Pest Megyei Hirlap, 1961. augusztus (5. évfolyam, 179-205. szám)

1961-08-01 / 179. szám

2 1961. AUGUSZTUS 1, KEDD A TASZSZ kivonatos ismertetőjo a Szovjetunió Kommunista Pártja új programjának tervezetéről (Folytatás az 1. oldalról) A kommunizmus nem háborúval, hanem példaadással diadalmaskodik” kezett: a népi demokrácia a proletárdiktatúra egyik for­mája. Ez a szocialista forra­dalom fejlődésének sajátossá­gát fejezte ki olyan viszonyok •:özött, amikor az imperializ- nus meggyengül, az erőviszo- yok a szocializmus javára áltoztak meg, kifejezésre ju- ■>tta!k az érdekelt országok jrténelmi és nemzeti sajá­tosságai is. Kialakult a szocialista vi­lágrendszer: a szocializmus és a kommunizmus útján ha­ladó, a közös érdekek és cé­lok egységében összeforrt, a nemzetközi szocialista szoli­daritás szálaival szorosan összefűzött szabad és füg­getlen népek társadalmi, gaz­dasági és politikai együtt­működése. A szocializmus építésének elszigetelt, a szocialista orszá­gok világméretű együttműkö­désétől elkülönülő irányzata elméleti tekintetben nem helytálló, mert ellene mond a szocialista társadalom ob­jektív fejlődési törvényeinek. Gazdasági tekintetben káros, mert a társadalmi munka tékozlására, a termelés nö­vekedési ütemének csökken­tésére, s az országnak a ka­pitalista világtól való füg­gőségére vezet. Politikai te­kintetben reakciós és veszé­lyes, mert nem összefor­rasztja, hanem elválasztja egymástól a népeket az impe­rialista erők egyesített front­jával szemben, táplálja a bur- zsoá-nacionalista irányzato­kat és végső soron a szocia­lista vívmányok elvesztésé­re vezethet. A szocialista világrend- szer magabiztosan halad a döntő győzelem felé a kapitalizmussal vívott gazdasági versenyben. Már a legközelebbi időszak­ban biztosítja felsőbbségét a kapitalista világrenddel szem­ben a teljes ipari és mező- gazdasági termelés tekinteté­ben. Még fokozottabban meg­növekszik a szocialista világ- rendszer hatása a társadalmi fejlődésnek, a béke, a demok­rácia és a szocializmus érde­kében való menetére. A tervezetben fontos helyet kap a jelenkori világkapita­lizmus válságának elemzése. Az imperializmus a hanyat­lás és a pusztulás időszakába lépett — állapítja meg a ter­vezet. — A bomlás feltartóz­tathatatlan folyamata tetőtől talpig úrrá lett a kapitaliz­muson, kiterjed gazdasági és állami rendszerére, politiká­jára és ideológiájára. Az imperializmus végér­vényesen elveszítette ha­talmát az emberiség több­sége felett. Az emberiség történelmi fej­lődésének fő tartalmát, fő irá­nyát és fő sajátosságát a szo­cialista világrendszer, azok az erők határozzák meg, ame­lyek az imperializmus ellen, a társadalom szocialista átala­kításáért harcolnak. Az első világháború és az Októberi Forradalom előidéz­te a kapitalizmus általános válságát. A második világhá­ború és a szocialista forradal­mak során számos európai és ázsiai országban kibontako­zott a kapitalizmus általános válságának második szakasza. A világkapitalizmus most e válság új, harmadik szakaszába lépett. Ennek az új szakasznak az a legfontosabb sajátossága, hogy nem világháború folytán bon­takozott ki. A tervezet a továbbiakban megállapítja, hogy az imperia­lizmus korszakában az ál­lami monopolkapitalizmus nagy arányban kifejlődik, majd elemzi a kapitalizmust marcangoló legmélyebb el­lentmondásokat, rámutat, hogy az állami monopolkapitaliz­must hallatlanul fokozza a militarizmus. A militarizmus, miköz­ben a monopolisztikus burzsoázia egyes cso­portjait gazdagítja, ugyan­ekkor a nemzetek kime­rülésére, a népek el- nyomorodására vezet. Napjainkban a nemzetközi reakció fő pillére az Egye­sült Államok monopoliszti­kus burzsoáziája, amely a kapitalizmus „megmentőjé- riek” szerepét vállalta. A ter­vezet ezzel kapcsolatban le­szögezi, hogy a monopoliszti­kus burzsoázia még nukleáris fegyverrel sem képes szembe­szállni a történelmi fejlődés megmásíthatatlan menetével. Az emberiség nem akar és nem fog megbékülni a kapi­talizmus történelmileg el­avult rendszerével. A munkásosztály történelmi küldetése A tervezet első részének kővetkező fejezete a munkás- osztály nemzetközi forradalmi mozgalmával foglalkozik. A munkásosztály nemzetkö­zi forradalmi mozgalma világ- történelmi jelentőségű győ­zelmeket aratott. Fő vívmá­nya a szocialista világrend- szer. A győztes szocializmus a maga példájával forradalmi befolyást gyakorol a tőkés világ dolgozóinak értelmére, harcra buzdítja őket az im­perializmus ellen és roppant nagy mértékben megkönnyíti e harc feltételeit. A munkásosztály világtörté­nelmi küldetésének teljesítése szempontjából fontos feltétele, hogy megszüntesse soraiban a szakadást. Az akcdóegységibem fellépő, összeforrott munkás­osztállyal szemben az imperia­lizmus egyetlen bástyája sem tud helytállni. Ugyanekkor a kommunisták bírálják a szociáldemokrácia ideológiai álláspontjait és jobboldali opportunista eljá­rását, leleplezik a szociálde­mokrácia jobboldali vezéreit, akik nyíltan a burzsoázia mel­lé álltak, s lemondtak a mun­kásosztály hagyományos szo­cialista követeléseiről. A kommunista mozgalom a különböző opportunista irányzatok ellen vívott harcban növekszik és ed­ződik. A mai viszonyok között a kommunista mozgalomban a fő veszély a revizdonizmus, a jobboldali opportunizmus, mint a burzsoá befolyás visz- szatükröződése. A revizionistáik tagadják a szocialista forra­dalom és a proletárdiktatúra történelmi szükségességét, a marxista—leninista párt veze­tő szerepét, kikezdik a prole­tár in ternacional i zmus pillé­reit. a nacionalizmushoz sze­gődnek. A másik veszély a dogma- tizmus és a szekiásság, amely kibékíthetetlen ellentmondás­ban van a forradalmi elmélet alkotó fejlesztésével, a kom­munistáknak a nagv töme­gektől való elszakadására, el­szigetelődésére vezet, a kom­munistákat passzív várakozás­ra kárhoztatja, vagy a forradal­mi harcban balos, kalandos akciókba sodorja, akadályozza a változó helyzet helyes érté­kelését és az új lehetőségek­nek a munkásosztály, vala­mint az összes demokratikus erők érdekében való kihasz­nálását. A dogmatizmus és a szek- tásság egyes pártok fejlő­désének bizonyos szaka­szában szintén fő veszély- lyé válhat, ha nem harcol­nak következetesen elle­ne; Az SZKP abból indul ki, hogy a revizionizmus, a dog­matizmus és a szektásság, a leninizmustól való bármifé­le elhajlás ellen vívott kér­lelhetetlen harc szükséges fel­tétele annak, hogy a nemzet­közi kommunista mozgalom egysége tová*bb erősödjék, hogy a szocialista tábor még szilárdabbá váljék. A nemzeti felszabadító mozgalmak A nemzeti felszabadító mozgalommal foglalkozó feje­zet kimondja: a világ a viharos nemzeti felszabadító forradalmak korszakát éli. A nemzeti felszabadító for­radalmak hatalmas hulláma elsöpri a gyarmati rendszert, alámossa az imperializmus pilléreit. A volt gyarmatok és félgyarmatok helyén fia­tal szuverén államok kelet­keztek és keletkeznek. Ám a harc még nem ért vé­get. A kolonializmus bilin­cseit lerázó népek a felsza­badulás különböző fokán áll­nak. Sokan közülük a nem­zeti állam megteremtése után gazdasági önállóságra és a politikai függetlenség meg­szilárdítására törekszenek. Az össznemzeti feladatok megoldásának az alapfeltéte­le az imperializmus elleni következetes harc. Az im­perializmus arra törekszik, hogy a volt gyarmatokat és félgyarmatokat megtartsa a. kapitalista gazdasági rend­szerben, s ennek keretei kö­zött rögzítse egyenlőtlen helyzetüket. A mai kolonia- lizmus fő oszlopa az Egyesült Államok imperializmusa. A nemzeti felszabadító for­radalom a politikai függet­lenség kivívásával nem ér véget. Ez a függetlenség in­gatag lesz és fikcióvá vá­lik, ha a forradalom a tár­sadalmi és a gazdasági élet­ben nem vezet mélyreható változásokhoz, ha nem oldja meg a nemzeti újjászületés életbevágóan fontos felada­tait. A nemzeti felszabadító-moz­galmakkal foglalkozó rész ki­mondja: Az SZKP nemzetközi po­litikája egyik sarkkövé­nek tekinti a gyarmati és félgyarmati igától meg­szabadult népekkel való testvéri szövetséget. A tervezet a továbbiakban a két ideológia — a kommunis­ta és a burzsoá ideológia — közötti harccal foglalkozik. Az imperializmus fő esz­mei-politikai fegyvere az an- tikommunizmus, amelynek lé­nyege a szocialista rendszer rágalmazása, a kommunista pártok politikájának és cél­jainak, a marxizmus—leniniz- mus tanításának meghamisítá­sa. A programtervezet mély­rehatóan érvekkel alátámaszt­va bírálja mindazon „elmé­leteket’’, amelyek a burzsoá rendszer kizsákmányoló ter­mészetét álcázzák, a kapita­lizmust kendőzik, majd záró­fejezete a békés egymás mel­lett élés és az egyetemes bé­kéért vívott harc kérdéseit taglalja. Kimondja, hogy az SZKP külpolitikai tevékenységében fő céljának tekinti, hogy bé­kés feltételeket biztosítson a Szovjetunióban a kommunista társadalom felépítéséhez és a szocialista világrendszer fej­lődéséhez, valamint, hogy az összes békeszerető népekkel együtt megszabadítsn az em­beriséget a világméretű pusz­tító háborúktól. Az SZKP abból indul ki, hogy a világon kialakultak és fejlődnek az egyetemes bé­ke megőrzésére és megszilár­dítására alkalmas erők, létre­jönnek a feltételek az elvileg új államközi viszonyok meg­szilárdulásához. A programtervezet szembe­állítja az államok közötti kap­csolatok alá- és fölérendelt­ségen alapuló régi imperia­lista módszerét, a nemzetkö­zi kapcsolatok új. szocialista típusával. Ezután megállapítja: A szocialista államok külpo­litikája, amely a békének, a népek egyenjogúságának, ön- rendelkezésének, valamennyi ország függetlensége és szuve­renitása tiszteletben tartásá­nak elvein, valamint a szocia­lista diplomácia becsületes, emberséges módszerein nyug­szik, egyre növekvő befolyást gyakorol a világhelyzetre. Korunk alapvető kérdése: a háború és béke kérdése. A háborús veszély egyedüli forrása az imperializmus. Az imperialista tábor a legszörnyűbb bűncselek­ményre készülődik az em­beriség ellen: termonuk­leáris világháborúra, amely soha nem látott pusztí­tást okozhat egész országok­nak, egész népeket irthat ki. A hatalmas szocialista tá­bor, a békeszerető nem szocia­lista államok, a nemzetközi munkásosztály és a békéért u (Folytatás az 1. oldalról) 1980-ban a termelés már meg- hatszorozódik és az egy lakos­ra számított termelés pedig a legnagyobb lesz a világon. A szovjet embereu- saját tapasz­talataikból tudják, hogy ez a program valósággá válik. Még a legreakciósabb lon­doni lapok is elismerik a programtervezet rendkívüli jelentőségét. A Daily Héráid i<?v ír: az SZKP 20 éves terve kihívás. Most. amikor az an­gol kormány csak takarékos­ságot, korlátozásokat és óva­tosságot javasolhat, a szovjet programtervezet bátorságot és lankadatlan fejlődést in­dítványoz. A világ elmaradt országai felfigyelnek erre az ellen­tétre. A Daily Express szintén ag­godalmát fejezi ki afölött, hogy a programtervezet mil­liókat befolyásolhat Afriká­ban és Ázsiában, akikre az óriási műszaki eredmények máris nagy hatást gyakorol­nak. A TASZSZ rámutat, hogy a programtervezetet ha­talmas érdeklődéssel fo­gadták Franciaországban és a legkülönbözőbb irányzatú újságok is fel­hívták olvasóik Ügyei­mét a világra szóló ok­mányra, még jóval annak közzététele előtt. Az Humanité Diman- che hangsúlyozza, hogy a programtervezet megnyitja az emberiség történetének egyik legnagyszerűbb fejezetét. Ki­emeli, hogy a Szovjetunió to­vábbra is a békés együttélés politikáját folytatja. A Journal du Dimanche című burzsoá lap csökken­teni igyekszik a programter­vezet jelentőségét. Mint az ADN-tudósítás köz­li, a programtervezet hatal­síkraszáüó valamennyi erő összefogásával a világháború megakadályozható. A szocia­lizmus világméretű győzelme végérvényesen kiküszöböli bármilyen háború keletkezésé­nek társadalmi és nemzeti okait. A háború száműzése, az örök béke megteremtése a kommunizmus történelmi küldetése. A tartós béke biztosításának radikális útja a szigorú nem­zetközi ellenőrzéssel végrehaj­tandó általános és teljes lesze­relés. Az emberiségnek a szocializ­mus javasolta azt az egyedüli ésszerű elvet, amelyre a vi­lág két rendszerre való külön­A tervezet második része, miután leszögezi, hogy a kom­munista társadalom felépí­tése a szovjet nép közvet­len gyakorlati feladatává vált, röviden összefoglalja a kom­munista társadalmi rendszer lényegét. A kommunizmusban telje­sen megszűnnek az osztályok, a város és a falu közti társa­dalmi — gazdasági és kulturá­lis — életmódbeli különbsé­gek. Az emberek termelőtevé­kenységében a szellemi és a fizikai munka szervesen összefonódik. A kitűnően szervezett ter­melésen és a fejlett technikán alapuló kommunista társa­dalom megváltoztatja a mun­ka jellegét, de nem mente­síti a társadalom tagjait a munkától. Egyáltalán nem lesz az anarchia, a tétlenség és a henyélés társadalma. A társadalmi munkában min­denki részt vesz, s biztosít­ja a társadalom anyagi és szellemi javainak szakadat­lan növelését. A munka és a fegyelem nem lesz teher az ember számára; a munka- tevékenység nem lesz többé az élet eszköze csupán, igazi- alkotássá, öröm forrásává vá­lik. A kommunizmus a társa­dalmi élet szervezetének legmagasabb formája, más visszhangot keltett a Né­met Demokratikus Köztár­saságban. Az első kommen­tárok és megnyilatkozások hangsúlyozzák, hogy a terve­zet olyan nagyszabású célo­kat tűz ki, amelyek az egész emberiséget érdeklik. Az olasz sajtó részletesen kommentálja az SZKP új programjának tervezetét. Az Unita hangsúlyozza, hogy a program megszerkesztői a legmerészebb várakozásokon is túlmenneik az elméleti téte­lek megszövegezésében és azoknak az új élveknek a meghatározásában, amelyek a szocialista demokrácia min­den szinten való legszélesebb körű és legteljesebb fejlődé­sének szavatolására hivatot­tak. Az Avanti kiragadja a programtervezetnek azt a té­telét, amely az állam fokoza­tos elhalásáról szól és hang­súlyozza, hogy ebből a fő té­zisből több olyan intézkedés fakad, amely a szocialista de­mokrácia biztosítékaként jel­lemezhető. A gazdasági fej­lődés új terve — állapítja meg hírmagyarázatában a Messaggero — szavatolja a szovjet em­berek álmainak valóra válását, azt, hogy utol­érik a legfejlettebb kapi­talista államot. Az olasz burzsoá lapok igye­keznek lekicsinyelni azt a hatást, amit ez az okmány keltett Olaszországban és két­ségbevonják e nagyszerű program megvalósíthatóságát. A BTA jelentése szerint egész Bulgáriában nagy ér­deklődés fogadta az SZKP programtervezetét, amit a szófiai rádió vasárnap este kivonatokban ismertetett. A fővárosban percek alatt szét­kapkodták a repülőgépen ér­kezett moszkvai lapokat, ame­lyek közlik a program szö­vegét. Mint a BTA megálla­válásának körülményei kö­zepette az államközi vi­szonyok felépíthetők: a kü­lönböző társadalmi rendsze­rű államok békés egymás mel­lett élésének, Lenin által java­solt elvét. A szocialista és kapitalista államok békés egymás mellett élése az emberi társadalom fejlődésének objektív szükség- szerűsége, a háború nem lehet a nemzetközi viták megoldá­sának eszköze, s nem szabad, hogy azzá váljék. A Szovjetunió következete­sen síkra szállt és síkrá száll a jövőben is a különböző tár­sadalmi rendszerű államok bé­kés egymás mellett élésének politikájáért. Minden termelési sejt, min­den önkormányzati társulás harmonikusan kapcsolódik egymáshoz a tervszerűen megszervezett közös gazda­ságban, a társadalmi munka egységes ritmusában. A kommunizmusban vég­bemegy a nemzeteknek mind nagyobb arányú, minden ol­dalú közeledése a gazdasági, politikai és szellemi érdekek teljes közössége, a testvéri ba­rátság és együttműködés alap­ján. Az SZKP programterve­zete a továbbiakban a kom­munista építés gyakorlati fel­adataival foglalkozik. Az 1961—1970-es legköze­lebbi évtizedben a Szovjet­unió a kommunizmus anyagi­műszaki alapjának megterem­tésével az egy főre jutó ter­mékek termelése tekinteté­ben túlszárnyalja a leghatal­masabb és leggazdagabb ka­pitalista országot, az Egyesült Államokat; jelentősen emeli a dolgozók anyagi jólétét és kulturális, technikai színvona­lát, mindenki számára bizto­sítja az anyagi bőséget, min­den kolhoz és szovhoz magas termelékenységű és nagy jö­vedelmű gazdasággá válik; lényegében kielégülnek a szovjet emberek szükségletei a minden kényelemmel ellá­tott lakások tekintetében; megszűnik a nehéz fizikai munka, a Szovjetunió lesz az pítja, ezt az okmányt a bolgá­rok a kommunizmus győzel­mének, az emberiség ragyogó jövőjének programjaként ér­tékelik. Az AFP jelenti, hogy a Borba és a Politika hétfői számában részletes kivonatok­ban közli az SZKP prog­ramtervezetét. A TASZSZ tudósítójának jelentése szerint a program- tervezet nagy érdeklődést kel­tett az indiai közvélemény széles köreiben. Több dolgozó a rádióban közölt kivonatos ismertetés meghallgatása után kijelentette, hogy a program- tervezet nyilvánosságra ho­zatala az évszázad legkiemel­kedőbb eseménye. A TASZSZ kirendeltségét sokan hívták fe] telefonon és a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak a tervezetről. Még azok is ki­emelték a tervezet óriási je­lentőségét, akik távol állnak a kommunista nézetektől. Kom­mentárt fűzött a tervezethez több indiai lap is. „Az SZKP új programja nagy hatást gyakorol a nemzetközi kom­munista mozgalomra” — írja a Times of India. A Sta­tesman megállapítja, hogy a szovjet program szerint a szocializmus elkerülhetetlenül diadalmaskodik a kapitaliz­mus fölött. A mexikói lapok vezető he­lyen számolnak be a program- tervezetről. Kiemelik azokat a tételeket, amelyek a békés egymás mellett élésről, a há­ború megakadályozásának le­hetőségeiről, az általános és teljes leszerelésről és a szov­jet dolgozók jólétének növe­léséről szólnak. A lapok ilyen címekkel közlik a program- tervezetről szóló híranyagot: „A kommunisták új prog­ramja a kapitalizmus elke­rülhetetlen bukásáról szól” (Excelsior), „A békés együtt­élés a szovjet politika alap­ja” (Novedades). az ország, amelyben legrövi­debb a munkanap. Az 1971—1980-as második évtizedben megteremtjük a kommunizmus anyagi-techni­kai bázisát, s az egész lakos­ság számára biztosítjuk az anyagi és művelődési javak bőségét; a szovjet társadalom szo­rosan megközelíti a szük­ségletek szerinti elosztás elvének megvalósítását, s megtörténik az egységes köztulajdonra való foko­zatos átmenet. A Szovjetunióban tehát lé­nyegében felépül a kommu­nista társadalom. A kommu­nista társadalom teljes felépí­tése az ezután következő idő­szakban fejeződik be. Az ipar termelésének növelése Az SZKP célul tűzte ki az ipari termelés egész mennyi­ségének növelését, úgy, hogy ez a legközelebbi tíz esztendő folyamán körülbelül két és félszeres lesz, s túlszárnyalja az Egyesült Államok mai ipari termelési színvonalát; húsz esztendő alatt legalább hat­szorosra növekszik, s ezzel messze maga mögött hagyja az Egyesült Államok jelenlegi egész ipari termelését. Ehhez tíz év alatt több mint kétszeresen, húsz év alatt pedig négy—négy és fél­szeresen növelni kell a munka termelékenységét az iparban. Húsz év múlva a munka termelékenysége a szovjet iparban kétszeresen túlszárnyalja majd az Egye­sült Államok mai termelé­kenységi színvonalát, az egy órára jutó termelékenység tekintetében pedig — mint­hogy a Szovjetunióban meg­rövidül a munkanap — ez a fölény sokkal nagyobb arányú lesz. A második évtizedben lé­nyegében befejeződik az egész ország villamosítása. Az évenkénti villamosener- gia-termelésnek az évtized végére 900—1000 milliárd, a második évtized végére pe­dig 2700—3000 milliárd kilo­wattórára kel; növekednie. Húsz esztendő alatt a vas­kohászat eléri azt a színvo­nalat, amely lehetővé teszi, (Folytatás a 3. oldalon) II. RÉSZ Az SZKP-nak a kommunista társadalom építésével kapcsolatos feladatai

Next

/
Oldalképek
Tartalom