Pest Megyei Hirlap, 1961. december (5. évfolyam, 283-307. szám)

1961-12-10 / 291. szám

V. ÉVFOLYAM, 291. SZÁM 1961. DECEMBER 10, VASÁRNAP Régen könnyebb dolga volt a Télapónak, mint most.. (Igler Ferenc karikatúrája) ecjijózer ecjij mun Rendezvény a hónap közepén Ldóhlub.. Sokan emlékeznek rá, hogy 1958-ban munkásklubot, alakí­tott a DÁV nagykőrösi üzlet- igazgatósága. Ennek elnöke Rovó István, a DÁV igazgató­ja, titkára Kecskeméti József, a DÁV főkönyvelője volt. A klub egyszeresek 1959-ben megszűnt. Azóta hallgat, las­san kezdik elfelejteni, hogy ilyen is volt. Pedig az alig egyéves fennállásra érdemes visszaemlékezni. Szépen fejlő­dött, jó hírű volt a munkás­klub. A DÁV igazgatója, Rovó Ist­ván, így nyilatkozott róla a napokban: — Sok sikeres rendezvényt tartottunk. Előadásokat rendeztünk, amelyek politikai, tudomá­nyos, kulturális jelentő­séggel bírtak. Még a Köz­ponti Bizottságtól is lelá­togattak előadást tartani hozzánk. Akkor közel négyszáz tagja volt a klubnak. Egész csekély tagdíjat fizettek, azt is önkén­tesen. Jó kapcsolatban voltak a szovjet katonákkal, egy alka­lommal Kecskemétről jöttek át hozzájuk vendégségbe, egy szovjet tábornok vezetésével. Igen sikeres, kedves ünne­pélyt és előadást rendeztek a tiszteletükre. A szüreti mulat­ságra, amelyet ugyancsak a munkásklub rendezett, leláto­gatott a-televízió,; az itt ké­szült., felvételeket, bemutatín a képernyőn is. Abban az idő­ben olyan híre volt a klubnak, hogy azt tartották, párját rit­kítja az országban. 1959-ben az MSZMP megyei bizottságának utasítására a szakmaközi bizottságnak kel­lett átvenni a klub vezetését. Egyre inkább elsekélyese- dett az ott végzett munka, végül feloszlott a szépen működő klub. Azóta nem is történt próbál­kozás feltámasztására, vagy a korábbi jó példa nyomán egy hasonlónak a megszervezésé­re. Pedig bizony jó lenne, ha si­kerülne egy hasonló jellegű klubot létesíteni. Rovó István véleménye szerint nehéz fel­adat volna ismét a régi formá­jában visszaállítani a klubot, különben pedig csak félmunka lenne. — Azt írja meg — mondta, kapva a szón, — hogy még en­nek a hónapnak a közepén csinálunk egy rendezvényt a vállalat dolgozóinak, amely legalább ebben az egy előadás­ban, pótolni igyekszik a mun­kásklubot. A DÁV szegedi Erkel Ferenc kórusa adja az elő­adás egy részét, az a híres dalárda, amely nemcsak országos hírű, de több or­szágban sikeresen ven­dégszerepeit. Nagy szó lesz, hogy most Nagykőrösre- látogat; s -igen s?ép, értékes, műsort várnak tőle. Az előadást más számok­kal fogják kiegészíteni, így Csehov: Háztűznézők című egyfelvonásosát is bemutatják a dolgozóknak. Weisenborn, Beunther: Kö­vek az emlékműhöz. Egy fia­tal német író — számtalan társával együtt — Hitler bör­tönébe kerül. A felszabadulás után kiadja börtönnaplóját emlékeztetőül és figyelmezte­tőül eljövendő nemzedékek­nek. Nem szokványos napló ez. A szerző — íegyházbeli szörnyű élményeivel párhuza­mosan — szabad élete színes, érdekes epizódjait villantja fel úgy, ahogy a cellája ma­gányában, az éhezés és nyo­morúság állapotában felötlői­tek emlékezetében. (Európa Könyvkiadó, 16 forint.) Botond-Bolics György: Ide­gen bolygón született. Mark Barett, az első Vénuszon szü­letett ember küzdelme^, de diadalmas sorsa, a barbársá­gon emberséggel győzedelmes­kedő tudós XXII. századbeli regényes életútja elevenedik meg előttünk ebben az izgal­mas, tudományos-fantasztikus regényben. A regény cselek­ménye méltán tanúsítja, hogy mennyire nem „gyatra és sze­gényes” a csillagok világát, a végtelen mindenség titkait fürkésző ember képzelete. (Móra, 23 forint félvászonkö- tésben.) Szilvási Lajos: Egyszer volt szerelem. Kanada őserdeiből tér haza két esztendő után Holló Péter soproni erdőmér­nök hallgató. Idehaza, a sop­roni főiskolán is próbatétel vár rá: vissza tud-e illeszked­ni az éleibe, képes lesz-e meg­lelni helyét a főiskola közös­ségében, s visszatalál-e Krisz­tinához, életének egyszer volt szerelméhez. Szilvási Lajos új regénye a nagy sikert aratott „Bujkál a hold” egyik főszerep­lőjének sorsát szövi tovább. (Móra. Egészvászonkötésben 31,50 forint.) Negyedmillió forint Pénteken ünnepélyes köz­gyűlés keretében fizette ki a DÁV Kölcsönös Segítő Taka­rékpénztára az évközben le­tétbe helyezett összeget a KST-tagoknak. A DÁV dolgozói kereken 250 ezer forintot kaptak kéz­hez. Hidas Antal: Márton és ba­rátai 1—2. kötet. Az első világ­háború elején, 1914 nyarán és őszén játszódik a reglény. A személyes élmény forróságá­val idézi fel a soviniszta őr­jöngés, a mohó üzletelés s az értelmetlen pusztulásba küldött magyar bakák halál- marsának keserves időszakát. (Szépirodalmi. Olcsó Könyv' tár. 8 forint.) Feuerbach, Ludwig: A ke­reszténység lényege. Feuer- bachnak. a nagy német ma­terialista filozófusnak fő mű­ve ez a munka. Ebben mu­tatkozik meg lenyűgöző erő­vel harcos antiklerikalizmu- sa és szembefordulása min­den vallásos és idealista fi­lozófiával. Joggal tekinthet­jük a művet ebből a szem­pontból a marxizmus egyik folyósának és ösztönzőjének. (65 forint.) Lányi Erzsébet—Túrós Lu­kács: Korszerű háztartás. A könyv összefoglalja mindazt, amit a korszerű és gazda­ságos háztartásvezetésről tud­ni kell. Első részében Lányi Erzsébet a lakás célszerű be­rendezéséről, a háztartás ter­melőmunkájáról, a háztartási balesetek elhárításáról ad hasznos tanácsokat. A máso­dik részben Túrós Lukács a korszerű konyhaművészet irányelveivel ismerteti meg az olvasót. (Kossuth. Ára 16 forint.) Burchett, W.: Akik az eget ostromolják. A kiváló auszt­ráliai riporter szovjetunió- beli élményeit elragadó köz­vetlenséggel írja le. A szerző járt Moszkvában és Irkutszk- ban, Lenin grádban és Alma- Atában, Bakuban stb. A köny­vet Burchett eredeti felvé­telei illusztrálják. (Kossuth. 24 forint.) Tető alatt az istálló Az Arany János Termelő- szövetkezetben negyven fé­rőhelyes tehénistállót épített a Marticsek-brigád. Ennek az istállónak az építése még teljes egészében nincs kész, de már nem sok van hátra. A falakat és a tető faanya­gát is a brigád készítette jó előre, a beton jászlak, az is­tállóban keresztül bosszúban futó betonjárdák, a takarmá­nyozás részére beépített helyi­ség is már le van betonozva. Készen van a tejkezelő hely, a munkásöltöző helyiség és fo­lyamatban van a lefedés is. Már nincs messze az a nap, amikor a régi, korszerűtlen istállóból átvezethetjük a te­heneket, a modern, szép, ma­gunk építette, korszerű helyi­ségbe. Aszódi Ferenc Egy asszony két műszakban... Az állami gazdaság han­gácsi üzemegységének tehené­szete mellett a közelben van Demcsik István állattenyész­tő brigádvezető lakása. Csak a feleségét találtuk ott­hon. A sertésekkel veszKődött. ben vannak. Hamarosan min­denütt csapon folyik a víz. Az üzemegység irodáiba is benéztünk, de 'ebédidő lévén, ott nem találtunk senkit. — A ciszternáktól . nem messze — mutatott arra Dem- csikné — még két darab, Tamasi Tamás xxXXXXXXXXXXxXXXXXXXXXXXXX N\\x\\\\\\\\\\\\\\\\x SPORT A DÓZSA TSZ-BEN FÉNYKÉPEZTÜK — A SZABADSÁG Terme­lőszövetkezet összes mélyszán­tási terve 1279 katasztrális hold. Eddig felszántottak 551 holdat. Tizenkét traktor dol­gozik a tsz-ben. Ha a trakto­rok rendesen dolgoznak, de­cember 14-re befejezik az őszi mélyszántást. — BUJDOSÓ LÁSZLÓKÉ Pálfái Bánom dűlő 50. szám alatti lakos és Szentpéteri László, Lencsés Világos dűlő 27. szám, és özv. Tanács Lász- lóné Nádasdi u. 18. szám alatti lakosok a baromfioltást meg­akadályozták udvarukban. A szabálysértési hatóság 200— 100, illetve 200 forint bírsá­got rótt rájuk. — RÖVIDESEN elkészül az ötven férőhelyes növendék- marha-istálló a Petőfi Ter­melőszövetkezetben, már az utolsó simításokat végzik. — 1172 DOLGOZÓ tanul a város különböző üzemeiben, termelőszövetkezeteiben, hi­vatalokban, egyetemen, főis­kolán és technikumban. — Egy tízezer férőhelyes csibenevelőt épít a Dózsa Termelőszövetkezet, hogy ba­romfiállományát a jövőben nö­velhesse. Az építkezést még ez évben befejezik, ha az idő is engedi. — JÓ ÜTEMBEN halad a szőlőiakarás a Rákóczi Ter­melőszövetkezetben. Összesen 272 hold szőlőjük van. A takarást lókapával végzik. — MEGDÉZSMÁLTA a Dó­zsa Termelőszövetkezet ku­koricáját Hegedűs Sándor, Kurucz u. 1; szám alatti la­kos. A szabálysértési hatóság 200 forintra bírságolta. Demcsik Istvánné a Egy fekete anyakocát tarta­nak 16 darab malaccal. Nagy részét leszerződteti az Állat- forgalmival. Ezenkívül még cf süldő és három hízó lakja az ólakat. — Győzi a munkát ? — Kell! Emellett még a gaz­daságnak is dolgozója vagyok. A tejkezelő helyiségeket és edényeket én tartom tisztán. A továbbiakban is ő volt a kalauzunk. Elmondotta, hogv itt is < elkészül a ciszterna. A vízvezetékcsövek már a föld­16 malacos kocával egyenként 500 mázsás kukori- ca-góré építését is megkezdték. Még az idén elkészül. Ha a földeken el is csendo- sült egyelőre a munka, az épületek körül mégis serény munka folyik. Javítanak, építenek, átalakí­tanak. Igyekeznek a még hát­ralévő téli jó időt kihasznál­ni, hogy az első melegítő nap­sugárral márciusban kint is lendületet vegyen a munka. (Foto, szöveg: Fehér szilárd.) LABDARÚGÁS Nagykőrösi Kinizsi— Dunaharaszti A Kinizsi labdarúgó-csapa­ta ma hazai pályán játssza az őszi fordulóban az utolsó baj­noki mérkőzését, a jóképességű Dunaharaszti csapatával. A ta­bellán a helyzet: 2. Dunaharaszti 13 6 5 2 34:17 17 8. Nagykörös H 5 4 5 22:14 14 Dunaharaszti idegenbeli sze­replése: egy győzelem, négy döntetlen, és két vereség, gól­aránya: 11:11. A Kinizsi hazai mérlege: öt győzelem és egy döntetlen, gól­aránya: 16:0! A megyei osz­tályban Dun aha lasztinak van a legjobb gólaránya, viszont a Kinizsi kapta a legkevesebb gélt, tehát a számok szerint a legjobb támadósor találkozik a legjobb védelemmel. A duna­haraszti csapat csatárai gyor­sak, technikásak, jól cselez­nek. csak szoros emberfogás­sal és a labda átvételének megakadályozásával lehet el­lenük sikeresen védekezni. A mai mérkőzés igazi erőpróbá­ja lesz a körösi védelemnek, hogy tényleg a megye legjobb védelme-e, és megtudja-e őriz­ni hazai gólnélküliségét, ami a megyében egyedülálló?! Reméljük, hogy a két stílu­sos, és jóképességű csapat ta­lálkozója színvonalas játékot, szép küzdelmet és talán körö­si sikert hoz, mert a Kinizsi minden egyes játékosának, minden tudása, lelkesedése és akarása szükséges a mai mér­kőzésen. még csak az egyik pont megszerzéséhez is. Végleges összeállítás még nincs. Keret a következő: Gö- möri — Vess, Bélteki. Tan- csik — Csikós II., Farkasinsz- iki — Bakonyi, Aszódi Kor- nyik, Toricska, Szabó II., Buj­dosó és Tornyi. Az ifjúsági csapat valószínű a múlt vasárnapi összeállítás­ban fog szerepelni és remél­jük, sikeresen zárja az évet. A mérkőzése^ 12 és fél 2 órakor kezdődnek. Elkészült két, egyenként negyven méteres sertésfiaztató. Ifj. Tóth Imre ácsmester és brigádja most világító- ablakot készítenek a íiaztatókra Nagy Balázs munkacsapatvezető Irányításával három traktor húzza a venyigekiemelő ekét (Fehér Szilárd felvételei) Papp László és Halasi Ambrus a szőlőiskolából felszedett venyigéket válogatják

Next

/
Oldalképek
Tartalom