Pest Megyei Hirlap, 1960. augusztus (4. évfolyam, 181-205. szám)

1960-08-12 / 190. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK'. IV. ÉVFOLYAM, 190. SZÁM ARA 50 111*111 1960. AUGUSZTUS 12. PÉNTEK Moszkvába évközeit a Magyar Népköztársaság kormángküitlö ttsége A. I. MIKOJAN ÉS DR. MÜNNICH FERENC BESZÉDE Pénteken délelőtt Moszk­vában a Gorkij-parkban ün­nepélyesen megnyitják a ma­gyar ipari kiállítást. A kiállí­tás megnyitása alkalmából csütörtökön délben Moszk­vába érkezett a Magyar Nép- köztársaság kormányküldött­sége. A küldöttséget dr. Mün­nich Ferenc, a forradalmi munkás-paraszt kormány el­nöke vezeti, aki felesége tár­saságában érkezett a szovjet fő\rárosba. A küldöttség tag­jai: Apró Antal, a Miniszter- tanács elnökének első helyet­tese, Csergő János, kohó- és gépipari miniszter, Incze Jenő, külkereskedelmi miniszter, Kiss Árpád, az Országos Terv­hivatal elnöke, Horváth Gyu­la könnyűipari miniszterhe­lyettes, dr. Sághy Vilmos élel­mezésügyi miniszterhelyettes, valamint Révész Géza, a Ma­gyar Népköztársaság moszk­vai rendkívüli és meghatal­mazott nagykövete, aki Moszk­vában csatlakozott a küldött­séghez. A küldöttség szakértői: Mulató János külkereskedel­mi miniszterhelyettes, Sebes Sándor, a belkereskedelmi mi­niszter $első helyettese, Dar- vasi István, az MSZMP Köz­ponti Bizottsága agit.-prop. osztályának helyettes vezető­je és Radványi János, a kül­ügyminisztérium protokoll osztályának vezetője. A magyar küldöttség ér­kezése alkalmából magyar és szovjet zászlókkal dí­szítették fel a szovjet fő­város vnukovói repülőte­rének főépületét. A fő­épülettel szemben felsora­kozott a moszkvai hely­őrség díszszázada. A magyar küldöttség foga­dására a repülőtéren számos szovjet közéleti személyiség élén megjelent A. I. Mikojan, a Szovjetunió Minisztertaná­csának első elnökhelyettese, az SZKP Központi Bizottsága elnökségének tagja, P. N. Poszpjelov, az SZKP Központi Bizottsága elnökségének pót­tagja, V. N. Novikov, a szov­jet minisztertanács elnökhe­lyettese, A. A. Gromiko kül­ügyminiszter, Sz. A. Szkacs- kov. a szovjet minisztertanács külföldi gazdasági kapcsola­tok bizottságának elnöke. Jelen voltak a repülőtéren a Magyar Népköztársaság moszkvai nagykövetségének diplomáciai munkatársai. A kormányküldöttség érkezése alkalmából megjelent a repü­lőtéren számos állam moszk- \Tai diplomáciai képviseleté­nek vezetője. A MALÉV kü- lönrepülőgépe moszkvai idő szerint néhány perccel egy óra után állt meg a vnukovói re­pülőtér főépülete előtt. A magyar kormánykül­döttség tagjait elsőnek Mikojan és Poszpje’ov üdvözölte meleg barát­sággal. Dr. Münnich Ferenc ezután Á. I. Mikojan társaságában ellépett a moszkvai helyőrség díszszázada előtt. A díszőrség parancsnoka jelentést tett a kormány elnökének, majd a magyar és a szovjet himnusz elhangzása után dr. Münnich Ferenc köszöntötte a díszőr­ség tagjait. A. 7. Mikojan, a Szovjet­unió Minisztertanácsának első elnökhelyettese mondotj; ez­után beszédet. Meleg szavakkal köszön­tötte a magyar vendégeket és örömét fejezte ki, hogy a kormányküldöttség a Ma­gyar Népköztársaság ipari kiállításának megnyitása alkalmából ellátogatott a Szovjetunióba. A továbbiakban a magyar és a szovjet nép barátságát méltatta. A magyar és a szov­jet nép barátsága a szocialista internacionalizmus elvein alap­szik, közös ügyünket, a világ- béke legfőbb biztosítékát ké­pező nagy szocialista tóbor megerősítését szolgálja — mondotta. A szovjet nép őszintén örül azoknak a sikereknek, ame­lyeket a magyar dolgozók ér­nek el a dicső Magyar Szo­cialista Munkáspárt vezetésé­vel. A szovjet emberek sokra becsülik a magyar nép hozzájárulását a békéért, a leszerelésért, a külön­böző társadalmi rendszerű országok békés egymás­melleit éléséért vívott harc nagy ügyéhez. Mikojan befejezésül a szov­jet és a magyar nép megdönt­hetetlen testvéri barátságát éltette. Az üdvözlésre dr. Münnich Ferenc, a forradalmi munkás­paraszt kormány elnöke vála­szolt. Mindenekelőtt szívbőljövő köszönetét mondott azért a kedves elvtársi fogadtatásért, amelyben a Magyar Népköz- társaság kormányának kül­döttségét részesítették. „A Szovjetunió földjére és hős fővárosába. Moszkvába min­denkor felemelő, jó érzések közepette érkezünk, úgy, aho­gyan legjobb barátaihoz láto­Ma reggel ünnepélyes kere­tek között nyitják meg a Ma­gyar Népköztársaság ipari ki­állítását Moszkvában, a Gor­kij-parkban. A kiállítás' igaz­gatósága csütörtökön délben sajtóértekezleten mutatta be a magyar kiállítás anyagát a szovjet és a külföldi sajtó kép­viselőinek. A vendégeket Rosta László, A Szovjet Szocialista Köz­társaságok Szövetségének kormánya a Kreml palotában csütörtökön díszebédet adott a Magyar Népköztársaság Szov­jetunióban tartózkodó magyar kormányküldöttségének tisz­teletére. A díszebéden részt vett dr. Münnich Ferenc, a Magyar Népköztársaság miniszterelnö­A Magyar Népköztársaság kormányküldöttsége, amely a magyar ipari kiállítás megnyi­tására érkezett Moszkvába, csütörtökön délután a Kreml­ben látogatást tett A. I. Mi- kojannál, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának első elnök- helyettesénél. A magyar küldöttséget dr. Münnich Ferenc, a forradal­mi munkás-paraszt kormány elnöke vezette. A látogatáson részt vettek a küldöttség tag­jai és a küldöttség szakértői A látogatáson szovjet rész gat az ember. Mostani látoga­tásunknak külön ünnepélyes­séget kölcsönös az, hogy hol­nap itt, Moszkvában nyitjuk meg eddigi legnagyobb ipari kiállításunkat” — mondotta a kormány elnöke, majd hang­súlyozta, hogy a kiállítás célja bemutatni a Magyar Népköztársaság 15 sz_fbad évének ered­ményeit. „Tizenöt évvel ezelőtt hazánk a háborútól végsőkig meg­gyötört, a fasisztáik által ki­rabolt. romokban heverő or­szág volt. A magyar munkások, pa­rasztok, értelmiségiek ak­kor a felszabadító Szov­jetunió nagylelkű, önzet­len segítségével kezdték meg az új népi Magyar- ország felépítését és a testvéri segítség azóta is végigkísér bennünket a szocialista utunkon. Ma virágzó. jó-hírű iparunk van. Parasztságunk nagy több­sége a szövetkezeti úton jár, városaink szebbek, mint vala­ha, dolgozó népünk magabiz­tosan építi a szocialista tár­sadalmat, de soha egyetlen percre sem feled­jük, hogy minden sike­rünkben benne van a Szovjetunió és a többi testvéri szocialista ország elvtársi segítsége. Kiállításunk, főként az ipar területén azt kívánja bemu­tatni, hegy éltünk a kapott támogatással, s népünk szor­galma, tehetsége mivel járul hozzá szocialista táborunk erősítéséihez, mivel vesz részt az országaim,k között kialakult nemzetközi munkamegosztás­ban.” a Magyar Népköztársaság moszkvai nagykövetségének első titkára köszöntötte, majd Kristóf László, a kiállítás igaz­gatója és Jónai Endre, a kiállí­tás sajtóközpontjának vezetője adott tájékoztatót a magyar kiállítás anyagáról. A szovjet és a külföldi sajtó képviselői ezután megtekintet­ték a magyar kiállítást. ke, valamint a küldöttség töb­bi tagja. Szovjet részről jelen voltak: Otto Kuuszinen, Anasztasz Mi­kojan, Mihail Szusz’ov, Pjotr Pcszpelov, továbbá Vlagyimir Novikov és Dmitrij Usztyinov, a Szovjetunió miniszterelnöké­nek helyettesei, Andrej Gromi­ko, a Szovjetunió külügymi­nisztere és mások. ről jelen volt A. A. Gromiko, a Szovjetunió külügyminisz­tere is. A magyar kormányküldött­ség dr. Münnich Ferenc veze­tésével ezután látogatást tett L. I. Brezsnyevnél, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa el­nökségének elnökénél. Brezsnyev, szintén szívélyes baráti beszélgetést folytatott a magyar kormány elnökével, s a küldöttség tagjaival. A lá­togatáson jelen volt A. A. Gromiko. szovjet külügymi­niszter is. Dr. Münnich Ferenc távirata a Csád Köztársaság miniszterelnökéhez Dr. Münnich Ferenc, a ma­gyar forradalmi munkáspa­raszt kormány elnöke távirat­ban üdvözölte Francois Tom- balbaye-t, a Csád Köztársa­ság miniszterelnökét, a köztár­saság függetlenségének kikiál­tása alkalmából. Nőküldöttség utazott a Szovjetunióba Csütörtökön öttagú nőkül­döttség utazott a Szovjetunió­ba a hazánkban is megjelenő „Asszonyok” című szovjet lap szerkesztőségének meghívásá­ra. A küldöttség — amelyet Antal Gyuláné, a Nógrád me­gyei Nőtanács titkára vezet — hat napot tolt a Szovjetunió­ban. A Földművelésügyi Mi­nisztérium számos országos és megyei mezőgazdasági jel­legű szervezet, többek kö­zött a Pest megyei Tanács mezőgazdasági osztálya és a Pest megyei MÉK bevoná­sával az idén is megrendezi a már hagyományos ősziba­rack-kiállítást és ezzel ösz- szekapcsolva az őszibarack- termesztési tapasztalatcserét. A kétnapos program ke­retében szombaton fél kilenc órakor az ország legkiválóbb őszibarack- termelőinek bevonásával a szakemberek a termelés, nemesítés és növényvé­delem kérdéseit vitatják meg a fővárosi tanács V., Város­ház u. 9—11. szám alatti nagytermében. Délben a Pest Ma, pénteken délután ün­nepségre kerül sor a nagykátai Március 15. Termelőszövetke­zetben. A termelőszövetkezet az augusztus 2-án megtartott rendkívüli közgyűlésen a tag­ság úgy határozott, hogy a so­kat szenvedett koreai nép iránti rokonszenvüket kifejez­ve, felveszik a „Magyar—Ko­reai Népek Barátsága” Tsz ne­vet. A névadó ünnepségre ma délután kerül sor. Az ünnep­Felhívtuk a Solymáron mű­ködő Pest megyei Műanyag- Játékáru- és Tömegcikkipari Vállalat igazgatóját, Dózsa elvtársat, s megkértük, szá­moljon be röviden a vállalat legújabb érdekességeiről, mű­anyagkészítményeiről. — Éppen most kezdtük meg a legutóbbi műanyagipari ki­állításon is bemutatott és nagy elismerést szerzett új mű­anyagcikkeink sorozatgyártá­sát. így például már a mű­anyagcsapokat ás üzemszerűen készítjük. Újdonságunk a mű­anyagkilincs, amely PVC-ből készül, élettartama nagyobb, Martin Ferenc, a Magyar Népköztársaság pekingi nagy­követe átnyújtotta megbízóle­velét Szung Csing-ling asz- szonynak, a Kínai Népköztár­saság alelnökének. A hivatalos aktuskor Martin Ferenc nagy­követ beszédet mondott. — Támogatjuk a hős kínai nép és kormánya minden erő­feszítését, amellyel leleplezi, megakadályozza és leveri az imperialisták agresszióit a Kí­nai Népköztársaság ellen — mondotta többek között a ma­gyar nagykövet. A Magyar megyei Tanács épületében (Budapest, V., Városház utca 7.) Petőházi Gábor, a föld­művelésügyi miniszter helyet­tese nyitja meg az ősziba­rack-kiállítást, amely szom­bat déltől vasárnap estig te­kinthető meg. Katona Zsigmond ny. egye­temi tanár, a Kertészeti és Szőlészeti Társaság elnöke tájékoztatása szerint nemcsak hazai, hanem olasz és francia ősziba­rackot is kiállítanak, amelyet a Ilungarofruct Külkereskedelmi Vállalat repülőgépen szállít erre az alkalomra. — A külföldi őszibarackok bemutatásával az a célunk — mondotta —, hogy a látogatók közvetlenül is meggyőződ­jenek: a mi éghajlati adott­ságén részt vesznek a Koreai Népi Demokratikus Köztársa­ság budapesti nagykövetségé­nek vezető állású diplomatái, valamint a koreai dél-phenjani tartományból érkezett vendé­gek. Részt vesz az ünnepségen Horváth András elvtárs, az MSZMP Pest megyei Bizottsá­gának első titkára, dr. Dajka Balázs, a Pest megyei Tanács vb-elnökhelyettese, és a me­mint a fémkilincseké. Igaz, ná­lunk még eléggé ismeretlen, de biztosak vagyunk, hogy rö­videsen megkedvelik a lakás- építkezők. A PVC-hegesztő- üzemünk újfazonú, modern esőkabátokat készít — negyed­évenként mintegy tízezer da­rabot. A filmnyomó részle­günk újmintázatú, több szín­nyomású műanyagabroncso- kat gyárt. Munkánk bőven van, nagyon örülünk, hogy a Tervhivatal külön anyagke­retet,és szerszámökat biztosít részünkre az új műanyagcik­kek gyártásához. Népköztársaság minden erejé­vel szolgálja a világbéke meg­védésének nagy ügyét. Támo­gatja a Szovjetunió vezette szocialista tábor minden javas­latát, amelynek célja megaka­dályozni egy újabb imperialis­ta háborút és valóra váltani a békés együttélés elveit. Ebben a harcban legyőzhetetlen erőt képvisel a szocializmust építő országok megbonthatatlan egy­sége. Ez egyúttal a világbéke legfőbb biztosítéka is. A beszédre Szung Csing- ling válaszolt. ságaink kiválóan alkalma­sak őszi barack-termelésre, s hazai fajtáink nemcsak felveszik a versenyt a leg­híresebb külföldi barack­fajtákkal, hanem lénye­gesen felül is múlják azokat. — A második ötéves terv végére több mint 10 ezer hold új őszibarackost tele­pítünk, hogy az egyre nö­vekvő belső fagyasztást és az az egyre fokozódó külföldi keresletet kielégíthessük. Je­lenleg mintegy 1800—2000 vagon a termelésünk, a terv­be vett új telepítésekkel ezt megtöbbszörözhetjük, külö­nösen, ha általánosak lesz­nek az olyan eredmények, mint amilyet a balaton bogiári és a tö­rökbálinti állami gazda­ságban értek el, ahol az 50—60 mázsás holdan­ként termés nem kivé­telnek, hanem átlagnak számít ma már. — Kormányzatunk nem­csak az állami gazdaságok­nak, hanem a termelőszövet­kezeteknek is messzemenő segítséget nyújt őszibaracko­sok telepítéséhez. A kiállí­tásnak egyik célja az is, hogy a termelőszövetkezetek ér­deklődését felkeltse az őszi­barack-termelés iránt. Ezért a megyéből érkező szövetke­zeti tagoknak — akiket a tsz-ük a kiállításra felküld — útiköltségét a vasúti, vagy autóbusz-jegy leadása ellenében, a helyszínen meg­térítjük — fejezte be tájékoz­tatóját Katona Zsigmond. (gy. m.)- >* Ljfajta mezőgazdasági gépeket gyártanak A Szentgotthárdi Kasza­gyárban ebben az évben ki­sebbfajta mezőgazdasági gé­pek gyártására Is áttérnek. Az év elején megkezdték a négy. és háromtagú rnagta- . karó-borona gyártását. Az idén már több mine 23Ö0 < ilyen boronát adtak át a me­zőgazdaságnak. Az üzemben kísérletezték ki a különleges kivitelezésű szőlőművelő ekét, amelyből az év végéig két­százat gyártanak. Rövidesen, elkészül egy répamoső- és répavágógép mintapéldánya* Í5. ... N Sajtóértekezlet a moszkvai magyar kiállításról Díszebéd a Kremlben a magyar kormányküldöttség tiszteletére A magyar kormányküldöttség látogatása Mikojannál és Brezsnyevnél JíiáíŰtáa — tapMósztcdatcő&téuel Tízezer hold új őszibarackos — A magyar fajták vezetnek Szombaton nyílik az őszibarackkiállítás Magyar-Koreai Népek Barátsága Tsz Nagykátán gye több más vezetője. KILINCS — műanyagból /.O1 yu' zo ye íré ér ezc T< ez< Dtt D já ái m hí k< Kz /,en< ' eine kai brit 5 í Négy vagon dinnyét indítottak útnak már a tápiószelei £ Keleti Fény Termelőszövetkezet tagjai. Az ízletes dinnyé- ^ nck nagy keletje van külföldön. Képünkön a tsz tagjai ^ rakják a dinnyét a vagonba, ez a szállítmány Csehszlo­£ vákiába indul. y t (Koppány György felv.) ^\^.XXXXXXXXXX^XXXXX'^.XXXX^XXXXXXXXXXXXXVVXXXXXXXXXVvXX'.X^.X^XXV^.XXXX\^.V^.XXXXXXXX\^.XXXXXV• Új pekingi nagykövetünk átnyújtotta megbízólevelét

Next

/
Oldalképek
Tartalom