Pest Megyei Hirlap, 1961. január (5. évfolyam, 1-26. szám)

1961-01-06 / 5. szám

2 "\/6VlflP 1961. JANUAR 6, PÉNTEK A kubai kérdés a Biztonsági Tanács előtt (Folytatás az első oldalról) szigetelte magát az egész világ és különösen a nyugati félte­ke népeitől. A szocialista or­szágokat azzal vádolta, hogy beavatkoznak az amerikai kon­tinens belügyeibe, s a Szovjet­unió — mint mondotta — ug­ródeszkát teremt Kubában, hogy megvalósítsa terveit a nyugati féltekén. Wadsworth ezután foglalkozott az amerikai kormány legutóbbi döntésé­vel, amely megszakította a dip­lomáciai kapcsolatokat Kubá­val, s azt bizonygatta, hogy ezért a teljes felelősség a ku­bai kormányra hárul. Amint befejezte beszédét, a karzatról „Viva Castro!“ ki­áltások hangzottak fel. A te­remőrség nyomban eltávolítot­ta a tüntetőket. Ezután Leopoldo Benites Vi- nuza, Ecuador küldötte beje­lentette, hogy a Biztonsági Tanács két latin-amerikai tag­ja. Ezzel véget ért a szerda esti ülés. Az amerikai imperializmus ellen tüntet Kuba népe Mint a nyugati hírügy­nökségek közlik. Kuba népe felháborodással fogadta azt a hírt, hogy az Egyesült Ál­lamok megszakította a dip­lomáciai kapcsolatokat Ku­bával. Az ország lakossága több városban tüntetéseken tiltakozott az amerikai im­perializmus újabb agresszív lépése ellen. Latin-Amerika-szerte tilta­kozást és felháborodást vál­tott ki az Egyesült Álla­moknak az a lépése, hogy megszakította diplomáciai kapcsolatait a kubai kormány­nyal. Montevideo központjában a munkások és diákok ha­talmas tömege sereglett össze és éltette a kubai forradalmat. A munkások és diákok tün­tető menetben indultak a kormányzósági palota felé, ahol elégettek egy amerikai zászlót és kormányellenes jel­szavakat kiáltoztak. A rendőr­ség durván a tüntetőkre tá­madt és könnyfakasztó bom­bákat dobált közéjük. A Uruguayi Kommunista Párt Végrehajtó Bizottsága felhívást tett közzé. Ebben felszólítja az ország népét, siessen a forradalmi Kuba védelmére. Ugyancsak tüntetésekről ér­keztek jelentések Argentíná­ból is. Buenos Airesben a munkások nagy tömege tilta­kozott a washingtoni agresszív lépés ellen. A tüntetők pla­kátjain Latin-Amerika egyik legnépszerűbb jelszava volt olvasható: „Kuba igen, jenkik nem!” Az autó ülése alatt akartak kicsempészni egy kémnőt Csehszlovákiából Paul Geissler, ötvenéves berni lakos a napokban Cheb város közelében,, személyau­tóján Nyugat-Németország irányában akarta elhagyni Csehszlovákiát, ahol látogató­ban volt. A határvizsgálatnál kiderült, hogy Geissler egy fiatal nőt rejtegetett autójá­nak ülése alatt. A csehszlo­vák hatósági szervek megál­lapították, hogy az illető Krisztina Mojkova, 22 éves pozsonyi diáklány. Az alapos vizsgálat során vegyi anyago­kat és más, az amerikai ké­mek által használatos segéd­eszközöket találtak az autó­ban. Az eddigi vizsgálat ered­ményéből arra lehet követ­keztetni, hogy Geissler, Moj­kova és külföldön tartózkodó társai az amerikai kémszolgá­lat megbízásából kémtevé­kenységet folytattak Csehszlo­vákiában. Pötyi még alig hatéves, vendégség van nála. Fiú­vendégei, Gyurika meg Andris egykorúnk vele, leány­vendége, Éviké, még pici, csak négyesztendős. — Játsszunk papát-mamát — proponálja Pötyi. Gyuri pedig mindjárt ki is osztja a szerepeket: — Én leszek a papa. Pötyi a mama, Évi a gyerek. — Hát én mi leszek? — kérdezi elszontyolodva Andris. — Igen, te mi leszel?— Pötyi elgondolkozik. A többiek is gondolkoznak rajta, de Gyuri már játszani szeretne, azt se bánja, ha Andris kimarad. Andris viszont nem akar kimaradni. Valamennyien egykék, egyiküknek sem jut eszébe, hogy a papának, mamának még egy gyereke is le­het. Gyuri könyörtelenül sürgeti a játékot, Andris már- már szipog, végső kétségbeesésében végre szerepet talál magának. — Én leszek a kiskutya ... Mire Pötyi felháborodva: — Akkor mars ki! Kutyát nem tartok a lakásomban! (iy) Ecuador és Chile közös határozati javaslatában felhívja az Egyesült Álla­mok és Kuba kormányait, az ENSZ-alapokmány szel­lemében békés eszközök­kel igyekezzenek áthidalni nézeteltéréseiket, a többi tagállamot pedig fel­kéri, ne folyamodjék olyan ak­ciókhoz, amelyek kiélezhet­nék a két állam között jelen­leg fennálló feszültséget. A következő felszólaló Vale­rian Zorin szovjet külügymi- nisztertielyettes volt. A Bizton­sági Tanács ismét kénytelen egy rendkívül súlyos helyzetet megvizsgálni: az Egyesült Ál­lamok agresszív cselekménye­ket követett el egy független kis ország, a Kubai Köztársa­ság ellen — mondotta. Zorin igen sok konkrét pél- j dával bebizonyította, hogy j miután a kubai forradalom j megdöntötte az észak-amerikai ! kormány által támogatott gyű­löletes Batista-diktatúrát, Washington hónapról hónapra élezte a feszültséget a Kubai Köztársasággal; Egymás után végrehajtott agresszív cseleke­deteit azzal tetézte, hogy meg­szakította diplomáciai és kon­zuli kapcsolatait az ENSZ e tagállamával. Mindez felidézi a kubai nép előtt a katonai in­vázió veszélyét. Wadsworth amerikai de­legátus súlyos vádakkal il­lette Kubát, a kubai kormány azonban hazugnak és alap­talannak minősítette ezeket a vádakat — folytatta beszé­dét Zorin. Az Egyesült Államok képviselője megpróbálta hallgatással mellőzni az itt felhozott tényeket és érv'eket. A helyzet komolysága elle­nére sem tartotta szükséges­nek azt a világos és egyértel­mű nyilatkozatot, hogy fel­hagy a Kuba ellen folyó ak­namunkával, s hogy a jövő­ben nem fordulnak elő Ku- ba-ellenes provokációk és ag- ressziós előkészületek, hogy Kuba és az Egyesült Álla­mok között minden vitás kér­dést békés úton oldanak meig. Zorin emelt hangon jelen­tette ki: „Még nem lépett működésbe az Egyesült Ál­lamok hadigépezete. Ezért még van idő, hogy feltartóz­tassuk az események fejlődé­sét, amely a legfélelmetesebb következményekkel terhes, nemcsak a Karib-tenger tér­ségére, hanem az egész vi­lágra”. A Biztonsági Tanács fontos döntés előtt áll — foly­tatta —. nemcsak arról van szó, hogy egy támadással fe­nyegetett kis ország védelmé­re) keljünty. hanem arról is, hogy •* . Biztonsági -Tanács megállítsa a világbékét oly­annyira veszélyeztető esemé­nyek sodrását. Ha a tanács nem kel Kuba védelmére, s ha az Egyesült Államok az agresz- szióhoz folyamodik, akkor Ku­ba nem lesz egyedül, mert ha-, tékony támogatásban részesí­tik mindazok az országok, amelyeknek drága a szabad­ság és az igazság — mondotta Zorin. Befejezésül a szovjet kül­döttség nevében reményét fejezte ki, hogy a Biztonsági Tanács valamennyi tagja kel­lő figyelemmel tanulmányoz­za majd a kubai kormány panaszát és felelősségének tudatában megakadályozza az események tragikus fejlődé­sét, Újabb jelentések Laoszból Hírek a várható amerikai katonai beavatkozásrói A nyugati hírügynökségek közlése szerint átmenetileg viszonylag nyugodt a laoszi katonai helyzet, nagyobb csa­tákról nem érkezett jelentés. A Reuter azonban a kato­nai megfigyelők véleményé­re hivatkozva azt jósolja, hogy bármely pillanatban el­keseredett harc lángolhat fel Laosz középső részének bir­toklásáért. mindent, amit felettes ható­ságaink kívánnak tőlünk” — mondotta. Végezetül közölte, hogy már tettek bizonyos in­tézkedéseket, a Csendes- óceán térségébe fokozott mértékben szállítanak repülőgépeken amerikai katonákat, és átcsoporto­sítják a haditengerészeti egységeket. A Reuter arról ad hírt, hogy Joseph Reap, az amerikai külügyminisztérium szóvivő­je, kedden sajtóértekezleten ismét beavatkozással rágal­mazta a Szovjetuniót és a Vietnami Demokratikus Köz­társaságot. Továbbra is feszült Belgiumban a helyzet A Boun Oum lázadó kor­mányt nyugtalanítja, hogy a csapatainak ke­zén lévő városokat ál­landóan fenyegeti a Ra­tet Lao és Kong Le csa­patainak ejtőernyős tá­madása. A Reuter jelentéséből az is kitűnik, .hogy a. lázadó kor­mány a valóságnak meg nem felelő híreket közöl a harci helyzetről. Nosavan főhadi­szállása kedden bejelentet­te, hogy a lázadók visszafog­lalták a kormánycsapatoktól Xieng Khouang városát. Ké­sőbb azonban a városban élő európaiak — elsősorban franciák — közölték, hogy a város továbbra is Kong Le haderejének fennhatósága alatt van. A lázadóknak nyo­mát sem látni. Az AP a Vientianeban élő diplomáciai megfigyelők vé­leményét közli azokról a lég­ből kapott állításokról, ame­lyek szerint Kong Le és a Pa- tet Lao oldalán vietnami csa­patok is beavatkoztak vol­na a harcokba. Az AP rámutat, hogy ezekre az állításokra sem­miféle bizonyíték nincs. A diplomáciai megfigyelők szerint a Nosavan—Boum- klikk abban a reményben röppentette fel ezt a kacsát, hogy megnyerje a nyugati or­szágok rokonszenvét és tá­mogatását. A belgiumi sztrájkmozga­lom 17. napján az országban továbbra is robbanásig feszült a helyzet. Az általános sztrájk Belgiumban. különösen az úgynevezett „vörös övezetben” csaknem száz százalékos. A na­gyobb városokban egymást érik a tömegmegmozdulások. Szerdán az esti órákban — miközben a parlament a „ta­karékossági” törvényjavaslat­ról tárgyalt — a munkások és diákok több ezres tömege gyü­lekezett Brüsszel központjá­ban. A tüntetők később elin­dultak a parlament felé. Út­közben megállították a még közlekedő villamosokat és autóbuszokat s kormányellenes jelszavakat kiáltoztak. A rend­őrség barikádokat emelt a par­lament épülete köré és puska­tussal, kivont kardlapokkal igyekezett szétoszlatni a töme­get. Számos tüntetőt véresre vertek. Több jel mutat arra, hogy a szocialistákat megrettentette a sztrájkolok elszánt harci kedve és most már fékezni szeretnék a munkások moz­galmát. Mint a Reuter közli, George de Brunne, a Közal­kalmazottak Szakszervezeté­nek főtitkára „nyugalomra és rendre” intette a sztrájkoló tömegeket. A brüsszeli tünte­tők haraggal fogadták a szak­szervezeti vezető felszólítását és ezt kiáltozták: „cselekedni akarunk!” Baudouin király — vissza­térte után másodízben — szer­dán este fogadta Leo Collar- dot, a szocialista párt elnökét. A 30 percig tartó megbeszélés után a szocialisták szóvivője kijelentette: a király és Col- lard tanácskozása rendkívüli jelentőségű. A szóvivő hangoztatta, párt­ja elítéli a tüntetések hevessé­gét, de ugyanúgy a rendőrség durvaságát is. A parlament a késő esti órákban megszakította a vitát. Nyugati hírügynökségi jelen­tések szerint Brüsszelben és az ország más városaiban újabb tüntetések várhatók. 1960-ban 49000 amerikai család lakóházát árverezték el Az Egyesült Államok gaz. dasági válságának méreteire újabb világot vet a bankjel- zálog-tanács jelentése, amely szerint 1960-ban 49 000 ame­rikai család vesztette el ott­honát, mert lakóházaikat jel­zálogkölcsön törlesztéseinek elmulasztása miatt elárverez­ték. Ez tizenegy százalékkal haladta meg az eddigi — 1959. évi — csúcspontot. Ugyancsak az AP-közlés szerint Harry d. Felt tenger­nagy bejelentette, hogy a Csendes-óceán nyugati tér­ségében állomásozó ameri­kai légi. haditengerészeti és szárazföldi erők szükség ese­tén bármikor készek beavat­kozni Laoszban. hajlandók harcolni Nosavan oldalán, „készek vagyunk megtenni Az őszi idényben is kiemelkedő eredményeket értek el a felszabadulási munkaversenyben részvevő traktorosok A Földművelésügyi Minisz­térium Gépállomási Főigaz­gatóságán értékelték a ha­zánk felszabadulásának 15. HAMMARSKJÖLD LEOPOLDVILLE-BEN Mobutu helyettese „titkos küldetésben“ katangába érkezett Hammarskjöld főtitkár csü­törtökön Leopoldville-ben folytatta tárgyalásait. A Reu- ter-iroda értesülése szerint előreláthatólag találkozik majd Kaszavubu elnökkel, de megbeszélést folytat az ENSZ ugyancsak Leopoldville-ben tartózkodó, úgynevezett kon­gói békéltető bizottságának tagjaival is. A Reuter-iroda úgy tudja, hogy Hammarsk­jöld pénteken folytatja láto­gató körútját és Észak-Rho- déziába, valamint az Egye­sült Arab Köztársaságba és * Indiába utazik. Mint az AFP különtudósí- tója jelenti, Puati őrnagy, Mobutu ezredes helyettese, szerdán Leopoldvil le-ből Eli­sa beth vi lle-be. Katanga szék­városába érkezett. A szepara­tista Csőmbe újságírók kér­désére válaszolva, csak any- nyit mondott, hogy Puati kül­detése bizalmas jellegű. A francia hírügynökség emlé­keztet Puati novemberben Mobutu kíséretében Elisa- bethville-ben tett látogatásá­ra, amikor Mobutuék Csőmbe támogatását próbálták biztosí­tani a maguk számára. évfordulója tiszteletére ren­dezett munkaverseny őszi szakaszának eredményeit. A gépállomások dolgozói az ál­landó esőzések miatt ebben az időszakban rendkívül ne­héz körülmények között vé­gezték munkájukat. A kedve­zőtlen feltételek ellenére, a versenyen kiemelkedő ered­mények születtek. A brigád- vezetők közül a nagylétai Ba­log Ferenc lett az .első. A traktorvezetők versenyé­ben több mint 200 műszak­normát teljesített az őszi idényben Dobi István hai- dúszotíoszlói. Árvái András hajdúböszörményi. Gyurgye- vics Leomtin deszki és Zeller Imre szentmártonkátai trak­toros. A silózó traktorveze­tők közül Török Lajos me­zőtúri. Babcsánvi Ferenc ces. lédi és Kötél Sándor mező­túri traktoros szerezte meg i az első íelvet. Az őszi mun­kákban Vért kiemelkedő tel- ie=ítm^nvért 15 trakto-os ka­pott pénzjutalmat. (MTI) m-maínap 1961. január 6, péntek, Boldizsár napja. A nap kél 7.32 órakor, nyugszik 16.08 órakor. A hold kél 20.45 órakor, nyugszik 9.46 órakor. Várható időjárás péntek estig: változóan felhős, pá­rás idő. Már csak néhány helyen futó eső. Mérsékelt nyugati szél. Többfelé köd. Az éjszakai lehűlés keleten is fokozódik. Várható leg­magasabb nappali hőmérsék­let 5—6 fok körül. — EZ ÉV ELSŐ lottó-sor­solását ma tartják Budapes­ten, az angyalföldi József Attila Művelődési Házban. Ugyanekkor ejtik meg a de­cemberi tárgyjutalmak sor­solását is, amelyen az 50. játékhét-szelvényei vesznek részt. _____________ — A SZOVJET vasutas­szakszervezet a vasúti mun­kásvédelmi kiállítás anyagát egy erre a célra berendezett vasúti kocsiban elküldte Budapestre. A gördülő kiál­lítást Budapest után a na­gyobb vidéki városokban is bemutatják. — HÁROMSZÁZHAR­MINC MÉTER hosszú fel­újított úttestet adtak át a forgalomnak az új év első napjaiban Budakeszin az Erkel uteában. — ÖRIÁSTELESZKÓPOT állítottak fel a Szovjet Tu­dományos Akadémia krími csillagvizsgálójában. Fő­tükrének átmérője 2,6 mé­ter, az egész teleszkóp sú­lya 105 tonna. Ez Európa legnagyobb teleszkópja. — TÍZ UJ REPÜLŐGÉ­PET, 830 nagyteljesítményű motoros permetező- és csá­vázógépet kap ez év folya­mán a növényvédelem fej­lesztésére a magyar mező- gazdaság. — SZAHARAI ATOM­BOMBA hatását ezer ál­laton vizsgálják meg Fran­ciaországban. Az állatok nagy részét a bombarobban­tás előtt az atomsugárzás­sal szemben állítólag im­munitást biztosító különbö­ző anyaggal oltották be. — NAGYKOVÁCSIBAN 50 házhelyet akar a köz­ségi tanács ez idén kioszta­ni a pesti országút mentén. — HÚSZEZER „Pannó­nia 250” motorkerékpár közlekedik a Német De­mokratikus Köztársaságban. A Csepel-művek gyártmá­nyával német tulajdono­saik elégedettek. — UJ ISKOLAI napközi épült Nagykovácsiban, de egyelőre nem tudják meg­nyitni a padlódeszka hiánya miatt. Most műanyagpadlót készítenek és heteken belül elfoglalhatják új napköri ott­honukat a gyerekek. — KUKACAUTÓMATAT állított fel egy kereskedő lj- muiden holland halászfalu­ban. Egy pénzdarab bedobása ellenében 33 kukac csalit ad a horgászoknak az automata. Dobi István elhagyta a kórházat Dobi István elvtárs, a Nép- köztársaság Elnöki Tanácsá­nak elnöke, 1960. október 27- től 1961. január 5-ig krónikus tüdőtágulás és hörghurut kö­vetkeztében beállott vérkerin­gési elégtelenség miatt kórházi kezelés alatt állott. Állapota lényegesen javult. Erőbeni állapotának helyreállításához előreláthatólag négy-hat heti üdülésre van szüksége. Üdü­lését január 5-én megkezdte. (MTI) — UJ, KORSZERŰ VAS­KERESKEDÉS épül Budake­szin, a község központjában. A költségekhez 220 ezer fo­rintot a megyei tanács ad, a lakosság pedig társadalmi munkában veszi ki részét az építkezésből, amelynek ter­veit Raáb Ferenc, a községi tanács mérnöke készíti. — KÉTFEJŰ, KÉTFAR- — KŰ BORJÚT ellett egy te­hén a lettországi „Varpo” kolhoz állattenyésztő tele­pén. A halvaszületett bor­jút felboncolták, ekkor ki­derült, (hogy bár csak egy gerincoszlopa és négy lába, de két szíve, két gyomra és négy tüdőszárnya van. — TÖMEGVEREKEDÉS volt karácsony első nap­jának éjjelén Budakeszin. A verekedésnek csak a fő­városból riadóautón érke­zett rendőrök vetettek vé­get, Több súlyos sérülés történt, A rendőrség nyo­mozása a garázdákkal szem­ben még nem fejeződött be. — BEFEJEZŐDÖTT a kultúrház építése Nagyko­vácsiban. Már csak a pad­lóburkolás és a festés mun­kálatait kell elvégezni, hogy átadhassák a község lakos­ságának. Szilveszter éjjel azért már a kultúrházban köszöntötte Nagykovácsi az új évet. — BÉLYEGFESZTIVÁLT ic rendeznek Nizzában. Az 1960. évi bélyegszépségver- seny győztese Nagy-Brvtan- nia lett. mert a múlt év leg­szebb bélyegének egy Erzsé­bet királynőt ábrázoló an­gol bélyeget nyilvánított a zsűri. — KISZÉLESÍTIK a Bu­dapestről Pilisszentivánon át Pilisvörösvámál a bécsi orszáigútba torkoló 801-es útszakaszt. Az út végig asz­faltburkolatot kap. hat mé­ter széles lesz. és hogy meg­építhessék, Solymárnál ki­sajátítanak néhány házat. A húszmillió forintos mun­kát még januárban, meg­kezdik. — ELEKTRONIKUS mik­roszkópot talált fel Jasui Katsuki japán professzor. Ezzel a mikroszkóppal be­látni az élő testbe, és íav az agysejtek működését is meg lehet ügyelni. — ELKÉSZÜLT a nagyko­vácsi Vörösmarty Tsz új szarvasmarhaistállója, január 9-én lesz a műszaki átadás. —; Gyufásdoboz nagyságú rádió-vevőkészülék sorozat- gyártását kezdték meg Len­gyelországban. Az újfajta rá­dió neve ,,Piast”.

Next

/
Oldalképek
Tartalom