Pest Megyei Hirlap, 1960. július (4. évfolyam, 154-180. szám)

1960-07-01 / 154. szám

xKírlap I960. JÜLIUS 1. PÉNTEK HRUSCSOV ELVTÁRS BECSBEN Argentin nyilatkozat a Mengele-ügyben Hivatalos szóvivő közlése szerint az argentínai kormány hajlandó teljesíteni a bonni ki­adatási kérelmet és dr. Men- gele volt auschwitzi gyűjtőtábo­ri orvost, a hírhedt náci hábo­rús bűnöst kiadni a Német Szövetségi Köztársaságnak. A háborús bűnös elfogatásáról szóló korábbi hír ugyanis ha­misnak bizonyult. Mint a DPA tudósítója jelenti, az argentí­nai hatóságok most letartózta- tási parancsot adnak ki Men- gele ellen, akinek jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen. Nyugat-Németország először 1959 júniusában kérte Menge- le kiadatását, pontos Buenos Aires-i címének feltüntetésé­vel, de a kérelmet állítólagos formai hibák miatt az argentí­Djuanda megérkezett Moszkvába Csütörtökön délelőtt TU— 104 mintájú repülőgépen Tas- kentből Moszkvába érkezett dr. Riden Hadji Djuanda Kar- tawidjaja, Indonézia első mi­nisztere. A szovjet főváros vnukovói repülőterén Anasz­Tiz éven belül megkezdődik a déli sarkvidék betelepülése nai hatóságok két hónap múl­va visszaküldték. Az év elején küldött újabb kiadatási kére­lem megérkezése után Menge- le nyomtalanul eltűnt Buenos Airesből. Amerikai provokáció készül Dél-Koreában Mint a szöuli rádió jelenti, a 8. amerikai hadsereg pa­rancsnoksága közleményt adott ki, amely szerint július 9-én a 8. hadsereg Dél-Koreá­ban „katonai erőtüntetést” rendez, több mint 10 000 ka­tona, 60 tank, továbbá Honest John mintájú rakéták és atomfegyverek felvonultatásá­val. tasz Mikojan első miniszterel- nökheiyettes, Ignátov, Növi-, kov és Zaszjagyko miniszter- helyettesek fogadták a vendé­get. . A himnuszok elhangzása után Mikojan rövid beszédben üdvözölte Djuandát. (Folytatás az 1. oldalról) pújában és barátságosan integettek az őket üdvöz­lő bécsi lakosságnak. A téren közben szünet nél­kül harsogott az éljenzés, „béke", „barátság”, — „Nyi- kita” — hangzottak a kiáltá­sok. Az üdvözlés még in­kább erősödött, amikor Hruscsov feleségével együtt kilépett a szálloda első eme­leti erkélyére és barátságosan mosolyogva perceken át in­tegetett. Megköszönte az él­jenző és zászlókat lengető bécsiek baráti üdvözlését. Másodszor csütörtökön, a déli órákban találkozott Hrus­csov a bécsiekkel. Több mint ezer ember gyűlt össze a Ballhausplatzon, amelynek egyik oldalán az elnöki palo­ta, szemben vele a kancellári hivatal emelkedik. Hruscsov, miután meg­látogatta Schärf köztár­sasági elnököt, a napfény­ben fürdő téren át gyalog tette meg az utat a kan­cellári hivatalhoz, ahol Raab kancellárt és Pit- termann alkancellárt lá­togatta meg. A bécsiek itt is melegen, ba­rátságosan köszöntötték a vendéget, az éljenzés betöltöt­te a teret és sokan integet­tek Hruscsovnak. Hruscsov látogatásai az osztrák vezető államférfiaknál Hruscsov, a szovjet Mi­nisztertanács elnöke csütör­Mint ismeretes, a Szovjet­unió kormánya közölte, hogy a július 5-től 31-ig terjedő időben hatalmas, többlépcsős hordozórakéták újabb válto­zataival kísérleteket végeznek a Csendes-óceán középső tér­ségében. Az amerikai külügyminisz­térium szerdán este kiadott nyilatkozatában hangoztatja, hogy a tervezett csendes­óceáni szovjet rakétakísérle­tek „a nyílt tengerek ésszerű kihasználását” jelentik, de hozzáfűzi: az Egyesült Álla­mok — miként a múltban — „a jövőben is” igénybe kí­tökön, megérkezése után hi­vatalos látogatást tett Schärf osztrák köztársasági elnöknél. Jelen voltak a szovjet kormányfő kíséretében le­vő személyiségek, vala­mint Avilov bécsi szov­jet és Heimerle, moszk­vai osztrák nagykövet is. Hruscsov ajándékot adott Schärf elnöknek: annak a szovjet felségjelnek egy má­solatát, amelyet tavaly szep­temberben szovjet rakéta juttatott el a holdra. Hruscsov és Schärf szí­vélyes és baráti beszélge­tést folytatott egymással. Schärf elnöknél tett lá­togatása után Hruscsov hiva­talos látogatást tett Raab osztrák kancellárnál. A köl­csönös üdvözlés után a két államférfi közvetlen, baráti beszélgetést folytatott. Hruscsov Raab kancellár­nak is egy olyan felségjel- vényt ajándékozott, mint Schärf elnöknek. A szovjet kormányfő meg­látogatta Pittermann osztrák alkancellárt is. A két állam­férfi között beszélgetés ala­kult ki, amelyben a szovjet kormányfőt kísérő személyi­ségek is részt vettek. Hruscsov a harmadik mes­terséges hold kicsinyített mo­delljét ajándékozta Pitter­mann alkancellárnak. Pitter­mann pedig pompásan meg­munkált bányászkalapáccsal ajándékozta meg Hruscsovot. vánja venni a nyílt tengere­ket katonai hadgyakorlatok és tudományos kísérletek cél­jaira. Az AP londoni tudósítója szerint az angol fővárosban nagy figyelmet keltett szovjet tudósoknak az a bejelentése, hogy a júliusra tervezett ra­kétakísérletek az új szovjet rakéták minden eddigit felül­múló pontosságát hivatottak bizonyítani. Az ezúttal kije­lölt célterület ugyanis mind­össze fele a januári a csen­des-óceáni szovjet rakétakí­sérletek célterületének. Egy évtized sem kell hozzá, s megindul a déli sarkvidék betelepülése — jósolta Paul A. Siple. ennek a területnek régi ismerője, az amerikai képviselőház belügyi bizott­sága előtt. Siple, aki első alkalommal a Byrd-féle expedícióval 1928- ban járt a déli sarkvidéken, arra alapozza megállapítását, hogy a közeljövőben nemcsak számos kiváló képzettségű tu­dósra. hanem egyre több meg­figyelőre is szükség lesz a déli sarkvidéken, hogy ott meteoro­lógiai és egyéb adatokat gyűjt­senek. Eddig mindig akadtak kalandos természetű emberek, akik hajlandók voltak a ma­gányt és a nehéz életkörülmé­nyeket vállalni. Ez azonban nem lesz mindig így. Más te­rületeken is úgy alakult a helyzet, hogy az úttörőket idő­vel egész családok követték. Ez előbb-utóbb a déli sark­vidéken is be fog következni. Egész családok vállalják majd a különféle feladatok teljesí­tését é$ többé-kevésbé'normá­lis életet akarnak majd foly­tatni. Ennek sem műszaki, sem gazdasági akadályai nin­csenek. Atomreaktorok alkal­mazásával, a világítás és fűtés megoldásával például érezhe­tően könnyebbé válnék az élet a déli sarkvidéken. Budapestre érkezett a román kereskedelmi miniszter Gheorghe Radulescu, a Ro­mán Népköztársaság kereske­delmi minisztere csütörtökön kereskedelmi tárgyalásokra Budapestre érkezett. Leningrádban megfilmesí­tik Csukovszkij Balti égbolt című híres regényét, amely a hős város védőinek állít emléket. A film készítői kö­zül többen részt vettek a le- ningrádi harcokban, főszerep­lője pedig Pjotr Glebov, akit már a Csendes Donból isme­rünk. Az amerikai külügyminisztérium a csendes-óceáni szovjet rakétakísérletek bejelentéséről Kétezer éves a, Egy francia folyóirat 1892- ben a következőképpen hir­dette a legújabb divatú női fürdőruhákat: „Hölgyeink az idén csak bokáig érő, ké­nyelmes, bő szoknyával el­látott fürdőöltözéket fognak viselni, amely alól kikandi­kál a feszesen simuló, puha selyemből szabott bugyogó. A fürdőruhákhoz viselt fűzők is megfelelnek a légfürdő egészséges követelményeinek: kényelmesek és kivágottab- bak az eddigieknél.” A XIX. század egyik nagy vívmánya volt, hogy az em­berek felfedezték a szabadtéri fürdőzés előnyeit. Évszázado­kig ugyanis „barbár” szokás­nak tartották az ilyesmit és úgy vélték, hogy „kulturált emberek” számára egyáltalán nem való. A Francia Akadé­mia 1718-ban kiadott lexi­konjában például „fürdőzés” címszó alatt még a követke­zők olvashatók: „Elmebajo­soknál, különösen veszett kutya harapása okozta el­mebaj esetén a tengeri für­dőt jó gyógyeredménnyel szokták javasolni”. A szegény bolondok nem valami irigy­lésre méltó helyzetben voltak kénytelenek a „fürdőzést” el­bikini" fürdőruha szenvedni: kezüket, lábukat összekötözve, egy hosszú rúd- ról lógatták be őket a víz­be, addig mártogatva fejüket a víz alá, míg eszméletüket vesztették. Az idők folyamán mégis Franciaországból indult el a szabadtéri fürdőzés diadalút- jára. A tengeri fürdő úttö­rője híres szépsége volt a múlt század húszas éveinek. De Berry hercegnő termé­szetesen nemsokára követőkre talált. A párizsi elegáns vi­lág kedvenc időtöltése lett postakocsin Dieppebe utazni „csekély” 15 óra alatt — hogy ott részt vegyenek a „tengeri fürdő-kúrán”. A napjainkban divatos két­részes, csöppnyi bikini fürdő­ruha furcsa módon egyálta­lán nem újdonság. Valójában talán a fürdőruha őse. Az an­tik világban ugyanis a görö­göknél és rómaiaknál a sza­badban való fürdőzést koránt­sem a bolondoknak tartották fenn, hanem általánosan gya­korolták. Siracusában feltár­ták egy valószínűleg i. u. a második évszázadból való freskót, amelyen egy római „strandszépség” a manapság bikini néven ismeretes für­dőruhában látható. A „KRESZ” szellemében... Előzzük meg a baleseteket! Aki szószerint vette. >\\^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Vv\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\l\>\\\\\\^^^ \ A Harmadik Békekölcsön gyorsHstája A százezer forintos főnyereményt az v. osztály 04137 sorozat 43. számú kötvény nyerte. Sorozat Szám Nyerem. 00001 01—50 00016 01—50 00143 01—50 00341 00481 00519 00558 01—50 01—50 01—50 01—50 00563 01—50 00619 01—50 00659 00675 00713 00870 01—50 01—50 01—50 01—50 00999 01—50 01054 01—50 01218 01—50 01239 01—50 01245 01—50 01259 01—50 01291 01—50 01512 01—50 01677 01—50 01838 01—50 02090 01—50 02272 01—50 02274 01—50 02562 01—50 02664 01—50 02671 01—50 02711 01—50 02927 01—50 02961 01—50 03002 4)1—50 03264 01—50 03311 01—50 03313 01—50 03400 20 03400 03411 03436 03508 03739 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 03868 01—50 03959 01—50 03981 01—50 04013 04056 04073 04098 04105 04137 04151 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 04192 01—50 04242 01—50 04277 04347 04414 04743 04891 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 200 100 200 200 100 100 100 100 200 200 100 100 100 100 200 200 100 100 200 100 100 100 200 200 200 5000 200 100 100 200 200 200 100 500 100 200 00 200 200 200 200 200 200 100 200 100 200 200 04921 04983 05083 05091 05114 05152 05152 05162 05327 05447 05477 05614 05643 05704 05878 05971 05987 06164 06201 06212 06226 06254 06294 06325 06333 06419 06427 06489 06506 06515 06926 06944 06997 07098 07131 07149 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 31 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 07292 01—50 07303 01—50 07334 07355 07429 07438 07605 07626 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 07992 01—50 08076 01—50 08320 01—50 08433 01—50 08452 01—50 08469 01—50 08530 08642 08645 08814 09044 09118 09133 09190 09225 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 200 200 100 100 200 50 000 200 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 100 200 200 100 200 200 200 100 200 200 100 100 200 100 100 500 200 100 100 200 100 200 1000 200 200 200 200 200 100 100 200 200 100 200 200 200 200 200 200 200 200 09270 09270 09275 09371 09416 09428 09428 09545 09579 09637 01 01—50 01—50 01—50 01—50 43 01—50 01—50 01—50 01—50 09718 01—50 09736 33 09736 09799 09815 09818 09865 10060 10216 10273 10289 10368 10368 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 22 01—50 10431 01—50 10467 46 10467 01—50 10502 01—50 10595 01—50 10629 01—50 10776 10865 11088 11089 11117 11363 11483 11486 11561 11589 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 11724 01—50 11793 01—50 11847 01—50 11860 01—50 11915 01—50 11919 01—50 11929 01—50 11934 01—50 12122 01—50 12134 01—50 12188 12220 12254 12255 12346 12431 12441 12562 12641 12724 12863 12894 13142 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 13160 01—50 5000 200 200 100 200 10 000 200 200 200 200 500 10 000 200 100 100 200 100 100 500 100 200 5 000 200 200 5 000 200 200 200 100 500 200 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 100 200 200 200 100 200 100 100 100 100 200 200 100 200 100 100 200 200 500 100 500 200 13187 01—50 13295 01—50 13337 01—50 13346 01—50 13350 01—50 13415 01—50 13418 01—50 1352 1 01—50 13528 01—50 13544 01—50 13557 01—50 13647 13750 13830 13890 13950 13989 14005 14019 14134 14136 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 Ol-r-50 01—50 100 100 200 200 500 200 200 200 100 200 100 200 200 200 200 100 200 100 200 100 100 14146 01—50 100 16929 01—50 100 18615 01—50 100 14200 01—50 200 16953 01—50 200 18658 01—50 500 14348 01—50 100 17013 39 5 000 18684 '01—50 200 14351 01—50 500 17013 01—50 200 18695 01—50 100 14353 01—50 200 17084 01—50 100 18706 01—50 200 14488 01—50 200 17102 01—50 100 18744 01—50 löd 14492 01—50 200 17137 01—50 100 18791 01—50 200 14566 01—50 100 17334 01—50 100 18861 01—50 100 14914 01—50 200 17478 01—50 100 18905 01—50 200 14916 01—50 100 17678 01—50 100 19042 01—50 200 15189 01—50 200 17837 01—50 100 19064 01 __50 1 00 15472 01—50 200 17855 01—50 200 19142 01—50 200 15498 01—50 500 17872 01—50 100 19171 01—50 200 15704 40 5 000 17967 01—50 100 19311 01—50 100 15704 01—50 200 17973 01—50 100 19329 01—50 200 15847 01—50 100 18035 01—50 100 19451 01—50 100 15897 01—50 100 18106 01—50 100 19456 01—50 100 15982 01—50 200 18124 01—50 200 19503 28 25 000 16003 01—50 200 18274 01—50 100 19503 01—50 200 16098 01—50 200 18277 01—50 200 19532 01—50 100 16226 01—50 200 18296 01—50 200 19549 01—50 100 16314 01—50 100 18326 01—50 200 19599 01—50 200 16333 01—50 100 18383 01—50 200 19602 01—50 100 16432 01—50 200 18432 01—50 100 19604 01—50 200 16471 01—50 100 18521 01—50 100 19632 01—50 200 16473 01—50 100 18576 01—50 200 19696 01—50 100 16644 01—50 200 18585 01—50 100 19713 01—50 100 16649 01—50 200 18595 01—50 200 19721 01—50 200 16665 01—50 200 18605 01—50 200 19799 01—50 200 16773 01—50 100 18612 01—50 100 19939 01—50 200 A Negyedik Békekölcsön gyorslistája A százezer forintos főnyereményt a hetedik osztály 36758 sorozat 31 számú kötvény nyerte. Sorozat Szám Nyerem. 20035 01—50 100 21723 01—50 100 23629 01—50 200 26135 01—50 200 20103 01—50 100 21906 01—50 200 23825 01—50 100 26171 01—50 200 20149 01—50 200 21969 01—50 20Ű 23850 01—50 200 26194 26 5000 20180 01—50 200 22156 01—50 200 23953 01—50 100 26194 01—50 200 20191 01—50 200 22323 01—50 200 24005 01—50 200 26223 01—50 200 20213 01—50 100 22333 01—50 500 24092 01—50 200 26389 01—50 200 20239 01—50 200 22334 01—50 100 24120 01—50 200 26552 01—50 200 20325 01—50 200 22368 01—50 200 24169 01—50 100 26559 01—50 200 20398 01—50 200 22375 01—50 200 24266 01—50 200 26751 01—50 200 20352 28 5000 22464 01—50 100 24279 01—50 200 26820 01—50 200 20552 01—50 200 22475 01—50 500 24317 01—50 100 26840 01—50 200 20580 01—50 200 22499 01—50 1000 24338 01—50 200 26897 01—50 200 20680 01—50 100 22606 ül—50 200 24473 01—50 100 27042 01—50 100 20748 01—50 200 22622 01—50 200 24593 01—50 100 27110 01—50 200 20828 01—50 100 22636 01—50 200 24601 01—50 200 27136 01—50 200 20852 01—50 100 22746 11 25 000 24623 01—50 100 27264 01—50 100 20882 01—50 200 22746 01—50 200 24647 01—50 200 27277 01—50 200 20885 01—50 200 22843 01—50 100 24780 01—50 200 27329 01—50 100 20893 01—50 200 22866 01—50 200 24803 01—50 100 27356 01—50 200 20945 01—50 100 22900 01—50 100 24971 01—50 200 27394 01—50 100 21106 01—50 200 22910 01—50 100 24976 01—50 200 27428 01—50 500 21127 01—50 200 22942 01—50 100 25086 01—5C 500 27474 01—50 100 21140 01—50 200 22943 01—50 100 25154 01—50 200 27517 01—50 200 21328 01—50 20tl 23028 01—50 100 25195 01—50 200 27691 01—50 100 21442 01—50 100 23293 01—50 100 25255 01—50 100 27727 01—50 200 21475 01—50 190 23567 01—50 100 25326 01—50 200 27882 01—50 200 21499 71—50 100 23591 01—50 100 25766 01—50 200 27982 01—50 200 21521 01—50 200 23620 10 5000 25878 01—50 200 28103 01—50 100 21589 01—50 200 23620 01—50 200 26110 01—50 200 28110 01—50 200 21595 01—50 500 23624 01—50 100 26113 01—50 100 28131 01—50 100 28387 01—50 100 28565 01—50 200 28786 01—50 200 28887 01—50 200 28909 01—50 100 29119 01—30 100 29291 01—50 200 29337 01—50 200 29489 01—50 100 29735 01—50 100 29800 01—50 200 29892 01—50 200 29968 01—50 100 29979 01—50 100 29991 01—50 100 30074 01—50 200 30200 01—50 100 30363 01—50 100 3C407 01—50 100 30459 01—50 200 30515 01—50 100 30537 01—50 200 30619 01—50 200 30678 01—50 500 30708 01—50 100 30962 01—50 100 31103 01—50 100 31119 01—50 200 31384 01—50 200 31425 01—50 200 31459 01—50 100 31491 01—50 200 31520 01—50 100 31538 01—50 200 31539 01—50 100 31546 01—50 200 31578 01—50 200 31591 01—50 200 31640 01—50 100 31708 01—50 100 31812 01—50 200 31831 01—50 100 31892 01—50 100 31929 01—50 100 32008 01—50 200 32093 01—50 200 32196 01—50 100 32218 01—50 200 32343 01—50 500 32359 01—50 100 32362 01—50 100 32400 01—50 200 32566 01—50 500 32611 01—50 500 32719 01—50 200 32802 01—50 100 32878 01—50 200 32971 01—50 100 33004 01—50 200 33242 01—50 200 33394 01—50 200 33440 01—50 100 33441 01—50 200 33449 01—50 200 33483 01—50 100 33495 01—50 100 33504 01—50 no 33529 01—50 100 33666 01—50 200 36912 01—50 100 33731 01—50 200 36963 01—50 100 33910 01—50 100 36983 01—60 200 33995 01—50 200 37051 01—50 200 34032 01 __50 2 00 37070 01—50 «100 34078 01—50 100 37119 3714» 01—50 01—50 500 100 34208 24 10 000 37187 32 5 000 34208 01—50 200 37187 01—50 200 34409 01—50 100 37235 01—50 200 34435 01—50 200 37236 01 __50 2 00 34447 01—50 100 37289 01—50 200 34449 01—50 100 S7389 01—50 200 34498 21 5 000 37432 01—50 100 34498 01—50 200 37447 01—50 100 34527 01—50 100 37500 01—50 100 34584 01—50 200 37588 01—50 100 34693 01—50 200 37594 01—50 200 34726 01—50 200 37620 01—50 100 34849 08 5 000 37647 01—50 100 34849 01—50 200 37659 01__50 2 00 34855 01—50 100 37746 01—50 100 34866 01—50 200 37789 01—50 100 34876 01—50 500 37829 01—30 200 34882 01—50 200 37964 01—50 200 34903 01—50 100 38003 01—50 500 34913 01—50 100 38050 01—50 100 35041 01—50 100 38065 01—50 100 35048 01—50 200 38107 01—50 100 35112 01—50 200 38120 01—50 500 35149 01—50 100 38201 01—50 100 35285 01—50 100 38269 01—50 200 35484 01—50 100 38340 01—50 100 35498 01—50 200 38360 01—50 100 35673 01—50 100 38475 01—50 100 35724 01—50 200 38477 30 10 000 35828 01—50 200 38477 01—50 200 35945 01—50 200 38479 01—50 100 35971 01—50 200 38490 01—50 100 35972 01—50 100 38505 01—50 200 36005 01—50 200 38572 01—50 200 36074 01—50 200 38594 01—50 200 36213 01—50 200 38617 01—50 200 36253 01—50 200 38644 01—50 100 36280 01 __50 2 00 38795 01—50 200 36297 01—50 200 38901 01—50 200 36324 01—50 100 39092 01—50 200 36343 01—50 200 39143 01—50 200 36530 06 50 000 39216 01—50 200 36530 01—50 200 39224 01—50 100 36550 01—50 200 39457 01—50 200 36586 01—50 100 39510 01—50 200 36617 01—50 100 39608 01—50 200 36635 01—50 100 39614 01—50 200 36758 01—50 200 39622 01—50 200 36782 01—50 100 39751 01—50 200 36820 01—50 200 39850 01—50 100 A húzás eredménye a III. és a IV. Békekölcsönből kibocsátott mind a 17 ill. 10 azonosan számo­zott osztályra érvényes, így a ki­sorsolt nyeremények összege 44 ill. 27 millió forint. A gyorslisták közvetlenül a húzás után készül­tek, ezért az esetleges számhibá­kért felelősséget nem vállalunk. A nyeremények kifizetését július 6-án kezdik meg az OTP-fiókok és a postahivatalok. !i\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\v\\\\\\\\\\\w^^

Next

/
Oldalképek
Tartalom