Pest Megyei Hírlap, 1960. június (4. évfolyam, 128-153. szám)

1960-06-17 / 142. szám

Afifódi 7fír CEGLÉD, ALBERTIRSA. CEGLÉDBERCEL, TÖRTÉL ÉS CSEMŐ RÉSZÉRE EGY KÉP - EGY HÍR IV. ÉVFOLYAM, 142. SZÄM 1960. JÜNIUS 17. PÉNTEK GABONÁNK VÉDELMÉBEN Az állami tulajdon védelme minden magyar állampolgár hazafias kötelessége, melyet alkotmányunk is előír. Dolgo­zó népünk által megtermelt ja­vakat védjük meg mindenféle pusztítástól, így a tűz pusztí­tásától is, s ehhez elengedhe­tetlenül szükséges a tűzrendé­szet! szabályok betartása. A gabona-betakarítási mun­kálatokba csak tűzrendészet! követelményeknek minden te­kintetben megfelelő cséplőgé­pet lehet beállítani. A vasutak mentén levő ga­bona aratását a vasút mellett kezdjék meg. A tarlót fel kell gereblyézni. A learatott gabonakereszte­ket a vasúttól 60 méterre, asz- tagot pedig 100 méter távol­ságon túl rakják össze. A vasutak mentén a kereszt- csoportok vasúti töltés felé eső részétől 5—10 méter távolság­ban az aratással egyidőben négy barázda szélességű védő­szántást kell létesíteni. A vé­dőszántások egymáshoz csatla­kozzanak. Az érett gabonatábláktól csak 30 méter távolságon túl szabad dohányozni. Az asztagokhoz és a cséplés- hez szükséges vizesedények biztosítására tegyenek előzőleg intézkedéseket. A figyelő szolgálatot éberen és lelkiismeretesen lássák el, mert annak elmulasztása sú­lyos következményekkel jár­hat. A szülők fokozott figyelem­mel legyenek arra, hogy gyu­fát és egyéb gyűjtőeszközt ne hagyjanak a gyermekek előtt, mert annak elmulasztása ve­szélyezteti gabonatermésünk tűzbiztonságát. Tartsák és tartassák be a tűzrendészeti előírásokat. Esetleges tűz esetén azonnal értesítsék a tűzoltóságot és kezdjék meg a tűz oltását a rendelkezésre álló tűzvédelmi felszerelésekkel. Kocsis József tü. fhdgy. alosztályparancsnok MEGJEGYZÉS EGY HÍRHEZ Kellemes lesz a környezet Benn a lottó irodában Újjáépítenek mindent 'Ezt olvastam az újságban. Gondolom, eb ki bánja Hogy milyen ott a környezet Azt írják meg, hogy ötösre Hogy töltsem ki szelvényemet. — O — , Az elmúlt napokban Mulató János elvtárs külkereskedelmi í miniszterhelyettes fölavatta a hárommillió forint beruházással 2 újjáépített korszerű pincerészt a MON1MPEX Külkereskedelmi f Vállalat ceglédi pincészetében. A régi 5000 hektoliter befogadóképességű fahordós pince- % rész helyett 16 000 hektoliteres befogadóképességű betonhordó $ épült azonos területen, felszerelve nagy teljesítményű szívó- % berendezéssel. , f Mulató elvtárs avató beszédében párhuzamot vont a két ^ rendszer között és a szocialista építés egyik ragyogó ered- '/ menyeként könyvelte el az új pincerész elkészültét. 1 ARATÁS ELŐTT Ballag már a vén diák Negyven évvel ezelőtt érett­ségizett diákok meleg csalá­dias ünnepsége volt vasárnap délelőtt a Kossuth Gimnázium­ban. A hajdani tanárok nevé­ben dr. Simon László és Sár­kány József fogadták az egy­kori érettségizetteket, a Ceg­léden maradt öregdiákok ne­vében Chorim Kálmán ev. lel­kész üdvözölte őket. Az ünnep­ség kedves családias emléke­zésben telt ei a régi tanterem­ben. — Bizony alaposan szétszé­ledtünk! — emlékezik ' az .egyik részvevő. — Tizenhatan érettségiztünk, erre a találko­zóra már csak kilencen jöt­tünk el. A többiekről vagy tudunk vagy nem. Néhányan meg is haltak. A hajdani ta­nári karból már .csak dr. Si­mon Lászlót és Sárkány Józsi bácsit üdvözölhettük. A régi igazgatónk, osztályfőnökünk régen meghalt. Tudtommal egykori tanáraink közül még él Pais Dezső és Benke Andor. Pais Dezsőt, aki egyetemi ta­nár, hivatali elfoglaltsága akadályozta abban, hogy eljöj­jön közénk. Benke tanár úr súlyos műtétet állott ki nem régen és meleghangú levélben mentette ki magát. Most jut eszembe, hogy Marót Károly a régi latin tanárunk, országos hírű műfordító, szintén él és jó egészségben gratulált a ked­ves találkozóhoz. — Abban a teremben talál­koztunk, amelyből az érettsé­gire mentünk. Hol nevetve, hol meghatottan emlékeztünk az egykori napokra. Egyik emlék kapcsolódott a másikba. Mint érdekességet említem meg, hogy négyen mentünk orvosi pályára és két országosan is­mert közgazdász került ki kö­zülünk, Kerék Mihály és Vá- róczi László. — Délben társas ebéden vet­tünk részt tanárainkkal együtt. A fehér asztal mellett még ke­délyesebben telt az idő. Befe­jezésül megfogadtuk, hogy öt év múlva újra találkozunk, azután pedig évente. Félhat felé felkerekedtünk és testületileg kikísértük a vi­dékieket az állomásra. Az in­tézet előtt egy pillanatra meg­álltunk és kegyelettel emlékez­tünk. Mirtden ismerős volt. A kerítés, a falak, a hatalmas tölgyfakapu. Minden a régi, csak a mi hajunk szürkül visz- szavonhatatlanul. Ballag már a vén diák... Kik. Kósik Istvánnal, az Arany­mező Tsz elnökével beszél­gettünk az aratásról a na­pokban. — Nagy gond az aratás gyors és jó elvégzése — mondja az elnök — de remél­jük, sikerül megoldani. 1027 hold vár gépre és kaszára ná­lunk. 300 hold őszi árpa, 60 hold rozs, 600 hold búza. 57 hold tavaszi árpa és tíz hold étkezési borsó beta­karítására készülünk. Az aratni való szép, sajnos, az időjárás hatására az őszi árpából mintegy tíz hold, a búzából pedig körülbelül 50 hold „fekszik”. Ez próbára te­szi majd kaszásainkat. 50 pár kaszás, két kom­bájn és egy rendrevágó aratógép végzi majd ná­lunk a betakarítást. Patronálóinktól, a Cifrakerti Állami Gazdaságtól ígéretet kaptunk — kombájnokkal és aratógépekkel fognak bennün­ket segíteni. — Mikor kezdik az aratást? — Ha az időjárás engedi, a jövő hét derekán megkezd­jük az őszi árpa betakarítá­sát, majd a rozsot aratjuk, ezután jön a borsó és a búza aratása. — Hogyan készültek fel a gabona tárolására? — Sajnos, a felkészülés ne­héz. Nem rendelkezünk meg­felelő magtárakkal, s kénytelenek vagyunk szükségmegoldásokkal se­gíteni magunkon. Folyamatban van egy 100 fé­rőhelyes istálló átalakítása, itt tíz vagon gabonát tudunk elhelyezni. Három kisebb is­tállót is felhasználunk majd erre a célra, ezekben is tíz vagonnyit tudunk majd tá­rolni. I ______________ M ulató János elvtárs felavatja az új építményt. .(Foto: Czeglédy Tibor.) Szépül az állomás DICSÉRETET ÉRDEMELNEK a Rákóczi Termelőszövetke­zet piaci elárusító bódéjában dolgozók. Áruikat szépen he­lyezik el, az ártáblák elkészül­téig papírra írják ki az ára­kat, feltűnő helyre elhelyezve. Gondoskodnak bő áruellátás­ról. •k az üveg- és porcelánbolt, valamint a Csepel-bolt dolgo­zói, mert reggelente fellocsol­ják a bolt előtt a járdát és portalanítják azt. Követhetnék mások is a példájukat. Külö­nösen azok a háztulajdonosok, gondnokok, akik reggel hat óra helyett 8 óra előtt söprögetnck locsolás nélkül, csinálják a porfelhőt. A kulturált utazás biztosí­tása érdekében a ceglédi ál­lomás vezetői mindent meg­tesznek, hogy az utazóközöft- ség minél szebbnek és tisz­tábbnak lássa az állomást. Az C'lőcsamoik és a várótermek, valamint az Utasellátó Étte­rem tatarozása után most a szolgálati helyiségeket tata­rozzák. Az állomás szépítése azonban nemcsupán tataro­zásra szorítkozik, hiszen a peron előtti gyönyörű park minden évben új és új virá­gokkal gazdagodik. Az állo­más főnöke, Somogyvári Fe­renc a parkírozásról így tájé­koztatott bennünket: — Az állomás brigádjai fel­vették a versenyt a szocialis­ta brigád cím elnyeréséért. Ennek fő feltétele a személy- és tehervonatok menetrend szerinti és balesetmentes to­vábbítása mellett a kulturált utazás bizto­sítása. Az idén Hatvan állomásról kiindulva vándorkertészek járták az alföldi vasútállomá­sokat és ezek a kertészek jöt­tek Ceglédre is. Szorgos ke­zeik alól különböző mozzana­tokat ábrázoló virágágyak ke­rültek ki. A vörös salakot is a napokban terítik szét a vá­gányok között és a peron kö­vezetlen részein. Több panasz érkezett hozzánk, hogy miért nem helyezünk el az állomás előtt padokat? Sajnos ezt csak akkor le­hetne teljesíteni, ha a pe­rontól a vágányokat kerí­tés választaná el. Reméljük, hogy pár év múl­va az utazóközönség ezt a ké­relmét is teljesíteni tudjuk — fejezte be nyilatkozatát az ál­lomásfőnök. Hol nyaralnak a szünetben az úttörők? íw,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\v Bár még egy iskolában sem tartották meg az évzáró ünne­pélyeket, mégis szinte mind­egyik diák úgy érzi, hogy vé­ge van a tanévnek, megkez­dődött a vakáció. A nyaralóhelyekről a legil- ^ letékesebbet, Varró Dénes d járási úttörő titkárt kérdeztük: ^ Az ifivezetők, akik közép- ^ iskolás. KISZ-tagok és a poli- % tikai nevelőjnunkát végzik a ^ rajoknál és az őrsöknél, Bala- ^ tonzamárdiba mennek 12-en ^ két hétre. Itt rajvezetői képe­sítést kapnak. Kilenc leány d ifivezető megy Szigetszent- d mártonba, ugyancsak két hét­ére és mint kiképzett kisdobos- d vezetők térnek haza. (A kis- d dobosszervezet az általános is- d kólák alsó tagozatos tanulói­dnak ifjúsági szervezete.) Lé- d deczi Judit, Dohnáll Tibor és ^ Kővári László gimnáziumi d tanulók ifivezetők képviselik I. _________________ v árosunkat a 10 napos szigli­geti sportvezetőképző tábor­ban. A rajvezető pedagógusok a legmodernebb és legszebb felszerelésű úttörőtáborban, a csillebérci nagy táborban töl­tenek két felejthetetlen hetet. Az iskolák úttörőcsapatai közül tavaly a Mecsekben tá­borozó Földváry Károly isko­la úttörőcsapata nem táboro­zik az idén. A Hámán Kató és Mészáros Lőrinc iskolák úttö­rőcsapatai Balatonzamárdin töltenek 10 napot. A Táncsics Mihály iskola csapatának szervező testületé 10—10 na­pos vándortábort létesít az északi és dunántúli közép' hegységben. A Ságvári Endn vezetőképző úttörőcsapat 2' fővel Balatonzamárdin nyara; két hétig. Láthatjuk tehát, hogy aj úttörők jó munkájuk után el­nyerték jutalmukat. — A — HIRDESSEN a Ceglédi Hírlapban Hirdetések feladhatók a Magyar Hirdető Vállalat kirendeltségének helyiségében: III., Teleki u. 30. az Ingatlanforgalmi irodában: Kossuth tér 1. továbbá a nyomda irodában reggel 8-tól du. 4-ig. — Kirándulóvonat indul 26-án vasárnap reggel Kecske­mét—Nagykőrös—Cegléd út­irányból Eger—Szilvásváradra. Eger nevezetességei megtekin­tése után délután megtekintik Szilvásváradot, szakvezető kí­séretében. Jelentkezni a mű­velődési házban lehet. — Sokan látogatják a Kos­suth Múzeum kiállításait. Ki­számították, hogy május hó­napban átlagosan naponta 100-an tekintették meg a kiál­lításokat. — Jól jövedelmez a Dózsa Népe Tsz kertészete. Az eddig kitermelt két hold 14 131 cso­mó karalábéból 26 577 forintot vételeztek be. A felszedett re­tek helyére 1 holdra a jövő hé­ten még karalábé palántákat ültetnek ki. A retekből mint­egy 31 000 forinthoz jutottak. — 45 darab fehér hússertés anyakocát vásárolt a Hunyadi Tsz a héten továbbtenyész- tés céljára. — Lesz bőven uborka. Töb­bek között a Dózsa Népe Tsz 25—30 mázsát szállít a piacra. — Ha az időjárás megenge­di, szombaton este 8 órakor műsoros kertnyitás lesz a MEDOSZ kultúrházban. — A brigádértekezletek után hétfőn — közgyűlés lesz a Hu­nyadi Tsz-ben. Előadó: Donner Géza, a tsz elnöke és Tóth Fe­renc, a tsz párttitkára lesz. — 1000 mázsa dél-nógrádi barnaszén található a TÜZÉP helyi telepén, s a napokban to­vábbi szállítmányok érkezését várják. — Vasárnap délelőtt fél 11 órakor a Rákóczi úti Építők kézilabda pályán bajnoki.kézi- labda mérkőzést játszik a Ceg­lédi Kossuth Építők csapata a Váci Kötött csapatával. Ez a bajnokság utolsó mérkőzése. A jövő vasárnap a Kistarcsa el­leni elmaradt mérkőzését ját­szó le az Építők csapata. BALESETI HÍREK — Sz. L. 29 éves, Cegléd, Kossuth utca 43. sz. alatti la­kos munka közben vigyázat­lan volt és a szalagfűrész el­kapta a jobb alkarját. Súlyos sérüléssel, az alkar összes iz­mainak és inainak sérülésé­vel került a baleseti osztály­ra. — Gy. R. ceglédi lakost 11-én reggel a Pesti úton esz­méletlen állapotban találták. Szovjet gépkocsi hozta a bal­eseti sebészetre. A baleset kö­rülményeiről egyáltalán nem tudott felvilágosítást adni. Valószínűleg motorkerékpár­ral esett el. Ittas állapotban volt. koponyaalapi törést és agyrázkódást szenvedett. — A vasárnapi tápiószöllősi búcsú is meghozta a maga áldozatát. A búcsúból jó han­gulatban szállt motorra N. K. szöllősi 21 éves fiatalember. Az alkohol hatására bátor­sága oly annyira fokozódott, hogy egy kanyar bevétele közben a komoly sebességgel haladó motorkerékpár ki­dobta. Agyrázkódással és fej­sérüléssel áll kórházi kezelés alatt. — A sportolók sem marad­tak ki a vasárnapi sérülések közül. Ny. G. 17 éves ifjú sportembert vasárnap délután a sportpályán súlygolyóva! fejbedobták. Súlyos állapot­ban. koponyaalapi töréssel és agyrázkódással fekszik kór­házban. — A. S. 41 éves ceglédi lakos vasárnap délután italos állapotban motorkerékpárjá­val nekiszaladt egy kerítés­nek. Agyrázkódással és fej­sebekkel került kórházba. — V. I. 3 éves kislány ott­honukban a kutyával játszott és a kutya megharapta. Sú­lyos fejsérüléssel fekszik a baleseti osztályon. Saabalysértőh — Zsemle István asztalos áruira az árjelzőt szabálytala­nul állította ki — 100 forintra büntették. — Ifi. Szabó József és idős Szabó József bádogosok jogo­sulatlanul iparűzést folytattak — 100—100 forint büntetést kaptak. — Balogh György cukorkás a piaci árusításnál cégtáblá­ját nem tette ki, valamint igazolványát sem hordta ma­gánál — 100 forintra büntet­ték. — Varga Ferenc XI. 1665. szám alatti lakos, Csemák Pálné, irsai lakostól jogtala­nul elvitt cséplésrész fejében 74 kiló rozsot. 200 forint bün­tetésre és a kár megtérítésére kötelezték. Ez úton mondunk hálás köszönet« mindazoknak, akik felejthetetle ió férjem, édesapánk, nagyapán fiam és testvérünk Petrányi Istvá MÁV irodakezelő temetésén mej Jelentek, részvétükkel nagy bánt tunkban osztoztak, sírjára koszc rút, virágot helyeztek. Külön ki szötetet mondunk a MÁV vezetős« gének és dolgozóinak, továbbá Ceglédi Tejipart Váll. dolgozóinál Mészáros Lőrinc iskola nevelötei tületének. özv. Petrányi Istvánn és a gyászoló család. Ez úton mondunk hálás köszöne mindazoknak, akik felejtheted ió feleségem, édesanyánk, naj anyánk és testvérünk: Süket 1 renené szül-: Ürögdi Mária teme sén megjelentek, részvétükkel 1 natunkban osztoztak, sírjára 1 szorút, virágot helyeztek. Sül Ferenc, valamint a gyászoló ci Iád. Ez úton mondunk hálás köszönel mindazoknak, akik felejtheted jó keresztanyám és testvérim özv. Veres Istvánná, szül.: Vas Mária temetésén megjelentek, rés vétőket nyilvánították, sírjára k szorút, virágot helyeztek. Vas Ferenc és neje, valamint a gy szoló család. Köszönetnyilvánítás. Hálás szí vei mondunk köszönetét mindazo bak, akik drága emlékű éde anyánk, nagyanyánk özv. Pohá kovics Jánosné temetésén megj leniek, koszorúval virággal ró megemlékeztek és együttérzésü kel fájdalmunkban osztoztak, gyászoló család. Szombaton délben egy órakor üzemi könyvtárat nyitottak d meg a Rendeltruhaipari Vállalatnál. Macsali Károlyné üzemi ^ könyvtáros üdvözölte a megjelent dolgozókat és a könyvtár ^ szerepéről beszélt. A megnyitó után a dolgozók a 70 kötet d könyvvel rendelkező könyvtárból különösen a mai írók műveit d vitték ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom