Pest Megyei Hirlap, 1961. szeptember (5. évfolyam, 206-231. szám)

1961-09-23 / 225. szám

A CEGLÉDI JÁRÁS ÉS CEGLÉD VÁROS RÉSZÉRE V. ÉVFOLYAM. 225. SZÄM 1961. SZEPTEMBER 23. SZOMBAT Jó ütemben halad az őszi betakarítási munka a Vörös Csillag Termelőszövetkezetben teiken végzik el a munká­kat, majd kollektíván olyan tagoknak segítenek, akik rajtuk kívül álló okok miatt nem tudták vágj- csak részben tudták teljesíteni a tervből rá­juk háruló feladatokat. A terméseredményt Izgatot­tan várja az a hét brigádban dolgozó 25 fiatal is, akik kö­zel 100 hold kukoricával be­neveztek a KISZ által szerve­zett országos kukoricater­mesztési versenybe. A fent említett javadalma­zási módszernek, termelőszö­vetkezetünk vezetőségének és tagságának szorgalmas, becsü­letes munkájának tudható be. hogy az őszi betakarítási \ Termelőszövetkezetünk ve­zetősége elkészítette az őszi betakarítási kampánytervet. A tervkészítésnél figyelembe kel­lett venni a rendelkezésre álló kézi, gépi és fogatos munkaerőket. Ezek után meg kellett határozni a növényen- kéhti sorrendet ahhoz, hogy időben és jó minőségben tud­juk elvégezni a betakarítási munkákat. A fent említett betakarítási tervvel együtt pártvezetőségi ülésen és tag­gyűlésen tárgyaltuk meg a termelőszövetkezet időszerű problémáit. Általában igye­keztünk kialakítani a párt­tagság egységes állásfoglalá­sát és ezzel segítettük a ter­melőszövetkezet gazdasági ve­zetőinek munkáját. Termelő- szövetkezetünkben a jól bevált eredményes­ségi munkaegység mód­szereit alkalmazzuk a kapásnövények megműve­lésénél. E jó javadalmazási formának tudható be, hogy minden ka­pásterületünket időben és jó minőségben műveltük meg a családtagok bevonásával. Az eredményességi munkaegység alkalmazásával bevezettük a rervtúlteljesítés után a pre­mizálást is. Az ilyen elszámo­lási módszer ösztönző hatás­sal Van a tagságra a több és a jobb termelésre. Ennek bi­zonyítása végett néhány konkrét példát kívánok fel­hozni. Zsámberger Pál vállalt öt hold kukoricaföldet meg­művelésre, a terv szerint 101 mázsa termésre, ehe­lyett. 129 mázsát termesz­tett. Tehát a munkaegység jóvá­írásán kívül prémium címén természetben kap nyolc má­zsa 80 kiló kukoricát. Veres József szintén öt holdat vál­lalt, a terve 102 mázsa volt; teljesített 122 mázsát. Termé­szetbeni premizálása nyolc mázsa kukoricát tett ki. B. Tóth Mihály ugyancsak öt hold területet vállalt megmű­velésre, a terve 147 mázsa, a teljesítés 207 mázsa. Termé­szetbeni premizálása 24 má­zsa. Klein József egy hold te­rületen 86 mázsa burgonyát ter­melt, hét mázsa burgo­nyát kap természetben. Pálinkás Pál egy holdon 90 mázsa burgonyát termelt, ki­lenc mázsa burgonyát kap természetben premizálás cí­mén. Sorolhatnám még tovább azokat a kimagasló eredmé­nyeket, amelyeket termelő- szövetkezetünk tagjai elértek a termelés területén e gazda­sági évben. A pártszervezet irányítása mellett a KISZ- szervezet tagjai is' kivették részüket a tavaszi növény­ápolási. illetve betakarítási munkákból. A fiatalok első­sorban a saját vállalt terüle­munkák jó ütemben halad­nak, amit az alábbi eredmé­nyek Is bizonyítanak. A burgonya betakarítását 92 holdon, a kukoricatöretést 250 holdon végeztük el, őszi árpát 600 holdra, őszi takarmányke­veréket 25 holdra vetettünk. Ismerve tagságunk munká­hoz való viszonyát, meg va­gyunk győződve arról, hogy ugyanolyan becsületesen meg­állják helyüket a munka frontján, mint ahogy eddig, akkor az eredmények sem maradnak el, időben és jó minőségijén befejezzük az őszi betakarítási munkákat. Pásztor László, a Vörös Csillag Tsz párt titkára 1079 kötet könyv, 1037 kölcsönzés # Nemrégen hírt adtunk a ceglédberceli könyvtárról, mint a járás legkisebb könyv­táráról; Ennek a híradásnak egy érdekes része az volt, hogy az olvasók olyan szám­ban veszik igénybe a könyve­ket, hogy a havi kölcsönzés igen gyakran felülmúlja a kö­tetek létszámát. Most újabb érdekes adattal jelentkezünk, s ez komoly el­ismerést tartalmaz a jászkara- jenői könyvtárról. A könyv­tár könyvszekrényeiben össze­sen 1079 kötet van és a múlt hónap folyamán a könyvtár 1037 kötetet kölcsönzött ki. Szép, megnyugtató szám, de egyben figyelmeztetés is az il­letékesek címére, hogy hama­rosan időszerű lesz a könyv­tár bővítése. ÜLÉSEZETT A NÉPMŰVELÉSI TANÁCS Szeptember 19-én tartotta rendes negyedévi ülését a Népművelési Tanács. A napi­rend első pontjában Varga Sándor népművelési felügye­lő részletesen beszámolt az 1960—61. évi népművelési munkájáról és ismertette a tanács jövő évi munkatervét. A globális terv kiterjed a vá­ros egész kulturális életére és ennek alapján készülnek el a város területén levő művelő­dési otthonok igazgatóinak és népművelési ügyvezetőinek tervei. A Népművelési Ta­nács tervét tervkészítéskor fi­gyelembe veszik a Hazafias Népfront, nőtanács, vöröske­reszt, KISZ-bizottság, úttörő- elnökség, mezőgazdasági osz­tály és a városi TIT. A gazdag munkatervet és a vita során felvetett problémá­kat lapunk következő szá­maiban részletesen ismertet­jük. Öcsai István, középiskolai tanár, az ifjúságvédelmi bi­zottság megalakulásáról és munkájáról tett jelentést. Simonyi István, általános iskolai igazgató az iskolán kí­vüli nyelvoktatás fontosságá­ról és az MSZBT ilyen irá­nyú támogatásáról beszélt és ismertette a Mészáros Lőrinc iskola rendkívüli eredményeit a felnőtt oktatás terén. Befejezésül a tanács foglal­kozott a Kossuth Filmszínház helyzetével. ifjúság vétlelmébewt Ismerjük el, hogy soha a fiatalságnak ilyen jó dolga nem volt. övé a jelen, övé a jövő. A szülők mindent, ami szép és drága rájuk raknának. Jól öltözöttek, vidámak, a ta­nulás minden lehetősége ren­delkezésükre áll. Nem ritka a tizennyolc-húsz éves fiatal, aki többet keres, mint ötvenéves édesapja. Gondtalanul él és ennek megfelelően szórakozik a mai fiatalság. Aki azonban figyelemmel kiséri az ifjúság sorsát, az fel­tétlenül meglátja.a helyzet fo­nákját is. Az utcán hetykén pöíékelő srácot, a nyolc óra után karonfogva sétálgató suttyót és kislányt, a kocs­mában koccintó tizenhat évest. A városi tanács megszervez­te az ifjúságvédelmi bizottsá­got, amelynek munkájában részt vesz a gyámhatóság, a rendőrség, a tantestületek, a nőtanács, Hazafias Népfront, a KISZ. A bizottságban jelen van Pásztor István rendőrfő­hadnagy, aki városunkban az ifjúsági ügyek szakértője és hivatalos tapasztalat alapján szól hozzá a kérdéshez. — Rendelet határozza meg azt, hogy tizenhat éven alu­liak italboltban, vendéglátó üzemekben, kocsmákban egy­általán nem, éttermekben ki­zárólag csak étkezés céljából tartózkodhatnak. Tizennyolc éven aluliaknak szeszes italt kiszolgáltatni szigorúan tilos. Serdületlen gyerekek este nyolc után nyilvános helyen, színház, mozi, cukrászda, még szülői kísérettel sem tartóz­kodhatnak. Este tizenegy után táncmulatságokon, bálokon ti­zenhat éven aluliak még a szü­lők társaságában sem vehet­nek részt. — A vendéglátóipari üze­mek ezeket a rendelkezéseket igyekeznek betartani. Józan szavakkal figyelmezteti^ a szülőket arra a veszedelemre, amely a rendeletet áthágó fia­talokat fenyegeti. Tapasztalha­tók azonban bizonyos rendel­lenességék. Ezeknek a sürgős felszámolására alakult az ifjú­ságvédelmi bizottság. A bizott­ságon belül több csoportot alakítottunk. A csoportok időnként, meglepetésszerűen ellenőrzik a szórakozóhelye­ket, a vendéglátóipari egysége­ket, a nyilvános szórakozóhe­lyeket, a mozikat és színháza­kat, az előadásokat, az állomás épületét és általában az utcá­kat és tereket. — Szombaton, szeptember 16-án Ócsai István középisko­lai tanárral együtt tartottam többórás ellenőrzést. Az ered­mény igen megnyugtató. Se­hol nem találtunk utcán csa­vargó, feltűnően viselkedő fia­talokat, a szórakozóhelyeken példás rendet tapasztaltunk. Egyetlen egy helyen, a Kabak- vendéglőben találtunk egy ki­lencéves kislányt, aki az édes­anyjától különélő édesapjával volt az étteremben. Szóval az ellenőrzés során csak jót ta­pasztaltunk, de ennek ellené­re is tovább folytatjuk a mun­kát. Ezennel is nyomatékosan felhívom a hzülők figyelmét arra, hogy ne küldjék 16 éven aluli gyereküket szeszes italért vagy cigarettáért a vendéglők­be, cukrászdákba, mert az üze­mek úgysem szolgálhatják ki őket. — összegezve az ifjúságvé­delmi bizottság feladatát: ren­det az ifjúság nyilvános visel­kedésében, amelynek egyik alapfeltétele, hogy a fiatalság a becsületesen elvégzett napi munkája után egészsége és egészséges fejlődése érdekében este maradjon otthon és ide­jében térjen pihenésre. — A SZAKSZERVEZETEK Egressy Gábor Művelődési Klubja által szervezett „hó­nap legjobb képe” c. fotópá­lyázaton Kistamás Sándor ceglédi amatőrfotós „Vasrak­táros” c. képével I. helyezést ért el. A képet leközölte a „Foto” e havi száma. — VASÄRNAP délelőtt ki­lenc órakor kerül sor a gim­názium tornatermében Ceg­léd, Kecskemét. Nyíregyháza közötti tornaversenyre. A ceglédi lányok szorgalma­san készülnek erre a vissza­vágóra. Csapatban biztosnak látszik a győzelmük, az egyéni verseny azonban teljesen nyílt, mert Kecskemétnek és Nyíregyházának Is van né­hány igen jó képességű tor­násza. Legyen mérges, Benő bácsi! Kedves Benő Bácsi! 4 zért írom magának ezt a levelet, hogy tessék már egy fi kicsit mérgesnek lenni. Tudom én, hogy nem jó mér­gelődni, mégis kérem, tessék már megtenni a kedvemért. Tes­sék egy kicsit morgolódni, mint azok teszik, akiket naponta látok városunk legszebb parkjában, a Lenin parkban. Apák, anyák, akik a kisgyerekeikkel járnak ott. Mérgesek, mert »rin- táztatni szeretnék a Janit meg a Mariskát, és nem tehetik. Nem tehetik, mert nincs min. Azaz, hogy hinta van. Sőt. van­nak hinták: de rosszak. A nagyobb gyerekek számára készí­tett alkalmatosság már évek óta el van törve. A kicsiké pedig vagy három hete rossz. Szóval hintázni nem lehet. Az apukák és anyukák így aztán mérgesek. TJQVe, megérti ezt, Benő bácsi? Ugye, mérgesnek tetszik '-J lenni? Hiszen én is mérges vagyok, amikor mérgelőd­ni látom az anyukákat meg apukákat, és kiábrándult tekin­tettel pislogatni a hinták felé a játszani vágyó csöppségeket. Ti e nő bácsi szokott járni „illetékes helyekre", kérem t.e- " hát, hogy emeljen szót az érdekükben. De jó mérgesen, hogy meg is szívleljék az illetékesek. Mérgestársi üdvözlettel: Farkas László mérges Tönkretette a családját az ital miatt Palásti János ceglédi la­kos az alkohol rabja. Ha fel­önt a garatra még azt is elfe­lejti, hogy ember és azt is, hogy apa. Feleségével veszek­szik, késsel kergeti és minő­síthetetlen jelzőkkel illeti. Farkas László: ÚTI NOTESZLAPOK JELSZÓ: V. „SZICSÁSZ' H OL MŰVELŐDJÜNK OL SZÓRAKOZZUNK A ceglédi Kossuth művelődési házban szombaton, 23-án, este 8 órai kezdettel szüreti bált ren­deznek a dolgozók szórakoztatá­sára. Vasárnap délelőtt 9 órakor a né­pi tánc szakkör tart foglalkozást. Délután 2 órakor a Kossuth Tsz színjátszó csoportja pedig próbát. Délután 5 és 7 órakor a Kossuth Filmszínházban A szép burette című német filmet vetítik. A MEDOSZ-kultúrházban szom­baton és vasárnap is tánc és te- levízióközvetítés. A Közlekedésépítési Gépjavító kultúrházában szombaton este televízióközvetítés. Vasárnap délelőtt klubélet. Ugyancsak délelőtt fél 10 órakor meseműsor a gyermekeknek. A Dózsa Filmszínházban szom­baton és vasárnap este: a terem- moziban r> órai kezdettel Mese a 12 találatról című magyar film- «ígjáték. A kertmoziban pedig A kapitány lánya című. magyarul beszélő szovjet filmet vetítik. A vasutasotthonban szombaton és vasárnap is klubélet és televí­zióközvetítés. A sportkedvelők részére vasár­nap délelőtt 10 órakor a kézilab­dapályán a Ceglédi Építők—Ceg­lédi Honvéd kézilabda-mérkőzés lesz. 12 órakor a Vasutas-pályán a CVSE íficsapata látszik labdarú­gó-mérkőzést a Ceglédi Építők ificsapatával. Fél 2 órakor a CVSE n. csapa­ta fogadja barátságos mérkőzé­sen a Ceglédi Építők II. csapatát. Fél 4 órakor a CVSE I. csapata méri össze erejét a Budapesti Spartacus csapatával, bajnoki mérkőzésen. Vasárnap délelőtt 10 órakor lesz Cegléd város 1961. évi úszóbajnok­sága. Részt vesznek Abony, Ceg­léd, Nagykörös legjobb úszói. ... Több mint negyven kilo­métert utaztunk. Ugyancsak Moszkvában tör­tént, hogy egy megadott cí­met kerestem a város egyik külső kerületében. A központ­ban érdeklődtem egy helybe­litől, hogy merre induljak. — Erre jobbra, itt van mindjárt a hídon túl. ... Vagy húsz kilométert tettem meg autóbuszon. De hát ez is „szicsász”. Ez a „szicsász” a szovjet ember életének minden terü­letén érvényesül. Láttam olyat is, hogy mindössze négy em­ber állt a villamosmegálló­nál. és úgy helyezkedtek el libasorban. szépen egymás háta mögött, mintha legalább­is negyvenen lettek volna, és a rendőr állította volna őket szabályos alakzatba. ...Arra gondoltam hogy nálunk ezen a téren „vannak még hiányosságok", Ilyen családban a gyermek sem tanul jót, a család szét­szóródik. Palásti egyik gyer­meke börtönben van súlyos testi sértés bűntette miatt. Ami keveset az asszony keres, az a három otthon levő gyer­meknek nagyon kevés. Palásti nem is dolgozott állandóan, még ő is gyakorta otthonról vitt el pénzt. A feleség a hosz- szú évek alatt meggyűlölte férjét, nem akar vele élni. A vádlott a bíróság előtt azt mondta, hogy javulni akar és már egy hónapja dolgozik is. Elmondta, hogy nagyon meg­bánta a bűnét és a munkahe­lyen alkoholelvonó gyógyszert szed. Az anya gyermektartási pert is indított ellene, mivel egy­maga nem tud annyi gyerme­ket eltartani. A bíróság hosszú tanácsko­zás után arra a meggyőződés­re jutott, hogy nem küldi bör­tönbe a vádlottat, mert az­zal a családot sújtaná, olyan büntetést kell alkalmazni, amely a munkahelyhez köti és ígn a gyerekeit eltarthatja. Ezért a bíróság egy évi ja­vító-nevelő munkára ítélte 10 százalék bőrösök kor téssel. lay a vádlott legalább eoy évig kénytelen lesz egy he­lyen dolgozni, a gyermektar- tásdíiat is le lehet maid von­ni és ha megszegi a munka- kötelezettségét. akkor a iaví- tó-nevelő munka hátralevő ré­szét börtönben tölti el. A vádlott at ítéletben meg­nyugodott. 13» — A CEGLÉDBERCELI Petőfi Termelőszövetkezetben a kombájn éppen úgy vágja és csépeli a napraforgót, mint a gabonát. A 20 hold napra­forgó-táblán a várható ter­més holdanként két mázsa. — A CEGLÉDI Sütőipart Vállalat nagykátai üzemében jelentős felújítást és korszerű­sítést hajt végre, amelynek során az üzem két új sütő­teret kap. — A TÖRTELI Rákóczi Termelőszövetkezetben már egy kilón felül vannak a pe­csenyekacsák. A 2000-es állo­mányt három héten belül ér­tékesítik a kecskeméti BAR­NE VÁL-nál és már újabb kétezer darabot rendeltek a keltetőállomáson. A jól sike­rült tenyésztés során örven­detesen egy és fél százalék volt az elhullás. — A CEGLÉDI Szerves­trágya Kereskedelmi Válla­lat a negyedik negyedévre a ceglédi termelőszövetkezetek­kel 450 vagon szervestrágya szállítására kötött szerződést. A szállítást október elsején kezdik meg. — AZ ABONY1 GÉPÁL­LOMÁS 15 dolgozója az A hő­nyi TSK igazolt sportolója. A labdarúgók, kézilabdások, birkózók és atléták, akik mind lelkesen részt vesznek az edzéseken és a mérkőzé­seken. — SÄRIK KAROLY (Ceg­léd, Lövész köz 6. szám) a városban közismert vereke­déseiről. Annak ellenére, hogy már több esetben volt bün­tetve verekedés és botrány­okozás miatt, 1961. szeptem­ber 17-én este a ceglédi Szol­noki úti italboltban. Ittas ál­lapotban ' az ott szórakozó személyekbe belekötött, és botrányos verekedést kezde­ményezett. Cselekményéért a Ceglédi Járásbíróságon von­ják felelősségre. — A DÁNSZENTMIKLOSI Micsurin Termelőszövetkezet erre az évre 290 darab hízott sertés szállítására kötött szer­ződést. A jelek szerint a gaz­daság ezt a tervszámot a két­szeresére teljesíti. A napok­ban szállított 57 hízott ser­tést 97 ezer forint érték­ben és ebben a hónapban to­vábbi 51 sertés leszállításá­ra kerül sor. — AZ ALBERTIRSAI Sza­badság Termelőszöve’kezet- ben 116 holdon magfogásra termeltek vörösherét. A mag­here cséplését szovjet kom­bájnra szerelt hcre-fejtövel végezték el. A rrmliírlerjeszlő Újsághír: A Malom. Béres: és Kazinczi utcákat átkapcsolj;'. 220 voltos feszültségre. — Na. ugye, hegy fokozódik a feszültség? i t jtazásunk előtt egy ismé­ül rösöm, aki már járt a Szovjetunióban, ezt mondta nekem: — Majd meglátod, milyen sokat fogod hallani odakint ezt a szót: „szicsász”. Tud­tam, hogy azt jelenti: „mind­járt”. „rögtön”, „azonnal". Az ismerősömnek igaza volt. Csodálatra méltó az a nyugalom és türelmesség, amely a szovjet emberekben lakik. Kapkodó, idegeskedő embert talán egyet sem lát­tam. Talán az óriási távolsá­gok is hozzájárulnak ehhez. Az egyik alkalommal meg­hívtak bennünket estére egy turistatalálkozóra. „Ide, mind­járt Moszkva mellé”. Autó­busszal indultunk, már jó ideje haladtunk, a találkozó helyének azonban híre-hamva sem volt. Megkérdeztük a so­főrt, mikor érünk már oda. — Szicsász — volt a válasz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom