Pest Megyei Hirlap, 1961. január (5. évfolyam, 1-26. szám)

1961-01-06 / 5. szám

« PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEKI AZ MSZMP PEST MEGYEI B I ZOTT S ÁG A ÉS A MEGYEI TAN ÁCS LAPJ A I AZ ORSZÁGÚT VÁNDORAI Felkerestük a XIV. S3. TEFU-vállalatot, a kora hajnali $ sötétségben felültünk az YA 09—77, sz. kpcsira s elkísértük $ egynapi útjára. A nagy, tíztonnás kocsi Csengeri János veze- ^ tövei és Virbling János segédvezetővel a Józsefvárosi pályaud- $ varra indult, innen televíziós készülékkel, rádiókkal és mosó- ^ gépekkel megrakodva, a Pest környéki villamossági boltokat kereste fel, hogy a karácsonyi vásárlás után feltöltsék a raktá- í rakat. A Minisztertanács ülése A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtö­kön ülést tartott. A földmű­velésügyi miniszter előterjesz­tésére elrendelte termelőszö­vetkezeti vezetőképző iskola létesítését. A kormány meghallgatta és tudomásul vette a külkereske­delmi miniszter beszámolóját a Kubával folytatott gazda­sági tárgyalásokról, s jóvá­hagyta a Kubával kötött áru­csereforgalmi megállapodást. A Minisztertanács ezután folyó ügyeket tárgyalt. (MTI) A szobi járás dolgozó parasztsága is a szövetkezeti útra lép Perőcsény egyik napról a másikra szövetkezeti községgé alakult Lapunk hasábjain naponta hírt adunk arról, hogy me­gyénk dolgozó parasztjai tö­megesen lépnek a szövetke­zeti útra. Az országgyűlés decem­beri ülésszakán elhang­zottak nem maradtak ha­tástalanul, ezt a tények bizonyítják. Tegnap a szobi járásban jártunk. Kemence községben találkoztunk Barta Antallal, a járási tanács végrehajtó bizottságának elnökével. A héten ugyanis a szobi járás­ban is megkezdték a szerve­ző, felvilágosító munkát, hogy a még egyénileg dolgozó pa­rasztokat segítsék a nagy el­határozásban, a döntő lépés megtételében. Amikor arról érdeklőd­tünk Barta elv társtól, véle­ménye szerint mikor lesz a szobi járás szövetkezeti já­rás, nyugodtan, magabizto­san felelte: a jövő hét szerdá­jáig, csütörtökjéig biztosan. Rögtön meg is magyarázta, mire alapozza ezt a vélemé­nyét. A még egyénileg do!-; gozó parasztok a szobi járás­ban is felismerték, hogy nem topoghatnak egyhelyben, előbbre kell lépniök, mert különben -maholnap az egész megye, sőt az egész ország megelőzi őket. Ezt bizonyítja a perőcsény: példa is. Itt szerdán falugyű­lést hívtak össze a közsí" vezetői, ahol a szövetkezeti útra lépésről beszélt a dolgozó parasztoknak a községi tanács elnöke. V. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM ARA 50 FILLER 1961. JANUÁR 6, PÉNTEK A inoiioi'iak is a közös utat választják Csütörtök estig több mint TWO család irta alá a belépési nyilatkozatot — Két új tsz alakul a faluban Kubát támogatják mindazok az országok, amelyeknek drága a szabadság és az igazság Zorin felszólalása a Biztonsági Tanács ülésén Bevonták a kubai diplomaták vízumát az Egyesült Államokban Kz amerikai—kubai diplo­máciai kapcsolatok megszakí­tásával kapcsolatban az Egye­sült Államok kormánya be­vonta a vízumot a kubai nagykövetségen és konzulá­tuson szolgálatot teljesítő szemályzettől. A külügymi­nisztérium közlése szerint a washingtoni kubai nagykö­vetségen tizen, az ország kü­lönböző részében levő 15 kubai főkonzulátuson és konzulátuson pedig 91-en dolgoznak. Ezeknek el kell hagyniok az országot. Szerdán délben külön- repülőgép indult el Miamiból Havannába az ottani amerikai követ­ség személyzetének haza- szállítására. Az amerikai kormány fel­szólított minden Kubában levő állampolgárt, hogy amennyiben nincs égetően fontos oka rá. hagyja él Ku­bát. mert védelméről nem tudnak gondoskodni. Becslés szerint körülbelül 3000—3500 amerikai állampolgár él Ku­bában, Hivatalos helyen külön nyomatékkai hangsúlyozták, hogy a diplomáciai kapcsola­tok megszakítása nem érinti az egyéb jogviszonyt a két or­szág között, elsősorban a guantánamói amerikai ten­gerészeti támaszpont ügyét. A legnagyobb érdeklődés természetesen afelé fordul, hogy a 16 nap múlva hi­vatalba lépő Kennedy- adminisztráció hogyan fog­lal állást a diplomáciai kapcsolatok megszakításá­val kapcsolatban. Kennedy! Dean Rusk, a kisze­melt külügyminiszter útján előre informálták az amerika: kormány lépéséről. Sokan azt várták, hogy Kennedy állást foglal lega'ább egy nyilatkozat A Biztonsági Tanács szerdán este ismét összeült, hogy foly­tassa a kubai panasz vitáját. Wadsworth amerikai dele­gátus, az első felszólaló beszédének nagy részében erejéig az ügyben. A megvá­lasztott elnök azonban kije­lentette, hogy hasonlóan más nemzetközi kérdésekhez, eb­ben sem nyilvánít semmiféle véleményt egészen hivatalba lépéséig. Vergara Donoso chilei kül­ügyminiszter szerdán kijelen­tette. Chilének nincs szándé­kában rnegszakítáni a diplomá­ciai és kereskedelmi kapcso­latokat Kubával. Amikor a minisztert megkérdezték, ho­gyan kommentálja az Egyesült ÁUarriok és Kuba diplomáciai kapcsosainak megszakítását, a többi között megismételte egy korábbi nyilatkozatát, amely szerint nem folynak ta­nácskozások más latin-ameri­kai országok közt a Kubával való szakításról. a kubai politikai rendszert és a kubai kormányt rágal­mazta. Mint a TASZSZ jelenti, azt ál­lította hogy a kubai nép ei­(Folytatás a 2? oldalon.) A Biztonsági Tanács szerda esti ülése Kinek okoz ma meglepetést, ha hallja; ez és ez a község termelőszövetkezeti községgé alakult? Senkinek. Mégis kí­váncsi az ember: mi történt — jelen esetben Monoron — hogy a parasztok többsége májéi holnapra a szövetkezés útjára lépett? Monorra annál kíváncsibb az ember, mert eb­ben, a mintegy 15 500 főt számláló nagyközségben ed­dig mindössze 25 család gaz­dálkodott közösen 460 ka- tasztrális holdon. A községi tanácsülés az új év első munkanapján egyhan­gúlag elhatározta, hogy Mo- nor község a szocialista nagy­üzemi gazdálkodás útjára lép. Aznap s a rá következő napon 598 család írta alá a belépési nyilatkozatot. Elsők voltak az olyan — munkájuk és emberi maga­tartásuk alapján — köz­megbecsülésben álló gazdak, mint S. Kovács Béni, Tön- köly Imre, Laborcz Imre. Léé Sándor és még sokan, a földjüket szeretve művelő gaz­dák közül. Utánuk jöttek a többiek, akik -r minthogy a föld szeretetében maguk sem állanak hátrább a példaadók mögött1— de a jobb és bizto­sabb jövőt ígérő új útra té­résben sem akarnak elmarad­ni amazok mögött. Január 5-ig már több mint 1100 család mintegy 4400 hold szántóval, 362 hold szőlővel, 219 hold egyéb területtel. 389 ló­val, 59 tehénnel, 10 anya­kocával választotta a kö­zös utat. A szervező bizottság iro­dájában egymásnak adják az emberek a kilincset. — Alá­írom én. mondja az egyik, de előbb tájékozódni szeret­nék afelől, hogy a magam­fajta beteges embernek mi­lyen hasznát veszi a szövet­kezet?' — Fogd Mihály, a szervező bizottság elnöke, nyugodtan, higgadtan vála­szol minden kérdésre. Varga Mátyás. Békástanyá­ról. ugyancsak nem értett va­lamit. A szervezők — mint­hogy éppen arra volt útjuk — felültek a kocsiiAra. amely a tanácsháza előtt várakozott. Alig telik bele néhány perc. hát már jönnek is vissza. A gazda választ kaoott kérdései­re. s a kocsin írta alá a belé­pési nyilatkozatot. Aláírás után megered a szó, megtudom, hogy fogatos akar lenni, s minthogy erre ígére­tet kapott, aláírta. Arról már nem beszélt Varga Mátyás, Nem kellett sok szót vesz­tegetnie, a perőcsényiek tud­ták, mit kell tenniök. A falu­gyűlés után nyomban arra kérték a tanácselnököt, adja­nak nekik belépési nyilatko­zatot. így esett, hogy a falu­gyűlés után mintegy százhu- szan írták a nevüket a kitöl­tött belépési nyilatkozatok alá. Másnap reggel csapatosan keresték fel a dolgozó parasztok a ta­nácsházát, s kijelentették, követik a többiek példá­ját. Csütörtökön délelőtt már mintegy 290 ember, a község dolgozó parasztságának 95 százaléka szövetkezeti tag volt, s ezzel Perőcsény szövet­kezeti községgé alakult. Már csak a falutól távoli tanyákon lakó néhány gazda volt hátra. Érdekessége a dolognak, hogy Perőcsényben még nem is kezdtek munkához a nép­nevelők, s így a tanácsi dolgozóknak kellett kitölteniök a be­lépési nyilatkozatokat. Olyan tömeges volt a je­lentkezés. hogy alig győz­ték kiállítani e fontos ok­mányokat. Ügy hírlik — erre célzott j Barta elvtárs is, erre alapozza] véleményét —, hogy nemcsak] a perőcsényi parasztok gon-J dolkodnak így a járásban. Ez j a biztosítéka annak, hogy a J szobi járás rövidesen szövet-] kezeti járás lesz. $ A Budaörsi háztartási boltban 15 mosógépet raktak le. Az áruval teli kocsi megérkezett a pesthidegkűti vegyes­bolthoz. (MTI-foto, Lajos György íelv.) 2 .<XXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXVXXXXXX A külföldet járó Camion kocsit a hosszú út előtt gondo n átvizsgálják. így kezdődött az új év a pilisszentiváni tanácsházán — Halló, itt Pilisszentiván, Kovács József vb-titkár. — Mi volt az első akta az új évben? — A legelső akta minden­esetre nagyon örvendetes a község számára. Január 2-án elsőnek iktattuk a megyei ta­nács etemitcső-kiutalását víz­müvünk számára. — S mi volt a múlt eszten­dőben elintézett utolsó Otkta? — Az 1601. iktatószám alatt szilveszter napján a hivatalos idő utolsó percei­ben intéztük el a Statisztikai Hivatal járási felügyelőségé­nek megkeresését. A külterü­leti lakott helyekre vonatko­zó adatokat kellett _ megad­nunk. van-e posta, telefon, és milyenek a közlekedési le­hetőségek erre. és még né­hány hasonló kérdésre kel­lett válaszolnunk. — Megmondhatná, ki volt az az ügyfél, aki ebben az év­ben személyesen elsőnek je­lent meg a tanácsházán? — Az első ügyfél. Futó Péterné. rossz hírrel állított be mindjárt másodikén, kora reggel. Bejelentette, hogy az éjszakai orkán kidöntött egy villanvpóznát. Bizony, eeész éjjel nagy havazás, szélvihar volt. Persze, nyomban in­tézkedni szerettünk volna, hogy a kidőlt póznát, elsza­kadt vezetéket helyreállítsák. Felvettem a telefonkagylót, akkor meg kiderült, a tele­fonvezetéket is megsértette a kidőlt pózna De még aznap minden rendbejött. — Az idén volt-e már anya­könyvi bejegyzés? — összesen egy Harmadi­kén a születési anyakönyvbe bejegyeztük az aznan szüle­tett Lieber Máriát. Lieber Jáno« és Radosai Mária gyer­mekét. Házassági bejegyzés ezidén még nem volt. Jó órá­ban mondiam halálozást sem jegyeztünk be. — Sok dolauk akadt az év első napjaiban? — Köszönöm kérdését, ép­pen elé“. 1961 első négy mun­kanapján. beleszámítva a maiakat is. már 53 ügyiratot intéztünk el. Azt viszont, hogy hány üsvfél fordult meg a tanácsházán meg­mondani sem tudom Erről nem készítünk statisztikát, nem is győznénk feljegyez­ni Eey >=zóval sem panasz­kodhatunk. van munkánk, mi Deciig igyekszünk min­dent gyorsan elintézni, idén is. ahogy tavaly. de tudni való, miért: a lovait ezután is maga szeretné haj­tani. Tudom, első kérése az lesz a szövetkezet elnökéhez, hogy a maga bevitte lovakat hagyják meg a keze alatt. — Ez a helyes — hallottam a tanácsháza folyosóján, ahol négy-öt gazda beszélgetett. Amíg tájékozódtam az iroda­ajtók előtt, megtudtam, mi a helyes. Hát az, hogy ki mennyi földet vállal megművelésre, s azon mennyit termel és mikor, annak arányában számol­ják el a munkaegységet. A tervek? Azok most formálódnak, egyelőre még csak az agyak­ban. Az első és fő dolog: a meglevő Uj Élet Tsz-t felfej­lesztik, s a község belterületén még egy szövetkezet alakul, mindkettő egyenként 2500— 2500 kh földdel. Monori-erdőn 1 pedig mintegy 1000—1200 kh földterülettel megalakul a harmadik szövetkezet is. A községben hat bolgárker­tész van. Közülük öten, Kris­tóf István és fia Sándor, Iva­nov Tódor, ManeTf Márton és Dimov István felkeresték a szervezőbizottságot, kérve, hogy a szövetkezet tervezze be a bulgárkertészetet is. Ők most már a közösben is kertészkedni akarnak, betanítva másokat is erre a fontos művelési ágra. Vannak egészségesen türel- metlenkedők, főként az első belépők között. Mikor kezdjük már a munkát? Ott a sok trá­gya, hordani kéne ki a földek­re!” — Nem kell már sokáig várniuk, mert a hét végén vagy a jövő héten megalakul­nak az új szövetkezetek, s máris indulhat a munka. Ferencz Lajos

Next

/
Oldalképek
Tartalom