Pest Megyei Hirlap, 1962. január (6. évfolyam, 1-25. szám)

1962-01-03 / 1. szám

Pt si »irr.1 \/{trlan 1963. JANUAR S SZERDA A kongói Katanga tartomány egyharmada a (sombe-ellenes erők kezén van Csőmbe akadályokat gördít a tartományi gyűlés kaminai ülése elé - Kalondzsit letartóztatták IRÁNYA HOLD Szovjet lapok az űrkutatás céljairól \ ElisabethviUe-i jelentés sze­rint Csőmbe katangai elnök” újév napján ismét sajtóérte- ikezletet tartott. Bejelentette, hogy levelet 'küldött Kaszavu- bu kongói elnöknek és tiltako­zott azellen, hogy Kaszavubu január 3-ra Kaminába össze­hívta a katangai tartományi gyűlést. Csőmbe azt állította, hogy Kaszavubu intézkedése „alkot­mányellenes”, majd azzal fenyegetőzött, hogy amennyiben Kaszavubu nem vonja vissza intézke­dését, a „vitás kérdésben” — a belga parlament által Kongó függet­lenségét kimondó törvény alapján — a belga kormány­hoz fordul döntésért. Egy kérdésre válaszolva Csőmbe elismerte; az észak- katangai Kongóiéban levő „csapatai” parancsot kaptak a város kiürítésére, de cáfolta azokat a híreket, amelyek Ka- pona elestét jelentették. A Reuter elisabethville-i tu­dósítója ismerteti azokat a becsléseket, amelyek szerint a Csombe-ellenes erők Manono elfoglalásával ellenőrzésük alatt tartják a kongói Katanga tartomány területének egy har­madát. ^lint az ADN jelenti, Kairó­ban a hét végén nyilvánosság­ra hozták Gizengának, a kon­gói központi kormány minisz­terelnökhelyettesének nyilai- kozatát. Gizenga nyilatkozatában hangoztatja, hogy bár el­lenzi a központi kormány és Adoula miniszterelnök politikáját, mégsem mon­dott le. Az ADN hírügynökség tudó­sítója rámutat, ez a nyilatko­zat világos cáfolat a Gizenga lemondásáról elterjedt híresz­telésekre. A miniszterelnökhe­ly ettes egyelőre Stanley vilié­ben marad és nem szándékozik feladni az Adoula miniszter- elnök politikájával szemben el­foglalt bíráló álláspontját. Egy további ADN-jelsntés j közölte, hogy a kongói közpon- i ti kormány hatóságai Leo- | poldville-ben letartóztatták és kihallgatták Albert Kalond­zsit, aki külföldi monopóliu­mok megbízásából szeparatis­ta „'királyságot” hozott ’étre Kaszai tartomány déli részé­ben. A kongói parlament a letar­tóztatást megelőzően felfüg­gesztette Kalondzsi képviselő mentelmi jogát. A szovjet szputnyik-űrhajó konstruktőrei beszélgetést folytattak a TASZSZ tudó­sítójával. Elmondották, hogy az űrrepülések a Föld kö­rüli pályán folytatódni fognak, de nyilvánvaló már az is, hogy Gagarin és Tyitov útja előkészí­tette az ember Hold kö­rüli repülését és utána a Földre visszatéré­sét. A technika jelenlegi fejlett­sége mellett teljességgel meg­valósítható egy automatikus állomás eljuttatása is a Hold felületére. Elfojtották a libanoni jobboldali államcsínyt A kormány betiltotta az angolbarát nacionalista szociális pártot A vasárnap megkísérelt ál­lamcsíny gyors elfojtása után Libanonban hétfőn az élet már visszatért rendes kerék­vágásába és a vasárnap élet-, belépett biztonsági intézke­dések közül már csak né­hány maradt érvényben, köz­tük a Beirutba érkezőik és onnan távozók igazoltatása. A rendőrség és a katona­ság folytatja a jobbol­dali összeesküvés felgön­gyölítését. Mint nyugati hírügynökségek jelentik, a kormány hétfőn este feloszlatta az állam­csínyt szervező angolbarát nacionalista szociális pártot. A karhatalmi szervek letar­tóztatták a párt mintegy négyszáz tagját/ és átkutatták Dik el Madi, valamint Beit as Saar községet, a párt két fellegvárát, ahol a párttagok házában elrejtve több mint háromszáz gépfegyvert, két­száz puskát és hatvan gép­pisztolyt találtak. Szaadeh- nek, a párt egyik vezetőjé­nek az észak-libanoni Tripo- liban levő lakásán fegyvere­ken kívül 14 láda lőszer és robbanóanyag valamint rá­dió adóberendezés került elő a házkutatás során. Reuter-tudósítás közli, hogy összehívták a libanoni parlament rendkívüli ülését, amelyen a kormány ismerteti jelentését az államcsíny meg­hiúsításáról. Washington kubaellenes alkuja a guatemalai elnökkel Sukarno elrendelte, hogy Nyugat-lrián Indonézia új tartománya legyen Mint az AP és az ADN je­lenti, Sukarno indonéz állam­elnök, a Hollandia által meg­szállt Nyugat-Iriánt Indonézia új tartományává nyilvánítot­ta. Az elnök közölte, hogy az új tartományt egy nyugat-irió- ni lakos kormányozza majd. Sukarno rendeletét a nem­zetvédelmi tanácsnak a Bogor- palotában tartott értekezlete előzte meg. Az indonéz államelnök el­rendelte nyugat-iiriám pa­rancsnokság felállítását, amely majd Nyugat-lrián elözöníését irányítja. Nasution tábornok, indonéz hadügy- és belbiztonsági mi­niszter. újévi üzenetében fi­gyelmeztette a Hollandiát tá­mogató országokat, hogy sú­lyos hibát követnek el, s ez­zel elvesztik a 96 milliós indo­néz nép rokonszenvét, már­pedig Indonézia számottevő tényező Délkelet-Ázsiában. A miniszter hangsúlyozta, hogy hadserege bármiféle kockázat árán kész Nyugat-lrián el­özönlőiére. Ydigoras Fuentes, Guate­mala elnöke rádióbeszédével kínos zavarba hozta Kenne- dyt, akit felhívott, eszközölje ki, hogy Anglia adja Guatema­lának Hondurast, a kettőjük közötti titkos egyezmény alapján. A Daily Telegraph tudósí­tója jelenti Guatemala City- ből: Ydigoras Fuentes rádióbe­szédében kijelentette, „kormá­nyom most először nyilváno­san közli, hogy Castro-ellenes kubai csoportoknak kiképzést engedélyeztek Guatemalában, miután kubai száműzött ve­zetők megegyeztek egy bizo­nyos baráti kormánnyal, amely hadianyagot szállított, kiképzést biztosított nekik és támogatta a katonai hadjára­tot Kuba ellen. Az egyezmé­nyek megkötése után titkos kiképző táborokat szerveztünk Guatemalában. Most Kennedy elnök feladata, hogy színt valljon az egyezményekből folyó másik, és eddig még tel­jesítetlen kötelezettség tekin­tetében, éspedig abban az ügyben, hogy közbenjár Ang­liánál Guatemalának Hondu- rasra támasztott igénye érde­kében”. A lap washingtoni tudósí­tója megjegyzi, hogy Ydigo­ras követelése kínos meglepe­tést okozott az amerikai kül­ügyminisztériumban. Elhalasztották Kennedyné indiai útját A Fehér Ház sajtótitkára közölte, hogy Kennedy elnök felesége január végére/ terve­zett indiai és pakisztáni útját, az elnök apjának betegségére való hivatkozással, márciusra halasztotta. A továbbiakban megvaló­sulhat olyan holdrakéta el­indítása emberekkel a fedél­zetén, amely a Holdra le- szállva lehetővé teszi az égi­test tanulmányozását és a kőzetminták eljuttatását a Földre. A konstruktőrök elmon­dották, hogy a szovjet tu­dósok jelenleg a kozmi­kus kapcsolatok külön­böző kérdésein dolgoz­nak, a repülés irányításának kér­déseit, a tájékoztatás mód­szereit és egyéb olyan prob­lémákat vizsgálnak, amelyek biztosítják a különböző ren­deltetésű űrrepüléseket. Az első útvonalak, amelyeket Gagarin és Tyitov rakott le, már körülölelik az egész Földet. Alapos okkal felté­telezhető, hogy a következő pályák a legközelebbi égi­testhez. a Holdhoz vezetnek majd. Ennek a mintegy egy­millió kilométeres útvonal­nak a meghódítása megte­remtheti a szükséges előfel­tételeket az ember űrrepülé­séhez a Marsra és a Venus- ra. A szovjet űrkutatás az elkövetkező években min­den valószínűség szerint az alábbi irányokban fog fejlődni: Az ember hosszabb űrbéli tartózkodásának megvalósí­tása először a Föld körüli pályán, azután a közeli égi­testek felé történő repülés idején. (Ezzel összefügg az űrhajó további tökéletesítése, az űrhajós létfeltételeinek javítása, a Földdel tartott rádiókapcsolatnak és az űr­hajók irányításának tökéle­tesítése.) A következő fel­adat az űr, vagyis a Föld körüli térség és a bolygó­közi térség fizikai sajátossá­gának tanulmányozása, egye­bek között a kozmikus su­gárzásnak, a Nap kisugárzásá­nak. a rádióhullámok terje­désének, a mikrometeoritok- nak stb. vizsgálata. Remélhetőleg az ember tar­tós űrrepülései lehetővé te­szik, hogy az űrhajós köz­vetlenül a szputnyik fedél­zetéről végezhessen el bizo­nyos tudományos kutatáso­kat. A SZOVJETUNIÓ ELISMERTE NYUGAT-SAMOÁT A szovjet kormány bejelen­tette, hogy Nyugat-Samoát független és szuverén állam­ként ismeri el. Hruscsov és Brezsnyev Nyu- gat-Samoa függetlenségének kikiáltása alkalmából táviratot intézett Faumuina Mulinu miniszterelnökhöz, valamint a kormány több más tagjához. A szovjet vezetők kifejezték re­ményüket, hogy a Szovjetunió és Nyugat-Samoa között a két ország népei és az egész világ javára, baráti kapcsolatok ala­kulnak. Az olasz nép előtt nyitva áll a szocializmushoz vezető út Togliatti cikke Az Unita című lap közli Palmiro Togliatti újévi üdvöz­letét. .,Az elmúlt év — írja Togliatti — nem nevezhető könnyű esztendőnek’*: A régi kapitalista osztályok nem akar­nak lemondani az erőszak és a megfélemlítés útján szerzett uralmukról, nem óhajtják fel­számolni a hidegháborút és nem mondanak le arról a kí­sérletről, hogy erőszakkal gá­tolják meg a szocializmus elő­rehaladását ..A gyűlölt nyugati rendszert a legbarbárabb módszerek se­gítésével igyekeznek fenntar­tani.” „Minket nem lehet megté­veszteni az árubőséggel és a fényesen kivilágított kiraka­tokkal — folytatja Togliatti. — A csillogás szegénységet és ni-ncstelenséget takar.” Az úgynevezett nyugati ci­vilizáció a bomlás és a hanyat­lás mély válságát éli át. „Fel­szólítjuk a munkásosztályt és a néptömegeket, küzdjenek minden erejükkel a kizsákmá­nyoláson. a korrupción és a népek leigázásán alapuló tár­sadalom ellen, hogy megte­remthessék a demokráciát, a szabadságot, az állampolgárok egyenjogúságát és a népek testvériségét”. „Nyitva áll előttünk a mun­ka felszabadulása és a szocia­lizmus felé vezető út. Az olasz nép szilárd elhatározása — és erre képes is —, hogy ingado­zás nélkül haladjon ezen az úton.” rozat meny rozat meny 00015 01—50 IN 03052 01—50 ;00 00063 01—50 200 03160 01—30 200 00116 01—50 íOO 03169 01—50 100 00181 01—50 .200 03334 01—50 100 00364 01—50 200 03486 42 25 000 00498 01—50 100 03486 01—50 200 00513 01—50 100 03515 37 5 000 00523 01—50 200 03515 01—50 200 00528 01—50 .500 03642 01—50 200 00646 01—50 200 03955 01—50 200 00824 01—50 10C 04029 01—50 200 00866 01—50 100 04036 01—50 200 00901 01—50 200 04106 01—30 200 00982 01—50 200 04132 01—50 100 00997 01—50 200 04158 01—50 100 01009 01—50 .100 01270 01—50 200 01055 01—50 100 04483 01—50 100 01143 01—50 200 04492 01—50 Í00 01225 01—50 200 1-4527 01—50 200 01282 01—50 200 04636 01—50 260 01355 01—50 100 04665 01—50 100 01397 01—50 200 04720 01—59 200 01411 01—5ö 200 04753 01—50 100 01450 01—50 100 04759 91—50 200 01485 01—50 100 04810 01—50 100 01515 01—50 200 04818 «1—50 700 01581 01—50 200 0435 í ói—;r 200 01639 01—50 100 04858 01 —-o 200 01679 01—50 100 34949 oi -r.r» 100 01709 01—50 200 <•*5130 *11—50 200 01726 01—50 20« 05187 01—50 1000 01793 01—50 100 05264 01—50 100 01797 01—50 100 05312 01—50 1.00 01845 01—50 «00 05385 01—50 200 01878 01—50 200 05497 01—59 :vo 01908 01—50 100 05523 01—5? 200 01913 01—50 200 05396 01—50 200 01937 01—50 ‘00 05687 0í -50 100 01954 01—50 200 05699 0i—50 ?00 01969 01—50 200 05741 01—50 10') 01976 01—50 200 05791 01—30 100 02113 01—50 100 05800 01—50 200 02220 01—50 100 05839 0J— 50 100 02278 01—50 too 05895 91—56 200 02282 01—50 200 06026 01—50 200 02289 25 10 000 'VF-M.l 01—50 200 02289 01—50 200 06290 01—50 200 02472 01—50 200 01—50 100 02719 01—50 10' 06575 01—50 100 02742 01—50 2on 06577 42 10 000 02822 01—50 •oo 06577 01—50 200 03010 29 5000 06612 01—50 200 03010 01—50 200 06728 01—50 200 07173 01—50 07174 01—50 07212 01—50 07404 01—50 07479 01—50 07512 01—50 07530 01—50 07573 01—50 07613 01—50 07816 01—50 07817 01—50 08095 01—50 08311 01—50 08408 01—50 08482 01—50 08526 01—50 08563 18 08563 01—50 08596 01—50 08658 01—50 08673 01—50 08721 01—50 08825 01—50 08801 01—50 08830 01—50 08860 01—50 08919 01—50 08997 24 08997 01—50 09040 01—50 09055 01—50 09110 01—50 09203 01—50 09356 01—30 09372 01—50 09404 01—50 09429 01—30 09513 01—50 09574 01—50 09648 01—50 09705 01—50 09739 01—50 09806 01—50 09894 01—30 09919 01—50 09932 01—50 09999 01—50 10026 01—50 10035 01—50 200 100 100 100 200 100 200 500 200 200 100 200 100 ion 200 500 3 000 200 300 100 100 200 200 200 200 100 100 5 000 200 200 100 100 100 100 100 200 100 200 200 200 100 100 200 200 500 100 200 200 10626 01—50 10662 01—50 10810 01—50 10854 01—50 11046 01—50 11254 01—50 11425 01—50 11441 01—50 11496 01—50 11504 01—50 11525 01—50 11595 01—50 11608 01—50 11659 01—50 11702 01—50 11741 01—30 11755 01—50 11772 01—50 11826 01—50 11865 01—50 11902 01—50 12045 01—50 12181 01—50 12251 01—50 12289 01—50 12461 01—50 12504 01—50 12689 01—50 12726 01—50 12995 01—50 13018 01—50 13027 01—50 13073 01—50 13135 01—50 13190 01—50 13199 01—50 13238 01—50 13417 01—50 13559 01—50 13589 37 13589 01—50 13656 01—50 13664 01—50 13802 01—50 13945 01—50 13955 01—50 14031 01—50 14176 01—50 200 200 2U0 200 100 200 100 100 200 200 100 100 100 200 100 200 100 200 200 100 100 200 200 200 100 200 200 100 300 100 200 100 200 15559 01—50 15569 01—50 15625 01—50 15762 01—50 15804 01—50 15821 01—50 15945 01—50 15949 01—50 16042 01—50 16116 01—50 16164 01—50 16242 01—50 16326 01—50 16513 01—50 16624 01—50 16683 01—50 16706 01—50 16798 01—50 16884 01—50 17028 01—50 17104 01—50 17142 01—50 17199 01—50 17358 01—50 17381 01—50 17387 01—50 17411 01—50 17480 01—50 17553 01—50 17597 01—50 17655 01—50 17661 01—50 200 17731 04 500 17731 01—50 100 17964 01—50 500 200 100 5 000 200 100 200 100 200 100 100 14363 01—50 17969 01—50 17994 01—50 18027 01—50 18213 01—50 18425 01—50 18439 01—50 18534 01—50 18656 01—50 18667 01—30 18676 01—50 1001 18789 01—50 2001 18863 01—50 100 18911 01—50 100 100 200 200 200 200 100 100 100 200 200 100 10Ó 200 100 100 200 200 200 100 100 100 200 200 100 200 100 100 100 100 200 200 50 000 200 200 200 200 100 100 200 200 A 100 000 Ft-os főnyereményt a II. osztály 26012 sorozatú 13-as számú kötvény nyerte. So- Szám Nycre- So- Szám Nyere- rozat mény 20140 01—50 20207 01—50 20230 01—50 20361 01—50 20415 01—50 20500 01—50 20569 01—50 20604 01—50 20698 01—50 20723 01—50 20864 01—50 20925 01—50 21009 01—50 21012 01—50 21086 01—50 21114 01—50 21125 01—50 21192 01—50 21216 01—50 21279 01—50 21297 01—50 21402 01—30 21436 01—50 21443 01—50 21539 01—50 21561 01—30 21603 01—50 21614 01—50 21793 01—50 21813 01—50 21847 01—50 21848 01—50 21930 01—50 200 100 100 200 100 200 100 100 200 200 200 100 200 200 200 100 200 100 200 100 100 100 200 200 200 100 >00 200 100 100 200 200 100 21989 01—50 100 100 200 200 100 22037 01—50 22071 01—50 22095 01—50 22105 01—50 22120 15 100 22130 01—50 rozat mény 22186 01—50 100 22245 01—50 500 22390 01—50 100 22400 01—50 100 22375 01—50 100 22621 01—50 100 22743 01—50 200 22775 17 25 000 22775 0L—50 200 22802 01—50 100 22815 01—50 100 22825 01—50 100 22831 01—50 100 22849 01—50 200 22926 01—50 200 22941 01—50 200 23000 01—50 200 23010 01—50 100 23056 01—50 100 23116 01—50 100 23254 01—50 200 23349 01—50 200 23373 01—50 1(!0 23440 01—50 200 23468 01—50 100 23564 01—50 500 236% 01—50 200 23701 01—50 200 23768 01—50 200 23911 01—50 200 23939 01—50 100 23941 01—50 200 24002 01—50 100 24186 01—50 200 24188 01—50 200 24221 01—50 200 24393 01—50 100 24409 01—50 100 24415 01—50 100 24432 01—50 100 24530 01—50 100 25207 01—50 25290 01—50 25359 01—50 25446 01—50 25474 01—50 25516 01—50 25528 01—50 25539 01—50 25614 01—50 25804 01—50 25936 01—50 25975 01—50 26012 01—50 26064 01—50 26144 01—50 26191 01—50 26276 40 26276 01—50 26288 01—30 26405 01—30 26442 38 26442 01—50 26649 01—50 26655 01—50 26704 01—50 26768 01—50 26899 01—50 26949 01—50 27031 01—50 27038 01—50 27043 01—50 27104 01—50 I 27182 01—50 27211 01—50 27243 01—50 27311 01—50 27325 01—50 27395 01—5« 27422 01—50 27461 01—50 27603 01—50 27621 01—50 27676 01—50 27747 01—50 27815 01—50 27935 01—50 27954 01—50 27971 01—30 100 28028 01—50 200 100 200 100 100 200 200 200 100 200 200 100 200 100 100 100 3 000 200 100 200 5 000 200 200 100 100 100 100 200 100 500 200 100 100 200 100 100 200 100 200 200 100 200 100 200 100 500 200 200 100 29164 01—50 29190 01—50 29266 01—50 29340 01—50 29356 01—50 29366 01—50 29384 01—50 29396 01—50 29398 01—50 29605 01—50 29741 01—50 29784 01—50 29877 01—50 29888 01—50 29973 23 29973 01—30 29996 01—50 30022 01—50 30035 01—50 30117 01—50 30143 01—50 30223 01—50 30232 01—50 30337 01—50 30480 01—50 30511 01—50 30834 01—50 30838 01—50 30941 01—50 31026 01—50 31095 01—50 31199 01—50 31386 01—50 31409 01—50 31423 01—50 31449 01—50 31526 01—50 31608 01—50 31666 01—50 31675 01—50 31770 01—50 31916 01—50 31940 01—50 32005 01—50 32029 01—50 32046 01—50 32048 01—50 32085 01—50 32106 01—50 100 200 200 200 200 100 200 200 200 500 100 200 100 100 5 000 200 200 100 200 200 500 200 200 200 100 200 500 100 200 200 100 100 500 100 200 200 100 200 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 too 100 200 100 100 100 100 200 200 200 100 200 100 500 100 33246 01—50 33329 01—50 33567 01—50 33612 01—50 33792 01—50 33803 01—50 33818 01—50 33909 01—50 33974 01—50 33975 01—50 33994 01—50 34124 01—50 34125 01—50 34143 01—50 34154 01—50 34194 01—50 34273 01—50 34287 01—50 34308 01—50 34333 01—50 34378 01—50 34803 01—50 34818 01—50 34880 01—50 35154 01—50 35169 01—50 35170 01—50 35197 01—50 35241 01—50 35296 01—50 35422 01—50 35552 OL—30 35590 01—50 35601 01—50 35637 01—50 33639 01—50 35862 01—50 35869 01—50 33885 01—50 35897 29 100' 33897 01—50 5001 36131 ©1—50 100| 36139 01—50 1001 A húzás eredménye a negyedik békekölcsönből kibocsátott 10 azo­nosan számozott osztályra érvé­nyes. így a nyeremények összege 27 579 8GO forint 200 37099 01—50 200 37112 01—50 100 37115 01—50 200 37160 10 10 000 37160 01—50 200 37182 01—50 200 37449 01—50 200 37586 01—50 37761 01—50 37926 01—50 38012 01—50 38083 01—50 38253 01—50 38293 01—50 38409 01—50 38356 01—50 38569 01—50 38689 01—50 38749 01—50 38861 01—50 38862 01—50 38866 01—50 38878 01—50 38925 01—50 38961 01—50 200'38963 01—50 200 200 100 100 200 200 200 200 200 200 100 L00 200 5000 200 100 200 39068 01—50 39183 01—50 39214 01—50 39291 01—50 39295 01—50 39336 01—50 39348 01—50 39350 01—50 39482 01—50 39486 01—50 39580 01—50 39777 46 39777 01—50 39780 01—50 39803 01—50 39881 01—50 39957 01—50 100 200 100 100 100 200 100 200 200 100 100 100 300 200 200 200 1000 30« 100 100 100 100 100 200 200 100 100 200 100 100 5000 200 200 200 200 500 200. 200 100 200 200 y y A\\\\\\\\\\\v\\\\\\\nw\\\\\\\\\\\\\\\%w\\\\\\\\\vvv\\\\\\\>&\\v\\v\\vw^^^

Next

/
Oldalképek
Tartalom