekköny­vi szemle van hátra. De a te­lekkönyvi szemlénél bajok vannak. Ugyanis édesanyám­nak, édesapámnak és a néni­kémnek élvezeti joga van a telekre. Édesapám, édesanyám meghaltak, a tanács ezt iga­zolta (halotti anyakönyvi ki­vonattal), a nénikém két tanú előtt aláírta, hogy lemond az élvezeti jogáról. Ezeket az irományokat beküldtem a te­lekkönyvi hivatalhoz, rá ti­zennégy napra beküldtem egy kérvényt (tízforintos okmány­bélyeggel), és kértem a soron­kívüliséget, mivel az OTP-nél (ahol a hiányzó összeget kifi­zetnék) csak a telekkönyvi szemle megtörténte után ve­hetik át a papírokat. Az ügy már június óta hú­zódik és még mindig nem tu­dok dűlőre jutni, mivel a te­lekkönyvi szemlém még a mai napig sincs rendben. Kormos Antal, Pilisszántó, Kossuth Lajos u. 68 Már tudom mi a „váltóáram“ . Veresegyházon az elavult villanyhálózatot közel kétszáz­ezer forintos beruházásból nagyrészt kicserélték. Az ut­cai közvilágítás ötvenhat lám­pahellyel bővült. Ennek elle­nére azonban váltakozva ég­nek az utcai lámpák, hol ez a kettő rossz, s ha hosszas utánajárás után kijavítják, akkor az utca másik két lám­pája romlik el stb. A legér­dekesebb viszont az, hogy néha egész éjjel sötét van, s csak reggel gyullad ki a vil­lany az utcán — de aztán ég, szorgalmasan, egészen dél­utánig. Ez ügyben már az erőmű helyi kirendeltségének is írtam, a helyi tanács is foglalkozott az üggyel, azon­ban az elektromosokkal még mindig nem sikerült dülői'e jutnunk, ötezer veresegyházi El ne felejtse a MÁV /\^ A Pest megyei Hírlap no­vember 16-i száma i részlete­sen foglalkozott a Budapest —Veresegyház—Vác viszony­lat menetrendi problémái­val. Nem tudjuk, lesz-e ío- ganata a jogos panaszokat, komoly javaslatokat felvető cikknek. De szeretnénk eh­hez még egy kéréssel hoz­zájárulni. Ugyanis mi, akik a Budapest-Nyugati pályaud­varra reggel 7.40-kor érke­zünk be a 4417-es személy- vonattal. alig-alig tudunk ké­sés nélkül eljutni a munka­helyünkre. Mert szerelvé­nyünk — az előző menetren­dektől eltérően — öt perccel később ér be mint eddig, s a nyolc órai munka-, vagy iskolakezdés előtti hajránál rengeteget számít ez az öt perc. Szeretnénk, ha előbbre hoznák a vonat érkezését, vagy kox'ábbi indulással vagy a menetidő kurtításával — hogy ne kelljen i'ohannunk, elkésnünk, s ha a munka­hely a sorozatós késést meg­unja: egy vonattal korábban bejönnünk. Sok elkéső utas lakosnak a „váltóáram” be­szüntetésére vonatkozó kéré­sét nem sikerült rendezni. Török Károly, Vex’esegyház, Nefelejts u. 2 Levelekből — néhány sor Egyik nyolcvanéves olva­sónk. Baik Gábor (Dömsöd, Kígyó u. 4) arról ír. hogy községe milyen változásokon xnent át az utóbbi években. S mivel olvasónk szereti a községét, nagyon örül ezek­nek a változásoknak. Tegyük szebbé Gödöllőn a hősök szobra és a szovjet emlékmű körüli utakat, má­jus 1-re — írja Tóth 3. Jenő gödöllői (Munkácsy Mihály Élő cégér Egy hal lóg a fáról, mad­zagra kötve lóg, himbálódzik, csapkod és levegő (illetve víz) A Helikon Könyvkiadó az új év első negyedében érté­kes, szép kiállítású könyveket ad ki. így Dante összes mű­veit a Helikon klasszikusok sorozatban. A kötet a Divina Commedián kívül tartalmazza Dante összes szépirodalmi munkáját: verseit, valamint az Űj élet című művét. Ugyancsak a népszerű soro­zatban lát napvilágot William Thackeray: Hiúság vására cí­mű munkája, Vas István for­dításában. Strom, a XIX. század né­met prózájának és költészeté­nek jelentős alakja is szere­pel a kiadó terveiben. Az író legszebb nyolc elbeszélését bocsátják közre Gyurkó László fordításában. Kiadják Cyrano de Bergerac: Holdbéli utazás című művét. Cyrano regényes Az Országos Takarékpénz­tár január 4-én, Vácott, a Madách Imre művelődési ház­ban rendezi a nyereménybe­tétkönyvek 1961. negyedik ne­gyedévi sorsolását. A húzáson mindazok az érvényben levő betétkönyvek részt vesznek, amelyeket 1961. december 29-ig váltottak. Minden ezer betétkönyv közül huszonöt nyer, egy a negyedévi átlag betétjének kétszáz százalékát, egy a száz százalékát, kettő az ötven százalékát, huszonegy pedig a huszonöt százalékát. Ezzel egy időben — az áp­rilisban megjelent pénzügy- miniszteri rendelet értelmé­ben — tartják külön a nye­reménybetétkönyvek első fő­sorsolását is. A fősorsoláson minden érvényben levő betét­könyv egyenlő eséllyel vesz részt. Tízezer betétkönyv kö­zül egy az évi átlag betétjé­nek ezer százalékát nyeri. (MTI) alakját a magyar olvasók el­sősorban Rostand színdarab­jából ismei’ik, pedig regénye a felvilágosodás egyik jelentős előkészítője. A kötetet Cser- nus Tibor illusztrálja. Kisfaludy Sándor 1796 tava­szától őszéig járta Észak- Olaszország és Dél-Francia- ország legszebb tájait, s itt szerzett élményei döntő hatás­sal voltak egész életművére. Nagyrészt erről szól Napió és Francia fogságban című kö­tete, amely a Kis magyar mú­zeum sorozatban jelenik meg. A könyvet az Apáczai Csere János Gimnázium tanáraiból és tanulóiból alakult munka- közösség rendezte sajtó alá. Kiadják a huszadik századi néinet költészet legnagyobb alakjának, Johannes R. Be- chernek verseit. Az új válo­gatás a költő munkájának első nagy terjedelmű és min­den fejlődési szakaszt felöleő gyűjteménye. A klasszikus görög lírát az első negyedben Anakreon ösz- szes költeményei képviselik. A bor és a szei’eiem ölöméit megörökítő dalok az ifjúság szépségét és az öregedés fáj­dalmát éneklik meg. A kötet Devecseri Gábor fordításában jelenik meg: az ókor későbbi századaiból származó Anak- reon-utánzatokat is tartal­mazza. Kiadják Goethe: Az ifjú Werther szenvedései című munkáját Szabó Lőrinc fordí­tásában. az Űj Elzevir könyv­tár sorozatban. (MTI) Balesetek Az elmúlt napokban tör­tént munkahelyemen, a Pest- í vidéki Gépgyárban, hogy munka közben baleset érte az ; egyik gépnél dolgozó mun- j kast. Szerencsére, a baleset I nem volt súlyos kimenetelű, a munkás háromnapos beteg- állománnyal „megúszta”. A baleset oka: a gép. amelyen dolgozott, nem volt lerög­zítve. A történtek után ter­mészetesen rögtön rögzítet­ték a gépet — mindössze há­rom órai munka kellett hoz­zá. Vajon mi történt volna akkor, ha a baleset nem ilyen szerencsés kimenetelű? És azt a háromórai munkát — hiszen valószínűleg lát­ták, hogy szükséges a gépet .lerögzíteni — miért nem vé­gezték el még idejében? Bundies Péter tudósító Karácsony előtt, pénteken, 12.35 órakor felszáll­tam sógorommal együtt a Veres­egyházról Buda­pest felé induló vonatra. Mindket­ten szomorúan tapasztaltuk, hogy csak állóhelyek vannak, s a kö­rülbelül egyórás utat állva kell el- töltenünk. ami fő­leg azért kelle­metlen. mert a nagy tumultusban az ember még állni sem tud ké­nyelmesen. Azon­ban, ahogy cso­magjainkat feltet­tük a poggyásztar­tóba. kedves gye­rekhang szólalt meg: „Bácsi ké­rem, tessék helyet Apróság foglalni, majd mi állunk”. S a mel­lettünk levő ülő­helyekről már fel is állt két zöld­kabátos fiúcska, s mi a helyükre te­lepedtünk. Ez a jelenet nemcsak nekünk tetszett nagyon, hanem mindenki­nek a kocsiban. A kisebbik fiút tér­demre ültettem, megkérdeztem, hogy hívják, és hová mennek. A kisfiúk bemutat­koztak: a na­gyobbik Ella Pé­ter, tizenhárom éves. öccse, Mik­lós, tizenegy éves, V eresegyházon laknak, s mint a rádió gyermekkó­rusának tagjai, éppen próbára igyekeznek a fő­városba. Az eset nem nagy ügy. Apró­ság. De olyan ap­róság, ami iólesik minden embernek. s amit — úgy hi­szem — követen­dő példaként le­het a többi gyer­mek elé állítani. Ifj. Petrák János Szada, Székely Bertalan u. 43. a fán. Megvettem, hazavittem, betettem a kádba. Gyerekeim nagyon örültek neki, a hal vi­dáman úszkált — aztán mégis megsütöttük szegényt. De leg­alább nem kínoztuk! Csiba József. tudósító Munkaegységenként: 36 forint EREDMÉNYES ÉVET ZÁR AZ ÜLLŐI MÁRCIUS 15 TSZ 1 gyelembe vevő jövedelemel- ! osztási formát. Szó van arról, hogy a „nádudvari módszer” szé­lesítése mellett egyes gazdálkodási ágazatokban a garantált munkaegysé­get is bevezetik. Ez persze még a közgyűlés feladata, a tagok döntik maid el, hogy melyik formát kíván­ják alkalmazni. Tavaly kétségkívül komoly ösztönzést adott a szövetke­zet gazdáinak a lelkiismere­tes munkát alaposabban figye­lembe vevő jövedelemelosz­tás. Ennek köszönhető, hogy már a felfejlődés esztendejé­ben több mint háromszázan rendszeresen, és mondhatni példamutatóan részt vettek a I közös munkában. Az üllői í Március 15 Termelőszövetke­zet vezetői, figyelembe véve a községben folyó hagyományos gazdálkodást, 1961-ben is nagv gondot fordítottak a ker­tészkedésre. Összesen három­százötven holdon folytattak száraz kertészkedést, nagy mennyiségben termelt a szö­vetkezet zöldségfélét, sárga­répát paprikát stb. Körül­belül kétmillió forint trizta- iövedelmet eredményezett a kertészt, de jól jövedelmezett a gabonatermesztés és az ál­lattartás is. Néhány kapás­növényből az aszály miatt nem tudtak elegendőt termel­ni. de a rugalmas gazdálko­dással — amikor például a mák nem sikerült, másodnö­vényt ültettek a helyébe — pótolni tudták az aszály okoz­ta kiesést. | Jelenleg körülbelül három és fél, négymillió forint értékű vagyonnal rendel­kezik a. Március 15 Ter­melőszövetkezet. Tdejében kifizették az ese- j dékes tartozásokat. 1961-re I 101 ezer munkaegységet ter- i veziek itt. s ezzel szemben 77 j —78 ezret használtak fel. Ez | annál inkább örvendetes je- I lenség, mivel a tagok jöve­delme 1961-ben sem volt ki­sebb. mint a megelőző esz­tendőkben. Általában öt-hat- száz munkaegységet szerez­tek a fogatosok, iól keres­tek a kertészetben dolgozók de a négyszáz munkaegységet — átlagosan — a növénytermesz­tők is elérték. Év közben a szövetkezet rendszeres kész­pénzelőleget fizetett: 12 fo­rintot osztottak munkaegy­ségenként. A szövetkezet vezetői most a zárszámadási előkészülete­ket végzik. Már a múlt hé­ten befejezték a leltározást, | mára vagy holnapra a leltári adatok fe1 dolgozásával is vé­geznek. A hattagú bizottság gondosan számba vette a kö­zös gazdaság vagyonát, s örömmel állapíthatták meg. j hogv a szövetkezet 1961-ben ■ tovább gazdagodott. A tagok : jó munkáján kívül része van ebben a megfelelő szakveze­tésnek is. És ha az elmúlt esztendő sok nehézséget oko­zott is az új szövetkezeti j gazdáknak, az idén már a jó ■ tapasztalatok felhasználásával [ még eredményesebben gazdál- j kodhat az üllői Március 15 I Termelőszövetkezet. I (sp) Világszerte jó hírnevet szereztek a magyar szemüveglencsék Január 4-én tartják az első nyereménybetétkönyv fősorsolást Vácott u. 43) olvasónk. Társadalmi munkában nagyon iól el le­hetne végezni ezt a szépítést — a szervezést már most ér­demes volna megkezdeni. Perger Ágoston. vecsési tudósítónk három „nagylány” cipővásárlási izgalmáról tu­dósít. majd röviden bemutat­ta a vecsési ..maradék áruhá­zát”. Szép ez a „maradék­áruház”. okos dolog — de előbb is megnyílhatott vol­na. után kapkod. Mindez szomba­ton volt látható Gödöllőn, a járási tanács bejárata mellett levő halárusító üzlet előtt. Az emberek általában megbotrán- kozva nézik ezt a szokatlan reklámot, s véleményük tö­mören ennyi: állatkínzás. Ám a halárus ragaszkodik ahhoz, hogy ez az „igazi”, a „nagy” reklám. Délután újra visszamentem, a hal még mindig ott lógott

Next

/
Oldalképek
Tartalom