Pest Megyei Hirlap, 1961. december (5. évfolyam, 283-307. szám)

1961-12-12 / 292. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! PEST MEGYEI AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA f< A MEGYEI TANÁCS LAPJA V. ÉVFOLYAM, 292. SZÁM AHA .»« HM.Fit 1961. DECEMBER 12 KEDD Nagy az elmaradás a monot;, a váci és a budai járásban A dabasi, a szentendrei járásban és Nagykőrösön Amilyen a vetés, olyan az aratás Éjszabi leltáron az árleszállítás előtt már megkötötték a termelési szerződéseket a tsz-ek y^ink - törekvéseink íTotTtörvénye Hajnaltól - éjfélig Vácott Városfejlesztési ankét Szentendrén Magyar kormányküldöttség utazott a KGST ülésszakára Varsóba A jövő évi zöldség-, bur­gonya- és hagymaellátás biz­tosítása a termelőszövetkeze­teknek és a szerződtető válla­latoknak egyaránt érdekük. A tsz-ek a szerződéses termelés­sel jelentős jövedelemre te­hetnek szert. Ezenkívül előse­gítik a lakosság élelmiszerellá­tását is. A szerződések kötése az idén új módon történik. Áz idén a járási tanácsok bontják le tsz-ekre a burgo­nya és zöldségfélék irányszá­mait, az adottságok és lehe­tőségek figyelembe vételével. A szerződéskötések üteme te­hát a tanácsok gondos, jó munkájától és a tsz-vezetők hozzáállásától, előrelátásától függ. A napokban megnéztük, ho­gyan halad a megyében ez a munka. A szerződéskötések határideje ugyanis december 31-én lejár. A Pest megyei MÉK 1962- es évi terve 16 600 hold, amelyből december 10-ig 13101 holdat szerződött le. Különösen szép munkát vé­geztek a MÉK szakemberei, a tanácsok vezetői a dabasi já­rásban, ahol már december 8-ra teljesítették a termelési szerződéses előirányzatot. Be­fejezték ezt a munkát a szent­endrei járásban és Nagykőrö­sön is. Jól halad a szerződé­siek kötése a ráckevei és az aszódi járásban — viszont nagy az elmaradás a monori- ban, ahol mindössze 42, a budai és a szobi járásban, ahol 50 százaléknál tarta­nak. Egyes növényféleségekből, mint a fejeskáposzta, zöld­paprika, kelkáposzta, gö­rögdinnye, spárga, újbur­gonya, már teljesítették a megye tervét. Sárgarépára, petrezselyemre, káposztára, őszi burgonyára viszont még nem szerződtek le a tsz-ek az előirányzott te­rületekre. Különösen érthe­tetlen az elmaradás a monori járásban, amely a „sárgarépa hazája”. Régen ebből a járás­ból teljesítették az ország sár­garépa exporttervét. Most a MÉK 500 holdra szeretne Bolgár és román kormányküldöttség utazott át Budapesten Vasárnap éjszaka átutazott Magyarországon a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa varsói ülésszakán résztvevő bolgár kormányküldöttség. A delegációt Sztanko Todorov, a Bolgár Népköztársaság Mi­nisztertanácsának elnökhelyet­tese, a tervhivatal elnöke, a Bolgár Kommunista Párt Po­litikai Bizottságának tagja ve­zeti. Ugyancsak átutazott vasár­nap a KGST ülésszakára tar­tó román kormányküldöttség is, amelyet Alexandra Birla- deanu, a Román Népköztársa­ság Minisztertanácsának el­nökhelyettese vezet A küldöttségeket budapesti átutazásukkor Czottner Sándor nehézipari miniszter, Mulató János külkereskedelmi minisz­terhelyettes és Zágor György rendkívüli követ és meghatal­mazott miniszter, • a Külügy­minisztérium főosztályvezetője üdvözölte a Keleti pályaudva­ron. Az építőmunkások szociális helyzetéről tárgyalt az Építésügyi Minisztérium kollégiuma Az Építésügyi Minisztérium kollégiuma hétfőn ülést tar­tott az építő- és az építő­anyagipari munkások szociá­lis ellátásának helyzetéről és a feladatokról. A tárca válla­latai évente mintegy négy- százmillió forintot költenek a dolgozók szociális helyzetének javítására Többek között a munkásszállók fenntartására több mint százmillió forintot fordítanak, s csaknem ugyan­ennyivel járulnak hozzá az üzemi étkeztetés költségeihez. Az utóbbi négy évben új, korszerű munkásszállókat épí­tettek, s így már 18 000 dol­gozót tudnak elhelyezni ké­nyelmes, fővárosi nívójú szál­lodai szobában. A szociális követelmények mértékétől el­maradt munkásszállókat foko­zatosan megszüntetik. A kol­légium elhatározta, hogy fel­kéri a szakszervezetet, szer­vezze meg a vállalatok szociá­lis létesítményeinek féléven­kénti szemléjét. Az értekezle­ten megtárgyalták még az egységes építési szabályzat ki­dolgozásáról és a jövő év első félévi munkatervéről szóló előtérj esztéseket. Stockholmban átnyújtották az 7967. évi Nobel-dija kát Vasárnap délután a stock­holmi hangversenycsarnokban VI. Gusztáv Adolf svéd ki­rály a hagyományos ünnep­ség keretében átnyújtotta az 1961. évi Nobel-díjakat. Az okmányokat és az emlék­érmeket a következők kap­ták: Irodalmi Nobel-díj: Ivó Andrics jugoszláv regényíró. Fizikai Nobel-díj (megoszt­va): Robert Hofstadter ame­rikai és Rudolf Mössbauer nyugatnémet fizikus, Orvosi Nobel-díj: dr. Bé- késy György, a Harvard-egye- tem magyar származású ta­nára, Melvin Calvin, a kali­forniai egyetem tanára. A Nobel-díjak átadása előtt Arne Tiselius, a Nobel- díj alapítvány elnöke beszédé­ben felszólította a tudósokat és a kutatókat, hogy az em­beri társadalom békés fej­lesztésén fáradozzanak és szembeszállt azokkal, akik azt hiszik, hogy atomfegyverek­kel megoldhatják korunk problémáit, A Kölcsönös Gazdasági Se­gítség Tanácsa soronkövetke- ző XV. ülésszakára Apró An­talnak, a Minisztertanács el­nökhelyettesének, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának vezetésével vasárnap délután magyar kormányküldöttség utazott Varsóba. A küldöttség tagjai: Kossá István közleke­dés- és postaügyi miniszter, Friss István, a Közgazdaság- tudományi Intézet igazgatója és Vályi Péter, az Országos Tervhivatal elnökének első helyettese. A kormányküldöttséget a Nyugati-pályaudvaron Csergő János kohó- és gépipari mi­niszter, Czottner Sándor ne­hézipari miniszter, s a Kül­ügyminisztérium, több gazda­sági minisztérium, és a Mi­nisztertanács titkárságának vezető munkatársai búcsúz­tatták. Megjelent a küldöttség búcsúztatására Henryk Gro- chulski, a Lengyel Népköz- társaság budapesti nagykövete és a nagykövetség több veze­tő munkatársa is. December 11-én, hétfőn reg­! gél különvonaton Varsóba ér­kezett a Magyar Népköztársa­ság kormányának küldöttsége* amely részt vesz a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsá­nak 15. ülésszakán. A magyar vendégeket a var­sói főpályaudvaron lengyel részről Stefan Jedrychowski, a LEMP Politikai Bizottságá­nak tagja, az állami tervbi­zottság elnöke, Piotr Jarasze- wicz miniszterekiökhelyettes és több miniszter, a KGST ré­széről a tanács vezető mun­katársai fogadták. U Thant és Mckeown nyilatkozata a katangai eseményekről Továbbra is ellentétes jelentések érkeznek Elisabethville-böl szerződni, s a tsz-ek eddig csak 173 holdra kötöttek szerződést. Érthetetlen ez, mert a föld alkalmas a ter­mesztésre, a tsz-tagoknak is megvan a termelési tapaszta­latuk. A járásban olyan han­gokat hallani, ami szerint: „minek kössük le magunkat, amikor a sárgarépát szabad piacon is bármikor el tudjuk adni.” Ezeknek azonban nincs igazuk, mert a piaci ár bi­zonytalan. Nem lesz mindig aszály, mint az idén volt. A korábbi években egy kiló sárgarépát 50—70 fillérért tudtak eladni, a MÉK pedig fix árat biztosít — 90 fillért fizet — bármilyen lesz a ter­més. Mindössze tízszázalékos árdifferencia lehet. Ez hal­latlan termelési biztonságot jelent, ezenkívül nagyüzemi táblán is, jól termeszthető a sárgarépa, egy holdon 250— 300 mázsa is megterem. Elég vontatottan halad a paradicsom szerződése is, pedig nagyon jó jövedel­met biztosít a tsz-eknek. Az idén — az exportszállítást is beleszámítva — egy kiló paradicsomért a MÉK álta­lában két forintot fizetett. A jövedelem még fokozható a korai termesztéssel. Felkerestük a Pest megyei MÉK igazgatóságát is, ahol Laczkovits László igazgatóhe- j lyettes elmondotta, hogy a szerződéskötések meggyorsí- j tása érdekében mozgósítják; az apparátust. A megyei ta- I náccsal együtt fokozzák a felvilágosító munkát. Helyszí­nen vizsgálják felül az el­maradás okait és felhívják a tsz-vezetők figyelmét a szer­ződéskötés fontosságára. — Szeretném felhívni a vá­ci járás vezetőinek figyel­mét, hogy a járásban még csak 54 százaléknál tarta­nak a szerződéskötéssel, ho­lott , a Dunai Cementmű mun­kásainak zöldségellátása megköveteli, biztosítsák a folyamatos zöldségterme­lést a járásban. Még van egypár napunk. Meg kell mondanom, hogy a szer­ződéskötés — az elmaradás el­lenére is — jobban halad, mint tavaly, de karácsonyra, de­cember 23-ra szeretnénk be­fejezni a szerződéskötés mun­káját New Yorkban U Thánt, az ENSZ ügyvezető főtitkára megismételte azt a korábbi bejelentését, hogy az ENSZ fegyveres erői Katangában kizárólag „a rendet és tör­vényességet óhajtják helyre­állítani". Mint mondotta, mivel továbbra is támadá­sok érik az ENSZ-képviselet tagjait, az ENSZ-katonák pa­rancsot kaptak, hogy a sze­mélyüket, vagy ,az ENSZ lé­tesítményeit érő bárminemű támadásra továbbra is a leg­határozottabb védekezéssel válaszoljanak, viszont a leg­határozottabban cáfolta, hogy az ENSZ katangai katonai műveleteinek célja a tarto­mány politikai vezetőinek „megsemmisítése” lenne. U Thant megjegyezte, hogy „Kongóban szük­ség van a megbékélésre”, de ugyanakkor hangoztatta, hogy a „katangai vezetők saj­tójukban és rádiójukban ak­kor is az ENSZ ellen lází- tották a lakosságot, amikor még tárgyaltak az ENSZ megbizottaival. Ezért az ENSZ csak akkor függeszt­heti fel katonai műveleteit Katangában, ha biztosítéko­kat kap, hogy az ENSZ Biz­tonsági Tanácsának és köz­gyűlésének határozatai aka­dálytalanul végrehajthatók. Leopoldville-ben Mckeown tábornok, az ENSZ kongói rendfenntartó erőinek pa­rancsnoka — visszatérve Eli- sabethville-ből — sajtóérte­kezletet tartott. A tábornok kifejtette azt a véleményét, hogy Katangában a külföldi zsoldosok viselnek „szeny- nyes háborút” az ENSZ ellen, mégpedig „a katangai tőkés érdekeltségeket képviselő szél­sőséges politikai csoport” ve­zetésével. A tábornok kijelentette, vé­leménye szerint az ENSZ „napokon belül helyreállít­ja a rendet és törvényessé­get Katangában” és a kezére került zsoldosokat átadja az Adoula-kormánynak, ha az kéri a zsoldosok kiadását. A tábornok ugyanakkor han­goztatta, nem tartja szük­ségesnek a katangai csend­őrök lefegyverzését az ellen­ségeskedések beszüntetése vé­gett, mert azok — így gon­dolja a tábornok — zsoldos parancsnokaik • nélkül nem folytathatják majd a har­cot. Az egyik újságíró kér­désére válaszolva a tá­bornok kijelentette, „az ENSZ-nek nem áll szán­dékában letartóztatni Csombet”. Az Elisaibethville-ben folyó harcokról továbbra is el­lentétes jelentéseket adnak ki a nyugati hírügynökségek. A Reuter tudósítója szerint a város északi és nyugati ré­sze az ENSZ-csapatok kezén van, a keleti és déli terü­leteken azonban Csőmbe zsoldosai tartják magukat. A katangai szakadároktól származó közlés azt állítja, hogy az ENSZ-repülőgépek vasárnap támadást intéztek a Kolvezitől 50 kilométerre fekvő erőmű körüli telepü­lésre. A repülőgépekről — hangoztatja a közlés — lőt­ték az Union Miniere léte­sítményeit: üzemeket és vas­úti berendezéseket, valamint kőolajtartályokat, továbbá a település kórházát és lakó­házait. Az elisabethville-i rádió hangsúlyozta, hogy az elisabethville-i repülőtér közelében továbbra is sú­lyos harcok dúlnak. Az ENSZ szóvivője közöl­te, hogy az ENSZ-repülőgé­pek ágyútüzet nyitottak a katangai csendőrség legfon­tosabb táborára, az úgyne­vezett Massart-táborra Eli­sabeth ville-ben. Az ENSZ bejelentette to­vábbá, hogy ENSZ-repülőgé­pek Katangában vasárnap francia és szvahili nyelvű röplapokat szórtak. A röpla­pok közük a lakossággal, hogy az ENSZ „nem szándé­kozik beavatkozni a kongói politikába” hanem csupán a külföldi zsoldosok révén megnyilvánuló „káros külföl­di befolyást kívánja felszá­molni". A röplapok hangoz­tatják, hogy az ENSZ-ka­tonák ezekkel a „bérgyilko­sokkal” szemben használ­ják fegyvereiket Letartóztatták az indiai parlament kommunista csoportjának vezetőjét Az indiai rendőrség vasár­nap letartóztatták Goplan ke- ralai képviselőt, a parla­ment kommunista csoport­jánál: vezetőjét — jelenti a Reuter. — Az angol hírügy­nökség emlékeztet rá, hogy Kerala államban a legutóbbi két hét alatt 1800 parasz­tot vettek őrizetbe. — A régebbi, szegletes faj­ta? — Korlátlan mennyiségben kapható. A különbség az, hogy az előbbi kétszáz fo­rinttal olcsóbb, másrészt ke­vesebb vízzel, kevesebb hol­mi is mosható benne. — A kisebb árucikkek kö­zül mit említhetne? — Ugyancsak régi hiánycik­künk az elektromos kávéőrlő berendezés, amellyel cukrot, mákot, diót és zsemlemor­zsát is őrölhetünk. Ehhez kapcsolható az átlátszó mű­anyagból készített turmix ke­verő. Az áruválaszték nagy; nem lesz gondja a vásárlónak meg­lepetést szerezni a karácsonyi ünnepekre. (tgy) — Ki beszél? — Az „Egy perc telefon” je­lentkezik. — Mivel szolgálhatok? — Néhány információval. Mi újság az üzletekben? — A Pest megyei Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat elő­adója, Turba Elemér, így válaszol: — Kétszázötven darab AR 612-es nyomtatott áramkörű, nyomógombos Orion rádióbe­rendezést osztottunk szét a megyei üzlethálózat boltjai között. Ára: 2800 forint. — Elektromos gépi cikkek? — örömmel mondom, hogy féléves várakozási idő után ismét elegendő kerek mosógé­pet juttatunk a vásárlóknak. Az elkövetkező héten már mindenütt kapható lesz. Rádió — mosógép — turmix

Next

/
Oldalképek
Tartalom