Pest Megyei Hirlap, 1960. július (4. évfolyam, 154-180. szám)

1960-07-01 / 154. szám

PEST MEGYEI Aratnak a gödi határban A gödi Egyesült Törekvés-Harcos Tsz-ben a kombájnok % már vége felé járnak az őszi árpa aratásának. A termés hol- í dánként 11—12 mázsa. A Váchartyáni Gépállomás kombájnja % naponta tíz hold őszi árpát vágott le. AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁG A ÉS A MEGYEI T A W ÁCS L A PJ A I IV. ÉVFOLYAM, 154. SZÁM ARA 50 FILLER 1960. JÜLIUS 1. PÉNTEK rp • /> Hruscsov elvtárs Bécsben •• Ünnepélyes fogadtatás a scSiwechata repülőtéren A Pravda vezércikke - Osztrák lapvélemények Megkezdődött a kilencnapos ausztriai látogatás Nyikita Hruscsov szovjet miniszterelnök családjával együtt az osztrák kormány meghívására csütörtökön reg­gel egy IL—18-as mintájú repülőgépen Moszkvából Bécs- be indult. Hruscsov kíséretében van Alekszej Koszigin, a minisz­tertanács első elnökhelyettese, Jekatyerina Furceva művelő­désügyi miniszter, Andrej Gromiko külügyminiszter, Georgij Zsukov, a Külföldi Kulturális Kapcsolatok Ál­lami Bizottságának elnöke és több más vezető tisztviselő. A szovjet főváros vnukovói repülőterén Arisztov, Brezs- r.yev, Ignatov, Kozlov, Kuusi- nen, Mikojan, Muhitgyinov, Poljanszkij, Poszpelov, Sver- nyik, több miniszter, a diplo­máciai testület számos tagja búcsúztatta Hruscsovot. A Pravda csütörtöki vezér­cikkében méltatja Hruscsov ausztriai látogatásának jelen­tőségét. A lap megállapítja: „a szovjet nép a legjobb érzelmekkel gondol az osztrák népre. Hazánk mindig következetesen síkraszállt az osztrák ál­lam épségéért, független­ségéért.” A Szovjetunió elsőként is­merte el 1945 tavaszán az ideiglenes osztrák kormányt — emlékeztet a Pravda. Az 1955. évi államszerződést a Moszkvában lezajlott szovjet —osztrák kormányközi tár­gyalásokon készítették elő. Ä vezércikk befejezésül szerencsés utat és sike­res, eredményes békekül­detést kíván Nyikita Szergejevics Hruscsovnak Ausztria földjén. Csaknem valamennyi bécsi lap vezető helyen emlékezik meg Hruscsov szovjet minisz­terelnök látogatásának jelen­tőségéről. A Raab kancellár­hoz közelálló Österreichische Neue Tageszeitung vezér­cikkében emlékeztet arra, hogy Ausztria a Szovjetunió­nak és elsősorban Hrus­csovnak köszönheti az osztrák államszerződés megkötését. Mi, osztrákok, Hruscsov mi­niszterelnökben egy olyan or­szág képviselőjét köszöntjük, amellyel korrekt kapcsola­taink vannak. Hruscsov biztos lehet abban, hogy itt, Auszt­riában örömmel fogadjuk. Hruscsov mint kormány­fő és mint Ausztria ba­rátja jön hozzánk és ép­pen ezért szívélyesen üd­vözöljük — hangoztatja a lap. Az osztrák kormány lapja, a Wiener Zeitung első olda­lon közli Hruscsov fényképét és részletesen ismerteti a lá­togatás első napjának hivata­los programját. . ' Nagy napia ez Ausztriának — írja üdvözlő cikkében a Volksstimme. Az öröm, amely eltölt bennünket Hruscsov lá­togatása fölött, nem ismer pártpolitikai határokat. A szo­ciáldemokraták lapja, az Arbeiter Zeitung és a Das Kleine Volksblatt is vezér­cikkben üdvözli a szovjet kor­mányfő látogatását. Hruscsov fogadása a schwechati repülőtéren Az ünnepi díszt öltött schwechati repülőtéren Hrus­csov és kíséretének fogadásá­ra megjelent Schärf köztársa­sági elnök. Raab kancellár, Pittermann alkancellár, Kreis­ky külügyminiszter és az osztrák kormány több más tagja. Jelen voltak a fogadá­son a diplomáciai testület képviselői és számos közéleti személyiség. Amikor az IL—18-as gép pontosan 10.30 órakor le­szállt a repülőtér kifutó­pályáján, harsonák jelez­ték Hruscsov megérkezé­sét. A repülőgép ajtajában meg­jelenő Hruscsovot a kivezé­nyelt üteg 21 díszsortüze kö­szöntötte. A szovjet kormány­fő ellépett a bécsi gárdazász­lóalj, 120 tagú díszszázada előtt, a két nemzet himnuszá­nak elhangzása közben, majd Hruscsov miniszterelnököt és kíséretének tagjait Schärf köz- társasági elnök üdvözölte. Az üdvözlő beszédek Schärf köztársasági elnök beszéde elején szívélyesen üd­vözölte a vendégeket, majd Ausztria fejlődését, megválto­zását hangsúlyozta. Hangoz­tatta. hogy a világbéke meg­őrzésének, valamint Ausztria szabadsága és önállósága biz­tosításának egyik legfonto­sabb feltétele az osztrák ál­lamszerződés megkötése volt. Az osztrák köztársasági el­nök meleg szavakkal emléke­seit meg nemrégen Moszk­vában tett látogatásáról és rámutatott, e látogatás al­kalmából Hruscsov mi­niszterelnök Ausztria őszinte barátjának bizo­nyult. Hruscsovnak. az osztrák nép iránt tanúsított magatartása — hangsúlyozta Schärf — dön­tően hozzájárult ahhoz, hogy Ausztria megszabadult az ide­gen megszállástól. Schärf végül meggyőződését fejezte ki. hogy Hruscsov ausztriai látoga­tása előmozdítja a két or­szág .jó kapcsolatainak to­vábbi elmélyülését. Hruscsov válaszbeszédében köszönetét mondott a szívé­lyes fogadtatásért és meg­győződését fejezte ki, hogy ausztriai látogatása, találko­zása az osztrák emberekkel előmozdítja a kölcsönös, jobb megértést. A Szovjetunió és Auszt­ria baráti kapcsolatainak fejlődése nagyszerű pél­dája a békés együttélés­nek. A Szovjetunió to­vábbra is támogatja Ausztria semlegességét, amely nem jelentéktelen a béke megőrzése szempontjá­ból. Meggyőződésünk, hogy a béke és a békés együttélés el­vei diadalmaskodnak— hang­súlyozta a szovjet minisz­terelnök; Hruscsov ezután arról be­szélt, hogy meggyőződése sze­rint egyeznek a két ország célkitűzései, a béke megőrzé­se és a békés együttélés kér­désében, s ez — mondotta — jó alapjául szolgál a nemzet­közi feszültség enyhítését cél­zó szoros együttműködésnek. A szovjet miniszterelnök reményét fejezte ki, hogy az osztrák államférfiak­kal, a közélet és az üzleti körök képviselőivel küszö­bönálló tárgyalásai a két ország baráti kapcsolatai­nak jelentős elmélyítésé­hez, és a világ békéjének megszilárdításához ve­zetnek. A hivatalos üdvözlés után Hruscsov és Schärf gépko­csiba szállt és elindult Bécs felé. A szovjet miniszterelnök beszédét 21 ország több száz újságírója jegyezte, s Európa csaknem valamennyi televí­ziós állomása, köztük a ma­gyar televízió is közvetítette. Schärf államelnök gépkocsi­ját, amelyben Hruscsov is ült, több személyautó és autóbusz követte, amelyekben a szovjet vendégek és az oszt­rák vendéglátók helyezkedtek el. „Éljen Nyikita, éljen a béke ! Hruscsov a Schwarzenberg- platzon és a tér, valamint a Kärtnerring sarkán emelkedő Imperial Hotel előtt találko­zott először a bécsiekkel, akik már órákkal megérke­zése előtt gyülekeztek a vörös, sarló-kalapácsos szov­jet lobogóval és a piros-fehér- piros osztrák állami zászlóval díszített útvonalakon. Több ezren zsúfolódtak össze a kordon mögött, hogy üdvözöljék a szállá­sára érkező szovjet mi­niszterelnököt. Vörös és piros-fehér-piros pa­pírzászlócskákat szorongattak kezükben a várakozók, s ami­kor végighullámzott a töme­gen a hír: jön Hruscsov, magasan a fejek fölé emelkedtek a széles transzparensek, amelye­ken ilyen feliratok voltak olvashatók: „Béke és ba­rátság”, „Üdvözöljük Nyi- kitát.” Messziről hangzott a taps és az éljenzés, amikor 11 óra 25 perckor bekanyarodott a Kärtnerringre a fehér sisakos és fehér kesztyűs motoros rendőrök osztaga. „Éljen Hruscsov” — kiáltották a bécsiek, amikor a motorosok után feltűnt a szovjet mi­niszterelnök autója. Meleg barátsággal, vendég- szeretettel fogadta Bécs a szovjet vendéget. A lelkes hangulatban nyomát sem lehetett fel­fedezni annak a „hűvös tartózkodásnak”, amelyre az amerikai zsoldban ál­ló osztrák ügynökök dur­va uszítása, a klérus szemforgató intelme akar­ta rábírni az osztrák la­kosságot. Szikrázó napsütésben gyorsan halad a kombájn ^ A nagyüzemi gazdálkodásnak szinte szimbóluma ez a j, kép. Az árpát vágó kombájn és mellette a magasfeszült­ségű távvezeték (MTI Foto, Fehérvári felv.) y A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^ Az MSZMP Központi Bizottságának ülése A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága június 29-én ülést tartott. Az ülésen Kádár János elvtárs beszámolt a Román Munkáspárt kongresszusán részt vett delegáció munkájáról és a szocialista orszá­gok kommunista és munkáspártjai képvise­lőinek Bukarestben lefolyt tárgyalásairól. A Központi Bizottság Kádár János elvtárs beszámolóját a delegáció munkájáról és a testvérpártok értekezletén kifejtett állás­pontjáról egyhangúlag, helyeslőén tudomásul vette. A Központi Bizottság a 12 párt által aláírt közleménnyel kapcsolatos állásfoglalá­sát külön határozatban is leszögezte. A Központi Bizottság ülésén ezután Fock Jenő elvtárs adott jelentést a második ötéves terv folyó munkáiról. Ennek során kiemelte a vegyipar fejlesztésének a második ötéves tervvel kapcsolatos fontosabb kérdéseit, az építőipar felkészülését a második ötéves terv feladataira, különös tekintettel a lakásépí­tésre, és az ipartelepítési tervekre. A Központi Bizottság Fock Jenő elvtárs beszámolóját a második ötéves terv előké­születeiről tudomásul vette, a kiemelt kérdé­sekben határozatokat hozott és úgy döntött, hogy a vegyipar fejlesztésére, az építőipar felkészítésére és az ipartelepítésre vonatkozó határozatait nyilvánosságra hozza. Ezt követően Marosán György elvtárs is­mertette a Kommunista Ifjúsági Szövetség kongresszusa összehívására és a kongresszus előkészítésének irányelveire vonatkozó javas­latot. A Központi Bizottság elfogadta a kongresz- szus irányelveit és hozzájárult ahhoz, hogy a Kommunista Ifjúsági Szövetség 1960 de­cemberében hívja össze kongresszusát. Kétszáztizenhét modern ruházati cikk, 33 féle élelmiszer, 14 új bútordarab és még számos más új iparcikk vizsgázott a KERMI-ben Az új gyártmányok 80 százaléka megfelelt a követelményeknek A Kereskedelmi Minőség- ellenőrző Intézetben több száz új iparcikk vizsgálatát fejezték be. Az élelmiszeripar 33 féle új termékét küldte ■ el az intézet laboratóriumaiba, hogy meg­állapítsák, megfelelnek-e a kereskedelem követelményei­nek és alkalmasak-e fogyasz­tásra. A laboratóriumi vizsgá­latok és a műszeres ellenőr­zések eredménye szerint a szakemberek a megvizsgált minták 80 százalékát a köve­telményeknek megfelelőnek találták. Különösen jól vizs­gáztak a Csemege- Édesipari Gyár új csokoládé- és nugát­készítményei, mint például a csoki-flipp, a karnevál dísz­doboz, az „avola” nevű man­dulás nugátszelet és a mo­gyorós rúd. Kifogástalannak találták a Budapesti Kon­zervgyár új készételeit is. Valószínűleg rövidesen már kapható lesz a boltokban a bácskai rizses sertéshús-kon- zerv, a káposztaleves kolbász- szál, a sárgaborsó-püré füstölt hússal, az alföldi gulyásleves és a töltött paprika. 217 új ruházati cikk és textilipari termék is vizsgázott a Keres­kedelmi Minőségellenőrző In­tézet szakemberei előtt. A 217 ellenőrzött új termék 80 szá­zaléka kifogástalannak bizo­nyult. Nehéz fizikai próbának vetették alá az új textíliákat, ruhákat és így dőlt el, melyik alkalmas arra, hogy forga­lomba kerüljön. Kifogástalan volt a Hazai Pamutszövőgyár két új pamutkészítménye, a kánikula és az ingporőz szö­vetek. A szakemberek igen sikerültnek találták a Tallér elnevezésű, újfajta, műanyag­gal kevert munkaruhaanyagot is. A megvizsgált vas-műszaki cikkek közül eladásra alkal­masnak találták a Székesfe­hérvári Villamossági, Televí­zió és Rádiókészülékek gyá­rában készült Benczúr típusú televíziót és az Orion Gyár AR—321-es és az AR—322-es jelzésű rádióit. A vizsgálatra beküldött vegyicikkek közül öt mintát találtak megfelelő­nek. A bútorgyárak 14 új ter­méküket küldték el vizsgá­latra. Ezek közül 11-et talál­tak megfelelőnek. így rövide­sen kapható lesz a szaküzle­tekben az újfajta kárpitozott szobagarnitúra, a Tulipán el­nevezésű kagylófotel, a mű­anyaggal bevont konyhabe­rendezés és a gyermekek ré­szére készült ülőgarnitúra. A Kereskedelmi Minőségel­lenőrző Intézet szakemberei ezenkívül megvizsgáltak több mint 70 újfajta gumi- és mű­anyagkészítményt is, ame­lyeknek nagy része szintén megfelelt a követelmények­nek. v \ Az éljenzés még erősebb J lett. Hruscsov Schärf oszt- ^ rák köztársasági elnök kísé- ^ rétében kiszállt a szálloda elé ^ kanyarodó autóból. ^ A következő autóból Nyina ^ Hruscsova lépett ki, őt dr. ^ Kyrlené, Schärf köztársa- ^ sági elnök leánya kísérte a ^ schwechati repülőtérről a ^ szállodáig. Koszigin, a ^ szovjet Minisztertanács első ^ elnökhelyettese Raab kan cél-1 lár kíséretében érkezett, f Furcevát Pittermann kísérte. ^ A következő autóban uta- ? zott Gromiko szovjet külügy- ^ miniszter, Kreisky osztrák ^ külügyminiszter és Walter % Wodak nagykövet, az oszt- ^ rák külügyminisztérium ke- ^ leti főosztályának vezetője. ^ A hatodik autóból a szovjet ^ kormányfő leánya, Jelena % Hruscsova lépett ki. Hei- $ merle moszkvai osztrák nagy- ^ követ és Eiselsberg, a moszk- ^ vai nagykövetség tanácsosa ^ feleségének társaságában ér- ^ kezett í y A vendégek a téren ősz- í szegyűlt bécsiek éljenzé- ^ se közben rövid időre ^ megálltak a szálloda ka- ^ £ (Folytatás a 2, oldalon) í __________________________ í

Next

/
Oldalképek
Tartalom