Pest Megyei Hírlap, 1960. június (4. évfolyam, 128-153. szám)

1960-06-01 / 128. szám

2 mst UBGVBt líriap I960. Június 1. SZERDA Csak a választások után állítják bíróság elé Mendereszt Mint már jelentettük, a; Gürsel-kormány hétfőn mi­nisztertanácsot tartott. A DPA tudósítójának jelentése szerint az ülésről kiadott közlemény hangsúlyozta, hogy „testvér­viták és összetűzések” elkerü­lése miatt minden pártpoliti­kai tevékenység továbbra is tilos. A közlemény ugyan­akkor hangzatosán megígéri, hogy sürgősen intézkedéseket tesznek minden állampolgár teljes jogegyenlőségének biz­tosítására, továbbá, hogy ér­vénytelenítenek minden ' rabbi antidemokratikus ir. •kedést. Megfelelő lépéseket tesznek az ország gazdasági és pénzügyi helyzetének meg­javítására. A kormány ezúttal határozatba foglalta, hogy ér­vényesnek ismeri el mindazo­kat a katonai, gazdasági, poli­tikai és pénzügyi egyezménye­ket és szerződéseket, amelye­ket Törökország eddig meg­kötött, mindamellett hang­súlyozza, hogy baráti kapcsolatokra tö­rekszik minden szomszéd- országgal, a világ vala­mennyi államával. Korábbi jelentések már kö­zölték,, hogy a Zafer című lap — a megdöntött Menderesz- •rendszer hivatalos szócsöve — megszüntette megjelenését. A lap nyomdájában lefoglalt 350 tonna újságpapírt most a többi lap rendelkezésére bo­csátották. A Menderesz ural­ma idején ellenzékben mű­ködő Népi Köztársasági Párt Ulus című lapja hétfőtől kezd­ve az eddigi 30 000 helyett 80 000 példányban jelenik meg naponta. A hatóságok nyugati hír- ügynökségek jelentése szerint hétfőn folytatták a Mende- resz-rendszer volt vezető sze­mélyiségeinek letartóztatását. A Reuter közli, hogy a bör­tönbe vetettek között szere­pel Sidki Yorcali, a demok­rata párt volt szóvivőinek egyike, Versan volt külügyi protokollfőnök, Turhan Akar- ca volt képviselő, a letartóz­tatása után öngyilkosságot el­követett Gedik volt belügy­miniszter ve je. Akarca laká­sán a hatóságok nagy meny- nyiségű katonai egyenruhát találtak. Isztanbulban hétfő estig 63 volt nemzetgyűlési képviselőt, rendőrtisztet és helyi deipokratapárti funkcionáriust tartóztat­tak le. Bajar volt köztársasági el­nököt és Menderesz volt mi­niszterelnököt még mindig az ankarai katonái akadémia épületében őrzik és a ko­rábbi hírekkel ellentétben az AFP értesülése szerint csak ezután szállítják majd a Márvány-tenger egyik szige­tére. Az AP a Népi Köztár­sasági Párt egyik vezető személyiségének nyilatkozata alapján közli, hogy a meg­döntött rendszer több mi­nisztertagját is perbefogják. Mendereszt és társait azon­ban csak a választások után fakuló új polgári kormány állítja bíróság elé. Az ameri­kai hírügynökség véleménye szerint a Mendereszék uralma alatt ellenzéki Népi Köz- társasági Párt választási győzelme csaknem bizo­nyosra vehető. A kormány felhívására a lakosság hétfőn megkezdte a birtokában levő fegyverek beszolgáltatását. Siddik Sami isztanbuli egyetemi tanár, török jogtu­dós, az új alkotmány előké­szítésével megbízott bizottság tagja — Reuter-jelentés sze­rint — hétfőn úgy nyilatko­zott, h,ogy az alkotmánytervezet elő­reláhatólag két hónap múlva készül el. Athéni AP-tudósítás szerint Averoff görög külügyminisz­ter hétfőn kijelentette, re­méli, hogy a legutóbbi fejle­mények után a török—görög baráti viszony még jobban elmélyül. Európa újfasisztái pünkösdkor Wiesbadenben kongresszusra gyűlnek össze Az MTI berlini tudósitója je­lenti: „Újabb riasztó hír”-ként tálalja a szociáldemokraták Telegraf című nyugat-berlini lapja azt a Frankfurt am Mainból származó értesülését, hogy pünkösd vasárnapján mintegy nyolcszáz neofasiszta csoport tart kongresszust Wiesbadenben. A kongresszu­son más országok újfasisztái is részt vessek. A demokratikusan gondol­kodó nyugatnémetek követelik, hogy tiltsák be a neonácik pünkösdi összejövetelét, a tar­tományi belügyminiszter azon­ban úgy érez és gondolkodik, mint feljebbvalója: Schröder szövetségi belügyminiszter, aki mint Hitler volt rohamoszta- gosa került a miniszteri bár­sonyszékbe. Közös közlemény a kínai—mongol tárgyalásokról Az Uj Kína Hírügynökség jelentése szerint május 31-én közös közleményt adtak Id a Kínai Népköztársaság és a Mongol Népköztársaság kor­mányküldöttségeinek tárgyalá­sáról. A tárgyalások során a két fél megvitatta Mongólia és Kína barátságának és együtt­működésének továbbfejlesztési lehetőségeit. A tárgyalás eredményeként a kínai és a mongol népköztársaság kor­mánya barátsági és kölcsö­nös segélynyújtási szerző­dést kötött. Egy másik egyez­mény arról ’Szól, hogy Kína gazdasági és műszaki segít­séget ad Mongóliának. A Kínai Népköztársaság 1961 és 1965 között kétszázmillió rubel hosszúlejáratú hitelt nyújt Mongóliának. A kínai mongol barátsági és kölcsönös segélynyújtási szerződés leszögezi, hogy a szerződő felek minden ere­jükkel biztosítani kívánják Ázsia és a világ békéjét, s a fontos nemzetközi kérdések­ben közösen járnak el. A szer­ződést kínai részről Csou En- laj, mongol részről Ceden- bal miniszterelnök írta alá. Ezer tüntető szöuli diák követelte kedden: mondjon le Huh Csüng Közvéleménykutatás Tokióban: 73 százalék Kisi eljen A Kisi-kormány tekintélye végleg a mélypontra süllyedt. A Tokió Simbun című lap ked­di számában közli a főváros­ban végzett közvéleménykuta­tás eredményét. A megkérde­zettek 73 százaléka !• lelte a jelenlegi kormány lemondását. A lakosság országszerte kö­veteli a kormány lemondását és a japán—amerikai szerződés érvénytelenítését. A Sankei Simbun szerint a helyzet élén­ken emlékeztet 1954-re, ami­kor a Josida-kormány lemon­dása előtt tört ki a válság. A Kisi-kormány a japán nép újabb hatalmas tiltakozó tün­tetéseitől tart, s ezeket most úgy igyekszik megakadályozni, hogy megfosztja vezetőiktől a politikai szervezeteket. A to­kiói rendőrség kedden letartóz­tatta Takeo Simizut, a „Zenga- kuren” japán diákszövetség el­nökét, akinek nagy szerepe volt a japán—amerikai katonai szerződés elleni tüntetések megszervezésében. Ugyanilyen okok alapján már néhány nap­pal korábban letartóztatták a diákság nyolc vezető képvise­lőjét. Hollandia nem jelölteti magát a Biztonsági Tanácsba Hága. A UPI közlése szerint a holland külügyminisztérium kedden bejelentette, hogy Hol­landia nem jelölteti magát a Biztonsági Tanácsba, Ihanem jelöltségéről lemond Portugá­lia javára. Mintegy ezer szöuli egyete­mi hallgató kedden délelőtt a parlament elé vonult, s itt kö­vetelte a Li Szín Man szöké­séért felelős Huh Csüng mi­niszterelnök lemondását. A diákok követelésük alátá­masztására ülősztrájkba kezd­tek. Mint az AP megjegyzi, az ülősztrájk légköre nagyon em­lékeztetett azokra az áprilisi tüntetésekre, amelyek a Li Szín Man-kormány megbukta­tásához vezettek. AP-jelentés szerint a dél-ko­reai kormány kinevezte Csüng II Kvon tábornokot új wash­ingtoni nagykövetének. A tábornok — a jelentés szerint — jól ismeri Eisenhowert. aki­vel az amerikai elnök 1952. évi dél-koreai tartózkodásakor, majd később Washingtonban és Párizsban találkozott. Szöulban kedden letartóz­tatták Li Szín Man megbukott kormányának további négy miniszterét — jelenti az AFP. Az őrizetbe vett minisztereket a március 15-i választásokon elkövetett csalásokért vonják felelősségre. Meg nem erősített hírek szerint letartóztaták a volt távközlésügyi minisztert is, akit eddig parlamenti men­telmi joga védett meg az őrí- zetbevételtől. 35 százalékkal növekedett a világ energiatermelése Az ENSZ 1959-es Statiszti­kai Évkönyvéből kitűnik, hogy a világ energiatermelése 1958-ban 3795 milliárd tonna szén fűtőértékének felelt meg. 1951-től 1958-ig az energiater­melés 35 százalékkal növeke­dett. Az emelkedés mértéke a szocialista országokban eb­ben az időszakban több mint 100 százalékos volt, míg az Egyesült Államokban mind­össze 4.5, Nyúgat-Európában pedig 9 százalékos. rtmnap I960, június 1., szerda. Tünde napja. A Nap kél 3.51, nyugszik 19.33 órakor. A Hold kél 10.08. nyugszik 0 órakor. Várható időjárás ma estig: a hőmérséklet emelkedik. Enyhe idő, néhol kisebb fel­hőátvonulások, záporeső, zi­vatar. mérsékelt szél. Várha­tó legmagasabb nappali hő­mérséklet 23 fok körül. — MA DÉLUTÁN négy órakor a költők napja alkal­mából hat megyei költő — Baranyi Ferenc, Csuka Zol­tán, Falu Tamás, Fekete La­jos és Németh Emil — talál­kozik munkásolvasóival a Csepel Autógyárban. — UJ HAJÖJÁRAT indult a MAHART nyári menet­rendjének megfelelően Buda­pest és Horány között. Ezzel lényegesen megjavult a Du­nakanyar közlekedése. Köz­vetlen hajójárat van Buda­pestről Leányfalura és Pócs- megyerre is. — VEGYESKART SZER­VEZ a monori művelődési ház igazgatósága. Az alakuló Összejőve telt június 9-én, csü­törtökön este hat órakor tárt­jáét. — KECSKEMÉT — Nagy­kőrös — Cegléd — Miskolc — Lillafüred útvonalon indul kirándulóvonat június 12-én. — HÁROM KISGYERMEK gondozását vállalták a vác- dukai gyermekotthonból a váci nőtanács tagjai. A gyer­mekek teljesen árvák, ezért az asszonyok elhatározták, hogy a szünidőre magukhoz veszik őket. A PÉCELI KULTURÁLIS NAPOK június 2-án, csütörtökön kez­dődnek és június 5-én. va­sárnap fejeződnek be. Az ese­mény alkalmából az előké­szítő bizottság ízléses füzetet adott ki, amely tartalmazza a kulturális napok teljes prog­ramját: a megnyitó ünnepsé­gen az építők szakszerveze­tének harminc tagú tánccso­portja és a Belügyminiszté­rium szimfonikus zenekara szerepel. Június 3-án irodal­mi nap lesz, ezen Pécel a magyar irodalomban címmel tartanak vitát, este pedig irodalmi estet rendeznek'. Jú­nius 4-én mezőgazdasági nap lesz, este 8 órakor pedig ope­ra- és operettmúsort adnak az Állami Operaház művé­szei. A lottósorsolások júniusi menetrendje A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság elkészítette a lot­tósorsolások következő havi menetrendjét. Júniusban négy lottóhúzást rendeznek, egyet a fővárosban, hármat pedig vidéken. Június 3-án Budapesten, a szakszervezetek Fehérvári úti művelődési otthonában kettős húzást tartanak: a 23. heti nyerőszámokat és a májusi tárgyjutalmakat sorsolják. Jú­nius 10-én Veszprémben, 17-én Siófokon, 24-én pedig Velencén sorsolják a lottót. — GYŰLÉST TARTANAK ma este a művelődési házban Cegléd járás és város kisipa­rosai. A gyűlésen a rájuk vo­natkozó kormányrendeleteket és feladatokat beszélik meg. — A TERMÉNYFORGAL­MI VÁLLALAT monori ki- rendeltségének dolgozói segí­tik a járás termelőszövetke­zeteit, hogy megóvják a zsi­zsiktől és egyéb kártevőktől az aratás után raktárakba kerülő új gabonát. Felkere­sik a tsz-ek raktárosait és átadják nekik a gabona táro­lására vonatkozó tapasztala­taikat. A televízió mai műsora: 18.40: Színfoltok Kínából. Pekingi palota. Kínai Ttis- filrn. 19.00: Rossini: Ory grófja. Közvetítés az Erkel Színházból. Nemcsak a városi nők haladnak a korral (Gábor Viktor fclv.) Bár a kánikula még messze van, íorrő sikerre van kilátás a Fővá­rosi Nagycirkusz júniusra prolon­gált előadásain. — Uj ragyogó szá­mokkal bővül a műsor, a világhí­rű Hiller görlök új táncokat, a román Rozmann házaspár külön­leges lovasprodukciókat mutatnak be, Juan Pau spanyol szőlőtáncos művészete élmény, biztos síken XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Mihail Solohov: FELTORT UGAR REGÉNYRÉSZLET (2) — Bevallom, Szemjon, at­tól féltem, hogy majd jaj- veszékelni kezd a volt felesé­gem, ha meglátja Tyimoskát halva. Hát nem, a nagynénje elmondta, hogy Luska szá­raz szemmel, minden jajveszé­kelés nélkül ment oda Tyi- moskához, térdre ereszkedett előtte és halkan azt suttogta: — „Ide repültél hozzám, fé­nyes sólymom, de vesztedre repültél ide... Bocsáss meg, hogy nem tudtalak megóvni a pusztulástól.” Aztán lehúzta fejéről a kendőt, kivette ha­jából a fésűt, megfésülte Tyi­moskát, megigazította az üstö­két, megcsókolta a száját és elment. Elment tőle és egy­szer se nézett vissza! Makar rövid szünet után is­mét hangosabban kezdett be­szélni és rekedt hangjában Davidov váratlanul a büsz- kél kedés rosszul leplezett ár­nyalatát kapta el. — Hát így búcsúzott el. De­rék dolog mi? Kemény szívű az átkozott nőszemély! No, már megyek is. Erőt-evésTsé- tet! Nos, hát ezért jött Ma­kar ... Davidov kikísérte a kisajtóig, aztán visszament homályos szobájába és ru­hástul az ágyra vetette ma­gát. Nem akart semmire sem emlékezni, semmire sem gondolni, csak mielőbb az álom bódulatába szeretett volna merülni. De nem jött szemére álom. Hányszor elátkozta már gon­dolatban magát hebehurgya- ságáért, a Lusfcával való vi­gyázatlan kapcsolatért! Hi­szen egy szemernyi szerelem se volt a viszonyukban ... Akkor megjelent Tyimofej és Luska habozás nélkül sza­kított vele, Davidovval, me­gint Tyimofej hez simult és hanyatthomlok futott a sze­retett férfi után. Úgy látszik, az első szerelmet valóban só­sa sem felejti el az ember ... Itthagyta a falut, egy szót sem szólt, búcsút sem vett senkitől. De tulajdonképpen miért is volna szüksége Lus- kának őrá? Luska attól bú­csúzott el, aki drága neki és most már halott, hát mi köze mindehhez őneki, Da- vidovnak? Minden megy a maga során. Ez a Luskával való nem egészen tiszta his­tória pedig — olyan, mint egy szóközben félbeszakított, abbamaradt, rosszul sikerült levél. Ennyi az egész. Davidov csak forgolódott a keskeny ágyon, köhécselt, kétszer is felkelt, hogy rá­gyújtson és csak hajnalban aludt el. Akikor ébredt fel, amikor már teljesen megvir­radt. A rövid alvás egyál­talán nem frissítette fel! Ami­kor felkelt, úgy érezte ma­gát, mintha erősen berúgott volna: szomjúság kínozta, tűrhetetlenül fájt a feje, ki­száradt a szája és időnként enyhe hányinger környékez­te. Nagynehezen térdre eresz­kedett, sokáig keresgélte a csizmáját, kotorászott az ágy alatt, az asztal alatt, értetle­nül bámult az üres szoba szögleteibe, és csak akkor krá- kogott egyet bosszúsan, ami­kor felegyenesedett és a Iá-, bán pillantotta meg a csizmát. — No, matróz, neked aztán alaposan ellátták a bajodat. Gratulálok! Tovább nem me­hetsz egy tapodtat sem, ez tény! Átkozott Luska! Már négy napja nincs a faluban és mégis mindig itt van ve­lem ... A kútnál kötésig levetke­zett, meleg, izzadt hátára so­káig locsolta a jéghideg vi­zet, jajgatott, nyögött, meg­vizezte a fejét és némi köny- nyebbséget érezve, mindjárt a koLhozistállóba indult. Egy óra múlva a harmadik brigád szállásánál volt, de már messziről észrevette, hogy valami baj van a brigádnál: a kaszálógépek jó fele tétle­nül vesztegelt, a sztyeppén itt is, ott is béklyós lovak őgyelegtek a megszikkadt szé­narendeket senki se gereb­lyézte össze, és egyetlen bog­lya sem látszott a szemha­tárig ... A brigád szálláskocsija mellett leterített ponyván hat kozák verte a kártyát, a hetedik szétrongyolódott ci­pőjét talpalta, a nyolcadik meg a szállásfcocsi hátsó ke­reke mellett a hűvösön ké­nyelmesen elhelyezkedve, ar­cát összegyűrt,, piszkos sá­torlapjába fúrva aludt. A kártyázok felálltak, mihelyt meglátták Davidovot, eev kivételével, aki félig fekve felkönyökre támaszkodva nyil­ván az iménti veszteségén rá­gódott és lassan, tűnődve ke­verte a kártyát. Davidov, a dühtől sápad­tan odanyargalt a kártyázók- hoz és elcsukló hangon azt kiáltotta: — Ez munka? Miért nem kaszáltok? Hol van Ljubiskin? — De hát most vasárnap van 1 — felelte tétován az egyik kártyázó. —És az idő várni fog rá­tok?! És ha megered az eső?! Davidov olyan hirtelenül- fordította meg lovát, hogy az állat oldalt ugrott, rálépett a ponyvára, megijedt a lába alá került szokatlan aljtól, fel­ágaskodott és messze féíreug- rott. Davidov hirteleh megin­gott, pattanásig meghúzta a kantárszárat és amikor vala­hogyan úrrá lett az egyhely­ben toporzékoló lovon, még hangosabban kiáltotta: — Azt kérdem, hol van Ljubiskin?! — Ott kaszál a dombon, balról a második gépen. De mit lármázol itt, elnök? Vi­gyázz, mert megszakad a torkod... — felelte epésen Usztyin Rikalin, egy kerek pulykatojás-arcú, alacsony, idősebb kozák, akinek összes szemöldöke összenőtt az orr tövénél. — Miért lopjátok a napot?! Ezt kérdem mindnyáiatoktól. — Davidov lélegzete szinte elakadt a kiabálástól és a méltatlankodástól. A beteges és békességes Alekszandr Nyecsajev, aki a faluban Davidov tőszomszéd­ságában lakott, rövid hallga­tás után így válaszolt: — Az a baj, hogy nincs, aki hajtsa a lovakat. Az asszo­nyok — meg egyik-másik lány is — elmentek a temp­lomba, így hát kénytelen-kel­letlen ünnepelünk mink is.,. Kértük azokat a nyavalyáso­kat, hagyják azt a templomot, de ránk se hederítettek és még megsimogatni se hagyták magukat! Semmiképpen sem tudtuk visszatartani őket. Kértük így is, meg úgy is, de nem tudtuk betörni őket, hidd el a szavam, Davidov elvtársi — Tegyük fel, hogy elhi­szem, de miért nem dolgoztok ti, férfiak? — kérdezte most már egy kissé tartózkodób­ban, de még mindig túlságo­san hangosan Davidov. A ló sehogy sem akart lecsilla­podni, le-leguggolt és ijedten konyított, a bőre alatt meg apró hullámokban futott vé- gig-végig a remegés. Davidov, ahogy a lovat fékezve feszes­re húzta a kantárszárat, meg- megsimogatta selymes, meleg nyakát, türelmesen várta a feleletet de ezúttal valahogy sokáig húzódott a hallgatás... (Folytatjuk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom