Pest Megyei Hirlap, 1961. augusztus (5. évfolyam, 179-205. szám)

1961-08-04 / 182. szám

Mához egy hétre Szentendréről rajtol 13-án Ráckevére fut be a megyei háromnapos körverseny mezőnye — Az utóbbi években min­dig beterveztük versenynap- tárunkba a háromnapos Pest megyei kerékpáros körver­senyt, de valami rendre ke­resztülhúzta számításunkat. Most is majdnem így történt. Nem jöttek a nevezések, de a hét elején megkezdődött az invázió. — Ezekkel a szavak­kal vezette be Salgó Lajos, a PTST munkatársa, a verseny rendező bizottságának szerda esti megbeszélését. Megindult a nevezésáradat Huszonegy csapatot, mint­egy hetven kerékpárost ne­veztek eddig, s az előjelek sze­rint, az ország valamennyi területe képviselteti magát a viadalon. Nézzünk csak né­hány jelentkezőt: BVSC, Bp. Vörös Meteor, Tipográfia, Bp. Postás, Bp. Vasas, Kaposvári Hunyadi. Gyöngyösi Vasas, Debreceni Postás. Rajthoz áll Szabolcs. Heves é* Tolna me­gye válogatottja, no és termé­szetesen a Pest megyei válo­gatott is, valamint a járások különítményei. A lista minden bizonnyal bővül, hisz a ne­vezési határidőt meghosszab­bították, csak kedden, augusz­tus 8-án jár le. A szerdai megbeszélésen, amelyen részt vettek azoknak a járásoknak a TST-elnökei is, amelyeken a mezőny átha­lad. kiderült, milyen sok ap­ró részletkérdésre kell gon­dolni, a verseny zökkenőmen­tes lebonyolítása érdekében. Igen sok hasznos szakmai ta­nácsot adott Borbély Tibor, a Bp. Postás kerékpár-szakosz­tályának edzője. Ez kellett is, hiszen a Pest megyeiek még nem rendeztek ilyen nagy je­lentőségű, népes mezőnyt moz­gósító kerékpároseseményt. Ünnepélyes fogadtatás a községekben Először sorra vették az ed­dig végzett munkát. A PTST levelet írt a járási tanácsok vb-elnökeinek, kérve, segítsék a versenyt, hívják fel a köz­ségi tanácsokat arra, hogy ün­nepélyesen fogadják az átha­ladó mezőnyt. A napokban el­készül a ..háromnapos” pla­kátja. Erre külön tintával ír­ják be, hogy egy-egy helység­be mikor érkeznek a kerékpá­község vezetőivel, kérik őket, hárítsák el az akadályt. A Cifrakerti o Állami Gazdaság várja a vendégeket Szombatról vasárnapra vir­radó éjszaka, Cegléden, a Cif­rakerti Állami Gazdaságban pihennek a versenyzők. Sza­bó Ferenc, a ceglédi JTST el­nöke beszámolt, hogy nemcsak ízletes vacsoráról, reggeliről gondoskodnak a cifrakertiek, hanem szórakozásról is. Film­vetítés. televízió várja többek között a vendégeket, akiket gépkocsival szállítanak ki Cég. lédről a gazdaságba, illetve vissza. A kerékpárok addig a városban pihennek. Augusztus I3-án már nem lesz szállás­gond. hisz kora délután Rác­kevén véget ér a küzdelem. Vácnál — átkelés kompon Nézzük csak röviden a mű­sort. Az ünnepélyes megnyitó augusztus 11-én 8.30-kor lesz, majd Szentendre Fő teréről rajtol a mezőny, Az első ,,megálló” a váci Pokol-csár­da. Innen kompon szállítják át a városba a versenyzőket. Vácról 11.10-kor egyenkénti indítással folytatják útjukat a vaskerekesek Gödöllőig, ahova 13 órára várják őket. Az ün­nepélyes eredményhirdetés, díjkiosztás, a sárga trikó át­adása után szállásukra térnek a sportolók, ebéd, pihenő, majd kulturális előadás kö­vetkezik. Augusztus 12-én 9 órakor a gödöllői benzinkúttól halad tovább a kerékpárosok serege, s a Valkó—Zsámbok—Nagy- káita—Tápiószöllős útvonalon fél egyre ér Ceglédre. A dél­utáni műsor itt is azono6 az előző napival. A csapatgyőztes a megyei KISZ.bizottság vándorserlegét védi Augusztus 13-án szintén reggel 9-kor rajtolnak a ke­rékpárosok. Albertirsa, Ör­kény, Dabas, Sári és Bugyi község érintése után Kiskun- lacháza, majd a ráckevei vég­cél következik. Az ünnepélyes díjkiosztót délután két órára tervezik. Több részhajrát is beiktat­tak, az első napon a Pokol­csárdánál, augusztus 12-én Nagykátánál, az utolsó napon pedig Örkénynél, Dabasnál lesz részhajrá. A részhajrák első három egyéni helyezettje tiszteletdíjban részesül. A há­romnapos összetett verseny egyéni győztese, helyezettjei díjat kapnak. Az összetett csapatverseny győztese egy évig védi a Pest megyei KISZ-bizottság által alapított vándorserleget. Természetesen a napi győztesek, helyezettek sem maradnak ki a díjazot­tak sorából. Ezek az előkészületek is bi­zonyítják, ilyen nagyszabású kerékpáros verseny, mint a vaskerekesek (félversenygé- pek) részére kiírt „Tour de Pest” még nem volt megyénk­ben. R. L. INNEN- ONNAN A nagykátai járási TST és a járási labdarúgó-szövetség a labda rúgó-szakosztályveze­tők részére megbeszélést tar­tott. Nyolc sportkör képvisel­tette magát az összejövetelen, amelyen a szövetség elnöke az elmúlt bajnokság eredmé­nyeit értékelte, s a soron kö­vetkező idény feladatairól szólott. ★ Nemcsak a dabasi járásban, hanem a ráckevei járásban is vasárnap tartják a honvé­delmi napot. A kiskunlacházi sporttelepen gazdag műsor várja a vendégeket. ★ Űjság a tököli labdarúgó­csapatnál, hogy visszatért Plausin István, aki egy évig a Csepel Autó szakosztályába volt igazolva. Jarosi Sándor és Zorinácz János ismét já­tékra jelentkezett. •k Augusztus 6-án tartják a szobi járás kispuskás bajnok­ságát Szobon. A világ legjobb súlyemelői Budapesten ? Zsámbok helyett Isaszeg, a Dunakeszi Vasutas a Déli csoportba került Megváltoztatták a területi bajnokság beosztását A játékosok mind „igazoSványosok" A Dunakeszi Járműjavítóban 16 csapat rész­vételével folyt a labdarúgó üze­mi bajnokság. A küzdelmek négy csoportban kez­dődtek, s a há- mérkőzéssorozat a közelmúltban a döntőkhöz érkezett. A Dunakeszi Vasutas edző­pályáján először a harmadik- negyedik helyért vetélkedtek. A II. Alváz—Gőzfűtés csapa­ta 5:1 (2:0) arányban diadal­maskodott a II. számú gyár asztalosai felett. Az első hely sorsa nagy küzdelemben dőlt el. A II. sz. gyár szekrényla­katosai és fényezői mérkőz­tek. A Szekrénylakatos csa­pat 0:0-ás félidő után l:0-ra nyert és ez elsőségüket jelen­tette. Az üzemi bajnokság mind a 16 csapatának tagjai je­lentkeztek a Kilián testneve­lési mozgalomra, s a torna jó alkalom volt a pontok szerzé­sére. Ez történt eddig a ráckevei járás női röplabda-bajnokságában I. forduló: Délegyháza—Duna- varsány 3:0. Szigetújfalu—Dömsöd 3:0, Szigetesé?—Kiskunlacháza 0:3, Halásztelek—Aporka 0:3. II. forduló: Dunavarsány—Apor­ka 3:1, Kiskunlacháza—Halászte­leik 3:0. Délegyháza—Szigetújfalu 0:3, Dömsöd—Szigetcsép 3*1. Augusztus 13-án bonyolítják le a harmadik fordulót, a következő párosításban: Szigetújfalu—Duna­varsány, Szigetcsép—Délegyháza. Halászlelek—Dömsöd, Aporka— Kiskunlacháza. Marianské Laznéban szerdán a sakkvilágbajnoki zónaverseny harmadik fordulóját bonyolítot­ták le. Szabó László ezúttal a ro­mán Ghitescu ellen játszott, s a játszma függőben maradt. Három forduló után, az élcsoport állá­sa: Olaf fson 2,5 pont, Uhlmann 2 pont (1), Sliwa és Filip 2—2 pont, Milics és Szabó *1,5—1,5 pont. Megyerdi továbbra is harmadik összetettben a jugoszláv kerék­páros körversenyen. A New York-i nemzetközi lab­darúgó-torna A- és B-csoportjá- nak két győztese, a csehszlovák Dukla és az angol Everton, szer­dán este játszotta első mérkőzé­sét. Meglepetésre, a csehszlová­kok fölényes, 7:2 (5:0) arányú győ­zelmet arattak. A Pest megyei Labdarúgó Szövetség megváltoztatta a te­rületi bajnokság csoportjai­nak beosztását. Zsámbok he­lyett Isaszeg került a me­zőnybe. Kiderült ugyanis, hogy a gödöllői járási baj­nokság második helyezettje nem Zsámbok, hanem Isa­szeg volt. A Gödöllői Járási Labdarúgó Szövetség ugyanis a tartalékcsapatok eredmé­nyeit is beszámítva készítette el a végső sorrendet. A me­gye először ennek figyelembe­vételével osztotta be a zsám- boki csapatot, a sorrend azon­ban a tartalékcsapatok ered­ményeinek levonásával meg­változott, eszerint nem Zsám­bok, hanem Isaszeg vesz részt a területi bajnokságban. I. forduló, augusztus 13: Sashal­mi Elektronikus—Kisterenyei Bá­nyász, Chinoin—Petőíibányai Bá­nyász, Kartali MEDOSZ—Nagy- bátonyi Bányász, Baglyasaljai Bá­nyász-Vasas Kábel, Gázművek— Ikarus, Kazár! Bányász—Váci SE, Salgótarjáni Kohász—Salgótarjáni Tűzhely, Vasas Dinamó—Gheor- ghiu Dej Hajógyár. II. forduló, augusztus 20: Naey- bátony—Dinamó, Petöfibánya— Kartal, Kisterenye—Chinoin, S. Tűzhely—Sashalom Vác—S. Ko­hász, Ikarus—Kazár. Kábel—Gáz­művek, GD. Hajó—Baglyasalja. IH. forduló, augusztus 27: Sas­halom—Vác, Chinoin—S. Tűzhely. Kartal—Kísterenye, Nagybátony— Petöfibánya, Gázművek—GD Ha­jó. Kazár—Kábel, s. Kohász—Ika­rus, Dinamó—Baglyasalja. IV. forduló, szeptember 3: Pe- tőfibánya—Dinamó. Kisterenye— Nagybátony, S. Tűzhely—Kartal, Vác—Chinoin, Ikarus—Sashalom. Kabel—S. Kohász, GD Ha.ió—Ka­zár, Baglyasalja—Gázművek. V. forduló szeptember 17: Sas­halom—Kábel, Chinoin—Ikarus, Kartal—Vác, Nagybátony—S. Tűz­hely, Petöfibánya—Kísterenye. Ka­zár—Baglyasalja, S. Kohász—GD Hajó, Dinamó—Gázművek. VI. forduló, szeptember 21: Kis- terenye—Dinamó. S. Tűzhely— Petöfibánya. Vác—Nagybátony, Ikarus—Kartal, Kábel—Chinoin, GD Haló—Sashalom. Baglyasalja— S. Kohász. Gázművek—Kazár. vil. forduló, október 1: Sasha­lom—Baglyasalja. Chinoin—GD Hajó, Kartal—Kábel, Nagybá­tony—Ikarus, Petöfibánya—Vác, Kísterenye—S. Tűzhely, S. Ko­hász-Gázmüvek, Dinamó—Kazár. VIII. forduló, október 15: S. Tűz­hely-Dinamó. Vác—Kísterenye, Ikarus—Petöfibánya, Kábel— Nagybátony. GD Hajó—Kartal, Baglyasalja—Chinoin, Gázművek— Sashalom, Kazár—S. Kohász. Az isaszegieket az Észak) csoportba osztották, a Duna­keszi Vasutas helyére, ugyan­akkor a Dunakeszi Vasutas a Déli csoportba került. Hogy mely együtteseik szerepelnek a két csoportban, ez kiderül az első forduló (augusztus 20) párosításából. Északi: Túra—Kiskunlachá­za, Szentendrei Építők—Du- nabogdány, Isaszeg—Sziget­halom, Felsőgöd—Kistaresa, Váci SE 17—Veresegyház, Tö­köl—Érdi Traktor, Dunakeszi Kinizsi—Aszód. Déli: Nagykáia—Vjhartyán. Érdi Építők—Dunakeszi Vas­utas, Maglód—Budakeszi, Gyömrő—Törökbálint, Abony —Ecser, Farmos—Ócsa, Ceg­lédi VSE II—Budaörs. IX. forduló, október 29: Sasha­lom—Kazár, Chinoin—Gázművek, Kartal—Baglyasalja, Nagybátony— GD Hajó, Petöfibánya—Kábel. Kis- terenye—Ikarus. S. Tűzhely—Vác, Dinamó—S. Kohász. X. forduló, november 5: Ikarus— S. Tűzhely Kábel—Kísterenye, GD Hajó—Petöfibánya, Baglyas­alja—Nagybátony. Gázművek— Kartal, Kazár—Chinoin, S. Ko­hász—Sashalom. Dinamó—Vác. Xi. forduló, november 12: Sas­halom—Dinamó, Chinoin—S. Ko­hász, Kartal—Kazár. Nagybá­tony—Gázművek, Petöfibánya— Baglyasalja. Kísterenye—GD Ha­jó. S. Tűzhely—Kábel, Vác—Ika­rus. XII. forduló, november 19: Chi­noin—Dinamó, Kartal—Sashalom, Nagybátony—S. Kohász, Petőfi- bánya—Kazár. Kísterenye—Gáz­művek. s Tűzhely—Baglyasalja, Vác—GD Hajó, Ikarus—Kábel. XIH. forduló, november 26: Sas­halom—Chinoin, Kábel—Vác. GD Hajó—s. Tűzhely, Baglyasalja— Kisterenye. Gázművek—Petőfibá-.­nya Kazár—Nagybátony, S. Ko­hász—Kartal, Dinamó—Ikarus. XIV. forduló, december 3: Kar­tal—Dinamó, Nagybátony—Chi­noin. Petöfibánya—Sashalom. Kis­terenye—S. Kohász. S. Tűzhely- Kazár, Vác—Gázművek, Ikarus— Baglyasalja, Kábel—GD Hajó. XV. forduló december 10: Sas­halom—Nagybátony, Chinoin— Kartal. GD Haló—Ikarus, Bag­lyasalja—Vác. Gázművek—S. Tűz­hely, Kazár—Kisterenye, S. Ko­hász—Petöfibánya. Dinamó—Ká­bel. Hatszorosára nőtt a művelődési otthonok száma romhónapos Szeptember 17-én lesz a Kartal-Vác NB lll-as labdarúgó-mérkőzés Az Északi csoport őszi sorsolása Fordulónként egy csapat szabadnapos A megyei férfi II. osztályú kézilabda- bainoksáa őszi műsora rosok. A falragaszokon részletes tájékoztatót is adnak. Így megemlítik, hogy az előző na­pi győztes sárga trikóban ha­lad, és így könnyen felisme­rik a nézők. Egyébként ezt a három sárga trikót már meg is rendelték. Sorra vették a szállás és étkezés lehetőségeit. A részt­vevők zöme csütörtökön, augusztus 10-én este érkezik Szentendrére. A fővárosiak előreláthatólag péntek reggel, a rajt napján, hisz ők könnyen kiérkezhetnek ide. Az első versenynap után, Gödöllőn töl­tik az éjszakát a vaskereke­sek. Horváth Kálmán, a gö­döllőiek képviselője szerint, az étkezés biztosított, az el­szállásolás viszont komoly ne­hézségekbe ütközik. Ennek megoldása is az elintézendő feladatot- listájára került. Sür­gősen érintkezésbe lépnek a A nyolctagú magyar súly­emelő válogatott keret rend­szeres előkészületeket folytat a szeptember 20 és 25-e kö­zött Bécsben sorra kerülő vi­lág- és Európa-bajnokságra. Már végleges, hogy a nagy bécsi erőpróbán hét magyar súlyemelő szerepel, de a nyolctagú keretből csak az el­utazás előtt jelölik ki a ver­senyzőket. Szombaton délután Oroszlányban első osztályú versenyre kerül sor, ezen kö­telező valamennyi válogatott kerettag részvétele. A világ- bajnokság előtt több nyilvá­nos viadalon nem is állnak rajthoz a keret tagjai, az in­dulásig hátralevő időt a to­vábbiakban már csali edzé­sekkel töltik. A Magyar Súlyemelő Szö­vetség nagy terveket sző. Azt szeretnék, ha a bécsi világ- bajnokság után közvetlenül a világ legjobbjai Budapesten találkoznának kétnapos nem­zetközi verseny keretében. A tervek szerint teljes csapattal érkeznének a szovjet és ame­rikai súlyemelők, míg a len­gyelek és az angolok legjobb­jaikat küldenék Budapestre, így a Sportcsarnokban lénye­gében valamennyi világbaj­nok és világcsúcstartó szere­pelne. I. forduló, augusztus 6: Csö­möri KSK H.—Péceli MÁV, Gö­döllői Vasas—Bagi KSK, Héviz- györk—Üllői VSC. II. forduló, augusztus 13: Üllő— Pécel, Csömör H.—Hévizgyörk, Gödöllő—Budaörs. III. forduló, augusztus 20: pé­cel—Bag. Csömör II.—Gödöllő, Bu­daörs—Hévizgyörk. IV. forduló, augusztus 27: Bag— Üllő, Budaörs—Csömör II., Gö­döllő—Hévizgyörk. V. forduló szeptember 3: Hé­vizgyörk—Pécel, Budaörs—Bag. Gödöllő—Üllő. VI. forduló, szeptember 10: Pé­cel—Gödöllő, Csömör n—Bag, Ül­lő—Budaörs. VII. forduló, szeptember 17: Pé­cel—Budaörs, Bag—Hévizgyörk, Üllő—Csömör n. KAVICS folyami, agyagmentes Nagy-Budapest és környékére helyszínre szállítva valamint vagonbarabva azonnali szállításra is ren­delhető. Anyagár 17.30/m3 -f- szállítási költség 11. AKÖV, Budapest XIII., Forgács u. 19. Tel.: 206—442, 205—058 Az elmúlt tíz év alatt sokat fejlődött a művelődésiotthon- hálózat. Az első ötéves terv idején a falvakban és váro­sokban egyaránt a dolgozók tízezrei segítették társadalmi munkával is a művélődési há­zak építését: ennek is köszön­hető. hogy tíz év alatt 5.7-sze- resére nőtt a számuk. Az or­szágban ez idő szerint több mint 2500 területi művelődési otthon működik, s ez év vé­gére előreláthatólag újabb 180-at adnak át rendeltetésé­nek. A művelődési otthonok szé­leskörű hálózata kedvező fel­tételeket teremtett az isme­retterjesztő előadások számá­ra is Az elmúlt évben 59 400 előadást tartottak, s a hallga­tók száma elérte a három és félmilliót. Idegen nyelvű tan­folyamokon az elmúlt évben 75 000 hallgató vett részt. A művelődési otthonokban jelentős szerepet töltenek be a szakkörök: tavaly országo­san 2521 szakkör működött, mintegy 56 000 taggal. (MTI) PEST M EG Y El HIKLAP 4 Maavar Szocialista Munirásoari Pest meevel bizottsága ás a meevei tanács lama Felelő? szerkesztő Bácskai László K'adta a HlrlaDkladC Vállalat Felelős kiadr csollánv Ferenc Szerkesztőses »« kiadóhivatal: Budaoest. VTII. Blaha Ltrtza tér S Telefon: 313-100 192— ??r Előállítja Szikra LaDnyomda Budaoest Terteszti a Maevar Posta Elő­fizethető a helvl Dostahlvataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj i nónaora n forint Beköltözhető Ingatlanok a ceglédi járás területén: Cegléd: t szoba, konyha, speiz, kamra, 134 n.-öl telek­kel. Ara 45 0D0 Ft. 2 szoba, konyha, mo­sókonyha, 237 n.-öl te­lekkel. Ara 100 000 Ft. 1 szoba, konyha, speiz, •-/randa, 258 n.-81 te- fekkel. Ara 75 000 Ft. 200 n.-öl bekerített sző­lő. Ara n.-ölenként 51 forint. 625 n.-öl bekerített sző­lő. Ara n.-ölenként 51 forint. Csemö: 5 helyiségből álló föld­szintes ház, 150 n.-ől telekkel. Ara 15 000 Ft. Albertirsa: 2 szoba, konyha, kam­ra, mellékhelyiségek, 800 n.-öl gyümölcsös­sel. Ara 80 000 Ft. Érdeklődni lehet: PIK. Cegléd. Kossuth tér 3. Eladó kitűnő állapot­ban levő fekete Danu- via. IV., Petőfi 2S. _ Nasvkőrös. 150-es Zetka motor, jó­karban levő eladó. _ Érdeklődni: Nagykő­rös. Ceglédi úton, Po- zsár motorszerelőnél. CEGLÉDI APRÓHIRDETÉSEK Konyhakertész elhe­lyezkedne állami gaz­daságban vagy tűz­ben. Ajánlatokat a Ceglédi Nyomdába ké­rek. ______________' X . kér. Nyúl u. 4. sz. ház eladó, azonnal be­költözhető. Érdeklődni este 6 után. Beköltözhető két szo­ba, előszoba, konyha, m ell ékhelyis égé kből álló ház eladó. IX., Mikes u. 28/a. Érte- kezni a helyszínen. Eladó jutányosán egy mély gyermekkocsi, egy család méh, méh- kaptárak és irodai író- gép. Alkotmány u. 17. 2 db rekamié eladó. Megtekinthető: Urbán Pál utca 4. szám. Egy nagy rádió eladó. IX. kér. Mikes u. 28. alatt. Eladó Felház u. 51. sz. ház részletre Is, azon­nal beköltözhető. Ér­deklődni lehet minden este ugvan ott._______ S zoba-, épület- és bú­torfestést lutánvosap vállal Szabó József, IX. kér. Bezerédi u. 25. szám. Volt Dob utca. Eladó 125-ös Danuvia- Csepel motorkerékpár. Dobó utca 8. Csengeri Közép dűlő­ben 475 n.-öl föld el­adó, ebből 175 n.-öl szőlő. Érdeklődni lehet Alszegi út 22. alatt. 125-ös Csepel motorke­rékpár jó állapotban eladó. Csemő, I. kér. 226. szám, Magyar Fe­rencnél. Megtekinthe­tő szombat és vasár- nap. Jókarban levő nagy­méretű gyermekágy eladó. Cegléd, Köztár­saság út 2. I. em. 39. ajtó. Beköltözhető ház rész­letre is eladó. IX., Ör­kényi út 2. Ceglédi Városi Tanács Kórháza felvételi pá­lyázatot hirdet, tan fo­lyamos ápolónői állás­ra. Felvételi feltételek* érettségi bizonyítvány korhatár 18—32. évig Jelentkezés: Cegléd Városi Tanács Kórhá­za. Tört éli út. ________ Jó állapotban levő 100- as Csepel motorkerék­pár olcsón eladó. Fél­ház utca 7. Eladó 600 n.-öl szőlő a Csengeriben és 200 n.- öl porta, Lahner Gy. utca 9. sz. Érdeklődni ugyanott._____________ H ázingatlanáért elvál­lalnék idős házaspárt vagy magánost havi életjáradékkal. Cím: „Hűséges gondviselő” jeligére leveleket a Ceglédi Nyomdába ké­rek. 250-es piros Pannónia motorkerékpár eladó. V„ Molnár u. 21 /a. Alszegi út 43. számú ház sürgősen eladó, két részben is, azon­nal beköltözhető. Juhászbojtár vagy ma­gános ember felvéte­tik ellátással. VI. kér. Szélmalomzug 2. szám. Beköltözhető ház el­adó, TV. kér. Lovász utca 3. szám. Yzonnal beköltözhető három szoba, fürdő­szoba, szikvízüzem. autógarázs és több mellékhelyiségből álló ház eladó. Vécsey u 43. szám. Tanuló műszerésznek •'’elvétetik. Széchenyi és Mária utcai sarok­házban. V,

Next

/
Oldalképek
Tartalom