Pest Megyei Hirlap, 1961. november (5. évfolyam, 258-282. szám)

1961-11-14 / 268. szám

A CEGLÉDI JÁRÁS ÉS CEGLÉD VÁROS V. ÉVFOLYAM. 268. SZÁM 1961. NOVEMBER 14, KEDD ÉVI 100000 FORINT! Tukarélios f/fjormvUvk — Takarékos saiilnk JXtjilai kosik egy pedagógus A napokban kis hír jelent meg lapunkban, amely közölte, hogy a Mészáros Lőrinc isko­la tanulói elsők, a talMrékossá- gi mozgalomban, a múlt év­ben közel 100 ezer forintot gyűjtöttek össze. Felkerestük Darányi Lajos tanárt, az is­kola takarékossági megbízott­ját, s megkértük, mondja él, hogyan gyűjtötték össze ezt a hatalmas összeget. — Nem volt olyan nagyon nehéz — válaszolja mosolyog­va. — Iskolánkban elég jó a propagandamunka, s a gyerekek hamar megér­tették a takarékosság je­lentőségét, s szüleiktől megkapták a meg­felelő támogatást. — A szüleiktől? — Természetesen. A taka­rékoskodásban nagy. szere­pük van a szülőknek. A gyer­mek elsősorban szüleitől kap pénzt különböző célokra, s a takarékossági mozgalom eredménye, hogy a pénzen bé­lyeget vásároL Olyan gyerek is volt, nem is egy, aki a galambjai egy részét, vagy a nyulait értékesítette, s a pén­zen bélyeget vett. — Milyen módszerekkel be­szélik rá a gyerekeket, hogy bélyeget vásároljanak? — Ez tévedés. Mi nem be­szélünk rá senkit. Az osztály- főnöki órákon általában be­szélgetés folyik a takaré­kosságról. Itt magyarázzál?: meg az osztályfőnökök a gye­rekeknek, hogy a takarékos­ság a népgazdasági érdeken felül egyéni érdek is. Mert az a tanuló, aki hetenként le­mond bizonyos kis összegről, ezt szinte észre sem veszi, de az év végén nagyobb összeget fordíthat saját céljaira. Labdát, kerékpárt, köny­veket vásárolhat. Igen érdekes egyes szülők véleménye. A napokban be­szélgettem egy anyukával, aki száz forintért vásárolt bélye­get elsős fia számára. El­Abonr a fejlődés tatján Ülést tartott a községi Hazafias Népfront-bizottsá« megjelentek részvételével a takarékossági mozgalom ke­retében az OTP rendezésé­ben szellemi vetélkedőt ren­deztek. — már — mondotta, hogy az év vé­gére nagyobb ajándékkal sze­retnék meglepni a kisfiút, a férje most kapott prémiumot és egy százast mindjárt félre­tesz belőle. — Más propagandaeszköz nincs? — Rendkívül nagy segítsé­get jelent számukra az OTP által adott órarend, itatós, szalvéta és más papírholmi. Ezeket nagyon szeretik a gye­rekek s örülnek nekik. — Ez évben hogyan áll a takarékosság? — Szeretnénk a tavalyi évet túlszárnyalni. A tanév kezde­tétől mostanáig már pár forint híján tizenkét­ezer forint értékű bélyeg van tanulóink könyvében. Ha így haladunk, remélem, év vé­gére elérjük a száztízezer fo­rintot. — Kik a legszorgalmasabb gyűjtők, helyesebben a leg­takarékosabb tanulok? — Ezt nehéz eldönteni. Ta­lán mégis meg lehet említeni Osgyání Benő VIII. osztályos tanulót, akinek már 454 forint­ja van. Kovács László VI. osz­tályos tanuló 255 forintot gyűj­tött. — Hát az elsősök? — Közöttük is szép szám­mal akad takarékos. Boross Ottónak és Bokányi Gyuszi- nak már több mint 100 fo­rintja van. — O — Nem kell a kerékpármegőrző! Abonyban több helyen na­gyon jól bevált a kerékpár- megőrzés. A jelentéktelen őr­zési díj ellenében a kerék­pártulajdonosok nyugodtan hagyják járműveiket a meg­őrzőnél akár órák hosszán át. A piacon, a Kinizsi előtt, de több helyen is vannak rend­szeresített megőrzők. Egyedül a Körösi út és Kossuth Fe­renc utca sarkán üzemelő Sportkör italbolt előtt nincs megőrzés. Pedig napközben 10—12 kerékpár támaszkodik az útszéli fáknak vagy az épület falának. Ha pedig va­lami rendezvény, például táncest akad, akkor nem rit­kán ötven kerékpárt is szá­molhat az érdeklődő. A rendőrség, a nagy forga­lomra való tekintettel erre a helyre is engedélyezett meg­őrzőt, a sportkör vezetője azonban határozottan tiltako­zott a megőrzés ellen. Az in­dokolása roppant egyszerű: mindenki vigyázzon a kerék­párjára, a rendőrség pedig fogja fülön a kerékpártolvajt. Az indokolással természete­sen nem mindenki ért egyet. Remélhetőleg a sportkör el­nöke végül belátja azt, hogy az előrelátó megelőzés ebben a vonatkozásban is igen józan dolog. ___________ — TEGNAP délelőtt adta át a Közlekedésügyi Minisz­térium az Előre a békéért Tsz részére készült, 406 méteres bitumenes makadámutat. Az előadás technikai okok miatt maradt el ? rpélives plakátok invitálták a ceglédi közönséget szóm­má bat estére a szolnoki Szigligeti Színház vendégszerelésére. Szombaton délelőtt híre futott, hogy a Görbeháti perpatvar című vígjátékelőadás elmarad. Ez nem is lenne feltűnő do­log, ha például az előadás egyik pótolhatatlan szereplője be­tegedett volna meg, vagy a társulat valamilyen előre nem látott okból nem kapott volna szállító eszközt. A suttogás azonban azt lebegtette a hír szárnyán, hogy az előadás a gyér érdeklődés miatt maradt el. Félhivatalosan azt közölték, hogy a hét közepén suttyomban megkezdték a jövő heti Latabár-est jegyeit árulni és ez akasztotta meg a szervezést a szombatesti vendégszereplésre. a z elmaradt előadás több tanulsággal is szolgál. Az el- ** ső, Iwgy ne szervezzük az előadást az utolsó napok­ban. A másik, hogy Cegléden ma már észrevehetően két kö­zönség van. Az „egyik” közönség a könnyű műfajt kedveli. Ezeknek kell a táncdalest és Latabár. De elég szép számmal vannak olyanok, akik ragaszkodnak a tartalmasabb szórako­záshoz. Ezek szívesen mennek el a vidéki színházak valóban színvonalas rendezéseire. Ezenkívül a Görbeháti perpatvar propagandája elég szűkmarkú volt. A félíves plakátok nem sokat ígértek. La­punk szerkesztősége hiába próbálkozott azzal, hogy tájékoz­tatást szerezzen a mai tárgyú vidám darabról. Csizmarek Mátyás új darabjának tartalmát homály fedte. r/égül: nemrégen döntött a népművelési tanács a rendez- ' vények összehangolása ügyében. Miért nem tartják egyesek tiszteletben ezt a döntést? Vagy azt hiszik, hogy a Latabár-est nem fogja alaposan megzavarni a művelődési ház színjátszóinak szombat estére hirdetett Társbérlők című előadását? Félő, hogy megzavarja! Ezen is érdemes lenne el­gondolkozni. _______________________________ — P — Modern mosógép a söripari vállalat ceglédi telepén Jelentéktelen emberi munkával ötezer üveget mos a gép óránként Az iskolán kívüli zenei oktatás Dr. Kiss Mihályné zenei bemutatója a mezőgaidasági technikumban Az abonyi Hazafias Nép­front-bizottság vasárnap dél­előtt tartotta ülését a köz­ségi kultúrházban. Napiren­den az 1961—62, évi munka- és oktatási terv megvitatása és jóváhagyása, továbbá az 1S62. évi községfejlesztési ter­vek ismertetése és megvita­tása szerepelt. Az ülést Szabó Sándor, a népfront elnöke nyitotta meg, majd Pólyák János el­nökhelyettes ismertette a bi­zottság félévi munkatervét. A munka megkönnyítése cél­jából politikai, községfejlesz­tési, béke, termelőszövetke­zeti, ifjúságvédelmi és kul­turális ahcióbizotiságokat hoznak létre. A bizottság fő feladatait három pontban határozta meg: politikai, kulturális, községi ej I es ztés i munka. A bizottság oktatási ter­vébe öt előadás megtartását állította be. Az 1962. évi községfejleszí- tésí terveket Szabó Sán­dor ’ elvtárs ismertette. El­mondotta, hogy a tervek ösz- szeáüításánál nagy körülte­kintéssel, a lakosság javas­latainak figyelembevételé­vel jártak el. A község jövő évi tervében bevételként be­állított 1 735 900 forint mellé 173 600 forint társadalmi munkát terveztek. A kiadási tervben szerepei o Kálvin út burkolása házi kezelésben 198 000 forint értékben, eh­hez 90 000 forint társadal­mi munkát terveztek. A kád­fürdő befejezésére 342 000 forintot, a villanyhálózat bő­vítésére fénycsővilágításra 630 900 forintot és 20 000 fo­rint értékű társadalmi mun­kát tervezték. Tanulmányi ösztöndíjra 18 000 forintot, sportpálya építésére 30 000 forintot és 63 600 forint tár­sadalmi munkát állítottak be a tervbe. A járási szociális otthon bővítéséhez a község 170 000 forint tá] járul hozzá és a jövő évi bevételnek húsz százalékát. 347 000 fo­rintot tartalékolja. A hozzászólók a terv’ je­lentőségét hangsúlyozták A társadalmi munka maradék­talan teljesítésére ígéretet tettek a bizottsági tagok. Ja­vaslat született a „virágos utca” mozgalom beindításá­ra. A vita után Biró Béla elv­társ, a Hazafias Népfront tit­kára tartott előadást „Igaz hazafiság, nemzetköziség” címmel. Befejezésül a szép számú Azt hiszem, teljesen feles­leges, hogy éppen Cegléden beszéljünk az intézményes ze­nei oktatásról. Hiszen váro- sunlkbar) működik az ország egyik legnépesebb zeneiskola- ja. Közel hétszáz gyerek ta­nul zenét a legváltozatosabb hangszereken. No és most fordítsunk a mondanivalón. A ceglédi mezőgazdasági technikum ta­nulói minden nyáron gyakor­laton vannak a Cifrakerti Állami Gazdaságban. A szak­mai gyakorlatot mindig ke­délyes tábortűzzel fejezik be, ami nagy öröm és látványos­ság az ifjúságnak és a gazda­ság dolgozóinak egyaránt. Per­sze, ennyi fiatal jelenlétében a nótaszó is felcsendül, csák éppen Kovács József, a me­zőgazdasági technikum peda­gógusa piszkálja nyugtalanul a fülét. Rettenetes, hogy mit énekelnek az ő kedves diákjai: Seherezádé, Csini baba, szeress belém. A vé­letlen nagyon játékos ked­vében volt, mert az énekszó­ra előkerült dr. Kiss Mi­hály né, a ceglédi zeneiskola tanára, akinek férje a gaz­daság megbecsült állatorvosa. A két pedagógus összesúgott és megállapították, hogy bi­zony, az ifjúság zenei neve­lésében a ceglédi mezőgazda­sági technikumban is még nagy feladatok várnak meg* oldásra. A barátságos beszél­getésből nagyszerű ötlet szü­letett, Dr. Kiss Mihályné vállalta, hogy zenei bemuta­tókkal, zenei vonatkozású elő. adásokkal szívesen segít a technikumi fiatalok zenei ne­velésében. Dr. Kiss Mihályné rövide­sen segítséget is kapott. Bárdi József igazgató és Szári La­jos tanár személyében. Hár­man összeállították az első technikumi szereplés műsorát. A múlt héten dr. Kiss Mihály­né lemezjátszóval, lemezekkel és a zeneiskola harmonika­ötösével kivonult a mezőgaz­dasági technikumba, ahol kí­sérletképpen a harmadik osz­tály egyik lyukas óráján be­mutató előadást tartott. . — Beszéltem részletesen a zenei nevelésről a szocialis­ta társadalomban, elmondtam a fiataloknak azt, hogy ez- idő szerint országunkban 11 ezren tanulnak a különböző zeneiskolákban. Az előadás után sor került a zenei bemu­tatóra, először lemezjátszón mutattam be egyes számo­kat, majd bekapcsolódott a bemutatóba a harmonikaötös is. Közben szállingóztak a fiatalok más osztályokból is, végül az egész tanári kar ott volt, és mondhatom, hogy Schumann-nak, Mozartnak, Schubertnak, Straussnak, de általában az összes bemuta­tott számoknak igen nagy sikere volt. Hogy volt-e ered­ménye a bemutatkozásnak? Azt hiszem, igen, mert két nap múlva már megérkezett a meghívás egy újabb elő­adásra, és az iskola igazgató­sága felkért bennünket, hogy rendszeresen minden hónap­ban tartsunk zenei bemutatót az egész technikumi ifjúság számára. Harminc esztendővel ezelőtt a ceglédi sörlerakat mosógé­pe primitív, kézzel hajtott al­kotmány volt, amit körülbelül húsz évvel ezelőtt cseréltek ki egy korszerű masinára. Persze ez a gép sem tudta nélkülöz­ni az emberi munkát. Három ember szolgálta az üzemet, es bizony az üvegmosást a gép csak ötszöri átrakással tudta elvégezni. Az idő menthetetlenül el­ment felette, az egyre növek­vő igény szükségessé tette a korszerűsítést, és néhány nap­pal ezelőtt fejezték be a te­lep töltőüzemében az új, mo­dem gép felszerelését. — Az NDK-gyártmányú gép . , óránként ötezer üveget képes tökéletesen tisztára mosni — mondotta Vanház Endre, a te­lep vezetője. — Erre most nincsen szükség, és a gép .tel­jesítménye óránkénti kétezer üveg mosására van beállítva. A teljesítmény mellett, a hangsúly elsősorban azon van, hogy az új berendezés mun­kája tökéletes és a legtelje­sebb tisztasági igényeknek megfelel, és mivel a gép ki­szolgálása csak annyiból áll, hogy az üveget fel kell rakni és leszedni, nagymértékű mun­kaidőmegtakarítást jelent. — A kulturált kereskedelem a sörellátásban egyre nagyobb mértékben igényli a palacko­zott áru forgalombahozatalát. Cegléd átlagos palackozott sör fagyasztása havonta 30 ezer üveg. Ennek a zavartalan biz­tosítása. külörfösen a nyári szezonban volt probléma. Az úi mosógép ebben nagy segít­séget jelent. A nyári söre'lá- tásban jövőre már a ‘sörfo­gyasztás félét palaekozoftan szállítjuk a vendéglőknek és italboltoknak, és határozott véleményünk, hogy ezt a fi­gyelmet szívesen veszik a ven­dégek, de különösen a gebine- sek. — A PATYOLAT az őszi forgalomra való tekintettel megváltoztatta a nyitvatar­tási. Reggel 7 órától délután fél 4-ig egyfolytában üzemel. — A CIFRAKERTI Állami Gazdaságban az idei brigád- vezetői tanfolyamot harmin­con végezték el, átlagosan négyes eredménnyel. — A KŐRÖSTETÉTLENI Cukorgyári Gazdaság kétezer pecsenyebárányt hizlal görög-, olasz- és franciaországi export számára. — ALBERTIRSÁN épül és hamarosan elkészül a harma­dik orvosi rendelő. Rövidesen megkezdi a felújított rendelő­ben a rendelési a község har­madik főorvosa, dr. Dobó Sándor. — A NÖVÉNYTERMESZ­TÉSI munka után a Dózsa Népe Tsz növénytermesztő brigádja átalakul nádvágó brigáddá. Ez a munka körül­belül egy hónapig tart és ez­alatt a brigád mintegy 50—60 ezer kéve nádat takarít be. Tavaly 296-an vizsgáztak, az idén közel hatszázan irat­koztak be a novemberben meginduló ezüstkalászos szak­munkás-képző tanfolyamokra. Egyre erőteljesebb tanulási vágy fogja el a mezőgazda­ság dolgozóit. Országszerte népes tanfolyamok, techniku­mok levelező tagozatai neve­lik, segítik a jövő mezőgaz­dasági szakmunkásait. És mégis hallottam már olyan ünneprontó kijelentést is, hogy ugyan miért adjam a fiamat mezőgazdasági tanu­lónak? Minek a tanfolyam? Mi értelme van annak, hogy harmincon túl még törje ma­gát az ember? És ezekre a fogadatlan kér­désekre két példával szeret­ném megadni a feleletet. Tóth István 1959. óta egy­szerű fogatos a Dózsa Népe Termelőszövetkezetben, — írja az elvtárs csak úgy egyszerűen, hogy kocsis va­gyok —■ mondja ő maga — Érdemes tanulni Tovább tanul a fogatos — Tarsoly Mária: jeles Sose cifrázzuk azzal, hogy fogatosnak mondanak. — Jó, jó! De úgy hallom, maga nem akar örökké kocsis maradni. — Hát úgy is van! Öreg fejjel rákaptam a tanulásra, és mondhatom nem bántam meg. Kétszer egy héten já­runk, mindig este. Bírok az anyaggal, tetszik is, hogy ta­nulhatok. Még a vizsgán meg is dicsértek, — Hát aztán tovább? — Bizony tovább! Beirat­koztam a második évfolyam­ra is. Ha pedig azzal is vé­geztem, akkor jöhet a tech­nikum! — Mondjon egy pár szót a tanfolyamról. — Mit mondjak? Radosza elvtárs tanít bennünket. Este kifogom a lovakat, elvégzem a dolgom, aztán gyerünk ta­nulni. Mondhatom, hogy mindenki szívesen látja az erőlködésemet. A tagság, a vezetőség mind igyekeznek segíteni. És most a másik példa ugyancsak a Dózsa Népe Tsz-bői. — Huszonegy esztendős va­gyok! — mondja nagyon szerényen Tarsoly Mária. — Édesapámmal együtt a kőrös- ladányi Űj Élet Tsz-ből jöt­tem. OH voltunk tagok. Édes­apám is én is csak egyszerű gyalogmunkások, de a papa mindig az állattenyésztésre vágyott. Az ismerősök addig buzdítottak, hogy eljöttünk ide a Dózsába. Egy évig a növénytermelésben dolgoz­tam. két évig a baromfite­nyésztésben. Az elnök elvtárs addig bíztatott, hogy jelent keztem az ezüstkalászos szak­munkás-képző tanfolyamra. Az első évet kitünően, a má­sodik évet jelesen végestem el. — Ezután Radosza elvtárs behivatott az irodára és azt mondta, hogy amiért jól el­végeztem a tanfolyamot, át­helyeznek az állattenyésztés­be. így lettem brigádírnok, íróasztalnál dolgozom. Nem könnyű, felelősségteljes mun­ka. de szívesen csinálom. A keresetem sokkal jobb. I\fár nem attól függ. hogy meny­nyit teljesítek, ckár esik, akár fúj, 35 munkaegységet kapok egy hónapra, egész éven át, ami férfiembernek is becsületére válna. — Bizony szeretnék tovább tanulni és be is iratkozom a mezőgazdasági technikum es­ti tagozatára. Itt a két példa. Érdemes rajta elgondolkodni... ANYAKÖNYVI HÍREK Csemő Házasságot kötöttek: Fekete Bé­la és Hamar Rozália, Boldog Imre Károly és Szemerédi LásZlóné sz. Sági Katalin, Mártons Sándor és Szaniszló Terézia. Meghalt: Ancsó József 75 éves. Törtei Házasságot kötött: öliler Albert és Adó Terézia, Farkas László és Mihály Hona. Szikéra Antal és Fajlta Erzsébet. Bakos István Já­nos és Görög Margit. Meghalt: Bakos György 64 éves* Men cél Mihály 79 éves. Szó Pál 82 éves. Határ József né szül. Vá­gó Balia Marcella 81 éves. Kőröstetétlen Házasságot kötött: Horváth An­tal Ákos és Bognár Valéria Teré­zia. Meghalt: Bognár Sándor 82 éves. Abony Házasságot kötött: Magyar Já­nos és Földi Eona, Osváih Károlv és Németh Mária. Földi jutván és Falusi Mária. Nagy József és Im­re Erzsébet. Juhász János és Dó­ka Anna, Balogh János és Eged! Erzsébet. Meghalt: Demeter Sájytel i54 éves. Halász. Imre 35 ev-.* Sza­bó Béla 5T éves, Hegedűs István f>4 éves. Ceglédbercel Meghalt: Folláth György 50 éves, Borsányi István 15 éves. Jászkarajenő Házasságot kötött: Miklós Sán­dor és Krűnincza Teréz, Mészá­ros István és Sas Margit. Aibetirsa Házasságot kötött: Katona Gyu­la és Lehoczki Zsuzsanna. Pán- dorfalvi Sándor és Hollon Erzsé­bet. Szimó Pál és Ho-myik Mária, Szuhamella István József és Macs­ka Mária, Ocztos Pál és Birinyi Mstiid. Meghalt: Krafcsek Emil 41 éves.

Next

/
Oldalképek
Tartalom