Pest Megyei Hirlap, 1961. június (5. évfolyam, 127-152. szám)

1961-06-01 / 127. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK f V. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM ARA 50 FIM.ER 1961. JÚNIUS 1, CSÜTÖRTÖK Gyorsan növekszik a takarmánykeverő üzemek teljesítménye Sok termetősaorctkcaetbm még mindig nőm tátják a takarmánykeverékek etetésének előnyeit VILLÁM PUSZTÍTOTT DABASON Hajnal — ötszázéves éjszaka után A műszaki akcióbizottságok munkájáról JÚNIUS VÉGÉN BÉKEKÖLCSÖNSORSOLAS Pest megyében ma már két takarmánykeverő üzem — a ceglédi és a vácszentlászlói — működik. A tervek szerint a közeljövőben, június második felében Kiskun)acházán is befeje­ződik a takarmánykeverő üzem szerelése, veresegyházon pedig szeptem­ber—október hónapban állít­ják üzembe az új létesítményt. A monori keverőüzem szere­lésének megkezdését az akadá­lyozza, hagy vita folyik az üzem helyét illetőén. A biai keverőüzem szerelése a jövő évben kezdődik meg. Ezek sze­rint tehát jövőre a megyében hat keverőüzem dolgozik. A megyében most működő két keverőüzem munkája nyo­mán számos tapasztalatot sze­reztek a szakemberek, illetve a keverőüzemek gazdái, a ter­ményforgalmi vállalat vezetői. A keverőüzemekben egy- cgy keverődob dolgozik, amelynek átlagos kapaci­tása napi nyolc óra alatt százhuszonnyolc mázsa ke­verék takarmány. Egy hónapban huszonhét üze­melési napot figyelembe véve egy műszak mellett 28 vagon, két műszak mellett 56 vagon, három műszak mellett pedig 84 vagon keverék-takarmány legyártására képes. A ceglédi keverőüzem körzetébe tartozó tsz-ek május hónapban négy- ezerháromszázhetvenhárom mázsa, június hónapban pe­dig kétezerötszázhetvenkét má­zsa takarmánykeverék átvéte­lére kötöttek szerződést. Ez a mennyiség is lényegesen keve­sebb, mint amennyinek legyár­tására a keverőüzem képes. Ha tekintetbe vesszük, hogy a szerződést kötő termelőszövet­kezetek az április hónapra igé­nyelt mennyiségből még 1890 mázsa takarmánykeveréket nem vettek át, bebizonyosodik a szakembereknek az az állí­tása, hogy sok termelőszövet­kezetben még mindig nem látják a takarmánykeverék etetésének előnyeit. További szakpropagandára van szükség, hogy ennek előnyeiről maguk a termelőszövetkezetek is meggyőződjenek. Nagyon előnyös lenne, ha a takarmánykeveréket etető termelőszövetkezetek kí­sérleteket, illetve számítá­sokat végeznének, amelynek alapján a többi tsz eiőtt is minden kétséget kizá­róan bebizonyosodna, hogy előnyös a takarmánykeveré­kek etetése. A most működő, valamint a közeljövőben munkáját meg­kezdő keverőüzemek a harma­dik negyedév folyamán — ek­kor már nem hivatkozhatnak a termelőszövetkezeti vezetők takarmányhiányra — 760 Va­gon takarmánykeveréket tud­nak legyártani. A megyei tanács mezőgaz­dasági osztálya a keverő­üzemi körzetenként megál­lapította az igényeket, ennek alapján 5227 vagon ke­veréktakarmányra tartanak igényt. Ez a mennyiség min­den bizonnyal az elkövetkezen­dő időszakban még módosul. Szükséges is, hogy a termelő-. szövetkezetek módosítsák elő­zetes igényeiket és nagyobb mennyiségű keveréktakarmány kicserélésére kössenek szerző­dést, mert az elsősorban a szö­vetkezeti gazdaságok javát szolgálja. (ms) Váci képzőművészek kiállítása Casablancában megalakították o i Afrkai Siakszervezeti Szövetséget Kedden befejezte munká­ját az afrikai országok szak- szervezeteinek első kongresz- szusa. A kongresszuson ha­tározatot hoztak az Afrikai Szakszervezeti Szövetség meg­alakításáról. Az alapító ok­mány skerint a szövetség alapelvei: „az imperializmus, a kolonializmus, a neokolo- nializmus, a feudalizmus, a reakció, s az ember ember ál­tal való kizsákmányolása bármely formája elleni harc”. Június 23-án ülést tart a megyei tanács A tanácsülés anyagát tárgyalta a végrehajtó bizottság Szerdán, május 31-én Keleti Ferenc elnök vezetésével ülést tartott a megyei tanács végrehajtó bizottsága. Első napi­rendi pontként Keleti Ferenc elvtárs számolt be a lejárt ha­táridejű vb-határozatok végrehajtásáról, majd második és harmadik napirendi pontként a megyei tanács végrehajtó bi­zottságának irányító, szervező, ellenőrző munkájáról és a fel­adatokról, illetve a takarmánytermesztés és gazdálkodás helyzetéről és ezzel kapcsolatos feladatokról szóló jelentése­ket tárgyalták meg és fogadták el. Ez a két anyag június 23- án a megyei tanács ülésének napirendjén szerepel majd. Befejezésül egyéb ügyeket tárgyalt a végrehajtó bizottság. A szikes gyepek megjavításának lehetősége Tapasztalatcsere a Kiskunsági Állami Gazdaságban Negyvenhatezer választó közül negyvenötezer gyakorolta állampolgári jogát A Hazafias Népfront jelöltjei a szavazatok 99,5 százalékát kapták Az elmúlt vasárnap Pest megye városaiban és köz­ségeiben sikeresen zajlottak le az e napra kitűzött új tanácstagi választások. Mint ismeretes — a különböző okok miatt megüresedett — 281 tanácstagi helyet kellett betölteni a megejtett válasz­tás eredményei alapján. A megye érintett lakossága a kedvezőtlen, zivataros idő ellenére is jó hangulatban járult az urnákhoz. A mint­egy negyvenhatezer választó közül negyvenötezren gya­korolták állampolgári' jogu­kat, illetve egyetértésük és helyeslésük bizonyságául ad­ták szavazatukat a Hazafias Népfront jelöltjeire. A választások részletes eredményei: A két megyei választókerü­letben — Tápiószentmárton, illetve Üllő—Péteri — a vá­lasztásra jogosultak 93.1 szá­zaléka szavazott. A választó- polgárok 99,7 százalékos „igen”-jükkel erősítették meg korábbi jelölésüket. Járási tanácstagi választások A járási választókerüle­tekben a választók 96,6 szá­zaléka járult az urnák elé, a népfront jelöltjeire adott szavazatuk 99,2 százalékot tesz ki. A városok közül Nagykő­rösön a választásra jogosul­tak 89,7 százaléka gyako­rolta választói jogait, és va­lamennyien a Hazafias Nép­front jelöltjére adták sza­vazatukat. Községi tanácstagi választások A községi választókerüle­tekben a választók 95.4 szá­zaléka -gyakorolta jogát. A Hazafias Népfront jelöltjei a szavazatok 98,3 százalékát kapták. A május 28-án megválasz­tott tanácstagok mandátu­mait a legközelebbi tanács­üléseken mandátumvizsgáló bizottságok vizsgálják meg. Ennek megtörtént^ után gya­korolhatják csak tanácstag­ságukkal járó jogaikat és kötelezettségeiket. Nagy jelentőségű, érdekes, egésznapos taPasz^a'a^csere zajlott le tegnap. Dömsöd- Ápajpusztám a Kiskunsági Állami Gazdaságban és a Dél-Alföldi Mezőgazdasági Kí­sérleti Intézet szunyogpusz- tai kísérleti telepén mintegy 50 tudományos kutató és gya­korlati szakember tekintette meg a Duna—Tisza közi szi­kes gyepjavítási kísérletek legfrissebb eredményeit. A tanácskozáson részt vett dr. Herke Sándor Kossuth-díjas tudós is. A Duna—Tisza kö­zén a talajtérképek tanúsága Monostori Ernő, a Kiskun­sági Állami Gazdaság főagro- nórnusa elmondotta, hogy 18 ezer holdas gazdasá­gukban mintegy 8500 hold szikes legelő és rét van. Ezért a gazdaság igen nagy gondot fordít talajai megja­vítására. Az idén mintegy 600 holdon vezették be nagy­üzemi szinten a tudósok ki­kísérletezte módszerek gya­korlati alkalmazását. Ered­ményeik igen jelentősek. Har­madik éve termesztenek pél­dául rizst, az idén 500 hol­don, és előreláthatóan 16 má­zsás holdanként! termésre számíthatnak. A vetés is jól sikerűit, már ráfekszenek a vízre a rizspalánták. Jelentősek azok a gyep­javítási módszerek is, hogy holdanként három mázsa vegyes műtrágyát szórnak a gyepre és így a korábbi két-három mázsa helyett 22—25 mázsával több értékes szénát kap­nak. Az idém 250 kataszteri holdat repülőgép segítségéve] szór­tak be műtrágyával. A Kis­kunsági Állami Gazdaság be­mutató gazdaság, hetenként mintegy száz termelőszövet­kezeti tag és vezető látogat el ide. A tudósok gyepjavítási kísérleteinek nagyüzemi alkal­mazását ebben a gazdaságban > éppen ezért megtanulhatják a tsz-ek vezetői is. A tapasz­talatcsere a késő délutáni órákban fejeződött be. A ki­alakult vita azt bizonyítja, hogy a kutatóintézet gyepja­vítási módszereit az elkövet­kező években még fokozottabb mértékben és nagyobb terü­leten hasznosítják. Brazília nem semleges, hanem független politikát folytat mondotta Quadros elnök sajtóértekezletén Quadros brazíliai elnök kedden fogadta a sajtó kép­viselőit, akiket röviden tá­Az épülő Ráckeve Bemutató üzem lett a szentlőrinckátai Üj Világ Termelőszövetkezet A földművelésügyi miniszter rendelete alapión a megyei tanács mezőgazdasági osztályvezetőié május 8-án bemutató üzemmé jelölte ki a 'szentlőrinckátai Oi Élet Termelőszövet­kezetet. Az elmúlt időszakban egyébként is sok bemutatót és ta­pasztalatcserét rendezett a járási tanács mezfigazdasáai osztá­lya az Űi Élet Termelőszövetkezetben A közelmúltban Dél- dául kertészed bemutatót rendeztek. Június 2-án és 5-én a nagykátai iárás termelőszövetkezeteinek brisádvezetői láto­gatnak el a szövetkezetbe. A tapasztalat célia: megismerkedni a szentlőrickátai Űi Világ Termelőszövetkezet brigád szerve­zetével és a brigádok munkáiénak megszervezésével. A ta­pasztalatcserén Vaszil László a termelőszövetkezet elnöke mondja el tapasztalatait, maid a brifádvezető1,- szémo’nak he munkájukról, végül a résztvevők kint a munkaterületen győ­ződnek meg a helyes munkaszervezet kialakítás előnyeiről. — Községi tanács, Ráckeve, Kónya vb-titkár. — Mi újság Keviben? — Készülünk a strand meg­nyitására. A kis pavilont már kitataroztuk. A Duna Étte­rem nyit benne fiókvendég­lő1. A strand területét körül­kerítjük, a medret hínártala- nítjuk. fákat ültetünk, de a másod.ik kabinházat az idén sajnos, már nem építhetjük fel, mert másra kellett a pénz. Ez a munka jövőre ma­rad. Az érdeklődés különben egyre snövekszik. Már három iskola úttörői kértek enge­délyt a táborverésre. Ha ked­vezőbb lett volna az idő, már j. vában állna a, szezon, de a napokba« megindul. Csak szép legyen a június. — Egyéb újság? — A legörvendetesebb szá­munkra hogy végre megkezd­tük kultúrházunk nagytermé- nek~felújítását. Normái mére­tű új. korszerű színpadot épí­tünk bele, A munkára 150 ezer forintot fordítunk a köz­ségi költségvetésből. A köz­ségi tanács építőbrigádja vég­zi ' a munkát, házikezelésben. A nyáron be is fejezzük és így az ősszel már nem kell szé­gyenkeznünk. Az épület kü­lönben Ráckeve egyik értékes műemléke, hogy mikor épült, nem tudjuk, de egy 1728-ban készült metszeten már látha­tó a képe. Valamikor a régi Fekete Sas vendéglő hajléka volt. — Hogyan halad a járási tanács új székházának építé­se? — Haladnak vele. Hamaro­san rákerül a tetőszerkezet. Állítólag az ősszel befejezik, de valószínűleg csak a tavasz- szal költözik át a járási ta­nács'. — Fognak-e sok halat a Kerekzálony. meg az Angyali sziget bennszülöttei? — Fognak. Legalább is az idén rrég iobban dicsekednek, mint tavaly ... (m. L) jékoztatott a brazil kormány politikájáról. „Brazília nem semleges, hanem független, mégpedig teljesen független politikát folytat” — hangoztatta az el­nök. Quadros kijelentette, fenn­állnak a lehetőségek, hogy Hruscsov miniszterelnök el­látogasson Brazíliába, mert „Brazília örömmel fogad min­den államfőt, aki látogatást akar tenni hazánkban”. Belpolitikai kérdésekkel ösz- szefiiggésben azt mondottá, változatlanul a „demokratikus rendszer híve, a Nasszer ez­redes iránt érzett csodálata nem azt jelenti, hogy szándé­kában áll lemásolni az EAK intézményeit”. Dr. Sukarno, az Indonéz Köztársaság elnöke kétnapps. baráti látogatás után, szerdán elutazott Magyarországról. Az elnök búcsúztatására az indonéz és a magyar zászlók­kal díszített Ferihegyi repülő­téren megjelent dr. Münnich Ferenc, a forradalmi munkás­paraszt kormány elnöke. Kiss Károly, az Elnöki Tanács el­nökhelyettese, Kristóf István. a7 Elnöki Tanács titkára, Lo­soncéi Pál földművelésügyi miniszter és a politikai élet í szerint mintegy 190 ezer hold szódás, szikes, meszes terület van. Ezeket a területeket még legelőnek is alig lehet hasz­nálni. A kutatók és szakemberek arról tanácskoztak, ho­gyan lehetne minél gyor­sabban, hatásosabban az állattenyésztés szolgálatá­ba állítani ezeket a terü­leteket. A megjelentek előtt Harmati István, tudományos kutató számolt, be a szikes gyepjaví- tási kísérletek eddigi, figye­lemre méltó eredményeiről. Elutazott dr. Sukarno indonéz köztársasági elnök több más vezető személyisé­ge. Dr. Sukafno elnök dr. Münnich Ferenc és Kiss Károly társaságában ellépett a díszőr­ség előtt és köszöntötte azt. Úttörők virágcsokrokkal ked­veskedtek az indonéz köztár­sasági einökrtek. aki ezután bi'csút vett a megjelent ma­gyar vezető személyiségektől, * a diplomáciai képviseletek vezetőitől, a Budapesten ta­nuló indonéz diákoktól. Dr. Sukarno elnök Buda­pestről a Román Népköztár­saságba utazptt. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom