Pest Megyei Hirlap, 1961. január (5. évfolyam, 1-26. szám)

1961-01-07 / 6. szám

Kir MECYEI 1961. JATÍT7ÁR 7, SZOMBAT A MEDOSZ ez évi feladatai Pest megyében Szakszervezeti szerveink az 1960-as évben sikeresen ol­dották meg a rájuk háruló feladatokat. Az 1960. évi mun­ka tapasztalatai alapján az 1961. évben a MEDOSZ te­rületi küldöttközgyűlése és> a XX kongresszus határozata alapján fontos feladatunk, hogy politikai munkával segít­sük a második ötéves népgaz­dasági terv teljesítését. Ennek a szolgálatába kívánjuk állíta­ni a mezőgazdasági tudomá­nyos kísérletek továbbfejlesz­tését, különös figyelemmel a komplex gépesítésen alapuló, nagy termőképességű növény­fajták elterjesztésére. Az el­ért eredményeket széles kör­ben ismertetjük és elterjeszt­jük. Propagáljuk továbbá az állattenyésztésben a legmeg­felelőbb. összetett hasznosí­tású állatfajták kitenyészté­sét. Megyénknek 1961-ben kö­zel ezer traktorosra, több ezer szakmunkásra és szak­képzett gépkezelőre van szük­sége, éppen ezért alapszer­veink bevonásával nagy gon­dot fordítunk a mezőgazdasági dolgozók szakmai továbbkép­zésére. A mezőgazdasági termelés és a termelékenység emelése érdekében 1961-ben is meg­szervezzük és segítjük az éves munkafelajánlásokat. A verseny célja továbbra is az állati és növényi termékhoza­mok növelése, az anyag- és az általános költségek csökken­tése, a szigorú takarékosság, a tervfegyelem betartása. Cé­lunk, hogy minden területen rendszeresen értékeljék a ver­senyt és biztosítsák annak nyilvánosságát. Ezzel párhu­zamosan nagy figyelmet szen­telünk a,szocialista munkabri- gád-mozgalom továbbfejlesz­tésének. Fokozni kívánjuk a gépkapa­citás jobb kihasználását. A tavalyi -1 150 000 normálhold­dal szemben kétmillió normál­holdat meghaladó talajm,unkát kell elvégezni, az egy normál­holdra eső 20 százalékos költ­ségmegtakarítás mellett. Szem­ben az 1960-as 1000 normál­holddal, egy traktoregység­nek ez évben 1500 normálhold talajmunkát kell teljesítenie jó minőségben és olcsóbban a tavalyinál. Segíteni akarjuk a gépállomásokat a komplex gépesített brigádok kialakítá­sában is. Az erdőgazdaságokban nö­veljük az alapanyag, az ipari szerfák és a fagyártmányok termelését, hogy a tsz-eket még több és jobb minőségű, olcsó szerfás istálló építéséhez segítsük. Erdőgazdasági szak- szervezeti szerveink messze­menően segítik a tsz-ek fásí­tási munkáját. Szakszervezeti szerveink ha­tékonyan támogatják az álla­mi szerveket, hogy azok már 1961-ben elkezdhessék a ter­melés szakosítását, tömbösí- tését, összpontosítását. Lehető­vé tesszük a legmodernebb termelési eljárások bevezeté­sét, a modern munkaszervezé­si formák kialakítását és szé­leskörű elterjesz lését. Szak- szervezeti szerveink fontos fel­adata, hogy minden területen kiküszöbölhessék az esetleges törvénysértéseket, javítsák az üzemi egyeztető bizottságok munkáját. El akarjuk érni, hogy a mezőgazdasági üze­mekben biztonságos munka-, élet- és egészségvédelmi fel­tételek alakuljanak ki. En­nek érdekében a megyei igazgatóságok, üzemi veze­tőségek a szakszervezeti szer­vekkel együtt, saját intézke­dési terveket dolgoznak ki a súlyos balesetek teljes kikü­szöbölésére, valamint arra, hogy az üzemi balesetek szá­ma legalább a felére csökken­jen, továbbá, hogy a munka- és egészségvédelem közüggyé váljék. E cél szolgálatában április hónápban baleset- mentes hónapot szervezünk, amelynek hatékonyságát a többi hónapokra is kiterjeszt­jük. Az MT 1960. májusi ha­tározata alapján havonta 10— 15 tsz-ben tartunk munka- és egészségvédelmi ellenőrzést. Szociális tekintetben is gaz­dag programunk van. Szerve­zettebbé tesszük az üdülteté­si munkát. A területi bizott­ság 1961-ben mind a belföl­di, mind a külföldi üdülte­tésben részesülők számát húsz százalékkal növeli. Növelni kívánjuk az üzemi napközi otthonok és az óvodák lét­számát, befogadóképességét. A dolgozó nők helyzetének könnyítésére bővítjük a köl­csönözhető háztartási gépek hálózatát, megszervezzük a gyermekek iskolán kívüli fog­lalkoztatását. Az előttünk álló feladatok valamennyi szakszervezeti dolgozótól, aktívától nagy erő­feszítést követelnek. Az a dolgunk tehát, hogy erőnket nem kímélve, tegyük sikeres­sé a második ötéves terv el­ső esztendejét, ami nemcsak a mezőgazdasági dolgozók élet- színvonalának felemelkedéséi, hanem a jó munka által az egész népgazdaság megerősö­dését eredményezi. Gere István, a MEDOSZ Pest—Nógrád megyei területi bizottsága titkára A vallásos világnézettel közvetlenül polemizáló előadások 60000 hallgató előtt Ismeretterjesztő előadások három és félmillió hallgatónak A selejtcsökkesités is milliókat jelent Tavaly az első fél évben kétmillió 827 ezer forint ér­tékű sele.jt keletkezett a Diósdi Csapágygyárban. A harmadik negyedévben ez további, közel mási élmilliós 'értékkel nőtt, s a negyedik \ hároméves tervben száznál több műemlék helyreállításáról gondoskodott az Országos Műemléki Felügyelőség Zrínyi az utolsó rohamra in­dult. A belső vár árkát már megtalálták, s most a híd nyomát keresik, amelynek felfedezése igazolhatja fel­tevésüket. A hároméves tervidőszak­ban az OMF által végzett munkával együtt több száz értékes műemlék védelméről gondoskodott népgazdaságunk. A második ötéves tervvel egyidejűleg már megkezdődik a műemlékvédelem távlati tervének végrehajtása is, amely lehetővé teszi, hogy a helyreállításra fordított költ­ségeket a. korábbinál, gazdasá­gosabban, ésszerűbben hasz­nálják; fel. (MTI) negyedévben is közel ennyit „teljesítettek”. Mindezt Mudrog elvtárs­tól, a gyár párttitkárától tudtuk meg, aki állandóan figyelemmel kíséri a gyár termelési eredményeit, még­pedig úgy, hogy azt is meg­nézi, mi van a számok mö­gött. Mindig hasznosak az ilyen vizsgálódások, amint azt a jelenlegi példa is bizonyítja. Ha csak a százalékos ered­ményt nézi, megnyugtathatta volna magát, mert a selejt­százalék nem haladja meg a három százalékot. A párttitkár figyelme azonban arra is kiterjedt, hogy a selejtértéken belül mennyi az anyagselejt és mennyi keletkezik a munka során. Kiderült, hogy az anyagselejt a kisebb rész, a harmadik negyedévben pél­dául alig haladta meg a fél­milliót. Bár az egyes negyedévek számadatai a selejt csökke­nését bizonyítják, a Diósdi Csapágygyár párttitkárának vizsgálódása mégsem hiába­való, mert az ilyen számada­tokból a kommunisták és a többi dolgozók is többet ér­tenek. Az ismeretterjesztés ered­ményei arról tanúskodnak, hogy a gazdagabb, sokré­tűbb témaválasztás, a hozzá­értő előadók mind tekinté­lyesebb tábora az elmúlt né­hány évben megsokszorozta az előadások hallgatóinak szá­mát ' ( A szakszervezetek mind sok­oldalúbb kulturális nevelő­munkájának eredményeként ötszázzal gyarapodott azok­nak az üzemeknek, gyárak­nak a száma, amelyekben ma mái’ rendszeres ismeretter­jesztő programot bonyolíta­nak le, s növeli az eredmény értékét, hogy a két évvel ez­előttinél 250-nél több mun­kásszálláson tartanak rend­szeresen ;— hetenként, két­hetenként — előadásokat. A részeredmények össze­sítéséből kiderült, hogy csupán az üzemekben három és félmillióan vettek részt ismeretter­jesztő előadáson, egymillióval többen, mint a legutóbbi statisztika össze­állításakor. Megnőtt a világnézeti neve­lést szolgáló előadások szá­ma. Csupán a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatba tömörült szakemberek hat hónápon belül 60 000 hall­gatónak tartottak vallásos világnézettel közvetlenül po­lemizáló előadásokat, s ezek­nek egy harmad a az üzemek­ben hangzott el. Az elmúlt hónapokban az Ismeretterjesztés minden területén megnövekedett azoknak a témáknak a száma, amelyek közel- áilnak a mindennapi élethez, s sok1 esetben közvetve, vagy közvetlenül segítenek egy- egy napirenden szereplő fel­adat megoldásához. Az üzemeken kívül a fal­vakban is megnőtt az isme­retterjesztés rangja, tekin­télye. Az elődások a legtöbb helyen lépést tartottak a pa­rasztság életében most vég­bemenő forradalmi változások­kal, átalakulással. Szóltak arról, hogy a közös gazda­ságok miért jelentik a me­zőgazdaság fejlődésének út­ját, ismertették a termelő- szövetkezetekkel kapcsolatos jogi, közgazdasági és mun­kaszervezési kérdéseket. Ezen­kívül nagy számban tartot­tak immkaegységszámí­tási tanfolyamokat is, ■ széles körben magyaráz­ták a tsz-ekre vonatkozó rendeleteket is. A falusi ismeretterjesztés új formáját valósították meg azok a jogászokból, közgaz­dászokból és más szakembe­rekből álló csoportok, ame­lyeken kötetlen beszélgetése­ken válaszoltak a hallgató­ság, a dolgozó parasztok kér­déseire. A szakemberek felfigyeltek arra, hogy a termelőszövetkezeti köz­ségekben és az új közös gazdaságokban általában ugrásszerűen megnőtt a hallgatóság száma. Ma már a falvakban sem ritka, hogy egy-egy előadá­son 150—200-an is részt vesznek. Lemérhető az álta­lános műveltség gyarapítá­sával foglalkozó, s a tovább­tanulás igényét felkelteni kí­vánó előadások hatása is. Ezeknek jelentős része van abban, hogy az általános- és középiskolákba beiratkozott felnőtt paraszt-hallgatók szá­ma megháromszorozódott és most már közeljár a negy­venezerhez. (MTI) SÓSKÚT - AZ ÚJ ÚTON Ha a januárról árulkodó naptár nem lenne az asztalon, hát könnyen azt hihetné az ember; tavasz van. Odakint langyos napsütésben sütkérez­nek a sóskúti házak, s a kí­váncsi napsugarak még . ide, a tanácsháza elnöki irodájába is be-beku.ltucskálnak. Csóli La­ci bácsi, a helybeliek köz- tiszteletben álló tanácselnöke szelíden magyarázza ügyfelé­nek, egy fiatal menyecskének, hol lesz majd a háztáji földje és mekkora földet érdemes két gyermekkel s egy üzembe járó férjjel elvállalni. A felek egymásnak adják a kilincset, a hangulat idebent is tavaszias, bizakodó. Igen, a felhők már tünedeznek a sós- kútiak homlokáról. Most már nem arról vitatkoznak, belép­jenek-e á közösbe. A három-, százhuszonharmadik sóskúti gazda tegnapelőtt írta alá a belépési nyilatkozatot — s a beszélgetés tárgya most az, ho­gyan alakul a jövő. Kummer Béla, Sóskút egyik gazdája, az újdonsült vezetőség tagja is a jövőt latolgatja. — Mi eddig is eredménye­sen gazdálkodtunk — jegyzi meg —. ezután sem szeret­nénk szégyent vallani. Igé­nyes, kulturált emberek a sós­kútiak, tudják, hogy mi a jobb. Elárulhatom, nem aka­runk „nagymamák termelő- szövetkezete” lenni. Mi, fiata­labbak sem futamodunk meg a munkától, ami földet elvál­lalunk,- azt-példásan gondozni is fogjuk. Kummer Béla meggyőző­déssel beszél, minden szavát a felelősség hatja át. Ez érthető is, hiszen háromszáz gazda szavazott mellette, háromszáz ember figyeli, érdemes volt-e a bizalomra. Nem választottak rosszul a sóskútiak. Kummer Béla okos, értelmes ember. Érvelése, logikája ebből a rö­vid beszélgetésből is kiderül. Egyik neves költőnktől is idéz, jellemezve az alakuló, forron­gó új falusi életet. Mint ezüst- kalászos gazdaember, jól is­meri a mezőgazdaságot. Sorra elmondja a terveket is, jólle­het az új vezetőségnek még nem volt ideje ezzel részlete­sen foglalkozni. Legelőször is kialakítják a nagyüzemi táb­lákat. Vetnek vagy harminc­negyven hold zöldborsót, s így már májusban pénzhez jutnak. A szövetkezet elsősorban gyümölcstermeléssel foglalkozik majd: főként őszi­barackot termel. Kinn a határ­ban sok kihasználatlan pince található, amiből korábban követ bányásztak. Most eze­ket a pincéket is felhasznál­ják, gombát termelnek ben­nük. Foglalkoznak majd bika- ■és tinóhizlalással is. Ez kettős hasznot jelent, mert azonfelül, hogy a szövetkezetnek pénzt hoz, elegendő trágyát is biz­tosít. A sóskúti határt is át­szeli a Benta-patak — nagy­szerű alkalom ez egy öntözé­ses kertészet megteremtésé­hez ..-. Nagy vonalakban tehát már az elképzelés is megvan, ho­gyan tudnának közösen töb­bet és jobbat termelni a sós- kútiak. — Nekünk csak egy kíván­ságunk van — veti közbe Kummer Béla —, a közösben is mi magunk akarjuk irá­nyítani a sorsunkat. Ez a kívánság egyébként már teljesült. Az új szövetke­zet kedden délelőtt tartotta alakuló közgyűlését. Részt vett ezen Keleti Ferenc, a me­gyei tanács vb-elnöke is. Itt volt Bori Rudolf, a járási pártbizottság, titkára is. Több mint háromszázan jöttek el a közgyűlésre. A legtekintélye­sebb gazdákat választották a vezetőségbe, a már említett Kummer Béla mellé beválasz­tották Pailik Sándort (ő lett az elnök), Marczinkovics Im- ■ rét, Buzera Ferencet, Marczin- ikovics Józsefet és Kummer : Ferencet. ; Korábban már működött a : községben egy kis termelő- ; szövetkezet, a tizennyolc tagú í Béke. Nem gazdálkodott rosz- jszul, s most is 40 forintot fizetnek i majd a tagoknak egy-egy ; munkaegységre. Szóba került |a közgyűlésen, külön vagy \ együtt gazdálkodjanak-e a í meglevő szövetkezettel? A ; választás ebben a kérdésben is a közös gondolat szellemé­ben született meg. Ügy hatá­roztak, hogy valamennyien a Béke Termelőszövetkezetbe lépnek. Azóta szinte éjjel-nappal dolgozik az új vezetőség. Hoz­záfogtak már a területrende­zéshez, megkezdték a leltáro­zást, most a művelésre kerülő földeket osztják ki az egyes tagok között. Persze még probléma is akad szép szám­mal, mindez azonban csak át­meneti. A sóskúti Béke Ter­melőszövetkezet már az idén a járás jól dolgozó, erős szö­vetkezeteihez akar felzár­kózni (s»> 5 gi munkák idején hosszú na-; pókra kiestek a gépek a tér- - melésből? í A vádlott nem válaszol,; csak fejét hajtja le. \ Ezután a másodrendű vád- í lőtt, Molnár Sándor kihallga-! tására kerül sor. Molnár ott-j honosán viselkedik a tárgyaló-j teremben. Nem először áll bí- 5 róság előtt. Lopás, csalás, sik-; kasztás, szökés, okirathamisí- \ tás és orgazdaság miatt eddig\ már nyolcszor volt büntetve. \ Kihallgatása során tagadja, J hogy Fürjest ő bújtotta volna J fel a bűncselekményekre. Ta- J gadja azt is, hogy Kerekes Já- J nos szerelőnek bort ígért, haj Keller Pál G—35-ös traktorát J egy hónapig nem javítja meg.J Csak annyit ismer el, hogy J tudomása volt Fürjes egyes í rongálásairól. ^ A perbeszédek elhangzó-^ sa után a bíróság ítéletet hir-J det. Fürjes Ferencet a társa-J dalmi tulajdon szándékos ron-J gálásááért öthónapi, míg Mol-J nár Sándort feljelentési köte-J lezettság elmulasztása miatt J nésyhónapi börtönre ítéli. J Az ítélet nem jogerős. £ Győri Mihály / A tárgyalóteremből: Rongy a traktorhűtőben — Esetleg szét is robbaniha- hatott volna a cső. — Milyen rongálást követett még el? — Molnár Sándor tudta ró­lam, hogy Szűcs János trakto­rosra haragszom, mert egy al­kalommal ártatlanul lopással gyanúsított meg. Felbíztatott, hogy álljak bosszút Szűcsön. Azt az ötletet adta, hogy Szűcs Hoff her traktorának kenőolaj- tartályába öntsek vizet. Mikor látta, hogy belementem a do­logba. lakására ment és egy befőttesüvegben vizet hozott. Én odalopakodtam a traktor­hoz és egy. óvatlan pillanatban beleöntöttem az olajtartályba a vizet. — Mi lett az eredmény? — Üzemképtelen lett a trak­tor. Szét kellett szedni és ki­tisztítani. — Tudja, hogy a társadalmi tulajdon szándékos rongálásá­val több mint négyezer forint kárt okozott a gépállomásnak és hogy a sürgős mezőgazdasá­— Tudta, hogy ebből ko­moly baj keletkezhet? ,— Akkor, részegen nem gondoltam erre. Józan ésszel tisztában lettem volna azzal, hogy a gép üzemképtelenné válik. — Mit eredményezett a cse­lekedete? — A G—35 hűtője tönkre­ment. Ki kellett cserélni. Emiatt öt napi kiesése volt a traktornak. — Szaniszló Sándor DT—54- es gépével mit csinált? — Szaniszló a traktora ki­pufogó csövének végébe egy fadugót illesztett, hogy a víz ne folyjon bele. IVIeg akartam tréfálni és kalapáccsal jól be­vertem a dugót a kipufogóba. Ebből nem lett baj, mert Sza­niszló idejében észrevette. — Mi történik, ha Szaniszló figyelmét elkerüli a kipufogó­ba erősen bevert dugó? A fiatal traktoros lesüti sze­mét, úgy válaszol, Fürjes Ferenc 22 éves és \ Molnár Sándor 37 éves zsám- I beki traktorosok mint vádlot- I tak állnak a Pest vidéki Já- í rásbíröság egyik tanácsa, előtt. !A, vád: társadalmi tulajdon 1 szándékos rongálása. : — Fürjes Ferenc, mondja ; el, hogyan történt az eset. ! Őszinte, beismerő vallomással (enyhíthet helyzetén — szól a \ tanácselnök az elsőrendű vád- < lotthoz. ; — Az Érdi Gépállomás jzsámbéki brigádjáríál vagyok J traktoros. Keller Pálra, az J egyik munkatársamra, régebb J idő óta haragudtam. Egy al- í halommal, amikor a brigád- ^terv teljesítését ünnepeltük, Í erősen ittas állapotban vol­tam. Az udvaron találkoztam £ Molnár Sándorral, aki szintén \ rossz viszonyban volt Keller ^Pállal. Arról beszéltünk, hogy Jbosszút kellene állni harago- J sunkon. Molnár azt a tanácsót J adta, hogy Keller G—35-ös J traktorának hűtőjébe dugjam Jbe azt a rongyot, amely a J hiányzó hűtősapka helyén van. ^ — És maga mit tett? í — Belegyömöszöltem a hű­2 tőbe a mintegy fél kilónyi i rongyot. Az ország műemlékkincsei­nek védelme jelentősen fejlő­dött a hároméves terv idősza­kában. A művészettörténészek és az építészek feldolgozták ezerhatszáz műemlék és mint­egy hétszáz műemlék jellegű- kastély részletes „anyagköny- vi’1 adatait. Kidolgozták a műemlékek és műemlék jel­legű épületek távlati helyre- állítási tervét. A hároméves tervidőszak­ban kezdődött meg az or­szágban a népi műemlé­kek részletes felmérése is. A falukutató építészek mint­egy hétszázötven községet jár­tak be eddig és becses emlé­keket kutattak fel a göcseji, az ormánsági népi építészet remekeiből, valamint a Balaton környéki és az északi határ­menti megyék községeinek 5 jellegzetes építészeti hagyó-; «lányaiból. ( A részletes felmérések se- ; gítségével elkészült az or- ( szág műemlékjegyzéke. í Ez nemcsak teljes felsorolást! ad, hanem a pontos műemléki • minősítést is feltünteti. : 4 A hároméves terv idején \ több mint száz különböző \ műemlék Helyreállításán dol-i goztak. Többek között a Veszp-: rém' megyei dolgozók társa-; dalmi munkásainak segítségé-; vei befejezték a nagyvázsonyi: Kinizsi-vár lakótornyának, a palotának, a belső árok és a kaputorony, valamint a vár­kaput védő építmény, a bar- taakán helyreállítását. Elké­szültek a szerencsi vár kerek tornyának állagmegóvásával és a szegedi barokk várromot védő munkákkal is. A neve­zetes szigetvári Zrínyi-várban megkezdett feltárásnál érde­kes feltevésekre jutottak a kutatók. Egy okiratos emlék alapján arra gondolnak, hogy mivel a vár északnyugati bás­tyája a legnagyobb, ez lehe­tett a belső vár, amelyből

Next

/
Oldalképek
Tartalom