Pest Megyei Hirlap, 1960. augusztus (4. évfolyam, 181-205. szám)

1960-08-10 / 188. szám

TOTŐ-TIPPJEINK 1. Csepel—Ferencváros. Tipp: 2, x. 2. Szegedi EAC _Vasas. T ipp: x, 1, 2. 3. Újpesti Dózsa—Győr. Tipp: 1. 4. Pécs—Bp. Honvéd. Tipp: 1. 5. Dorog—Debrecen. Törölve. 6. Salgótarján—Tatabánya. Tipp: 1, x. 7. Mosonmagyaróvár—Komló. Tipp: 1, x. 8. Váci Petőfi—Sztálinváros. Tipp: 1, x. 9. Nyíregyháza—Egyetértés. Tipp: 1. 10. Ceglédi VSE—Borsodi Bányász. Tipp: 1. 11. Miskolc-Kecskemét. Tipps t. X, 2. 12. Jászberény—Pénzügyőrök. Tipps lj X. 13. K. Eombik_Budai Spartacus. T ipp: x, 1. PÖTMÉKKŐZÉSEK: 14. EVTK_Elektromos. Tipp: 1, x. 15. Bp. Spartacus—Szegedi VSE. Tipp: 1. 16. BVSC—Szolnok. Tipp: 1. Megyei ifjúsági labdarúgó-bajnokság Nagykőrösi Kinizsi_Ceglédi Vas­u tas 4:3, Monor—Ceglédbercel 6:1, Vecsés_Érdi Traktor 6:0, Aszód— P écel i;3, Szigetszentmiklós—Kar- tal 3:0, Fóti SE—Gödöllő 1:3, Pilisi KSK__Üllő 3:0, Ceglédi Építők— S zigetújfalu 7:1, Váci Petőfi—Váci Vasutas 2:4. Viszonylag kevés gól jelle­mezte a megyei labdarúgó- bajnokság rajtját: 22. Mérkő­zésenkénti átlagban tehát csupán 2.5. Öt csapat nem tudta bevenni az ellenfél hálóját, s a 22 gól felén hat játékos osztozott. Akárcsak az NB I-ben, a megyében is sok volt a 11-es. Az öt közül csupán egyet nem értékesítettek. Mint már be­számoltunk, a hazai együtte­sek sikerét hozta az első for­duló, csak Pécel nyert idegen­ben. Két labdarúgó jutott a kiállítás sorsára vasárnap. A „beszélő számok” után nézzük miről beszéltek hétfőn este a szövetségben. Novak bravúrja — Vecsés tervszerűen ját­szott és csak Novak nagy­szerű teljesítményének kö­szönhetik a vendégek, hogy Egy két helyen kérdéses már csak a Rómába utazó magyar olimpiai együttes A Magyar Olim­piai Bizottság jú­lius 27-i, utolsó ülésén hozta nyil­vánosságra a ti­zenhetedik római nyári olimpiai játékokon sze­replő magyar sportküldöttség névsorát. Csaknem két hét telt el azóta, sok minden tisztázódott, s végeredmény­ben ma már csak egy-két he­lyen kérdéses az olasz fővá­rosba utazó magyar csapat összetétele. Erről nyilatkozott különben kedden délután az MTI munkatársának Csanádi Árpád, a MOB főtitkára. — Az atléták körében két újság van, az egyik szo­morú: az, hogy Varjú sze­replése valószínűtlenné vált. A másik pedig, hogy a fenn­levő négy helyre már Sasvári és a gyalogló Dinesz került, a másik két esélyes pedig Klics és Noszály. A magyar—cseh­szlovák viadalon biztosíhatják be végleg kiutazásukat. — Birkózásban a már kö­zölt hét versenyzőn kívül szó lehet azonban még két-három fiatal bekerüléséről. — Evezésben tovább bő­vül a résztvevők névsora, mégpedig 9-re. A kormányos nélküli négyes indításával vált szükségessé újabb versenyzők nevezése: Sátorié és Zsitniké. — A kerékpárosok kiküldé­sében az országúti VB-n való szereplés lesz a döntő. — Labdarúgásban 17-en utaznak: Faragó, Török, Novák, Vár- hidi, Dalnoki, Dudás, Vile- zsál, Kovács III, Solymosi, Sátori, Pál II, Göröcs, Albert, Orosz, Dunai, Rákosi, Pál I. Nevezték még egyes számmal Szentmihályit, kettessel Mé­szölyt. — A tornászoknál még a nőknél van vita, Mák és Ben- csik között dől el egy hely kérdése. — Öttusában véglegessé vált, hogy Balczó, Nagy és Németh mellett Szaniszló lesz a tartalék. PEST MEGYEI HÍRLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja Felelős szerkesztő Bácskai László Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó Csoltány Ferenc Szerkesztőséé és kiadóhivatal: Budapest VTT1. Blaha Lujza tér 3 Telefon- 343—100 142—220 Előállnia Szikra Lapnyomda. Budapest Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető - h >!v* nostahlvataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj 1 hónapra II forint A továbbiakban közölte a MOB főtitkára, hogy a magyar sportküldöttség kiutazása az olimpia szín­helyére hétfőn kezdődött meg, ekkor utazott el az első cso­porttal Hegyi Gyula, az MTST és MOB elnöke, Lo- sonczi Tibor, a MOB főtit­kára, Hámori Pál gazdasági vezető és Ven esz József fő­szakács. Ma a sportolók kö­zül a kosarasok kelnek út­ra. 14-én indul az első au­tóbusz, amely a vitorláshajó­kat és több kongresszusi küldöttet visz Rómába. 16- án indul a második autó­busz a hajókkal, kajakok­kal, majd 20-án az első nagyobb sportcsoport, csaknem 90 versenyző­vel. Ezzel a küldöttséggel azok a sportolók kelnek útra. akiknek versenysorozatuk ki­húzódik, így a labdarúgók, vízilabdázók, úszók, ökölví­vók, birkózók. 24-én megy egy újabb csoport, ismét kb. 80 fő, három hosszútávfutó, a kajakozok — akik kérték ezt a későbbi utazást — a kerékpárosok, öttusázók és a vívók. 27-én, 31-én, szep­tember 1-én és 5-én is tart majd még a kiutazás külön repülőgépeken és az IBUSZ által biztosított repülőgépek fennmaradó helyein. Elmondotta még Csanádi Árpád, hogy a magyar olim­piai attasé közlése szerint a magyar csapat kívánt szál­láshelye biztosított. Az olim­piai falu északi oldalán kért egyémeletes épületeket kap­ták meg szálláshelyül, ennek hőmérséklete viszonylag még a nagy hőségben is kellemes. Hárommillió-kétszázezer dollár értékű belépőjegyet adtak el már az olimpiára A római nyári olimpiai já­tékokra eddig 3 200 000 dollár értékű belépőjegyet adtak el elővételben. Ez az összeg már most rekordbevételt jelent, mivel például 1952-ben a hel­sinki olimpia teljes bevétele 2 828 000 dollár volt, míg mel- bourne-ben 2 531 000 dollár. A szervező bizottság számítása szerint hatmillió dollárt tenne ki a jegyekből származó be­vétel, ha minden belépő el­kelne. A legnagyobb érdeklődés az atlétikai versenyek iránt mu­tatkozik. Ezekre már 1 440 000 dollár értékben adtak el je­gyet. Huszonkét ß - öt 11-es nem esett több gól — mon­dotta Halápi Sándor szövet­ségi ellenőr. — Érd a máso­dik félidőben egy kis szeren­csével egyenlíthetett volna. Tóth játékvezető gyenge mű­ködésének az volt az oka, hogy inhúzódást szenvedett és nem tudta a játékot követni. — Meglepett a vecsési ifik kitűnő teljesítménye. Nagy­szerűen adogattak és eredmé­nyességüket hat gól jelezte. Véleményem szerint a csapat ott lesz az első helyért küzdők között, persze ha nem lesznek elbizakodottak. Blaska „bemutatkozott" Plasz Vince, szövetségi el­lenőr így vélekedett Gödöllő fóti vendégszerepléséről. — Blaska,, a gödöllői közép­csatár bemutatkozása nem sikerült. Ez yem is annyira játékára, mint inkább sport­szerűtlen viselkedésére vonat­kozik. Gombás játékvezető többször „csillapította” az ide­ges labdarúgót, aki majdnem a kiállított Gáspár sorsára ju­tott, Fát gólratörőbb telje­sítményével megérdemelten nyert. Érdekesség, hogy a helybeli Szűcs jól beosztotta góljait. Az első és a második félidő második percében volt ered­ményes. Kitűnő kapuserényt' árult el Fényi a kiállított Gás­pár helyettese, aki kivédte Sárréti 11-esét. Vagy az inkább Sárréti „ér­deme” volt? Károm a kislány Hatalmas érdeklődés nyil­vánult meg az aszódi mérkő­zés iránt. Nemcsak a két ér­dekelt csapat szurkolói, ha­nem a környező községek­ből érkezett nézők is közre­játszottak abban, hogy itt szü­letett a vasárnapi nézőcsúcs, a kétezres létszám. — A találkozó előtt az aszó­di labdarúgók virágcsokorral kedveskedtek a pécelieknek és érdemes megemlíteni, hogy három kislány virágcsokorral ajándékozta meg a játékveze­tőhármast, emlékezett vissza Leiner József szövetségi el­lenőr. — A szerencsésebb csa­pat nyert, maguk a péceliek is elismerték, hogy nagy „máz­lijuk” volt. Itt említjük meg, hogy nem­csak Aszódon, hanem csak­nem valamennyi mérkőzésen virágcsere vezette be a küz­delmet a rajt alkalmából. Egy 11-esről kontra és pro A kartali Sinkó István eze­ket mondotta: — Szerintünk Tihanyi, aki egyébként jól vezette a sziget- szentmiklósi mérkőzést, elha­markodottan ítélt 11-est el­lenünk. Középfedezetünk, Gá­bor vállára esett a labda, majd a földre és onnan a vi- gyázzban álló játékos kezé­re. Tehát, szándékosságról szó sem lehetett. Sajnos, a bünte­tő letörte a csapatot, amelynek tagjai kedvüket vesztették. Szalánki Károly, az SZTK szakosztályvezetője szerint a 11-es jogosságához kétség sem férhetett, hiszen a kartali já­tékos kétszer is hozzányúlt a labdához. Baj van a befejezéssel — Sokkal többet támadtunk, de csatáraink adósak marad­iak a góllövéssel — mondotta Képünkön jobbról balra: Szöllősi Ákos, Végh László, Szöl­lősi Árpád, Schmidt Tamás. (R. L. felv.) INNEN - ONNAN Pilis és Kisoroszi Pilisen szombat délután szorgos kezek csinosították, rendezgették a pályát. Rend­behozták a kaput, a kerítést. Lehet, hogy kényelmesebbé tették a „potyanézők” számá­ra, mert belőlük bizony jópár akadt az országút mentén, a kerítés oldalán. A Pilis—Üllő találkozón — amelyre népes üllői szurkoló­gárda érkezett — csak egy partjelző lengetett, mert Krausz György nem jelent meg. — Én már az elmúlt ked­den bejelentettem, hogy nem tudok részt venni a találko­zón, mert a szentendrei járás aktívájaként Kisorosziban voltam hivatalos. Csodálko­zom, hogy nem gondoskodtak helyettesemről. Krausz György elbeszélte még, hogy a Duna partján vasárnap avatták az új labda­rúgó-pályát, amelynek elké­szítésében nagy szerepe volt Bognár Dezső tanácselnöknek, Apfel János sportköri elnök­nek, Kunstár Ferenc szer­vezőnek, Bruder Géza KISZ- titkárnak. s nem utolsósorban a labdarúgók lelkes társadal­mi munkájának. Az avató keretében a Duna- bogdányi Építők vendégszere­pelt. A kezdőrúgást egy kiszes lány végezte el, a találkozót a helyiek 5:2-re nyerték. Reitter—Fekete A Prés- és Kovácsolt- árugyár felvesz esz­tergályos ipari tanuló­nak olyan fiatalt, aki az általános iskola 8 osztályát elvégezte és a 16. életévét még nem töltötte be. Jelentke­zési határidő- 1960. Vili. 17. Jelentkezni lehet a vállalat üzem- gazdasági osztályán, ahol a szükséges fel­világosítást Is meg­kapják a jelentkezők. Lakatos, villanyszerelő, fényező-mázoló, asztalos ipari tanulókat fel­vesz a MÁV Duna­keszi Járműjavító Ü. V. Dunakeszi. Otthont biztosítani nem tudunk. Keresünk számviteli képesítéssel rendelke­ző belső ellenőrt és állóeszköz egyedi nyil­vántartó vezetőt. Ipari Műszergyár. Iklad. Komfortos, részben beköltözhető villa, Csillaghegyen olcsón -tiadó . 143—690. Ofner, '-tői 6-ig. ______________ H áromhónapos tenyész leghorn csir­kék eladók. Telefon: 183—040. A Bp. Spartacus villanyfé­nyes kézilabdatornáján a Csö­möri KSK férficsapata 19:8 (8:4) arányban diadalmasko­dott a Lőrinci Fonó felett. ★ Vízilabda NB II. Tatabánya —Csepel Autó 4:4 (2:2). Az élen a Csepel Autó áll 20 pont­tal, második a Budai Spartacus (19), harmadik a VTSK (15). ★ A Szalvai Honvéd labdarú­gó-csapata a hadseregbajnok­ság nyolcas döntője során ma Kaposvárott vendégszerepei. A szentendreieknek már a dön­tetlen is elég a legjobb négy közé jutáshoz. ★ Az aszódi járásban kosárlab­da villámtornát bonyolítottak le. Eredetileg Ihat csapat neve­zett, de egy távolmaradt, s a megjelent öt együttes érdekes, helyenként színvonalas mérkő­zéseket vívott. Főleg az Ikladi Vasas tűnt ki, amelyik szorgos edzéssel készülődött a viadal­ra, de jó benyomást keltett az aszódi és túrái csapat is. Kár, hogy egy-két aszódi játékos a megengedettnél keményebben játszott. Iklad—Aszód 12:6, Hévíz­györk—Bag 24:15, Aszód—Hé- vízgyörk 18:10, Túra—Hévíz- györk 33:9, Iklad—Túra 40:19, Aszód—Túra 24:22, Iklad—Hé- vízgyörk 44:6. Végeredmény: 1. Ikladi Va­sas 8, ik Aszód 7, 3. Tvra 6, 4. Hévízgyörk 5, 5. Bag 1. ★ Vasárnap avatták az érdli­geti strandfürdő területén léte­sített röplabda-pályát, amely­nek építését az érdi kiszes sportolók végezték. Az avatási ünnepség után úszóviadalt rendezték, majd az Érdi Traktor—Szigetújfalu röplabda-mérkőzésre került sor, amelyet az érdiek 3:0-ra nyertek. Úszásban az érdiek 10, a váciak 5 első helyet szerez­tek. ★ Osztályozó a férfi röplabda NB II-be jutásért. Bajai III. Béla Gimnázium—Gödöllői Pe­dagógus 3:1. A Gödöilőn sorrakerült visz- szavágón a helyiek csalódást keltettek. Nem mutatták a megszokott játékot. A helyi csapatnál a felkészülésben is hiba mutatkozott és ez nagy­ban hátráltatta szereplésüket. Az osztályozó előtt ugyanis csupán két komoly mérkőzést vívtak. Vasárnap a gödöllői kulcs­emberek, Zsolnay, Gáspár, Seiber nem nyújtották szokott teljesítményüket. Csupán Mé­száros és Lencsés tűnt 'ki. Ugyanakkor a bajai együttes tagjai nagyszerűen ütöttek és megérdemelten nyertek, élü­kön Rácz tanárral, aki nem­csak elméleti irányítója, de egyben játékosa is a csapat­nak. A bulgáriai Muszacsevóban a Kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt csak hétfőn kezdődhetett meg az ejtőernyős világbajnokság többnapos kiizdelemsorozata. Az első versenynapon sem volt azon­ban végig jó az idő, s így a 2000 m-es csoportos kombinált cél­ugrásban csak kétszer tudták végrehajtani a feladatot 11 ország válogatottjai, a magyarok az erős nemzetközi mezőnyben két ugrás után a 6. helyen állnak. A népligeti új gyorsasági pályán vasárnap délelőtt fél 10 órakor sorrakerülő nagyszabású nemzet­közi motorkerékpáros Grand Prix-re lassan befejeződnek az előkészületek. Végleges, hogy a különböző géposztályok küzdel­meiben 11 ország _ NDK, NSZK, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Auszt­ria, Hollandia. Olaszország. Svéd­ország, Franciaország, Svájc és Magyarország — több mint I0Ó ver­senyzője áll rajthoz. A legjobb magyar atlétáknak a római utazás előtti utolsó nemzet­közi erőpróbáját jelenti a Nép­stadionban szombaton és vasár­nap egyaránt 17 órától sorra­kerülő Magyarország—Csehszlová­kia válogatott férfi és női viadal. Georg Stoltze (NDK) nyerte a motorvezetcses világbajnokságot. Befejeződött a rotterdami nem­zetközi lovasverseny. Magyar- ország második lett a Nemzetek Nagy díjában. V. Einarsson izlandi hármasugró 16.70 m-es eredményt ért el, ami egyenlő a fennálló hivatalos világ­csúccsal (ennél jobbat az elmúlt héten 17.03 m-rel a lengyel Schmidt ugrott.) A. Lipcsében folyó kerékpáros világbajnokság küdelmei során az amatőr férfiak repülőversertyáben az olasz Gaiardpni szerezte meg a világbajnoki címet, a nőknél pedig Ismét a szovjÁ Jermola- 1eva. A magyar férfiak és a lengyel nők győzelmével végződött Buda­pesten a nemzetek közötti íjász- verseny. % Barna Béla, a Váci Vasutas < intézője. — A Váci Petőfi II-1, ben igen sportszerű csapatot j ismertünk meg, annál szomo-', rúbb a Petőfi szurkolók egy ’, részének sportszerűtlen ma-', gatartása, nem helyeselhető I bekiabálásaik. Nem volt szándékosság! Két súlyos sérülés történt i vasárnap Cegléden. Kaiser já- : tékvezető és Szórádi part jel-1 ző szerint azonban egyiket sémi szándékosság idézte elő. í — A 35. percben a szigetúj-', falui Vigh Zoltán hátrave- j tődve, ollózva akarta elrúgni j a labdát. Nagy Lajos lefelé j fejelt és ekkor érte orrát a rú- j gás. Elsősorban a ceglédi játé- j kos hibáztatható, önveszélyes j játék miatt. A 75. percben \ történt a -másik baleset. A szi-\ getújfalui labdarúgó kapura\ akart lőni és ekkor avatkozott j közbe a ceglédi Sallai, akinek \ lába oly szerencsétlenül érte\ a labdát, hogy bokáját törte, j Az Építők kilenc emberrel: harcolta ki a győzelmet. Igaz, i az ellenfél is megfog'yatko- i zott, a 80. percben, Simon ki- \ állítása miatt. ; A ceglédi Kunsági Kálmán i még hozzáfűzte az elhangzót- i lakhoz, hogy Vigh Zoltánt aj baleset előtt már ötször fi- \ gyelmeztette a játékvezető. \ Egy semleges vélemény \ Fodor Mihály a Gyomrot SE \ titkára, Monor—Ceglédbe:'- ? cél összecsapást tekintette \ meg vasárnap. ; — Csak szünet után játszott ‘ jól a monori csapat. Ekkor nagyobb tapasztalatukat és technikai képzettségüket a berceliek lelkes játékukkal nem tudták ellensúlyozni. \ Bende játékvezető a testtel való játékot néhány esetben fordítva bírálta el, de az ered­ményt ez nem befolyásolta. Két Szollősi az első négy között Vasárnap rendezték a ráckevei járás úszóversenyét Rác­kevén, a gimnázium előtti Duna-szakaszon. Az úttörőknél az első négy között két Szöllősi végzett, s még egy névrokonuk is volt a vízparton. Szöllősi Imre, a magyar kajak olimpiai ke­ret tagja, aki nagy érdeklődéssel figyelte a viadalt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom